Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1956 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1956/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 301/5
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1956
   ze dne 4. listopadu 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 stanoví nomenklaturu zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“), která je uvedena v příloze I uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Do čísla 9404 patří ložní potřeby a podobné výrobky (například matrace, prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy a podušky), s pružinami, vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoliv materiálem nebo z lehčeného kaučuku nebo lehčených plastů, též povlečené.
            
   
               (3)
            
               Existují rozdílné názory ohledně výkladu znění čísla 9404, pokud jde o výraz „vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoliv materiálem“.
            
   
               (4)
            
               V zájmu právní jistoty je tedy nutné do kapitoly 94 kombinované nomenklatury vložit novou doplňkovou poznámku s cílem zajistit v celé Unii jednotný výklad tohoto kódu KN.
            
   
               (5)
            
               Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Do kapitoly 94 druhé části kombinované nomenklatury stanovené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 se vkládá doplňková poznámka 1, která zní:
   
      
                  „1.
               
                  Pro účely čísla 9404 se výrazem „vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoliv materiálem“ rozumí materiál o jakékoli tloušťce.“
               
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.