Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1936 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje oxid vápenatý (pálené vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3 (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1936/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 299/48
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1936
   ze dne 4. listopadu 2016,
   kterým se schvaluje oxid vápenatý (pálené vápno) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Uvedený seznam zahrnuje oxid vápenatý (pálené vápno).
            
   
               (2)
            
               Oxid vápenatý (pálené vápno) byl v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3) hodnocen pro použití v přípravcích typu 2, dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k bezprostřednímu použití u člověka nebo zvířat, a v přípravcích typu 3, veterinární hygiena, jak jsou popsány v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá přípravkům typu 2 a 3, jak jsou popsány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.
            
   
               (3)
            
               Spojené království, které bylo jmenováno hodnotícím příslušným orgánem, předložilo dne 19. září 2011 hodnotící zprávy a doporučení.
            
   
               (4)
            
               V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 vypracoval výbor pro biocidní přípravky dne 14. dubna 2016 stanoviska Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v nich závěry, k nimž ve svém hodnocení dospěl hodnotící příslušný orgán.
            
   
               (5)
            
               Podle uvedených stanovisek lze očekávat, že biocidní přípravky typu 2 a 3 obsahující oxid vápenatý (pálené vápno) splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.
            
   
               (6)
            
               Je proto vhodné schválit oxid vápenatý (pálené vápno) pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.
            
   
               (7)
            
               Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření nutná ke splnění nových požadavků.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Oxid vápenatý (pálené vápno) se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Obecný název
               
                  Název podle IUPAC
                  Identifikační čísla
               
                  Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)
                  
               
                  Datum schválení
               
                  Datum skončení platnosti schválení
               
                  Typ přípravku
               
                  Zvláštní podmínky
               
                  Oxid vápenatý (pálené vápno)
               
                  Název podle IUPAC:
                  oxid vápenatý
                  č. ES: 215-138-9
                  CAS: 1305-78-8
               
                  800 g/kg
                  (Hodnota uvádí obsah Ca vyjádřený jako CaO)
               
                  1. května 2018
               
                  30. dubna 2028
               
                  2
               
                  Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:
                  
                              1)
                           
                              Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                           
                  
                              2)
                           
                              Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména průmyslovým a profesionálním uživatelům.
                           
               
                  3
               
                  Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:
                  
                              1)
                           
                              Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                           
                  
                              2)
                           
                              Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména profesionálním uživatelům.
                           
               
      
      
         (1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky hodnocené v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.