Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1954 ze dne 26. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi k přijímání určitých opatření

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1954/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 311/20
               
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1954
      ze dne 26. října 2016,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi k přijímání určitých opatření
      EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
      v souladu s řádným legislativním postupem (1),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  V důsledku vstupu Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) v platnost je třeba určité pravomoci svěřené Komisi uvést do souladu s články 290 a 291 Smlouvy.
               
      
                  (2)
               
                  V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2) se Komise prohlášením (3) zavázala přezkoumat s ohledem na kritéria stanovená ve Smlouvě ty legislativní akty, které nebyly před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost upraveny v souladu s regulativním postupem s kontrolou.
               
      
                  (3)
               
                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 (4) svěřuje Komisi pravomoci k provádění některých jeho ustanovení.
               
      
                  (4)
               
                  Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 1365/2006 článkům 290 a 291 Smlouvy by prováděcí pravomoci, které nařízení Komisi svěřuje, měly být nahrazeny pravomocí přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.
               
      
                  (5)
               
                  Pokud jde o nařízení (ES) č. 1365/2006, měla by být za účelem zohlednění hospodářského a technického vývoje a změn definic přijatých na mezinárodní úrovni na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změnu uvedeného nařízení zvýšením prahu na více než 1 000 000 tun pro statistické pokrytí vnitrozemské vodní dopravy, úpravou definic nebo stanovením nových definic i úpravou obsahu příloh nařízení (ES) č. 1365/2006 za účelem zohlednění změn kódů a nomenklatury na mezinárodní úrovni nebo v příslušných legislativních aktech Unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla patřičné konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (5). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
               
      
                  (6)
               
                  Komise by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou administrativní zátěž pro členské státy nebo respondenty.
               
      
                  (7)
               
                  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení nařízení (ES) č. 1365/2006 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci umožňující jí přijímat způsoby předávání údajů, včetně norem pro výměnu údajů, způsoby šíření výsledků Komisí (Eurostatem) a rovněž vypracovat a zveřejňovat metodické požadavky a kritéria, jejichž cílem je zajistit kvalitu poskytovaných údajů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
               
      
                  (8)
               
                  V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle, který spočívá v uvedení pravomocí svěřených Komisi do souladu s články 290 a 291 Smlouvy, nutné a vhodné stanovit pravidla pro dosažení tohoto souladu v oblasti dopravních statistik. Toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaného cíle, v souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.
               
      
                  (9)
               
                  Je nezbytné, aby Komise zajistila provedení pilotních studií o dostupnosti statistických údajů týkajících se osobní přepravy po vnitrozemských vodních cestách, včetně prostřednictvím přeshraničních dopravních služeb.
                  Unie by měla přispívat na náklady na provedení těchto pilotních studií. Tento příspěvek by měl být poskytnut ve formě grantů udělovaných národním statistickým úřadům a jiným vnitrostátním orgánům uvedeným v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (6) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (7).
               
      
                  (10)
               
                  V zájmu zajištění právní jistoty nejsou tímto nařízením dotčeny postupy pro přijímání opatření, které byly započaty, avšak nikoli dokončeny před vstupem tohoto nařízení v platnost.
               
      
                  (11)
               
                  Nařízení (ES) č. 1365/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
      PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 1365/2006 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:
                  „5.   Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9 pokud jde o změny odstavce 2 tohoto článku zvýšením prahu v něm uvedeného pro statistické pokrytí vnitrozemské vodní dopravy za účelem zohlednění hospodářského a technického vývoje. Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly další podstatnou zátěž pro členské státy či respondenty. Kromě toho Komise statistická opatření stanovená těmito akty v přenesené pravomoci řádně odůvodní a ve vhodných případech použije analýzy efektivity nákladů, včetně hodnocení zatížení respondentů a nákladů na vypracovávání, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (*).
                  
                     (*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).“"

               
      
                  2)
               
                  V článku 3 se doplňují nové pododstavce, který znějí:
                  „Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 9, pokud jde o změny tohoto článku úpravou definic v něm obsažených nebo stanovením nových definic za účelem zohlednění příslušných definic změněných nebo přijatých na mezinárodní úrovni.
                  Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly další podstatnou zátěž pro členské státy či respondenty. Kromě toho Komise statistická opatření stanovená těmito akty v přenesené pravomoci řádně odůvodní a ve vhodných případech použije analýzy efektivity nákladů, včetně hodnocení zatížení respondentů a nákladů na vypracovávání, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 223/2009.“
               
      
                  3)
               
                  V článku 4 se doplňuje nový odstavec, který zní:
                  „4.   Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9, pokud jde o změnu příloh tak, aby odrážely změny kódů a nomenklatury na mezinárodní úrovni nebo v příslušných legislativních aktech Unie. Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly další podstatnou zátěž pro členské státy či respondenty. Kromě toho Komise statistická opatření stanovená těmito akty v přenesené pravomoci řádně odůvodní a ve vhodných případech použije analýzy efektivity nákladů, včetně hodnocení zatížení respondentů a nákladů na vypracovávání, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 223/2009.“
               
      
                  4)
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 4a
                  Pilotní studie
                  1.   Do 8. prosince 2018 vypracuje Komise ve spolupráci s členskými státy vhodnou metodiku pro sestavování statistiky osobní přepravy po vnitrozemských vodních cestách, včetně prostřednictvím přeshraničních dopravních služeb.
                  2.   Do 8. prosince 2019 zahájí Komise dobrovolné pilotní studie prováděné členskými státy, jež poskytnou údaje v rámci oblasti působnosti tohoto nařízení ohledně dostupnosti statistických údajů týkajících se osobní přepravy po vnitrozemských vodních cestách, včetně prostřednictvím přeshraničních dopravních služeb. Účelem těchto pilotních studií je vyhodnotit proveditelnost sběru údajů, náklady související se sběrem údajů a následnou kvalitu statistik.
                  3.   Do 8. prosince 2020 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění pilotních studií. V závislosti na výsledcích této zprávy Komise v přiměřené lhůtě předloží Evropskému parlamentu a Radě případný legislativní návrh na změnu tohoto nařízení, pokud jde o statistiky osobní přepravy po vnitrozemských vodních cestách, včetně prostřednictvím přeshraničních dopravních služeb.
                  4.   Na financování pilotních studií se ve vhodných případech a se zřetelem k přidané hodnotě z hlediska Unie poskytne příspěvek ze souhrnného rozpočtu Unie.“
               
      
                  5)
               
                  V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví pravidla pro předávání údajů Komisi (Eurostatu), včetně norem pro výměnu údajů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.“
               
      
                  6)
               
                  V článku 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                  „Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví způsoby šíření výsledků. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.“
               
      
                  7)
               
                  V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví metodické požadavky a kritéria, jejichž cílem je zajistit kvalitu získaných údajů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.“
               
      
                  8)
               
                  V článku 7 se doplňují nové odstavce, které znějí:
                  „4.   Pro účely tohoto nařízení se na předávané údaje použijí kritéria kvality uvedená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.
                  5.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví podrobné podmínky, strukturu, periodicitu a srovnatelnost prvků zpráv o kvalitě. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.“
               
      
                  9)
               
                  Článek 8 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 8
                  Zpráva o uplatňování
                  Do 31. prosince 2020 a poté každých pět let předloží Komise po konzultaci s Výborem pro Evropský statistický systém Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení a o dalším vývoji.
                  V této zprávě Komise zohlední relevantní informace poskytnuté členskými státy ohledně možných zlepšení a ohledně potřeb uživatelů. Tato zpráva zejména:
                  
                              a)
                           
                              posoudí výhody plynoucí Unii, členským státům a poskytovatelům a uživatelům statistických informací z vypracovaných statistik v poměru k nákladům na ně;
                           
                  
                              b)
                           
                              posoudí kvalitu předávaných údajů a používané metody shromažďování údajů.“
                           
               
      
                  10)
               
                  Článek 9 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 9
                  Výkon přenesené pravomoci
                  1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
                  2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 5, článku 3 a čl. 4 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 7. prosince 2016. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
                  3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 5, článku 3 a čl. 4 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
                  4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (**).
                  5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
                  6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 5, článku 3 nebo čl. 4 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
                  
                     (**)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

               
      
                  11)
               
                  Článek 10 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 10
                  Postup projednávání ve výboru
                  1.   Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém, zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (***).
                  2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
                  
                     (***)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

               
      
                  12)
               
                  Příloha G se zrušuje.
               
      Článek 2
      Tímto nařízením nejsou dotčeny postupy pro přijímání opatření podle nařízení (ES) č. 1365/2006, které byly započaty, avšak nikoli dokončeny, před vstupem tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         Ve Štrasburku dne 26. října 2016.
         
            
               Za Evropský parlament
            
            
               předseda
            
            M. SCHULZ
         
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            I. LESAY
         
      
      
      
         (1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 18. července 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. října 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
      
         (3)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 19.
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1365/2006 ze dne 6. září 2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách a o zrušení směrnice Rady 80/1119/EHS (Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 1).
      
         (5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
      
         (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).
      
         (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.