Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1958 ze dne 4. listopadu 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1958/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 301/9
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1958
      ze dne 4. listopadu 2016
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
      
                  (3)
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
      
                  (4)
               
                  Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
      
                  (5)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 4. listopadu 2016.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
                     Popis zboží
                  
                     Zařazení
                     (kód KN)
                  
                     Odůvodnění
                  
                     (1)
                  
                     (2)
                  
                     (3)
                  
                     Výrobek sestávající z 27 zásuvek v krytu (tzv. „napájecí rozvodná jednotka“) o rozměrech přibližně 5 × 8 × 173 cm. Kryt je opatřen elektrickým kabelem o délce přibližně 3 m se zástrčkou pro zapojení do elektrické zásuvky.
                     Je předkládán jako zařízení používané k napájení různých komponent namontovaných ve skříni elektřinou o napětí 230 V. Výrobek se montuje ve svislé poloze do standardních skříní určených pro počítačové sítě. Výrobek rovněž prostřednictvím zabudované komunikační karty zaznamenává a přenáší interní údaje (například elektrický proud, napětí, výkon a využití) a varovné zprávy (pokud hodnoty překročí určité meze nebo pod ně poklesnou).
                     Viz obrázek (*).
                  
                     8537 10 99
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8537 , 8537 10  a 8537 10 99 .
                     Zařazení do čísla 8544  jako kabel vybavený přípojkami je vyloučeno, neboť výrobek je zkonstruován k plnění funkce zařízení pro rozvod elektrického proudu.
                     Vhledem k tomu, že výrobek sestává z několika zásuvek, kabelu a zařízení pro komunikaci, je třeba jej zařadit do kódu KN 8537 10 99  jako ostatní tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísel 8535  nebo 8536 , pro rozvod elektrického proudu.
                  
         
         
         
            (*)  Obrázek je pouze ilustrativní.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.