Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1948 ze dne 7. listopadu 2016, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2016 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1153

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1948/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 300/10
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1948
   ze dne 7. listopadu 2016,
   kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2016 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1153
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 22. března 2016 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2016 (2). Evropský parlament a Rada tuto míru úpravy do 30. června 2016 nestanovily. Komise z toho důvodu a v souladu s čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 tuto míru úpravy stanovila v prováděcím nařízení (EU) 2016/1153 (3).
            
   
               (2)
            
               Prognózy pro přímé platby a výdaje související s trhem uvedené v návrhu Komise na změnu návrhu rozpočtu na rok 2017 č. 1 ukazují, že míru finanční kázně, která byla zohledněna v návrhu rozpočtu na rok 2017, je třeba upravit. Při přípravě návrhu na změnu se zohlednila částka finanční kázně ve výši 450,5 milionu EUR na rezervu pro případ krizí v odvětví zemědělství uvedenou v článku 25 nařízení (EU) č. 1306/2013. Komise by měla přizpůsobit míru úpravy vyplývající z prováděcího nařízení (EU) 2016/1153, aby tuto novou informaci zohlednila.
            
   
               (3)
            
               Obecně platí, že zemědělcům, kteří předkládají žádost o podporu pro přímé platby za jeden kalendářní rok (N), se částky vyplácejí ve stanovené lhůtě v daném rozpočtovém roce (N + 1). Členské státy však mohou vyplácet zemědělcům opožděné platby i po uplynutí této lhůty, a to za určitých omezení. Tyto opožděné platby mohou být poskytnuty v následujícím rozpočtovém roce. Jestliže se pro daný kalendářní rok použije finanční kázeň, míra úpravy by neměla být uplatněna na platby, pro které byly předloženy žádosti o podporu v jiných kalendářních letech nežli v těch, pro které se použije finanční kázeň. Proto je z důvodu zajištění rovného zacházení se zemědělci vhodné stanovit, že míra úpravy se má použít pouze na platby, pro něž byly předloženy žádosti o podporu v kalendářním roce, pro který se použije finanční kázeň, bez ohledu na to, kdy je platba poskytnuta zemědělcům.
            
   
               (4)
            
               V čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (4) se stanoví, že míra úpravy použitá na přímé platby stanovená v souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 se má vztahovat pouze na přímé platby nad 2 000 EUR poskytované zemědělcům v příslušném kalendářním roce. V čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 se dále stanoví, že v důsledku postupného zavádění přímých plateb se míra úpravy má použít v případě Chorvatska až ode dne 1. ledna 2022. Míra úpravy, která se určí podle tohoto nařízení, by se proto neměla použít na platby zemědělcům v uvedeném členském státě.
            
   
               (5)
            
               Toto nařízení by se mělo použít ode dne 1. prosince 2016, aby se zajistila použitelnost přizpůsobené míry úpravy v okamžiku, kdy mají být podle nařízení (EU) č. 1306/2013 zahájeny platby zemědělcům.
            
   
               (6)
            
               Přizpůsobená míra úpravy by se měla vzít v úvahu při výpočtu všech plateb, které mají být poskytnuty zemědělci na žádost o podporu předloženou na kalendářní rok 2016. Z důvodu jasnosti by proto prováděcí nařízení (EU) 2016/1153 mělo být zrušeno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Pro účely stanovení míry úpravy stanovené v článcích 25 a 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 a podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 se částky přímých plateb v režimech podpory uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013 převyšující částku 2 000 EUR, které mají být poskytnuty zemědělcům na žádost o podporu předloženou pro kalendářní rok 2016, snižují o míru úpravy 1,353905 %.
   2.   Snížení stanovené v odstavci 1 se nepoužije v Chorvatsku.
   Článek 2
   Prováděcí nařízení (EU) 2016/1153 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. prosince 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  COM(2016) 159.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1153 ze dne 14. července 2016, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2016 (Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 76).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.