Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1947 ze dne 25. října 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Tome des Bauges (CHOP))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1947/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 300/8
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1947
   ze dne 25. října 2016,
   kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Tome des Bauges (CHOP))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změn specifikace chráněného označení původu „Tome des Bauges“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 503/2007 (2).
            
   
               (2)
            
               Dopisem ze dne 10. dubna 2015 francouzské orgány Komisi sdělily, že na základě čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 bylo dvěma hospodářským subjektům se sídlem na území Francie, které splňovaly podmínky uvedeného článku, uděleno do 31. prosince 2019 přechodné období. V průběhu vnitrostátního námitkového řízení tyto hospodářské subjekty, jež „Tome des Bauges“ v souladu s právními předpisy nepřetržitě uváděly na trh po dobu alespoň pěti let před podáním žádosti, podaly námitku v souvislosti s minimálním podílem dojnic plemen Abondance a Tarentaise a uvedly, že na změnu živého inventáře potřebují určitou dobu. Jedná se o tyto subjekty: podnik GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, a podnik EARL Champtallon, le Mas Dessous, 73340 Aillon-le-Jeune, Francie (3).
            
   
               (3)
            
               Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (4).
            
   
               (4)
            
               Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Tome des Bauges“ (CHOP) se schvaluje.
   Článek 2
   Název požívá ochrany podle článku 1 během přechodného období uděleného Francií na základě čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 hospodářským subjektům, které splňují podmínky uvedeného článku.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. října 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Phil HOGAN
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 503/2007 ze dne 8. května 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pohořelický kapr (CHOP) – Žatecký chmel (CHOP) – Pomme du Limousin (CHOP) – Tome des Bauges (CHOP)) (Úř. věst. L 119, 9.5.2007, s. 5).
   
      (3)  Vyhláška č. 2015-347 ze dne 26. března 2015, Úřední věstník Francouzské republiky ze dne 28. března 2015.
   
      (4)  Úř. věst. C 433, 23.12.2015, s. 4.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.