Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1963 ze dne 9. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2378, pokud jde o standardní formuláře a jazykový režim používané v souvislosti se směrnicemi Rady (EU) 2015/2376 a (EU) 2016/881

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1963/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 303/4
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1963
   ze dne 9. listopadu 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2378, pokud jde o standardní formuláře a jazykový režim používané v souvislosti se směrnicemi Rady (EU) 2015/2376 a (EU) 2016/881
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 5 a 6 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Článek 8a směrnice 2011/16/EU stanoví povinnou automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích s přeshraničním prvkem a předběžných posouzeních převodních cen. Pro tuto výměnu informací by měl být používán standardní formulář, včetně jazykového režimu, a zřízen bezpečný centrální rejstřík členských států, kde se tyto informace budou zaznamenávat.
            
   
               (2)
            
               Článek 8aa směrnice 2011/16/EU stanoví povinnou automatickou výměnu informací o zprávě rozčleněné podle jednotlivých zemí. Pro tento standardní formulář pro výměnu informací je třeba přijmout jazykový režim.
            
   
               (3)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2378 (2) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (4)
            
               V zájmu soudržnosti a právní jistoty je vhodné sjednotit data použitelnosti tohoto nařízení s daty, od kterých by se měly používat právní předpisy, nařízení a správní ustanovení v členských státech nutné k dosažení souladu se články 8a a 8aa směrnice 2011/16/EU.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro správní spolupráci při zdanění,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna prováděcího nařízení (EU) 2015/2378
   Prováděcí nařízení (EU) 2015/2378 se mění takto:
   
               1)
            
               Vkládá se nový článek 2a, který zní:
               „Článek 2a
               Standardní formuláře, včetně jazykového režimu, pro automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích s přeshraničním prvkem a předběžných posouzeních převodních cen
               1.   V případě používaných formulářů se „prvkem“ a „polem“ rozumí místo ve formuláři, do kterého lze zaznamenávat informace vyměňované podle směrnice 2011/16/EU.
               2.   Formulář, který se má používat pro povinnou automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích s přeshraničním prvkem a předběžných posouzeních převodních cen podle článku 8a směrnice 2011/16/EU, je v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.
               3.   Klíčové prvky uvedené v čl. 20 odst. 5 směrnice 2011/16/EU jsou prvky uvedené v písmenech b), h) a i) čl. 8a odst. 6 uvedené směrnice a tyto klíčové prvky se zasílají rovněž v angličtině.“
            
   
               2)
            
               Vkládá se nový článek 2b, který zní:
               „Článek 2b
               Jazykový režim pro povinnou automatickou výměnu informací o zprávě rozčleněné podle jednotlivých zemí
               Klíčovými prvky uvedenými v čl. 20 odst. 6 směrnice 2011/16/EU jsou informace nebo vysvětlení obsažené v tabulce č. 3 v oddílu III přílohy III uvedené směrnice a tyto klíčové prvky se zasílají rovněž v angličtině, pokud se zasílající členský stát se všemi členskými státy, kterým se zasílají informace v souladu článku 8aa odst. 2 směrnice 2011/16/EU, nedohodl na jiném úředním jazyku Unie.“
            
   
               3)
            
               Doplňuje se příloha VII ve znění uvedeném v příloze tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   Ustanovení čl. 1 odst. 2 se však použije ode dne 5. června 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2378 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1156/2012 (Úř. věst. L 332, 18.12.2015, s. 19).
   
   
      PŘÍLOHA
      V prováděcím nařízení (EU) 2015/2378 se doplňuje příloha, která zní:
      
         
            „PŘÍLOHA VII
            
               Formulář uvedený v článku 2a
            
            Formulář pro povinnou automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích s přeshraničním prvkem a předběžných posouzeních převodních cen podle článku 8a směrnice 2011/16/EU obsahuje kromě prvků uvedených v čl. 8a odst. 6 uvedené směrnice následující pole:
            
                        a)
                     
                        odkaz na rozhodnutí.“
                     
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.