Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1962 ze dne 7. listopadu 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1962/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 303/1
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1962
      ze dne 7. listopadu 2016
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
      
                  (3)
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
      
                  (4)
               
                  Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
      
                  (5)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 7. listopadu 2016.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
                     Popis zboží
                  
                     Zařazení
                     (kód KN)
                  
                     Odůvodnění
                  
                     (1)
                  
                     (2)
                  
                     (3)
                  
                     Nesmontované sprchové dveře, určené k namontování a upevnění na stěnu, sestávající z těchto komponent:
                     
                                 —
                              
                                 dva panely vyrobené z bezpečnostního tepelně tvrzeného skla (ESG EN 12150) o rozměrech 2 100  × 860 × 6 mm (otočný panel funguje jako dveře) a 2 100  × 810 × 6 mm (pevný/neotočný panel),
                              
                     
                                 —
                              
                                 dva hliníkové profily k upevnění na jednu stranu každého panelu o rozměrech 2 100  × 25 mm obsahující drážky, plastové těsnění a čtyři otvory pro šrouby,
                              
                     
                                 —
                              
                                 úchytky, nosníky, desky, panty, svorky a další upevňovací zařízení vyrobené z vysokojakostní oceli,
                              
                     
                                 —
                              
                                 šrouby, šestihranné klíče, hmoždinky a kotvy,
                              
                     
                                 —
                              
                                 těsnění (magnetické těsnění k uzavření dveřních panelů a vlnovcové těsnění k vyplnění prostoru mezi pevnými a pohyblivými částmi).
                              
                     Sklo je vybaveno ochranou, bylo podrobeno zkoušce prohříváním (tzv. Heat-Soak-Test) a je ošetřeno tak, aby bylo odolné vůči usazeninám vápence, nečistot a zbytků čisticích prostředků.
                     Viz obrázek výrobku ve smontovaném stavu (*).
                  
                     7020 00 80
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 2 a), 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 7020 00  a 7020 00 80 .
                     Jedná se o složený výrobek vyrobený z několika různých komponent, který je prezentován v nesmontovaném stavu. Vzhledem k tomu, že profily se nacházejí pouze na jedné straně každého panelu, výrobek není považován za zasazený do rámu (viz také vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře ke kapitole 70, všeobecné vysvětlivky, druhý odstavec). Profily, upevňovací zařízení, šrouby, hmoždinky, těsnění atd. jsou komponenty druhořadého charakteru. Podstatný charakter výrobku dává tedy sklo.
                     Zařazení do čísla 7326  jako ostatní výrobky z oceli nebo do čísla 7610  jako rámy vyrobené z hliníku je tedy vyloučeno.
                     Zařazení do čísla 7013  jako skleněné výrobky pro toaletní účely nebo pro podobné účely je rovněž vyloučeno, jelikož se vztahuje pouze na malé přenosné výrobky (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 7013 , první odstavec, bod 2).
                     Zařazení do čísla 7007  jako bezpečnostní sklo je rovněž vyloučeno, protože do tohoto čísla patří bezpečnostní sklo, avšak nikoli z něj vyrobené předměty.
                     Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 7020 00 80  jako ostatní skleněné výrobky.
                  
         
         
         
            (*)  Obrázek slouží pouze pro informaci.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.