Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1969 ze dne 12. září 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1969/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 307/1
               
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1969
      ze dne 12. září 2016,
      kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (1), a zejména na čl. 15 odst. 3 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení (ES) č. 428/2009 vyžaduje, aby zboží dvojího užití podléhalo účinné kontrole při vývozu z Unie nebo při tranzitu členskými státy Unie, nebo pokud je dodáváno do třetí země na základě zprostředkovatelských služeb poskytovaných zprostředkovatelem, který má sídlo nebo je usazen v Unii.
               
      
                  (2)
               
                  Příloha I nařízení (ES) č. 428/2009 stanoví společný seznam zboží dvojího užití, které podléhá kontrole v Unii. Rozhodnutí o zboží, které podléhá kontrole, se přijímají v rámci Australské skupiny, Režimu kontroly raketových technologií, Skupiny jaderných dodavatelů, Wassenaarského ujednání a Úmluvy o zákazu chemických zbraní.
               
      
                  (3)
               
                  V zájmu zajištění plného souladu s mezinárodními závazky v oblasti bezpečnosti, zaručení transparentnosti a udržení konkurenceschopnosti hospodářských subjektů je třeba seznam zboží dvojího užití stanovený v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009 pravidelně aktualizovat. Změny v kontrolních seznamech, které byly přijaty v rámci mezinárodních režimů nešíření a dohod o kontrole vývozu v roce 2015, vyžadují další změnu přílohy I nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Za účelem snazšího vyhledávání pro orgány provádějící kontrolu vývozu a pro hospodářské subjekty by měla být příloha I uvedeného nařízení aktualizována a konsolidována.
               
      
                  (4)
               
                  Přílohy IIa až IIf nařízení (ES) č. 428/2009 stanoví všeobecná vývozní povolení Unie.
               
      
                  (5)
               
                  Příloha IIg nařízení (ES) č. 428/2009 stanoví seznam zboží dvojího užití, jež je vyloučeno z oblasti působnosti národních všeobecných vývozních povolení a všeobecných vývozních povolení Unie.
               
      
                  (6)
               
                  Příloha IV nařízení (ES) č. 428/2009 stanoví požadavky na povolování přepravy určitého zboží uvnitř Společenství.
               
      
                  (7)
               
                  Změny kontrolního seznamu zboží dvojího užití EU uvedeného v příloze I vyžadují navazující změny příloh IIa až IIg nebo přílohy IV, pokud jde o zboží dvojího užití, které je rovněž uvedeno v přílohách IIa až IIg a v příloze IV.
               
      
                  (8)
               
                  Nařízením (ES) č. 428/2009 je Komisi svěřena pravomoc aktualizovat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci seznam zboží dvojího užití uvedený v příloze I, jakož i v přílohách IIa až IIg a příloze IV, v souladu s příslušnými závazky a povinnostmi, včetně jejich změn, které členské státy přijaly jako členové mezinárodních režimů nešíření a ujednání o kontrole vývozu nebo ratifikací příslušných mezinárodních smluv.
               
      
                  (9)
               
                  Nařízení (ES) č. 428/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy I, IIa až IIg a IV nařízení Rady (ES) č. 428/2009 se mění v souladu s přílohami tohoto nařízení:
      
                  1)
               
                  příloha I se nahrazuje zněním obsaženým v příloze I tohoto nařízení;
               
      
                  2)
               
                  přílohy IIa až IIg se nahrazují zněním obsaženým v příloze II tohoto nařízení;
               
      
                  3)
               
                  příloha IV se nahrazuje zněním obsaženým v příloze III tohoto nařízení.
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 12. září 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            
               „PŘÍLOHA I
               
                  Seznam podle článku 3 tohoto nařízení
               
               
                  SEZNAM ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ
               
               Tento seznam provádí mezinárodně dohodnuté kontroly dvojího užití, zahrnující Wassenaarské ujednání, Režim kontroly raketových technologií, Skupinu jaderných dodavatelů, Australskou skupinu a Úmluvu o zákazu chemických zbraní.
               OBSAH
               Poznámky
               Zkratková slova a zkratky
               Definice
               
                           Kategorie 0
                        Jaderné materiály, zařízení a příslušenství
               
                           Kategorie 1
                        Zvláštní materiály a související příslušenství
               
                           Kategorie 2
                        Zpracování materiálů
               
                           Kategorie 3
                        Elektronika
               
                           Kategorie 4
                        Počítače
               
                           Kategorie 5
                        Telekomunikace a "bezpečnost informací"
               
                           Kategorie 6
                        Snímače a lasery
               
                           Kategorie 7
                        Navigace a letecká elektronika
               
                           Kategorie 8
                        Námořní technika
               
                           Kategorie 9
                        Letecká technika a pohonné systémy
               VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PŘÍLOZE I
               
                           1.
                        
                           V případě kontroly zboží, které je vyvinuto nebo upraveno pro vojenské účely, viz příslušný seznam (příslušné seznamy) vojenského materiálu, který vedou jednotlivé členské státy. Odkazy v této příloze, které znějí "VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU", se vztahují na tyto seznamy.
                        
               
                           2.
                        
                           Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být zmařen vývozem jakéhokoliv nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka nebo položky tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno odstraněna či použita pro jiné účely.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Při posuzování, zda kontrolovaná položka má být považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky podstatný prvek dodávaného zboží.
                                    
                        
               
                           3.
                        
                           Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak i použité zboží.
                        
               
                           4.
                        
                           V některých případech jsou chemické látky v seznamu uváděny podle názvu a čísla CAS. Seznam se vztahuje na chemické látky se shodným vzorcem složení (včetně hydrátů), bez ohledu na název nebo číslo CAS. Čísla CAS jsou uváděna jako pomůcka při zjišťování konkrétní chemické látky nebo směsi, a to bez ohledu na nomenklaturu. Čísla CAS nelze používat jako jediné identifikátory, neboť některé z forem chemických látek zapsaných v seznamu mají odlišná čísla CAS, a rovněž u směsí obsahujících některou z uvedených látek může být číslo CAS odlišné.
                        
               POZNÁMKA K JADERNÉ TECHNOLOGII
               (Týká se oddílu E kategorie 0.)
               "Technologie" přímo spojená s jakýmkoli zbožím kontrolovaným v kategorii 0 je kontrolována podle ustanovení kategorie 0.
               "Technologie" pro "vývoj", "výrobu" nebo "užití" zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.
               Schválení zboží k vývozu opravňuje též k vývozu minimální "technologie", která je nezbytná pro instalaci, provoz, údržbu a opravy zboží témuž konečnému uživateli.
               Kontrola převodu "technologie" se nevztahuje na informace "veřejně dostupné" nebo na informace pro "základní vědecký výzkum".
               OBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII
               (Týká se oddílu E kategorií 1 až 9)
               Vývoz "technologie", která je "potřebná" pro "vývoj", "výrobu" nebo "užití" zboží kontrolovaného v kategoriích 1 až 9, je kontrolován podle ustanovení kategorií 1 až 9.
               "Technologie" "požadovaná" pro "vývoj", "výrobu" nebo "užití" zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.
               Kontroly se nevztahují na takovou "technologii", která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen.
               
                           
                              
                                 Pozn.:
                              
                           
                        
                           Nevztahuje se na "technologie" vymezené v 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. a 8E002.b.
                        
               Kontroly převodu "technologie" se nevztahují na informace "veřejně dostupné", na informace pro "základní vědecký výzkum" nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.
               VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K SOFTWARU
               (Tato poznámka má přednost před kontrolami stanovenými v oddílu D kategorií 0 až 9.)
               Kategorie 0 až 9 tohoto seznamu se nevztahují na kontrolu "softwaru", který je:
               
                           a.
                        
                           běžně dostupný veřejnosti, přičemž:
                           
                                       1.
                                    
                                       je prodáván ze skladu v maloobchodě bez omezení prostřednictvím:
                                       
                                                   a.
                                                
                                                   pultového prodeje;
                                                
                                       
                                                   b.
                                                
                                                   zásilkového prodeje;
                                                
                                       
                                                   c.
                                                
                                                   elektronického prodeje; nebo
                                                   
                                                
                                       
                                                   d.
                                                
                                                   telefonické objednávky; a
                                                   
                                                
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       je určen k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od dodavatele;
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Položka a. všeobecné poznámky k softwaru se nevztahuje na "software" uvedený v kategorii 5 – Část 2 ("Ochrana informací")
                                    
                        
               
                           b.
                        
                           "veřejně dostupný"; nebo
                           
                        
               
                           c.
                        
                           minimálním nezbytným "objektovým kódem" pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, jehož vývoz byl povolen.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Položka c. všeobecné poznámky k softwaru se nevztahuje na "software" uvedený v kategorii 5 – Část 2 ("Ochrana informací").
                                    
                        
               VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K "BEZPEČNOSTI INFORMACÍ"
               Zboží nebo funkce zajišťující "bezpečnost informací" je třeba posuzovat v kontextu ustanovení kategorie 5, části 2, a to i tehdy, pokud jsou součástmi, "softwarem" nebo funkcemi jiného zboží.
               ZKRATKOVÁ SLOVA A ZKRATKY POUŽÍVANÉ V TÉTO PŘÍLOZE
               Zkratková slova nebo zkratky použité jako definované termíny jsou uvedeny v části 'Definice termínů používaných v této příloze'.
               
                           ZKRATKOVÁ SLOVA A ZKRATKY
                        
                           ABEC
                        
                           Annular Bearing Engineers Committee
                        
                           AGMA
                        
                           American Gear Manufacturers' Association
                        
                           AHRS
                        
                           referenční systém polohy a kursu
                        
                           AISI
                        
                           American Iron and Steel Institute
                        
                           ALU
                        
                           aritmeticko-logická jednotka
                        
                           ANSI
                        
                           American National Standards Institute
                        
                           ASTM
                        
                           the American Society for Testing and Materials
                        
                           ATC
                        
                           řízení letového provozu
                        
                           AVLIS
                        
                           izotopická separace atomových par za použití laseru
                        
                           CAD
                        
                           počítačem podporované konstruování
                        
                           CAS
                        
                           Chemical Abstracts Service
                        
                           CDU
                        
                           řídicí a zobrazovací jednotka
                        
                           CEP
                        
                           střední kruhová odchylka
                        
                           CNTD
                        
                           tepelný rozklad s řízenou tvorbou zárodku
                        
                           CPU
                        
                           centrální jednotka pro zpracování
                        
                           CVD
                        
                           chemická depozice z plynné fáze
                        
                           CW
                        
                           chemická válka
                        
                           CW (u laserů)
                        
                           spojitá vlna
                        
                           DME
                        
                           zařízení pro měření vzdálenosti
                        
                           DS
                        
                           usměrněné tuhnutí
                        
                           EB-PVD
                        
                           fyzikální depozice z plynné fáze elektronovým svazkem
                        
                           EBU
                        
                           Evropská vysílací unie (European Broadcasting Union)
                        
                           ECM
                        
                           elektrochemické obrábění
                        
                           ECR
                        
                           elektronová cyklotronová rezonance
                        
                           EDM
                        
                           elektrojiskrové obráběcí stroje
                        
                           EEPROMS
                        
                           elektricky vymazatelná programovatelná permanentní paměť
                        
                           EIA
                        
                           Electronic Industries Association
                        
                           EMC
                        
                           elektromagnetická kompatibilita
                        
                           ETSI
                        
                           Evropský ústav pro telekomunikační normy
                        
                           FFR
                        
                           rychlá Fourierova transformace
                        
                           GLONASS
                        
                           globální systém družicové navigace
                        
                           GPS
                        
                           globální polohovací systém
                        
                           HBT
                        
                           heterobipolární tranzistory
                        
                           HDDR
                        
                           číslicový záznam vysoké hustoty
                        
                           HEMT
                        
                           tranzistory s vysokou pohyblivostí elektronů
                        
                           ICAO
                        
                           Mezinárodní organizace pro civilní letectví
                        
                           IEC
                        
                           Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electro-technical Commission)
                        
                           IEEE
                        
                           Institute of Electrical and Electronic Engineers
                        
                           IFOV
                        
                           okamžité zorné pole
                        
                           ILS
                        
                           systém přistávání podle přístrojů
                        
                           IRIG
                        
                           inter-range instrumentation group
                        
                           ISA
                        
                           mezinárodní standardní atmosféra
                        
                           ISAR
                        
                           radar s inverzní syntetickou aperturou
                        
                           ISO
                        
                           Mezinárodní organizace pro normalizaci
                        
                           ITU
                        
                           Mezinárodní telekomunikační unie
                        
                           JIS
                        
                           japonská průmyslová norma
                        
                           JT
                        
                           Joule-Thomson
                        
                           LIDAR
                        
                           laserový nebo světelný radar
                        
                           LRU
                        
                           vyměnitelná jednotka
                        
                           MAC
                        
                           autentizační kód zprávy
                        
                           Mach
                        
                           poměr rychlosti objektu k rychlosti zvuku (podle Ernsta Macha)
                        
                           MLIS
                        
                           izotopická separace molekul za použití laseru
                        
                           MLS
                        
                           mikrovlnné přistávací systémy
                        
                           MOCVD
                        
                           chemická depozice z plynné fáze za použití organokovových sloučenin
                        
                           MRI
                        
                           zobrazování magnetickou rezonancí
                        
                           MTBF
                        
                           střední doba provozu mezi poruchami
                        
                           Mtops
                        
                           milion teoretických operací za sekundu
                        
                           MTTF
                        
                           střední doba provozu do poruchy
                        
                           NBC
                        
                           nukleární, biologický a chemický
                        
                           NDT
                        
                           nedestruktivní zkouška
                        
                           PAR
                        
                           přesný přibližovací radar
                        
                           PIN
                        
                           osobní identifikační číslo
                        
                           ppm
                        
                           počet dílů na milion
                        
                           PSD
                        
                           spektrální hustota výkonu
                        
                           QAM
                        
                           kvadraturní amplitudová modulace
                        
                           RF
                        
                           radiová frekvence
                        
                           SACMA
                        
                           Suppliers of Advanced Composite Materials Association
                        
                           SAR
                        
                           radar se syntetickou aperturou
                        
                           SC
                        
                           monokrystal
                        
                           SLAR
                        
                           radar s bočním vyzařováním
                        
                           SMPTE
                        
                           Society of Motion Picture and Television Engineers
                        
                           SRA
                        
                           vyměnitelný celek
                        
                           SRAM
                        
                           statická paměť s náhodným výběrem
                        
                           SRM
                        
                           metody doporučené sdružením SACMA
                        
                           SSB
                        
                           jedno postranní pásmo
                        
                           SSR
                        
                           Sekundární přehledový radar
                        
                           TCSEC
                        
                           kritéria pro hodnocení důvěryhodnosti počítačových systémů
                        
                           TIR
                        
                           celková výchylka měřicích hodin
                        
                           UV
                        
                           ultrafialový
                        
                           UTS
                        
                           pevnost v tahu
                        
                           VOR
                        
                           rozsah ultrakrátkých vln ve všech směrech
                        
                           YAG
                        
                           granát na bázi ytria a hliníku
                        
               DEFINICE TERMÍNŮ POUŽÍVANÝCH V TÉTO PŘÍLOZE
               Definice termínů uváděných v jednoduchých uvozovkách jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.
               Definice termínů ve dvojitých uvozovkách jsou tyto:
               
                           
                              
                                 Pozn.:
                              
                           
                        
                           Odkazy na kategorie jsou uvedeny v závorkách za definovanými termíny.
                        
               
                            
                        
                           "Přesnost" (2, 3, 6, 7, 8): (obvykle se měří ve formě nepřesnosti) maximální kladná nebo záporná odchylka udávané hodnoty od přijaté normy nebo skutečné hodnoty měřené veličiny.
                        
               
                            
                        
                           "Aktivní systémy řízení letu" (7): systémy, jejichž funkcí je bránit nežádoucím pohybům "letadla" a "střel" nebo strukturálním zátěžím prostřednictvím autonomního zpracování výstupních signálů z více snímačů a následného poskytování nezbytných preventivních příkazů k zajištění automatického řízení.
                        
               
                            
                        
                           "Aktivní obrazový prvek" (6, 8): nejmenší (jednotlivý) prvek pevné matrice, který má fotoelektrickou přenosovou funkci, je-li vystaven světelnému (elektromagnetickému) záření.
                        
               
                            
                        
                           "Přizpůsobený k válečným účelům" (1): modifikace nebo výběr (např. změna čistoty, skladovatelnosti, virulence, schopnosti šíření nebo odolnosti proti ultrafialovému záření) určené ke zvýšení účinnosti působení ztrát na lidech nebo zvířatech, poškozování techniky nebo škod na úrodě či životním prostředí.
                        
               
                            
                        
                           "Nastavený nejvyšší výkon" (4): nastavená nejvyšší rychlost, při níž "digitální počítače" provádějí 64bitové nebo větší sčítání a násobení s pohyblivou řádovou čárkou, vyjadřuje se ve vážených teraflopech (WT), v jednotkách 1012 nastavených operací s pohyblivou řádovou čárkou za sekundu.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Viz kategorie 4, technická poznámka.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Letadlo" (1, 7, 9): letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, otočnými křídly, točivými křídly (helikoptéra), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Viz též "civilní letadlo".
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Vzducholodí" (9) se rozumí poháněný vzdušný prostředek, který je ve vzduchu udržován pomocí plynového tělesa (obvykle helia, dříve vodíku) lehčího než vzduch.
                        
               
                            
                        
                           "Všemi dostupnými kompenzacemi" (2) se rozumí veškerá praktická opatření, která má výrobce k dispozici, aby na minimum snížil veškeré systematické chyby seřizování příslušného modelu obráběcího stroje nebo chyby měření konkrétního souřadnicového měřicího přístroje.
                        
               
                            
                        
                           "Přiděleno podle ITU" (3, 5): přidělení frekvenčních pásem podle platného vydání Rádiových předpisů ITU pro primární, povolené a sekundární služby.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Nejsou zahrnuta dodatečná a alternativní přidělení.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Odchylkou úhlové polohy" (2) se rozumí maximální rozdíl mezi úhlovou polohou a skutečnou, velmi přesně změřenou úhlovou polohou poté, co byl obrobek upnutý na stole vysunut ze své výchozí polohy.
                        
               
                            
                        
                           "Úhlovou náhodnou cestou" se rozumí postupně nakumulovaná úhlová chyba způsobená bílým šumem v úhlovém vychýlení. (IEEE STD 528–2001).
                        
               
                            
                        
                           "APP" (4) viz "nastavený nejvyšší výkon".
                        
               
                            
                        
                           "Asymetrický algoritmus" (5): šifrovací algoritmus, který k šifrování a dešifrování používá různé matematicky závislé klíče.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       "Asymetrický algoritmus" se běžně používá ve správě klíčů.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Automatické sledování cíle" (6): technický postup, který automaticky určuje a jako výstup poskytuje extrapolovanou hodnotu nejpravděpodobnější polohy cíle v reálném čase.
                        
               
                            
                        
                           "Průměrný výstupní výkon" (6): celková výstupní energie "laseru" vyjádřená v joulech, vydělená dobou (v sekundách), během níž je vydávána řada po sobě jdoucích pulsů. V případě řady rovnoměrně rozložených pulsů se rovná celkové výstupní energii "laseru" v jediném pulsu v joulech, vynásobené pulsovou frekvencí "laseru" v hertzech.
                        
               
                            
                        
                           "Doba zpoždění základního hradla" (3): hodnota doby zpoždění, která odpovídá základnímu hradlu používanému v "monolitickém integrovaném obvodu". V případě 'řady' "monolitických integrovaných obvodů" může být specifikována buď jako doba zpoždění na typické hradlo v rámci dané 'řady', nebo jako typická doba zpoždění na hradlo v rámci dané 'řady'.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn. 1:
                                          
                                       
                                    
                                       "Doba zpoždění základního hradla" se nesmí zaměňovat se vstupním a výstupním zpožděním komplexního "monolitického integrovaného obvodu".
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Pozn. 2:
                                          
                                       
                                    
                                       'Řada' se skládá ze všech integrovaných obvodů, u nichž platí jako výrobní metodika a specifikace, s výjimkou příslušných funkcí, toto:
                                       
                                                   
                                                      a.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      společná hardwarová a softwarová architektura;
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      b.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      společná konstrukční a výrobní technologie; a
                                                      
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      c.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      společné základní charakteristiky.
                                                   
                                                
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Základní vědecký výzkum" (Všeobecná poznámka k technologii, poznámka k jaderné technologii): experimentální a teoretická práce vynakládaná zásadně za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na specifický praktický záměr nebo cíl.
                        
               
                            
                        
                           "Systematická chyba" (měřiče zrychlení) (7): průměrná hodnota na výstupu měřiče zrychlení za daný časový interval, která byla naměřena za konkrétních provozních podmínek a která není v korelaci se vstupní hodnotou zrychlení nebo rotace. "Systematická chyba" se vyjadřuje v g nebo v metrech za sekundu na druhou (g nebo m/s2). (IEEE STD 528-2001). (Mikro g se rovná 1 × 10– 6 g).
                        
               
                            
                        
                           "Systematická chyba" (gyroskop) (7): průměrná hodnota na výstupu gyroskopu za daný časový interval, která byla naměřena za konkrétních provozních podmínek a která není v korelaci se vstupní hodnotou rotace nebo zrychlení. "Systematická chyba" se obvykle vyjadřuje ve stupních za hodinu (°/h). (IEEE STD 528-2001).
                        
               
                            
                        
                           "Výstřednost" (2): axiální posun při jedné otáčce hlavního vřetena měřený na rovině kolmé k čelu vřetena v bodě vedle obvodu čela vřetena (viz ISO 230/1, 1986, odstavec 5.63).
                        
               
                            
                        
                           "Polotovary z uhlíkových vláken" (1): soustava vláken, s povlakem nebo bez něj, uspořádaná tak, že vytváří kostru součásti před tím, než je do ní vpravena "matrice" k vytvoření "kompozitu".
                        
               
                            
                        
                           "Chemický laser" (6): "laser", ve kterém se vybuzená složka tvoří v důsledku energie uvolněné z chemické reakce.
                        
               
                            
                        
                           "Směs chemických látek" (1): látka v pevné, kapalné nebo plynné formě vyrobená ze dvou nebo více složek, které spolu za podmínek, za kterých je směs uchovávána, nereagují.
                        
               
                            
                        
                           "Střední kruhová odchylka" ("CEP") (7): při kruhové normální distribuci poloměr kruhu obsahujícího 50 % jednotlivě prováděných měření nebo poloměr kruhu, v němž je 50 % pravděpodobnost lokalizace.
                        
               
                            
                        
                           "Protimomentové cirkulační systémy nebo cirkulační systémy směrového řízení" (7): systémy, které používají vzduch hnaný přes aerodynamické povrchy pro zvýšení nebo řízení sil vyvozovaných těmito povrchy.
                        
               
                            
                        
                           "Civilní letadlo" (1, 3, 4, 7): "letadla", která jsou pod svým vlastním označením uvedena na seznamech osvědčení letové způsobilosti, které zveřejňují úřady pro civilní letectví jednoho nebo více členských států EU nebo účastnických států Wassenaarského ujednání, jako "letadla" určená k provozu na obchodních civilních vnitrostátních nebo zahraničních linkách nebo jako "letadla" určená k zákonem povoleným civilním, soukromým nebo obchodním účelům.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Viz též "letadlo".
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Směsný" (1): materiál vzniklý promísením termoplastických vláken a vláken výztuže s cílem vytvořit směs vláknové výztuže s "matricí" ve výsledné vláknité podobě.
                        
               
                            
                        
                           "Rozmělňování" (1): proces zpracování materiálu na částice drcením nebo mletím.
                        
               
                            
                        
                           "Řadič komunikačního kanálu" (4): fyzické rozhraní, které řídí tok synchronních nebo asynchronních číslicových informací. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení k zajištění komunikačního přístupu.
                        
               
                            
                        
                           "Vyrovnávací systémy" (6) se skládají z primárního skalárního snímače, jednoho nebo více referenčních snímačů (např. vektorových magnetometrů) společně se softwarem, který umožňuje snížit šum rotace pevného tělesa plošiny.
                        
               
                            
                        
                           "Kompozit" (1, 2, 6, 8, 9): "matrice" a přídavná složka nebo složky sestávající z částic, whiskerů, vláken nebo jakékoliv jejich kombinace, které jsou přítomny ke zvláštnímu účelu nebo účelům.
                        
               
                            
                        
                           "Kombinovaný otočný stůl" (2): stůl, který umožňuje otáčet a naklápět obrobek kolem dvou nerovnoběžných os, jež lze současně koordinovat za účelem "interpolace tvaru".
                        
               
                            
                        
                           "Sloučeniny typu III/V" (3, 6): polykrystalické nebo binární nebo komplexní monokrystalické produkty sestávající z prvků skupin IIIA a VA Mendělejevovy periodické tabulky (např. arsenid galia, arsenid galito-hlinitý, fosfid india).
                        
               
                            
                        
                           "Interpolace tvaru" (2): dva nebo více "číslicově řízených" pohybů pracujících v souladu s instrukcemi, které specifikují další požadovanou polohu a požadované rychlosti posuvu do této polohy. Tyto rychlosti posuvu se mění ve vzájemném vztahu tak, že se vytváří požadovaný obrys (viz ISO/DIS 2806-1980).
                        
               
                            
                        
                           "Kritická teplota" specifického "supravodivého" materiálu (1, 3, 5) (někdy označovaná jako přechodová teplota): teplota, při které tento materiál ztrácí veškerý odpor proti průchodu stejnosměrného elektrického proudu.
                        
               
                            
                        
                           "Aktivace šifrování" (5): jakákoliv technika, kterou se aktivuje nebo zprovozňuje šifrovací schopnost zboží, prostřednictvím zabezpečeného mechanismu použitého výrobcem zboží, který se konkrétně váže k některé z těchto možností:
                           
                                       1.
                                    
                                       k jedinému případu zboží; nebo
                                       
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       u více případů zboží k jednomu zákazníkovi.
                                    
                           
                              
                                 Technické poznámky:
                              
                           
                           
                                       
                                          1.
                                       
                                    
                                       K "aktivaci šifrování" se mohou použít techniky či mechanismy založené na hardwaru, "softwaru", či "technologiích".
                                    
                           
                                       
                                          2.
                                       
                                    
                                       Mechanismy "aktivace šifrování" mohou být např. licenční klíč vycházející ze sériového čísla nebo autentizační nástroj, kterým je např. certifikát digitálního podpisu.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Šifrování" (5): obor, který zahrnuje principy, prostředky a metody pro přeměnu dat za účelem skrytí jejich informačního obsahu, zabránění jejich nezjistitelné úpravě nebo neoprávněnému použití. "Šifrování" se omezuje na přeměnu informací použitím jednoho nebo více "tajných parametrů" (např. šifrovacích proměnných) nebo příslušného klíče.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       "Šifrování" nezahrnuje 'pevně nastavené' datové komprese nebo kódovací techniky.
                                    
                           
                              
                                 Technická poznámka:
                              
                           
                           
                              1.   
                                 'Tajný parametr'
                              :
                           konstanta nebo klíč utajovaný před jinými osobami nebo sdílený pouze ve skupině.
                           
                              2.   
                                 'Pevně nastavený' (5)
                              :
                           kódovací nebo kompresní algoritmus, který nemůže přijímat externě dodávané parametry (např. šifrovací nebo klíčovací proměnné) a který uživatel nemůže modifikovat.
                        
               
                            
                        
                           "CW laser (kontinuální laser)" (6): "laser", který poskytuje nominálně konstantní výstupní energii po dobu delší než 0,25 sekundy.
                        
               
                            
                        
                           "Datové referenční navigační systémy" ("DBRN") (7): systémy, které využívají různé zdroje dříve naměřených geomapujících údajů, jež jsou integrovány tak, aby za dynamických podmínek poskytovaly přesné navigační informace. Mezi tyto zdroje patří hloubkové mapy, hvězdné mapy, gravitační mapy, magnetické mapy nebo trojrozměrné digitální mapy terénu.
                        
               
                            
                        
                           "Deformovatelná zrcadla" (6): též adaptivní optická zrcadla jsou zrcadla, která mají:
                           
                                       a.
                                    
                                       jeden souvislý optický odrazný povrch, který je dynamicky deformován aplikací jednotlivých sil nebo silových dvojic tak, aby se vyrovnalo zkreslení optických vlnoploch dopadajících na zrcadlo; nebo
                                       
                                    
                           
                                       b.
                                    
                                       více opticky odrazných prvků, které mohou být jednotlivě a dynamicky přemísťovány aplikací sil nebo silových dvojic tak, aby se vyrovnalo zkreslení optických vlnoploch dopadajících na zrcadlo.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Ochuzený uran" (0): uran, u nějž je obsah izotopu 235 snížen pod úroveň vyskytující se v přírodě.
                        
               
                            
                        
                           "Vývoj" (Všeobecná poznámka k technologii, Všeobecná poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhová data, proces přeměny návrhových dat na výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava.
                        
               
                            
                        
                           "Difuzní spojování" (1, 2, 9): spojování nejméně dvou oddělených kusů kovu do jednoho kusu, probíhající v pevném skupenství, s pevností spoje, která odpovídá pevnosti nejméně pevného materiálu, přičemž hlavním mechanismem je vzájemná difuze atomů přes rozhraní.
                        
               
                            
                        
                           "Digitální počítač" (4, 5): zařízení, které je schopno ve formě jedné nebo více diskrétních proměnných provádět všechny tyto operace:
                           
                                       a.
                                    
                                       přijímat data;
                                    
                           
                                       b.
                                    
                                       ukládat data nebo instrukce na pevná nebo měnitelná (zápisu schopná) paměťová zařízení;
                                    
                           
                                       c.
                                    
                                       zpracovávat data prostřednictvím uloženého sledu instrukcí, který lze upravovat, a
                                       
                                    
                           
                                       d.
                                    
                                       poskytovat výstup dat.
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Úpravy uloženého sledu instrukcí zahrnují výměnu pevných paměťových zařízení, ale nikoli fyzickou změnu zapojení nebo vzájemného propojení.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Číslicová přenosová rychlost" (def): celková rychlost přenosu informací v bitech, jež se přímo přenášejí na libovolné médium.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Viz rovněž "celková číslicová přenosová rychlost".
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Přímočinné hydraulické lisovaní" (2): tvářecí proces využívající tekutinou naplněný pružný vak, který je v přímém kontaktu s obrobkem.
                        
               
                            
                        
                           "Driftová rychlost" (gyroskopu) (7): složka indikace gyroskopu, která je funkčně nezávislá na vstupní rotaci. Vyjadřuje se jako úhlová rychlost. (IEEE STD 528-2001)
                        
               
                            
                        
                           "Efektivní gram" (0, 1) "zvláštního štěpného materiálu" znamená:
                           
                                       a.
                                    
                                       pro izotopy plutonia a uran 233 – hmotnost izotopů v gramech;
                                    
                           
                                       b.
                                    
                                       pro uran obohacený izotopem U-235 na 1 % nebo více – hmotnost prvku v gramech násobenou druhou mocninou jeho obohacení, vyjádřeným jako hmotnostní desetinný zlomek;
                                    
                           
                                       c.
                                    
                                       pro uran obohacený izotopem U-235 na méně než 1 % – hmotnost prvku v gramech násobenou 0,0001;
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Elektronická sestava" (2, 3, 4, 5): soubor elektronických součástek (tj. 'obvodových prvků', 'diskrétních součástek', integrovaných obvodů atd.) spojených dohromady tak, aby vykonávaly jednu nebo více specifických funkcí; sestava je vyměnitelná jako celek a běžně schopná rozložení.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn. 1:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Obvodový prvek'
                                          :
                                       jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Pozn. 2:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Diskrétní součástka'
                                          :
                                       odděleně dodávaný 'obvodový prvek' s vlastními vnějšími spoji.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Elektronicky řiditelná sfázovaná anténní soustava" (5, 6): anténa, která vytváří paprsek pomocí spřažení fází, tj. směr paprsku je řízen komplexem budicích součinitelů vyzařovacích prvků, přičemž směr tohoto paprsku jak pro vysílání, tak pro příjem je možné měnit v azimutu nebo v úhlu výšky nebo v obojím použitím elektrického signálu.
                        
               
                            
                        
                           "Energetické materiály" (1): látky nebo směsi, které prostřednictvím chemické reakce uvolňují energii potřebnou ke svému zamýšlenému použití. "Výbušniny", "pyrotechnické slože" a "pohonné látky" jsou podtřídy energetických materiálů.
                        
               
                            
                        
                           "Koncové efektory" (2): upínače, 'aktivní nástrojové jednotky' a jakékoli jiné nástroje, které jsou připevněny k upínací desce na konci ramene manipulátoru "robota".
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Aktivní nástrojová jednotka'
                                          :
                                       zařízení pro aplikaci hnací síly, energie procesu na obrobek nebo snímání obrobku.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Ekvivalentní hustota" (6): hmotnost optiky na jednotku optické plochy promítnuté na optický povrch.
                        
               
                            
                        
                           "Výbušniny" (1): látky v pevném, kapalném či plynném stavu nebo směsi látek potřebné k detonaci jakožto počinová, pomocná nebo hlavní nálož v hlavicích, při demolici a pro jiná použití.
                        
               
                            
                        
                           "Systémy FADEC" (9): "číslicové systémy automatického řízení motoru s plnou autoritou" – číslicový elektronický řídicí systém pro motory s plynovou turbínou, který je schopen nezávisle ovládat motor během celého provozního rozsahu od požadovaného spuštění motoru do požadovaného zastavení motoru, a to jak v běžných podmínkách, tak v poruchovém stavu.
                        
               
                            
                        
                           "Vláknité materiály" (0, 1, 8) zahrnují:
                           
                                       a.
                                    
                                       souvislá elementární vlákna;
                                    
                           
                                       b.
                                    
                                       souvislé příze a přásty;
                                    
                           
                                       c.
                                    
                                       pásky, tkaniny, plsti a šňůry;
                                    
                           
                                       d.
                                    
                                       sekaná vlákna, stříž a souvislá vláknitá rouna;
                                    
                           
                                       e.
                                    
                                       monokrystalické nebo polykrystalické whiskery libovolné délky;
                                    
                           
                                       f.
                                    
                                       vlákninu z aromatického polyamidu.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Integrovaný obvod vrstvového typu" (3): soustava 'obvodových prvků' a kovových propojení vytvořená napařováním silné nebo tenké vrstvičky na izolační "podložku".
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Obvodový prvek'
                                          :
                                       jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Řízení letu polem optických snímačů" (7): síť dislokovaných optických snímačů, která používá "laserové" paprsky k poskytování řídicích dat o letu v reálném čase pro zpracování palubním počítačem.
                        
               
                            
                        
                           "Optimalizace letové dráhy" (7): postup, který minimalizuje odchylky od požadované čtyřrozměrné letové dráhy (v prostoru i čase) s cílem dosáhnout při plnění letového úkolu maximální výkonnosti nebo efektivnosti.
                        
               
                            
                        
                           "Systém řízení letu s přenosem řídicích světelných signálů po optických vláknech (fly-by-light)" (7): primární systém elektronického řízení letu, který k ovládání letadla za letu používá zpětnou vazbu a který pro pokyny pro efektory/aktuátory používá optické signály.
                        
               
                            
                        
                           "Systém řízení letu s přenosem řídicích elektronických signálů po vodičích (fly-by-wire)" (7): primární systém elektronického řízení letu, který k ovládání letadla za letu používá zpětnou vazbu a který pro pokyny pro efektory/aktuátory používá elektrické signály.
                        
               
                            
                        
                           "Ohnisková pole" (6, 8): lineární nebo dvourozměrné plošné vrstvy nebo kombinace plošných vrstev jednotlivých detektorových prvků, též s vyhodnocovací elektronikou, které pracují v ohniskové rovině.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Tato definice nezahrnuje sloupce jednotlivých detektorových prvků ani detektory se dvěma, třemi nebo čtyřmi prvky, není-li na úrovni každého prvku provedeno časové zpoždění a integrace.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Frakční šířka pásma" (3, 5): "okamžitá šířka pásma" dělená středovou frekvencí a vyjádřená v procentech.
                        
               
                            
                        
                           "Rychlá přeladitelnost" (5) (též frekvenční agilita nebo frekvenční skákání): forma "rozprostřeného spektra", v níž je přenosová frekvence jednoho komunikačního kanálu měněna náhodným nebo pseudonáhodným sledem diskrétních kroků.
                        
               
                            
                        
                           "Spouštěcí frekvence" (3) pro "analyzátory signálů" je mechanismus, jehož spouštěcí funkce je schopna zvolit kmitočtové pásmo, které se má spustit jako podmnožina akvizičního pásma, přičemž ignoruje jiné signály, které mohou být přítomny uvnitř téhož akvizičního pásma. "Spouštěcí frekvence" může obsahovat více než jeden samostatný soubor mezních hodnot.
                        
               
                            
                        
                           "Doba přepínání frekvence" (3): doba (prodleva) potřebná pro přepnutí signálu z původně určené výstupní frekvence na jinou zvolenou výstupní frekvenci při odchylce maximálně:
                           
                                       a.
                                    
                                       ± 100 Hz od zvolené výstupní frekvence menší než 1 GHz; nebo
                                    
                           
                                       b.
                                    
                                       ± 0,1 ppm od zvolené výstupní frekvence rovné 1 GHz nebo větší.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Frekvenční syntetizátor" (3): jakýkoliv typ zdroje frekvence, který bez ohledu na použitou techniku poskytuje z jednoho nebo více výstupů několik současných nebo alternativních výstupních frekvencí řízených nebo uspořádaných menším počtem standardních (nebo základních) frekvencí nebo frekvencí od nich odvozených.
                        
               
                            
                        
                           "Palivový článek" (8): elektrochemické zařízení, které tím, že spotřebovává palivo z vnějšího zdroje, přeměňuje chemickou energii přímo na stejnosměrný proud
                        
               
                            
                        
                           "Tavitelné" (1): lze je síťovat nebo dále polymerovat (tvrdit) užitím tepla, záření, katalyzátorů apod., nebo mohou být taveny bez pyrolýzy (zuhelnatění).
                        
               
                            
                        
                           "Plynová atomizace" (1): proces rozprášení roztaveného proudu kovové směsi pomocí vysokotlakého proudu plynu na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo méně.
                        
               
                            
                        
                           "Geograficky rozptýlené" (6): je-li každé umístění vzdáleno jedno od druhého více než 1 500 m v jakémkoli směru. Mobilní snímače jsou vždy považovány za "geograficky rozptýlené".
                        
               
                            
                        
                           "Naváděcí systém" (7): systém, který integruje postup měření a výpočtu polohy a rychlosti (tj. navigaci) prostředků s postupem výpočtu a vysíláním povelů systémům řízení letu prostředků za účelem opravy jejich letové dráhy.
                        
               
                            
                        
                           "Izostatické zhutňování za tepla" (2): proces, při kterém je odlitek při teplotách vyšších než 375 K (102 °C) vystaven prostřednictvím různých médií (plyn, kapalina, pevné částice atd.) v uzavřené dutině tlaku tak, aby se ve všech směrech vytvořila stejná síla za účelem zmenšení nebo odstranění pórovitosti odlitku.
                        
               
                            
                        
                           "Hybridní integrovaný obvod" (3): jakákoliv kombinace integrovaných obvodů nebo integrovaného obvodu a 'obvodových prvků' nebo 'diskrétních součástek', které jsou spojeny dohromady za účelem uskutečňování jedné nebo více specifických funkcí, se všemi dále uvedenými charakteristickými znaky:
                           
                                       a.
                                    
                                       obsahuje alespoň jednu nezapouzdřenou součástku;
                                    
                           
                                       b.
                                    
                                       je propojen za použití typických výrobních metod integrovaných obvodů;
                                    
                           
                                       c.
                                    
                                       vyměnitelný jako celek; a
                                       
                                    
                           
                                       d.
                                    
                                       běžně jej nelze rozložit.
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Pozn. 1:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Obvodový prvek'
                                          :
                                       jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Pozn. 2:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Diskrétní součástka'
                                          :
                                       odděleně dodávaný 'obvodový prvek' s vlastními vnějšími spoji.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Zlepšení obrazu" (4): zpracování obrazů získaných z vnější nosné informace pomocí algoritmů, jako jsou např. časová komprese, filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace mezi doménami (např. rychlá Fourierova transformace nebo Walshova transformace). Nepatří sem algoritmy, které používají pouze lineární nebo rotační transformaci jednoho obrazu, jako je posuv, extrakce charakteristických rysů, registrace nebo umělé vybarvení.
                        
               
                            
                        
                           "Imunotoxin" (1): konjugát jednobuněčné specifické monoklonální protilátky s "toxinem" nebo "podjednotkou toxinu", který výběrově zasahuje nakažené buňky.
                        
               
                            
                        
                           "Veřejně dostupný" (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, Všeobecná poznámka k softwaru): "technologie" nebo "software", které byly zpřístupněny, aniž by bylo omezeno jejich další šíření (omezení autorskými právy nebrání tomu, aby byly "technologie" nebo "software" označovány jako "veřejně dostupné").
                        
               
                            
                        
                           "Bezpečnost informací" (Všeobecná poznámka k softwaru, Všeobecná poznámka k "bezpečnosti informací", 5): veškeré prostředky a funkce, které zajišťují přístupnost, důvěrnost nebo integritu informací nebo komunikací, s výjimkou prostředků a funkcí, které jsou určeny k ochraně proti selhání funkcí. Patří sem "šifrování", "aktivace šifrování", 'kryptoanalýza', ochrana proti nežádoucím únikům a bezpečnost počítačů.
                           
                              
                                 Technická poznámka:
                              
                           
                           
                              
                                 'Kryptoanalýza'
                              :
                           analýza šifrovacího systému nebo jeho vstupů a výstupů prováděná za účelem odvození utajovaných proměnných nebo citlivých dat, včetně srozumitelného textu.
                        
               
                            
                        
                           "Okamžitá šířka pásma" (3, 5, 7): šířka pásma, ve které výstupní výkon zůstává konstantní s odchylkou 3 dB, aniž by musely být přizpůsobovány jiné funkční parametry.
                        
               
                            
                        
                           "Dosah přístrojů" (6): dosah, ve kterém radar poskytuje jednoznačné zobrazení.
                        
               
                            
                        
                           "Izolace" (9): používá se na součásti raketového motoru, tj. na plášť, trysky, přívody, uzávěry pláště, a zahrnuje vulkanizované nebo polotvrzené kompozitní pryžové polotovary ve formě plátů, které obsahují izolační nebo žáruvzdorný materiál. Izolaci lze též použít na obložení či vložky pro odstranění vnitřního pnutí.
                        
               
                            
                        
                           "Vnitřní mezivrstva" (9): vhodné vazné rozhraní mezi tuhou pohonnou látkou a pláštěm nebo izolující vložkou. Obvykle je to disperze na bázi kapalného polymeru a žáruvzdorných nebo izolačních materiálů, např. polybutadienu (HTPB) plněného uhlíkem nebo jiného polymeru s přidanými vytvrzovacími činidly, nastříkaná nebo nanesená na vnitřní povrch pláště.
                        
               
                            
                        
                           "Gradiometr s vlastní magnetizací" (6): jednotlivý snímač snímající gradient magnetického pole a příslušná elektronika, jejíž výstup je mírou gradientu magnetického pole.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Viz též "magnetický gradiometr".
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Intrusivní software" (4): "software" speciálně navržený nebo upravený tak, aby nebyl zjistitelný 'monitorovacími prostředky' nebo který je schopen překonat 'ochranná protiopatření' počítače nebo zařízení fungujícího uvnitř sítě a který plní některou z těchto funkcí:
                           
                                       a.
                                    
                                       extrakce dat nebo informací z počítače nebo zařízení fungujícího uvnitř sítě, nebo změna systémových nebo uživatelských dat; nebo
                                       
                                    
                           
                                       b.
                                    
                                       změna standardního fungování počítačového programu nebo procesu s cílem umožnit výkon externě poskytovaných pokynů.
                                    
                           
                              Poznámky:
                           
                           
                                       
                                          1.
                                       
                                    
                                       
                                          "Intrusivní software" nezahrnuje žádný z těchto prvků:
                                       
                                       
                                                   
                                                      a.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      hypervizory, ladicí programy, nebo prostředky reverzního softwarového inženýrství;
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      b.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      "software" pro správu digitálních práv; nebo
                                                      
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      c.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      "software" určený k instalaci výrobcem, administrátory nebo uživateli pro účely sledování aktiv nebo jejich opětovného získání.
                                                   
                                                
                                    
                           
                                       
                                          2.
                                       
                                    
                                       
                                          Mezi síťová zařízení patří mobilní zařízení a inteligentní měřiče.
                                       
                                    
                           
                              
                                 Technické poznámky:
                              
                           
                           
                              1.   
                                 'Monitorovací nástroje'
                              :
                           "softwarová" nebo hardwarová zařízení, která monitorují chování systémů nebo procesů odehrávajících se na určitém zařízení. Mezi monitorovací nástroje patří antivirové programy, koncové bezpečnostní produkty, produkty související s personální bezpečností, systémy detekce narušení, systémy prevence narušení nebo brány typu firewall.
                           
                              2.   
                                 'Ochranná protiopatření'
                              :
                           techniky, které mají zajistit bezpečné spouštění kódů, např. prevence proti spuštění datovým kódem (DEP), nahodilé přidělování adresového prostoru (ASLR) nebo separace spustitelného programového kódu (sandboxing).
                        
               
                            
                        
                           "Izolované živé kultury" (1) zahrnují živé kultury ve stavu vegetačního klidu a v sušených preparátech.
                        
               
                            
                        
                           "Izostatické lisy" (2): zařízení schopná upravit prostřednictvím různých médií (plyn, kapalina, pevné částice atd.) v uzavřené dutině tlak tak, aby se ve všech směrech vytvořil stejný tlak působící na obrobek nebo materiál uvnitř dutiny.
                        
               
                            
                        
                           "Laser" (0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9): zboží, které produkuje prostorově i časově koherentní světlo pomocí zesílení stimulovanou emisí záření.
                           
                                       
                                                   
                                                      
                                                         Pozn.:
                                                      
                                                   
                                                
                                                   Viz také:
                                                
                                    
                                       
                                          "chemický laser";
                                       
                                    
                                       
                                          "CW laser";
                                       
                                    
                                       
                                          "pulsní laser";
                                       
                                    
                                       
                                          "laser se supervysokým výkonem";
                                       
                                    
                                       
                                          "přenosový laser".
                                       
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Knihovna" (1) (parametrická technická databáze): sbírka odborných informací, s jejichž pomocí se může zvýšit výkon příslušných systémů, vybavení nebo součástí.
                        
               
                            
                        
                           "Vzdušné prostředky lehčí než vzduch" (9): balony a "vzducholodě", jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo plyny lehčími než vzduch, jako je helium nebo vodík.
                        
               
                            
                        
                           "Linearita" (2) (obvykle měřená jako -nelinearita): maximální kladná nebo záporná odchylka skutečné vlastnosti (průměr hodnot odečtených ve směru nahoru a dolů v rozsahu stupnice) od přímky položené tak, aby vyrovnávala a minimalizovala maximální odchylky.
                        
               
                            
                        
                           "Lokální síť" (4, 5): datový komunikační systém se všemi těmito vlastnostmi:
                           
                                       a.
                                    
                                       umožňuje libovolnému počtu nezávislých 'datových zařízení' vzájemně přímo komunikovat; a
                                       
                                    
                           
                                       b.
                                    
                                       je geograficky omezen na menší oblast (např. kancelářskou budovu, závod, vysokoškolský areál, skladiště).
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Datové zařízení'
                                          :
                                       zařízení, které je schopné vysílat nebo přijímat posloupnosti číslicových informací.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Magnetické gradiometry" (6): přístroje určené k detekci prostorových změn magnetických polí ze zdrojů nacházejících se mimo přístroj. Skládají se z více "magnetometrů" a příslušné elektroniky, jejichž výstup je mírou gradientu magnetického pole.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.
                                          
                                       
                                    
                                       Viz též "gradiometr s vlastní magnetizací".
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Magnetometry" (6): přístroje určené k detekci magnetických polí ze zdrojů, které jsou mimo přístroj. Skládají se z jednoho snímače snímajícího magnetické pole a příslušné elektroniky, jejíž výstup je mírou magnetického pole.
                        
               
                            
                        
                           "Hlavní paměť" (4): primární paměť pro data nebo instrukce, do které má základní jednotka rychlý přístup. Skládá se z vnitřní paměti "digitálního počítače" a jakéhokoliv jejího hierarchického rozšíření, např. rychlé vyrovnávací paměti nebo rozšířené paměti s nesekvenčním přístupem.
                        
               
                            
                        
                           "Materiály odolné vůči UF6" (0) zahrnují měď, slitiny mědi, korozivzdornou ocel, hliník, oxid hlinitý, slitiny hliníku, nikl nebo slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu a fluorované uhlovodíkové polymery.
                        
               
                            
                        
                           "Matrice" (1, 2, 8, 9): spojitá pevná hmota, která vyplňuje prostor mezi částicemi, whiskery nebo vlákny.
                        
               
                            
                        
                           "Nejistota měření" (2): charakteristický parametr, který udává se statistickou jistotou 95 %, v jakém rozsahu kolem výstupní hodnoty leží správná hodnota měřené proměnné. Zahrnuje neopravitelné systematické odchylky, neopravitelnou vůli a náhodné odchylky (viz ISO 10360-2).
                        
               
                            
                        
                           "Mechanické legování" (1): proces legování spočívající ve spojování, drcení a opětovném spojování výchozích prášků a prášků legur mechanickým nárazem. Nekovové částice lze do slitiny vmíchat přidáním příslušných prášků.
                        
               
                            
                        
                           "Extrakce z taveniny" (1): proces 'rychlého tuhnutí' a extrakce proužku slitinového produktu vložením krátkého segmentu chlazeného rotujícího bloku do lázně z roztavené kovové slitiny.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Rychlé tuhnutí'
                                          :
                                       tuhnutí roztaveného materiálu ochlazovací rychlostí přesahující 1 000 K/s.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Zvlákňování z taveniny" (1): proces 'rychlého tuhnutí' roztaveného proudu kovu dopadajícího na otáčející se chlazený blok, při kterém se vytváří výrobek podobný vločkám, páskům nebo tyčím.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Rychlé tuhnutí'
                                          :
                                       tuhnutí roztaveného materiálu ochlazovací rychlostí přesahující 1 000 K/s.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Mikropočítačový mikroobvod" (3): "monolitický integrovaný obvod" nebo "vícečipový integrovaný obvod" obsahující aritmetickologickou jednotku (ALU), který je schopen provádět univerzální příkazy z vnitřní paměti o datech obsažených ve vnitřní paměti.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Vnitřní paměť lze rozšířit pomocí vnější paměti.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Mikroprocesorový mikroobvod" (3): "monolitický integrovaný obvod" nebo "vícečipový integrovaný obvod" obsahující aritmetickou logickou jednotku (ALU), který je schopen provádět řady univerzálních instrukcí z vnější paměti.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn. 1:
                                          
                                       
                                    
                                       "Mikroprocesorový mikroobvod" obvykle neobsahuje integrální paměť přístupnou uživateli, avšak paměť na čipu je možno použít pro výkon jeho logické funkce.
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Pozn. 2:
                                          
                                       
                                    
                                       Patří sem i soustavy čipů, které jsou konstruovány tak, aby při vzájemném spojení vykonávaly funkci "mikroprocesorového mikroobvodu".
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Mikroorganismy" (1, 2): bakterie, viry, mykoplasmata, rickettsie, chlamydie nebo houby ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě "izolovaných živých kultur", nebo substrátu obsahujícího živý materiál, který byl záměrně naočkován nebo nakažen těmito kulturami.
                        
               
                            
                        
                           "Střely" (1, 3, 6, 7, 9): kompletní raketové systémy a vzdušné prostředky bez posádky schopné dopravit nejméně 500 kg užitečného nákladu na vzdálenost nejméně 300 km.
                        
               
                            
                        
                           "Elementární vlákno" (1): nejtenčí složka vlákna, obvykle o průměru několika mikrometrů.
                        
               
                            
                        
                           "Monolitický integrovaný obvod" (3): kombinace pasivních nebo aktivních 'obvodových prvků' nebo obou těchto prvků, které:
                           
                                       a.
                                    
                                       jsou vytvářeny procesy difuze, implantace nebo nanášení uvnitř nebo na povrchu jednoho polovodičového elementu, tzv. 'čipu';
                                    
                           
                                       b.
                                    
                                       lze je považovat za neoddělitelně sdružené; a
                                       
                                    
                           
                                       c.
                                    
                                       vykonávají jednu nebo více funkcí obvodu.
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Obvodový prvek'
                                          :
                                       jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Jednospektrální zobrazovací snímače" (6): snímače schopné získávat obrazová data z jednoho diskrétního spektrálního pásma.
                        
               
                            
                        
                           "Vícečipový integrovaný obvod" (3): dva nebo více "monolitických integrovaných obvodů", které jsou připojeny do jedné společné "podložky".
                        
               
                            
                        
                           "Vícespektrální zobrazovací snímače" (6): snímače schopné současně nebo postupně získávat obrazová data ze dvou nebo více diskrétních spektrálních pásem. Snímače, které mají více než dvacet diskrétních spektrálních pásem, se někdy označují jako hyperspektrální zobrazovací snímače.
                        
               
                            
                        
                           "Přírodní uran" (0): uran obsahující směs izotopů, která se vyskytuje v přírodě.
                        
               
                            
                        
                           "Řadič přístupu do sítě" (4): fyzické rozhraní pro distribuovanou přepojovací síť. Používá společné médium, které pracuje se stejnou "digitální přenosovou rychlostí", a pro přenos používá rozhodování (např. rozlišující znak nebo detekci vysílání). Nezávisle na jakýchkoli jiných prostředcích volí pakety nebo skupiny dat (např. IEEE 802), které jsou mu adresovány. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení k zajištění komunikačního přístupu.
                        
               
                            
                        
                           "Neuronový počítač" (4): zařízení pro zpracování dat, konstruované nebo přizpůsobené pro napodobování chování jednoho neuronu nebo souboru neuronů, tj. zařízení, pro které je charakteristická schopnost hardwaru modulovat na základě předchozích údajů váhy a počet propojení většího množství strojových součástí.
                        
               
                            
                        
                           "Jaderný reaktor" (0): kompletní reaktor, který je schopen pracovat tak, aby udržel řízenou štěpnou řetězovou reakci. Mezi "jaderné rektory" patří všechny položky, které jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby nebo jsou s ní přímo spojeny, zařízení pro řízení výkonu aktivní zóny a díly, které za běžných okolností obsahují chladicí médium primárního okruhu reaktoru, přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh.
                        
               
                            
                        
                           "Číslicové řízení" (2): automatické řízení nějakého procesu vykonávané zařízením, které používá číslicová data, jež jsou obvykle zadávána během provádění operace (viz ISO 2382).
                        
               
                            
                        
                           "Objektový kód" (9): strojem proveditelná forma vhodného vyjádření jednoho nebo více postupů "zdrojového kódu" (zdrojového jazyka) sestaveného programovacím systémem.
                        
               
                            
                        
                           "Provoz, správa nebo údržba" (5): provádění jednoho či několika z následujících úkolů:
                           
                                       a.
                                    
                                       zřízení nebo správa některé z těchto možností:
                                       
                                                   1.
                                                
                                                   uživatelských nebo administrátorských účtů nebo práv;
                                                
                                       
                                                   2.
                                                
                                                   nastavení zboží; nebo
                                                   
                                                
                                       
                                                   3.
                                                
                                                   autentizační údaje související s podporou úkolů popsaných v bodech a.1. nebo a.2.;
                                                
                                    
                           
                                       b.
                                    
                                       sledování nebo správa provozního stavu nebo výkonu zboží; nebo
                                       
                                    
                           
                                       c.
                                    
                                       správa protokolů nebo kontrolních údajů souvisejících s podporou úkolů popsaných v bodech a. nebo b.
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       "Provoz, správa nebo údržba" nezahrnuje žádný z následujících úkolů ani souvisejících funkcí při správě klíčů:
                                       
                                                   
                                                      a.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      zajištění nebo vylepšení jakékoli šifrovací funkce, která přímo nesouvisí se zřízením nebo správou autentizačních údajů souvisejících s podporou úkolů popsaných výše v bodech a.1. nebo a.2.; nebo
                                                      
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      b.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      použití šifrovací funkce na úrovni předávání nebo údajů týkajících se daného zboží.
                                                   
                                                
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Optický počítač" (4): počítač konstruovaný nebo modifikovaný pro použití světla k prezentaci dat a jehož výpočetní logické prvky jsou založeny na přímém propojení optických zařízení.
                        
               
                            
                        
                           "Optický integrovaný obvod" (3): "monolitický integrovaný obvod" nebo "hybridní integrovaný obvod", který obsahuje jednu nebo více součástí, které mají fungovat jako fotobuňka, světelný zářič nebo které mají vykonávat jednu či více optických nebo elektrooptických funkcí.
                        
               
                            
                        
                           "Optické přepojování" (5): směrování nebo přepojování signálů v optické formě bez přeměny na elektrické signály.
                        
               
                            
                        
                           "Celková proudová hustota" (3): celkový počet ampérzávitů v cívce (tj. počet závitů násobený maximálním proudem protékajícím každým závitem) dělený celkovým průřezem cívky (sestávající ze supravodivých vláken, kovové matrice, v níž jsou supravodivá vlákna zalita, zalévacího materiálu, chladicích kanálů atd.).
                        
               
                            
                        
                           "Účastnický stát" (7, 9): účastnický stát Wassenaarského ujednání (viz www.wassenaar.org).
                        
               
                            
                        
                           "Špičkový výkon" (6): nejvyšší výkon dosažený během "doby trvání laserového pulsu".
                        
               
                            
                        
                           "Osobní síť" (5): systém sdělování údajů se všemi těmito vlastnostmi:
                           
                                       a.
                                    
                                       umožňuje libovolnému počtu nezávislých či vzájemně propojených 'datových zařízení' vzájemně přímo komunikovat; a
                                       
                                    
                           
                                       b.
                                    
                                       je omezen na komunikaci mezi zařízeními v bezprostřední blízkosti konkrétní osoby nebo správce zařízení (např. jedna místnost, kancelář či automobil, a jejich blízké okolní prostory).
                                    
                           
                              
                                 Technická poznámka:
                              
                           
                           
                              
                                 'Datové zařízení'
                              :
                           zařízení, které je schopné vysílat nebo přijímat posloupnosti digitálních informací.
                        
               
                            
                        
                           "Plazmová atomizace" (1): proces rozprášení roztaveného proudu kovu nebo pevného kovu pomocí plazmových hořáků v prostředí inertního plynu na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo méně.
                        
               
                            
                        
                           "Řízení výkonu" (7): změna energie vysílaného signálu výškoměru tak, že přijímaná energie ve výšce "letadla" je vždy na minimu nezbytném pro určení výšky.
                        
               
                            
                        
                           "Předem separovaný" (0, 1): upravený použitím jakéhokoliv procesu pro zvýšení koncentrace kontrolovaného izotopu.
                        
               
                            
                        
                           "Primární řízení letu" (7): řízení stability nebo manévru "letadla", prostřednictvím generátorů síly nebo momentu, tj. aerodynamických řídicích ploch nebo směrování vektoru tahu motoru.
                        
               
                            
                        
                           "Hlavní prvek" (4): (jak je používán v kategorii 4) prvek, jehož hodnota při výměně je větší než 35 % celkové hodnoty systému, jehož je prvkem. Hodnota prvku je cena, kterou za prvek zaplatil výrobce systému nebo ten, kdo systém kompletuje. Celková hodnota je běžná světová prodejní cena pro zákazníky, kteří nejsou s výrobcem spojeni, v místě výroby nebo dodávky.
                        
               
                            
                        
                           "Výroba" (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): všechny fáze výroby jako např.: konstrukce, příprava výroby, výroba, dílčí a konečná montáž, kontrola, zkoušení a zajišťování jakosti.
                        
               
                            
                        
                           "Výrobní zařízení" (1, 7, 9): nástroje, šablony, přípravky, trny, formy, lisovací nástroje, upínací přípravky, seřizovací mechanismy, zkušební zařízení, a jiná strojní zařízení a součásti pro ně, avšak pouze ty, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro "vývoj" nebo pro jednu nebo více fází "výroby".
                        
               
                            
                        
                           "Výrobní prostředky" (7, 9): "výrobní zařízení" a speciálně pro ně vyvinutý software začleněný do zařízení pro "vývoj" nebo pro jednu či více fází "výroby".
                        
               
                            
                        
                           "Program" (2, 6): sled instrukcí pro uskutečňování procesu ve formě proveditelné elektronickým počítačem nebo do této formy převoditelný.
                        
               
                            
                        
                           "Komprese impulsů" (6): kódování a zpracování dlouhotrvajícího radarového signálového impulsu na krátkodobý impuls při zachování výhod vysoké impulsní energie.
                        
               
                            
                        
                           "Doba trvání laserového pulsu" (6): trvání laserového pulsu, tj. doba mezi body polovičního výkonu na náběžné a na sestupné hraně jednotlivého pulsu.
                        
               
                            
                        
                           "Pulsní laser" (6): "laser" s "dobou trvání laserového pulsu" rovnající se 0,25 sekundy nebo kratší.
                        
               
                            
                        
                           "Kvantová kryptografie" (5): soubor postupů pro vytvoření sdíleného klíče pro "kryptografii" měřením kvantově mechanických vlastností fyzikální soustavy (včetně fyzikálních vlastností, na něž se vztahují zákony kvantové optiky, teorie kvantového pole nebo kvantové elektrodynamiky).
                        
               
                            
                        
                           "Rychlá přeladitelnost radaru" (6): jakákoliv technika, která mění v pseudonahodilém sledu nosnou frekvenci impulsního radarového vysílače mezi dvěma impulsy nebo skupinami impulsů o hodnotu rovnající se šířce pásma impulsu nebo větší.
                        
               
                            
                        
                           "Rozprostřené spektrum radaru" (6): jakákoliv modulační technika pro rozprostření energie pocházející ze signálu s poměrně úzkým frekvenčním rozsahem přes mnohem širší pásmo frekvencí pomocí nahodilého nebo pseudonahodilého kódování.
                        
               
                            
                        
                           "Radiantová citlivost" (6): radiantová citlivost (mA/W) = 0,807 × (vlnová délka v nm) × kvantová účinnost (QE).
                           
                              
                                 Technická poznámka:
                              
                           
                           
                              Kvantová účinnost se obvykle vyjadřuje jako procentní podíl, pro účely tohoto vzorce se však kvantová účinnost vyjadřuje desetinným číslem menším než 1, např. 78 % je 0,78.
                           
                        
               
                            
                        
                           "Šířka pásma v reálném čase" (3) pro "analyzátory signálů": nejširší frekvenční rozmezí, u něhož je analyzátor schopen průběžně převádět údaje týkající se časové oblasti zcela na výsledky frekvenční oblasti pomocí Fourierovy nebo jiné diskrétní časové transformace, která zpracovává každý příchozí časový bod bez prodlev nebo proluk způsobujících snížení změřené amplitudy o více než 3 dB pod úroveň skutečné amplitudy signálu, zatímco poskytuje nebo zobrazuje převedené údaje.
                        
               
                            
                        
                           "Zpracování v reálném čase" (2, 6, 7): zpracování dat počítačovým systémem na požadované uživatelské úrovni, které je závislé na dostupných zdrojích, splňuje garantovanou citlivost a které není závislé na zatížení systému způsobeném vnějšími vlivy.
                        
               
                            
                        
                           "Opakovatelnost" (7): blízkost shody mezi opakovanými měřeními stejné proměnné za stejných provozních podmínek, pokud mezi měřeními dojde ke změnám podmínek nebo zařízení po určitou dobu nepracuje. (Odkaz: IEEE STD 528–2001 (jedna standardní odchylka sigma)).
                        
               
                            
                        
                           "Potřebný" (Všeobecná poznámka k technologii 1 až 9) – v případě "technologie" se týká pouze té části "technologie", která bezprostředně způsobuje dosažení nebo překročení kontrolovaných výkonových úrovní, funkcí nebo vlastností. Tyto "potřebné" "technologie" mohou být společné pro různé druhy zboží.
                        
               
                            
                        
                           "Rozlišovací schopnost" (2): nejmenší přírůstek údaje měřicího přístroje; na číslicových přístrojích poslední významový bit (viz ANSI B-89.1.12).
                        
               
                            
                        
                           "Látky k potlačení nepokojů" (1): látky, které za předpokládaných podmínek použití k potlačení nepokojů u lidí rychle vyvolávají smyslové podráždění nebo ochromující tělesné účinky, které mizí krátce po ukončení expozice.
                           
                              
                                 Technická poznámka:
                              
                           
                           
                              Slzné plyny jsou podskupinou "látek k potlačení nepokojů".
                           
                        
               
                            
                        
                           "Robot" (2, 8): manipulační mechanismus se spojitou nebo krokovou dráhou pohybu, může používat snímače a má všechny tyto charakteristiky:
                           
                                       a.
                                    
                                       je vícefunkční;
                                    
                           
                                       b.
                                    
                                       je schopen nastavovat polohu nebo orientovat materiál, díly, nástroje nebo speciální zařízení prostřednictvím proměnných pohybů v trojrozměrném prostoru;
                                    
                           
                                       c.
                                    
                                       má tři nebo více servopohonů v uzavřené nebo otevřené smyčce, které mohou mít krokové motory; a
                                       
                                    
                           
                                       d.
                                    
                                       je vybaven "uživatelskou programovatelností" prostřednictvím metody nauč/přehraj nebo prostřednictvím elektronického počítače, kterým může být programovatelná logická řídicí jednotka, tj. bez mechanického zásahu.
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Výše uvedená definice nezahrnuje tato zařízení:
                                       
                                                   
                                                      1.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      Manipulační mechanismy, které lze ovládat pouze ručně nebo teleoperátorem;
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      2.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      Manipulační mechanismy s pevnou posloupností, které se automaticky pohybují a pracují s mechanicky pevně naprogramovanými pohyby. Program je mechanicky vymezen pevnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volba dráhy nebo úhlů nejsou proměnné nebo měnitelné mechanickými, elektronickými nebo elektrickými prostředky;
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      3.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      Mechanicky ovládané manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je mechanicky vymezen pevnými, ale nastavitelnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volbu dráhy nebo úhlů lze měnit v mezích pevně naprogramované předlohy. Změn nebo modifikací naprogramované předlohy (např. přestavení kolíků nebo výměna vaček) pro jednu nebo více os pohybu lze docílit pouze mechanickými operacemi;
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      4.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      Manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností bez servořízení, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je proměnný, ale sled operací postupuje pouze podle binárních signálů z mechanicky pevně stanovených elektrických binárních přístrojů nebo seřiditelných zarážek;
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      5.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      Stohovací jeřáby označované též jako souřadnicové manipulační systémy, které jsou vyráběny jako nedílná součást vertikálních sestav skladovacích zásobníků a konstruovány tak, aby měly při ukládání nebo vykládání přístup k obsahu těchto zásobníků.
                                                   
                                                
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Rotační atomizace" (1): proces rozprášení proudu nebo jímky roztaveného kovu odstředivou silou na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo méně.
                        
               
                            
                        
                           "Přást" (1): svazek (obvykle 12 až 120) přibližně rovnoběžných "proužků".
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Proužek'
                                          :
                                       svazek "elementárních vláken" (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Radiální házení" (2): radiální posun při jedné otáčce hlavního vřetena měřený v rovině kolmé k ose vřetena v bodě na testované externí nebo interní otočné rovině (odkaz: ISO 230/1, 1986, odstavec 5.61).
                        
               
                            
                        
                           "Konstanta stupnice" (7) gyroskopického přístroje nebo měřiče zrychlení: poměr změny výstupu ke změně vstupu, který má být změřen. Tato konstanta je obecně vyjádřena jako směrnice přímky, která může být upravena aplikací metody nejmenších čtverců na vstupní a výstupní data získaná cyklickými změnami vstupu v rámci jeho rozsahu.
                        
               
                            
                        
                           "Doba ustálení" (3): doba potřebná k tomu, aby výstup dosáhl při přepnutí mezi dvěma libovolnými úrovněmi převodníku své konečné hodnoty s tolerancí jednoho půlbitu.
                        
               
                            
                        
                           "Analyzátory signálu" (3): přístroje schopné měřit a zobrazovat základní vlastnosti jednofrekvenčních složek multifrekvenčních signálů.
                        
               
                            
                        
                           "Zpracování signálů" (3, 4, 5, 6): zpracování externě získaných signálů obsahujících informace pomocí algoritmů, jako jsou např. časová komprese, filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace mezi doménami (např. rychlá Fourierova transformace nebo Walshova transformace).
                        
               
                            
                        
                           "Software" (Všeobecná poznámka k softwaru, všechny kategorie): soubor jednoho nebo více "programů" nebo 'mikroprogramů', který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Mikroprogram'
                                          :
                                       sled elementárních instrukcí uchovávaných ve speciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavedením jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Zdrojový kód" (nebo zdrojový jazyk) (6, 7, 9): vhodné vyjádření jednoho nebo více kroků, které mohou být převedeny programovacím systémem do formy proveditelné strojem ("objektový kód" (nebo výchozí jazyk)).
                        
               
                            
                        
                           "Kosmická loď" (7, 9): aktivní nebo pasivní družice a kosmické sondy.
                        
               
                            
                        
                           "Satelitní platforma" (9): zařízení, které poskytuje podpůrnou infrastrukturu "kosmické lodi" a které nese "užitečný náklad kosmické lodi".
                        
               
                            
                        
                           "Užitečný náklad kosmické lodi" (9): zařízení připojené k "satelitní platformě", sestrojené za účelem provedení vesmírné mise (např. komunikace, pozorování, věda).
                        
               
                            
                        
                           "Vhodné pro kosmické aplikace" (3, 6, 7): určené, vyrobené nebo kvalifikované prostřednictvím úspěšného testování pro činnost ve výškách nad 100 km nad zemským povrchem.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Určení, že konkrétní položka je "vhodná pro kosmické aplikace" na základě testování neznamená, že ostatní položky ve stejné výrobní dávce nebo modelové řadě jsou "vhodné pro kosmické aplikace", nejsou-li jednotlivě testovány.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Zvláštní štěpný materiál" (0): plutonium-239, uran-233, "uran obohacený izotopy 235 nebo 233" a veškerý materiál obsahující uvedené prvky.
                        
               
                            
                        
                           "Měrný modul" (0, 1, 9): Youngův modul v pascalech (N/m2) dělený měrnou tíhou v N/m3, měřený při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.
                        
               
                            
                        
                           "Měrná pevnost v tahu" (0, 1, 9): mezní pevnost v tahu v pascalech (N/m2) dělená měrnou tíhou v N/m3, měřená při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.
                        
               
                            
                        
                           "Gyroskopy s rotujícím závažím": gyroskopy, které používají neustále rotující závaží pro snímání úhlového pohybu.
                        
               
                            
                        
                           "Kalení na chlazenou kovovou desku" (1): proces 'rychlého tuhnutí' roztaveného proudu kovu dopadajícího na chlazený blok, při kterém se vytváří výrobek podobný vločkám.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Rychlé tuhnutí'
                                          :
                                       tuhnutí roztaveného materiálu ochlazovací rychlostí přesahující 1 000 K/s.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Rozprostřené spektrum" (5): technika, při které se energie v poměrně úzkém -pásmu komunikačního kanálu rozprostírá přes mnohem širší energetické spektrum.
                        
               
                            
                        
                           Radar s "rozprostřeným spektrem" (6): viz "Rozprostřené spektrum radaru".
                        
               
                            
                        
                           "Stabilita" (7): standardní odchylka (1 sigma) kolísání určitého parametru od jeho kalibrované hodnoty měřená za stabilních teplotních podmínek. Stabilitu lze vyjádřit jako funkci času.
                        
               
                            
                        
                           "Státy, které jsou (nejsou) stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní" (1): státy, pro které Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich ničení vstoupila (nevstoupila) v platnost. (viz www.opcw.org)
                        
               
                            
                        
                           "Podložka" (substrát) (3): deska základního materiálu s předlohami nebo bez předloh propojení, na které nebo do kterých mohou být umísťovány 'diskrétní součástky' nebo integrované obvody nebo obojí.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn. 1:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Diskrétní součástka'
                                          :
                                       odděleně dodávaný 'obvodový prvek' s vlastními vnějšími spoji.
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Pozn. 2:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             "Obvodový prvek"
                                          :
                                       jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Substrátové polotovary" (3, 6): monolitické slitky s rozměry vhodnými pro výrobu optických prvků, jako jsou zrcadla nebo optická okna.
                        
               
                            
                        
                           "Podjednotka toxinu" (1): strukturně a funkčně vydělitelná složka úplného "toxinu".
                        
               
                            
                        
                           "Vysoce legované slitiny" (2, 9): slitiny na bázi niklu, kobaltu nebo železa, jejichž pevnost je vyšší než pevnost jakýchkoli slitin řady AISI 300 při teplotách vyšších než 922 K (649 °C) za tvrdých podmínek okolního prostředí a provozu.
                        
               
                            
                        
                           "Supravodivý" materiál (1, 3, 5, 6, 8): materiál, tj. kov, slitina nebo směs, který může ztratit veškerý elektrický odpor, tj. který může dosáhnout nekonečné elektrické vodivosti a přenášet velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       "Supravodivý" stav je u každého materiálu charakterizován "kritickou teplotou", kritickým magnetickým polem, které je funkcí teploty, a kritickou proudovou hustotou, která je funkcí jak magnetického pole, tak i teploty.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Laser se supervysokým výkonem" ("SHPL") (6): "laser", který je schopen dodávat celou výstupní energii nebo její část překračující 1 kJ v průběhu 50 ms nebo který má střední výkon nebo výkon v režimu spojité vlny vyšší než 20 kW.
                        
               
                            
                        
                           "Superplastické tváření" (1, 2): proces tváření kovů za tepla vhodný pro kovy, pro které jsou při konvenční zkoušce tahem za pokojové teploty obvykle charakteristické nízkou hodnotou prodloužení na bodu lámavosti (méně než 20 %) a který umožňuje, aby se při zpracování dosáhlo nejméně dvojnásobku těchto hodnot.
                        
               
                            
                        
                           "Symetrický algoritmus" (5): šifrovací algoritmus, který používá stejný klíč pro šifrování i dešifrování.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       "Symetrický algoritmus" se obvykle používá k zajištění důvěrnosti dat.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Systolický počítač" (4): počítač, v jehož případě uživatel může dynamicky ovládat tok a modifikaci dat na úrovni matice logických hradel.
                        
               
                            
                        
                           "Pásek" (1): materiál sestávající ze souběžných nebo prostřídaných "elementárních vláken", "proužků", "přástů", "kabílků" nebo "příze" atd., obvykle předimpregnovaných pryskyřicí.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       'Proužek': svazek "elementárních vláken" (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Technologie" (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): specifické informace nezbytné pro "vývoj", "výrobu" nebo "užití" zboží. Tyto informace mají formu 'technických údajů' nebo 'technické pomoci'.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn. 1:
                                          
                                       
                                    
                                       'Technická pomoc' může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb a může zahrnovat i přenos 'technických údajů'.
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Pozn. 2:
                                          
                                       
                                    
                                       'Technické údaje' mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Trojrozměrný integrovaný obvod" (3): soubor integrovaných polovodičových obvodů, jejichž spoje procházejí zcela alespoň jedním obvodem za účelem propojení mezi obvody.
                        
               
                            
                        
                           "Naklápěcí vřeteno" (2): vřeteno určené k upnutí nástroje, které může při obrábění změnit úhlovou polohu své otočné osy vůči kterékoli jiné ose.
                        
               
                            
                        
                           "Časová konstanta" (6): doba, která uplyne od aplikace světelného stimulu do okamžiku, kdy přírůstek proudu dosáhne velikosti 1-1/e konečné hodnoty (tj. 63 % konečné hodnoty).
                        
               
                            
                        
                           "Vrchní věnec" (9): stacionární kruhový prvek (jednolitý nebo dělený) upevněný k vnitřnímu povrchu turbinové skříně motoru nebo konstrukční prvek na vnější hraně turbínové lopatky, který slouží především jako plynové těsnění mezi stacionárními a rotujícími částmi.
                        
               
                            
                        
                           "Kompletní řízení letadla" (7): automatické řízení proměnných týkajících se stavu "letadla" a letové cesty v zájmu splnění cílů dané mise, které reaguje na změny, k nimž dochází v reálném čase a které se týkají cílů, rizik nebo jiných "letadel".
                        
               
                            
                        
                           "Celková číslicová přenosová rychlost": celkový počet bitů, včetně linkového kódování, doplňkových bitů apod., který za časovou jednotku projde příslušným zařízením v číslicovém přenosovém systému.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Viz též "číslicová přenosová rychlost".
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Kabílek" (1): svazek "elementárních vláken", obvykle přibližně rovnoběžných.
                        
               
                            
                        
                           "Toxiny" (1, 2): jedy ve formě záměrně izolovaných preparátů nebo směsí, bez ohledu na způsob jejich výroby, jiné než jedy přítomné jako kontaminanty jiných materiálů, jako jsou patologické vzorky, plodiny, potraviny nebo mateřské kultury "mikroorganismů".
                        
               
                            
                        
                           "Přenosový laser" (6): "laser", ve kterém je generující složka vybuzena prostřednictvím srážky negenerujícího atomu nebo molekuly s generujícím atomem nebo molekulou.
                        
               
                            
                        
                           "Laditelnost" (6): schopnost "laseru" vytvářet spojitý výstup všech vlnových délek v rozmezí několika "laserových" přechodů. "Laser" s volitelnou čarou produkuje diskrétní vlnové délky v jednom "laserovém" přechodu a za "laditelný" není považován.
                        
               
                            
                        
                           "Jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy" (2): menší z hodnot R↑ a R↓ (vpřed a zpět) jednotlivé osy obráběcího stroje, jak je stanoveno v bodě 3.21 normy ISO 230-2:2014 nebo v odpovídající národní normě.
                        
               
                            
                        
                           "Bezpilotní vzdušný prostředek" ("UAV") (9): jakékoli letadlo schopné vzletu a udržovaného kontrolovaného letu a navigace bez přítomnosti člověka na palubě.
                        
               
                            
                        
                           "Uran obohacený izotopy 235 nebo 233" (0): uran obsahující izotop 235 nebo 233 nebo oba tyto izotopy v takovém množství, že poměr celkového součtu těchto izotopů k izotopu 238 je větší než poměr izotopu 235 k izotopu 238 vyskytujícímu se v přírodě (izotopický poměr 0,71 procent).
                        
               
                            
                        
                           "Užití" (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): provoz, instalace (včetně instalace na místě), údržba (kontrola), běžné a celkové opravy a obnova.
                        
               
                            
                        
                           "Uživatelská programovatelnost" (6): možnost přístupu, která uživateli umožňuje vkládat, měnit nebo nahrazovat "programy" jiným způsobem než:
                           
                                       a.
                                    
                                       fyzickou změnou v zapojení nebo propojení; nebo
                                       
                                    
                           
                                       b.
                                    
                                       nastavením řídicích funkcí zahrnujících zavádění parametrů.
                                    
                        
               
                            
                        
                           "Vakcína" (1): lékařský výrobek ve formě farmaceutického přípravku, pro který příslušné orgány v zemi výroby nebo použití vydaly licenci, povolení k uvádění na trh nebo povolení k provádění klinických zkoušek a který je určen k vyvolání ochranné imunologické reakce u lidí nebo zvířat, aby se předešlo nemoci u těch, kterým je podáván.
                        
               
                            
                        
                           "Vakuová atomizace" (1): proces rozprášení proudu roztaveného kovu rychlým uvolněním rozpuštěného plynu pomocí vakua na kapičky o průměru 500 mikrometrů nebo méně.
                        
               
                            
                        
                           "Profil s měnitelnou geometrií" (7): použití klapek v odtokových hranách nebo klapek v náběžných hranách nebo čepového mechanismu v přídi, jejichž polohu lze ovládat za letu.
                        
               
                            
                        
                           "Příze" (1): svazek zkroucených 'proužků'.
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       
                                          
                                             'Proužek'
                                          :
                                       svazek "elementárních vláken" (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.
                                    
                        
               
                  KATEGORIE 0 – JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
               
               
                  0ASystémy, zařízení a součásti
               
               0A001"Jaderné reaktory" a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti:
               
                           a.
                        
                           "jaderné reaktory";
                        
               
                           b.
                        
                           kovové nádoby nebo jejich hlavní dílensky zhotovené části, včetně víka reaktorové tlakové nádoby, speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí aktivní zóny "jaderného reaktoru";
                        
               
                           c.
                        
                           manipulační zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro zavážení "jaderného reaktoru" palivem nebo pro vyjímání paliva z "jaderného reaktoru";
                        
               
                           d.
                        
                           regulační tyče speciálně konstruované nebo upravené pro řízení štěpného procesu v "jaderném reaktoru", jejich podpěrné nebo nosné konstrukce, pohonné mechanismy a vodicí trubky tyčí;
                        
               
                           e.
                        
                           tlakové trubky speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí palivových článků a chladicího média primárního okruhu v "jaderném reaktoru";
                        
               
                           f.
                        
                           trubky (nebo sestavy trubek) ze zirkonia nebo zirkoniových slitin, speciálně konstruované nebo upravené k použití jako pouzdro palivových článků "jaderného reaktoru", a v množství převyšujícím 10 kg;
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Tlakové zirkoniové trubky viz položka 0A001.e. a tlakové kanály kalandrie viz 0A001.h.
                                    
                        
               
                           g.
                        
                           chladicí čerpadla nebo oběhová čerpadla speciálně konstruovaná nebo upravená pro oběh chladicího média primárního okruhu "jaderného reaktoru";
                        
               
                           h.
                        
                           'vestavby jaderných reaktorů', speciálně konstruované nebo upravené pro užití v "jaderném reaktoru", včetně podpěrných nosníků aktivní zóny, palivových kanálů, tlakových kanálů kalandrie, tepelného stínění, přepážek, roštových desek aktivní zóny a difuzérových desek;
                           
                              
                                 Technická poznámka:
                              
                           
                           
                              V položce 0A001.h. se 'vestavbami jaderných reaktorů' rozumí jakýkoli hlavní díl uvnitř reaktorové nádoby, který plní jednu nebo více funkcí, jako jsou: nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva, usměrňování toku chladicího média primárního okruhu, radiační odstínění reaktorové nádoby a uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.
                           
                        
               
                           i.
                        
                           tepelné výměníky:
                           
                                       1.
                                    
                                       parogenerátory speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním nebo sekundárním chladicím okruhu "jaderného reaktoru";
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       Jiné tepelné výměníky speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním chladicím okruhu "jaderného reaktoru";
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Pozn.:
                                          
                                       
                                    
                                       Položka 0A001.i. nezahrnuje tepelné výměníky pro podpůrné systémy reaktoru, jako je systém nouzového chlazení nebo chlazení zbytkového tepla.
                                    
                        
               
                           j.
                        
                           neutronové detektory, speciálně konstruované nebo upravené pro stanovení úrovně toku neutronů uvnitř aktivní zóny "jaderného reaktoru";
                        
               
                           k.
                        
                           'Vnější tepelná stínění' speciálně konstruovaná nebo upravená pro užití v "jaderném reaktoru" ke snížení tepelných ztrát a také k ochraně reaktorové nádoby.
                           
                              
                                 Technická poznámka:
                              
                           
                           
                              V položce 0A001.k. se 'vnějším tepelným stíněním' rozumí hlavní konstrukce umístěné nad reaktorovou nádobou, které snižují tepelné ztráty reaktoru a snižují teplotu uvnitř nádoby.
                           
                        
               
                  0BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení
               
               0B001Provozní celky pro separaci izotopů "přírodního uranu", "ochuzeného uranu" nebo "zvláštních štěpných materiálů" a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti:
               
                           a.
                        
                           provozní celky speciálně konstruované pro separaci izotopů "přírodního uranu", "ochuzeného uranu" nebo "zvláštních štěpných materiálů":
                           
                                       1.
                                    
                                       provozní celky pro separaci odstřeďováním plynů,
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       provozní celky pro separaci plynovou difuzí,
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       provozní celky pro aerodynamickou separaci,
                                    
                           
                                       4.
                                    
                                       provozní celky pro separaci chemickou výměnou,
                                    
                           
                                       5.
                                    
                                       provozní celky pro separaci iontovou výměnou,
                                    
                           
                                       6.
                                    
                                       provozní celky pro izotopickou separaci atomových par za použití "laseru",
                                    
                           
                                       7.
                                    
                                       provozní celky pro izotopickou separaci molekul za použití "laseru",
                                    
                           
                                       8.
                                    
                                       provozní celky pro plazmovou separaci,
                                    
                           
                                       9.
                                    
                                       provozní celky pro elektromagnetickou separaci;
                                    
                        
               
                           b.
                        
                           plynové odstředivky a jejich sestavy a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace odstřeďováním plynů:
                           
                              
                                 Technická poznámka:
                              
                           
                           
                              V položce 0B001.b. se pojmem 'materiál s vysokým poměrem pevnosti k hustotě' rozumí kterýkoliv z těchto materiálů:
                           
                           
                                       
                                          1.
                                       
                                    
                                       
                                          vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím s mezí pevnosti v tahu 1,95 GPa nebo více;
                                       
                                    
                           
                                       
                                          2.
                                       
                                    
                                       
                                          hliníkové slitiny s mezí pevnosti v tahu 0,46 GPa nebo více, nebo
                                          
                                       
                                    
                           
                                       
                                          3.
                                       
                                    
                                       
                                          "vláknité materiály" s "měrným modulem" vyšším než 3,18 × 106 m a "měrnou pevností v tahu" vyšší než 7,62 × 104 m;
                                       
                                    
                           
                                       1.
                                    
                                       plynové odstředivky;
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       kompletní montážní celky rotorů;
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       trubkové rotorové válce o tloušťce stěny 12 mm nebo menší, průměru 75 mm až 650 mm, vyrobené z 'materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě';
                                    
                           
                                       4.
                                    
                                       kroužky nebo manžety o tloušťce stěny 3 mm nebo menší a o průměru 75 mm až 650 mm, určené jako místní podpěra rotorového válce nebo umožňující spojení řady těchto válců dohromady, vyrobené z 'materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě';
                                    
                           
                                       5.
                                    
                                       přepážky o průměru 75 mm až 650 mm pro umístění uvnitř rotorového válce, vyrobené z 'materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě';
                                    
                           
                                       6.
                                    
                                       horní a dolní víka o průměru 75 mm až 650 mm pro uzavření konců rotorových válců, vyrobená z 'materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě';
                                    
                           
                                       7.
                                    
                                       magnetická závěsná ložiska:
                                       
                                                   a.
                                                
                                                   ložiskové sestavy sestávající z prstencového magnetu zavěšeného v pouzdře vyrobeném z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněném, obsahující tlumicí médium a magnetickou spojku s pólovým nástavcem nebo s druhým magnetem připevněným k hornímu krytu rotoru;
                                                
                                       
                                                   b.
                                                
                                                   aktivní magnetická ložiska, speciálně konstruovaná nebo upravená pro plynové odstředivky.
                                                
                                    
                           
                                       8.
                                    
                                       speciálně upravená ložiska obsahující sestavu patního čepu s miskou namontovanou na tlumiči;
                                    
                           
                                       9.
                                    
                                       molekulární vývěvy složené z válců, které mají vnitřně obrobené nebo tvářené šroubovicové drážky a vnitřně obrobené otvory;
                                    
                           
                                       10.
                                    
                                       kruhové motorové statory pro vícefázové hysterezní (nebo reluktanční) střídavé motory pro synchronní provoz ve vakuu při frekvenci 600 Hz nebo větší a výkonu 40 VA nebo větším;
                                    
                           
                                       11.
                                    
                                       tělesa plynových odstředivek pro uložení montážního celku rotoru tvořená pevným válcem o tloušťce stěn nejvýše 30 mm, s přesně opracovanými konci, které jsou vzájemně rovnoběžné a kolmé k podélné ose válců v rozmezí 0,05° nebo menší;
                                    
                           
                                       12.
                                    
                                       odběrní trubky speciálně konstruované nebo upravené pro extrakci plynného UF6 z rotorového válce na principu Pitotovy trubice a které lze připevnit k hlavnímu systému odčerpávání plynu;
                                    
                           
                                       13.
                                    
                                       frekvenční měniče (konvertory nebo invertory), speciálně konstruované nebo upravené pro napájení motorových statorů pro obohacovací plynové odstředivky, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají všechny tyto vlastnosti:
                                       
                                                   a.
                                                
                                                   vícefázová výstupní frekvence 600 Hz nebo větší; a
                                                   
                                                
                                       
                                                   b.
                                                
                                                   vysoká stabilita (s řízením frekvence lepším než 0,2 %);
                                                
                                    
                           
                                       14.
                                    
                                       uzavírací a regulační ventily takto:
                                       
                                                   a.
                                                
                                                   uzavírací ventily speciálně konstruované nebo upravené tak, aby působily na nástřik, produkt nebo zbytky proudů plynů UF6 z jednotlivé plynové odstředivky;
                                                
                                       
                                                   b.
                                                
                                                   vlnovcové ventily, uzavírací nebo regulační, zhotovené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné, o vnitřním průměru 10 mm až 160 mm, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v hlavních a pomocných systémech závodů, které při obohacování využívají plynových odstředivek;
                                                
                                    
                        
               
                           c.
                        
                           zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace plynovou difuzí:
                           
                                       1.
                                    
                                       plynové difuzní bariéry zhotovené z porézních kovových, polymerních nebo keramických "materiálů odolných vůči UF6" s velikostí pórů od 10 nm do 100 nm, s tloušťkou 5 mm nebo menší a v případě bariér ve tvaru trubky o průměru 25 mm nebo méně;
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       tělesa plynových difuzérů zhotovená z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněná;
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       kompresory nebo plynová dmychadla se sacím objemem UF6 1 m3/min nebo více a s výstupním tlakem nejvýše 500 kPa a kompresním poměrem 10:1 nebo menším, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné;
                                    
                           
                                       4.
                                    
                                       hřídelová těsnění pro kompresory nebo plynová dmychadla uvedené v položce 0B001.c.3., konstruované pro rychlost průniku vyrovnávacího plynu dovnitř nižší než 1 000 cm3/min;
                                    
                           
                                       5.
                                    
                                       tepelné výměníky zhotovené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné, konstruované pro rychlost úniku tlaku nižší než 10 Pa za hodinu při tlakové diferenci 100 kPa;
                                    
                           
                                       6.
                                    
                                       vlnovcové ventily, ruční nebo automatické, uzavírací nebo regulační, zhotovené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné.
                                    
                        
               
                           d.
                        
                           zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces aerodynamické separace:
                           
                                       1.
                                    
                                       separační trysky sestávající ze zakřivených kanálů tvarovaných do štěrbiny s poloměrem zakřivení menším než 1 mm, odolné vůči UF6, které mají uvnitř umístěno nožové ostří rozdělující plyn proudící tryskou do dvou proudů;
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       cylindrické nebo kónické trubky (vírové trubky) zhotovené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné a s jedním či více tangenciálními vstupy;
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       kompresory nebo plynová dmychadla vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné a jejich hřídelová těsnění;
                                    
                           
                                       4.
                                    
                                       tepelné výměníky vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné;
                                    
                           
                                       5.
                                    
                                       skříně aerodynamických separačních prvků, určené pro instalaci vírových trubic nebo separačních trysek, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné;
                                    
                           
                                       6.
                                    
                                       vlnovcové ventily, ruční nebo automatické, uzavírací nebo regulační, zhotovené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné a o průměru 40 mm nebo větším.
                                    
                           
                                       7.
                                    
                                       zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (vodíku nebo helia) na obsah 1 ppm UF6 nebo méně zahrnující:
                                       
                                                   a.
                                                
                                                   kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;
                                                
                                       
                                                   b.
                                                
                                                   kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;
                                                
                                       
                                                   c.
                                                
                                                   separační trysky nebo vírové trubice pro separaci UF6 z nosného plynu;
                                                
                                       
                                                   d.
                                                
                                                   vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6;
                                                
                                    
                        
               
                           e.
                        
                           zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi chemické výměny:
                           
                                       1.
                                    
                                       pulsní kolony pro rychlou výměnu kapalina–kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorované uhlovodíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       odstředivkové stykače pro rychlou výměnu kapalina-kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 sekund nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorované uhlovodíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       elektrochemické redukční články pro redukci uranu z jednoho valenčního stavu do druhého, odolné vůči koncentrovaným roztokům kyseliny chlorovodíkové;
                                    
                           
                                       4.
                                    
                                       napájecí zařízení s elektrochemickými redukčními články pro získávání U+ 4 z organického toku, jehož části přicházející do styku s proudícím médiem jsou zhotoveny z vhodného materiálu (např. ze skla, fluorovaných uhlovodíkových polymerů, polyfenylsulfátu, polyethersulfonátu nebo pryskyřicí impregnovaného grafitu) nebo jím chráněné;
                                    
                           
                                       5.
                                    
                                       linky pro přípravu roztoku chloridu uranu vysoké čistoty postupem rozpouštění, extrakce z roztoku a/nebo se zařízením pro čištění na bázi iontové výměny a elektrolytickými články pro redukci U+ 6 nebo U+ 4 na U+ 3;
                                    
                           
                                       6.
                                    
                                       systémy pro oxidaci uranu pro oxidaci U+ 3 na U+ 4;
                                    
                        
               
                           f.
                        
                           zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi iontové výměny:
                           
                                       1.
                                    
                                       pryskyřičné měniče iontů s rychlou reakcí, blánovité nebo pórovité makrosíťované pryskyřice, v nichž jsou aktivní skupiny chemické výměny omezeny na povlak na povrchu neaktivní pórovité nosné látky, a jiné kompozitní látky ve vhodné podobě, včetně částic nebo vláken o průměru 0,2 mm nebo menším, odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové, konstruované pro poločas výměny nižší než 10 sekund a schopné pracovat při teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C);
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       válcové kolony pro iontovou výměnu o průměru větším než 1 000 mm, vyrobené z materiálu odolného vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. titan nebo fluorouhlíkové plasty) a schopné pracovat při teplotách v rozmezí 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlaku vyšším než 0,7 MPa;
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       refluxní systémy iontové výměny (systémy pro chemickou nebo elektrochemickou oxidaci nebo redukci) pro regeneraci chemických redukčních nebo oxidačních činidel používaných v kaskádách pro proces obohacování na bázi iontové výměny;
                                    
                        
               
                           g.
                        
                           zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro procesy laserové separace na bázi izotopické separace atomových par za použití laseru:
                           
                                       1.
                                    
                                       systémy odpařování kovového uranu konstruované tak, aby při laserovém obohacování dosahovaly na cíli užitečného výkonu 1 kW nebo více;
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       systémy pro manipulaci s kapalným kovovým uranem nebo jeho parami, speciálně konstruované nebo upravené pro manipulaci s roztaveným uranem nebo roztavenými uranovými slitinami, nebo parami kovového uranu, pro použití při laserovém obohacování, a pro ně speciálně konstruované součásti;
                                       
                                                   
                                                      
                                                         Pozn.:
                                                      
                                                   
                                                
                                                   VIZ TÉŽ 2A225.
                                                
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       systémy sběračů produktu a zbytků kovového uranu v kapalném nebo pevném skupenství, zhotovené z materiálů odolných vůči žáru a korozi parami nebo taveninou kovového uranu, jako například grafit povlečený yttriem nebo tantal, nebo takovými materiály chráněné;
                                    
                           
                                       4.
                                    
                                       skříně separačních jednotek (válcové nebo hranolové nádoby) pro uložení zdroje par kovového uranu, elektronového děla a sběrače produktu a zbytků;
                                    
                           
                                       5.
                                    
                                       "lasery" nebo "laserové" systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;
                                       
                                                   
                                                      
                                                         Pozn.:
                                                      
                                                   
                                                
                                                   VIZ TÉŽ 6A005 A 6A205.
                                                
                                    
                        
               
                           h.
                        
                           zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro procesy laserové separace na bázi izotopické separace molekul za použití laseru:
                           
                                       1.
                                    
                                       nadzvukové expanzní trysky pro ochlazení směsi nosného plynu a UF6 na 150 K (– 123 °C) nebo méně, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6";
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       součásti sběrače produktu nebo zbytků konstrukčních částí nebo zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená ke sběru uranového materiálu nebo zbytků uranového materiálu po osvětlení laserovým světlem, vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6";
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       kompresory vyrobené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo jimi chráněné, a jejich hřídelová těsnění;
                                    
                           
                                       4.
                                    
                                       zařízení pro fluoraci z UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);
                                    
                           
                                       5.
                                    
                                       zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (např. dusíku, argonu nebo jiného plynu) zahrnující:
                                       
                                                   a.
                                                
                                                   kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;
                                                
                                       
                                                   b.
                                                
                                                   kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;
                                                
                                       
                                                   c.
                                                
                                                   vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6;
                                                
                                    
                           
                                       6.
                                    
                                       "lasery" nebo "laserové" systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;
                                       
                                                   
                                                      
                                                         Pozn.:
                                                      
                                                   
                                                
                                                   VIZ TÉŽ 6A005 A 6A205.
                                                
                                    
                        
               
                           i.
                        
                           zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces plazmové separace:
                           
                                       1.
                                    
                                       mikrovlnné zdroje energie a antény k produkci nebo urychlování iontů s výstupní frekvencí větší než 30 GHz a průměrným výstupním výkonem větším než 50 kW;
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       vysokofrekvenční iontové budicí cívky pro frekvence vyšší než 100 kHz schopné pracovat s průměrným výkonem vyšším než 40 kW;
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       systémy pro tvorbu uranového plazmatu;
                                    
                           
                                       4.
                                    
                                       neužívá se;
                                    
                           
                                       5.
                                    
                                       systémy sběračů produktu a zbytků kovového uranu v pevném skupenství, zhotovené z materiálů odolných vůči žáru a korozi uranovými parami, jako například grafit povlečený yttriem nebo tantal, nebo takovými materiály chráněné;
                                    
                           
                                       6.
                                    
                                       skříně separačních jednotek (válcové) pro uložení zdroje uranového plazmatu, vysokofrekvenční cívky a sběračů produktu a zbytků, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli);
                                    
                        
               
                           j.
                        
                           zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces elektromagnetické separace:
                           
                                       1.
                                    
                                       iontové zdroje, jednotlivé nebo vícenásobné, sestávající ze zdroje par, ionizátoru a urychlovače, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu, korozivzdorné oceli nebo mědi) a schopné produkovat celkový proud paprsku iontů 50 mA nebo větší;
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       iontové deskové kolektory pro pohlcování paprsku iontů obohaceného nebo ochuzeného uranu, sestávající ze dvou nebo více štěrbin a kapes, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu nebo korozivzdorné oceli);
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       vakuové skříně pro separátory pro elektromagnetickou separaci uranu vyrobené z nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli) a konstruované pro pracovní tlak 0,1 Pa nebo nižší;
                                    
                           
                                       4.
                                    
                                       pólové nástavce magnetů o průměru větším než 2 m;
                                    
                           
                                       5.
                                    
                                       vysokonapěťové napáječe pro iontové zdroje se všemi těmito vlastnostmi:
                                       
                                                   a.
                                                
                                                   schopné nepřetržitého provozu;
                                                
                                       
                                                   b.
                                                
                                                   výstupní napětí 20 000 V nebo vyšší;
                                                
                                       
                                                   c.
                                                
                                                   výstupní proud 1 A nebo větší; a
                                                   
                                                
                                       
                                                   d.
                                                
                                                   napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin;
                                                
                                       
                                                   
                                                      
                                                         Pozn.:
                                                      
                                                   
                                                
                                                   VIZ TÉŽ 3A227.
                                                
                                    
                           
                                       6.
                                    
                                       zdroje pro napájení magnetů (vysoce výkonné, stejnosměrné) se všemi těmito vlastnostmi:
                                       
                                                   a.
                                                
                                                   schopné nepřetržitého provozu při výstupním proudu 500 A nebo větším a napětí 100 V nebo vyšším; a
                                                   
                                                
                                       
                                                   b.
                                                
                                                   o proudové nebo napěťové stabilitě lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.
                                                
                                       
                                                   
                                                      
                                                         Pozn.:
                                                      
                                                   
                                                
                                                   VIZ TÉŽ 3A226.
                                                
                                    
                        
               0B002Speciálně konstruované nebo upravené pomocné systémy, zařízení a součásti pro provozní celky pro izotopickou separaci uvedené v položce 0B001, které jsou vyrobeny z "materiálů odolných vůči UF6" nebo těmito materiály chráněné:
               
                           a.
                        
                           dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu;
                        
               
                           b.
                        
                           desublimátory nebo vymrazovací odlučovače používané k oddělení UF6 z obohacovacího procesu pro následnou přeměnu zahřátím;
                        
               
                           c.
                        
                           produktové a zbytkové stanice zajišťující přepravu UF6 do kontejnerů;
                        
               
                           d.
                        
                           zkapalňovací nebo ztužovací stanice používané pro odvádění UF6 z obohacovacího procesu komprimací, ochlazováním a přeměnou plynného UF6 na kapalné nebo plynné skupenství;
                        
               
                           e.
                        
                           potrubní systémy a systémy sběračů, speciálně konstruované nebo upravené pro manipulaci s UF6 v rámci plynové difuze, odstředivkových nebo aerodynamických kaskád;
                        
               
                           f.
                        
                           vakuové systémy a vývěvy:
                           
                                       1.
                                    
                                       vakuové rozdělovače, vakuové sběrače nebo vakuové vývěvy se sacím výkonem 5 m3/min a více;
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       vakuové vývěvy, speciálně konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6, zhotovené z "materiálů odolných vůči UF6" nebo těmito materiály chráněné; nebo
                                       
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       vakuové systémy sestávající z vakuových rozdělovačů, vakuových sběračů a vakuových vývěv, konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6;
                                    
                        
               
                           g.
                        
                           hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6, včetně iontových zdrojů, pro kontinuální odběr vzorků z proudu plynného UF6, se všemi těmito vlastnostmi:
                           
                                       1.
                                    
                                       schopné měřit ionty o 320 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a s rozlišovací schopností lepší než 1 částice z 320;
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       iontové zdroje zhotovené z niklu nebo slitin niklu a mědi s obsahem niklu 60 % hmotnostních nebo více, nebo slitin niklu a chromu, nebo těmito materiály chráněné;
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       zdroje ionizace elektronovým ostřelováním; a
                                       
                                    
                           
                                       4.
                                    
                                       vybavené systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.
                                    
                        
               0B003Provozní celky pro konverzi uranu a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení:
               
                           a.
                        
                           systémy pro konverzi koncentrátu uranové rudy na UO3;
                        
               
                           b.
                        
                           systémy pro konverzi UO3 na UF6;
                        
               
                           c.
                        
                           systémy pro konverzi UO3 na UO2;
                        
               
                           d.
                        
                           systémy pro konverzi UO2 na UF4;
                        
               
                           e.
                        
                           systémy pro konverzi UF4 na UF6;
                        
               
                           f.
                        
                           systémy pro konverzi UF4 na kovový uran;
                        
               
                           g.
                        
                           systémy pro konverzi UF6 na UO2;
                        
               
                           h.
                        
                           systémy pro konverzi UF6 na UF4;
                        
               
                           i.
                        
                           systémy pro konverzi UO2 na UCl4.
                        
               0B004Provozní celky pro výrobu nebo koncentrování těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení nebo součásti:
               
                           a.
                        
                           provozní celky pro výrobu těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria:
                           
                                       1.
                                    
                                       provozní celky pro výměnu voda–sirovodík;
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       provozní celky pro výměnu čpavek–vodík;
                                    
                        
               
                           b.
                        
                           zařízení a součásti:
                           
                                       1.
                                    
                                       patrové výměnné kolony voda–sirovodík o průměru nejméně 1,5 m, schopné provozu při tlaku 2 MPa nebo vyšším;
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       jednostupňová nízkotlaká (tj. 0,2 MPa) radiální odstředivá dmychadla nebo kompresory pro cirkulaci plynného sirovodíku (tj. plynu obsahujícího více než 70 % H2S) s průtokem 56 m3/s nebo vyšším při sacím tlaku 1,8 MPa nebo vyšším a opatřené ucpávkami pro provoz ve vlhkém H2S;
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       vysokotlaké výměnné kolony čpavek–vodík o výšce 35 m nebo větší a průměru od 1,5 m do 2,5 m, schopné provozu při tlaku větším než 15 MPa;
                                    
                           
                                       4.
                                    
                                       vnitřní vestavby kolon, včetně stupňovitých stykačů a stupňovitých recirkulačních čerpadel, včetně ponorných, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík;
                                    
                           
                                       5.
                                    
                                       čpavková štěpící zařízení konstruovaná pro tlak 3 MPa nebo vyšší, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík;
                                    
                           
                                       6.
                                    
                                       infračervené absorpční analyzátory schopné kontinuálně analyzovat poměr vodíku k deuteriu při koncentracích deuteria 90 % nebo vyšších;
                                    
                           
                                       7.
                                    
                                       katalytické hořáky pro konverzi obohaceného plynného deuteria na těžkou vodu procesem výměny čpavek–vodík;
                                    
                           
                                       8.
                                    
                                       kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody, které dosahují koncentrací deuteria potřebných pro použití v reaktoru.
                                    
                           
                                       9.
                                    
                                       Konvertory pro syntézu čpavku nebo jednotky pro syntézu, speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík.
                                    
                        
               0B005Provozní celky speciálně konstruované pro výrobu palivových článků "jaderného reaktoru" a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení.
               
                  
                     Technická poznámka:
                  
               
               
                  Zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu palivových článků "jaderného reaktoru" zahrnují takové zařízení, které:
               
               
                           
                              1.
                           
                        
                           
                              běžně přichází do přímého styku s výrobním tokem jaderných materiálů nebo jej přímo zpracovává či řídí;
                           
                        
               
                           
                              2.
                           
                        
                           
                              utěsňuje jaderný materiál uvnitř ochranného obalu;
                           
                        
               
                           
                              3.
                           
                        
                           
                              kontroluje neporušenost ochranného obalu nebo těsnění;
                           
                        
               
                           
                              4.
                           
                        
                           
                              kontroluje konečnou úpravu tuhého paliva; nebo
                              
                           
                        
               
                           
                              5.
                           
                        
                           
                              se používá k montáži částí reaktoru.
                           
                        
               0B006Provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků "jaderného reaktoru" a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti.
               
                           
                              
                                 Pozn.:
                              
                           
                        
                           Položka 0B006 zahrnuje:
                           
                                       
                                          a.
                                       
                                    
                                       
                                          provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků "jaderného reaktoru", včetně zařízení a součástí, které běžně přicházejí do přímého styku s vyhořelým palivem a zpracovatelským procesem základního jaderného materiálu a produktů štěpení a které tento proces přímo regulují;
                                       
                                    
                           
                                       
                                          b.
                                       
                                    
                                       
                                          stroje na sekání nebo drcení palivových článků, tj. dálkově ovládaná zařízení pro řezání, sekání nebo stříhání ozářených palivových kazet, svazků nebo tyčí "jaderného reaktoru";
                                       
                                    
                           
                                       
                                          c.
                                       
                                    
                                       
                                          rozpouštěcí nádoby zabezpečené pro udržení podkritického stavu (např. nádoby o malém průměru, prstencové nebo deskové nádoby), které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro rozpouštění vyhořelého paliva "jaderného reaktoru", schopné odolávat horkým vysoce korozivním kapalinám a které lze dálkově plnit a obsluhovat;
                                       
                                    
                           
                                       
                                          d.
                                       
                                    
                                       
                                          rozpouštědlové extraktory, jako jsou náplňové nebo pulsační kolony, promíchávané sedimentační nádrže nebo odstředivkové stykače, odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v provozech na přepracování vyhořelého "přírodního uranu", "ochuzeného uranu" nebo "zvláštních štěpných materiálů";
                                       
                                    
                           
                                       
                                          e.
                                       
                                    
                                       
                                          provozní a skladovací nádoby speciálně konstruované pro bezpečné udržení podkritického stavu a odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné;
                                       
                                       
                                          
                                             Technická poznámka:
                                          
                                       
                                       
                                          Provozní a skladovací nádoby mohou mít tyto parametry:
                                       
                                       
                                                   
                                                      1.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      stěny nebo vnitřní konstrukce mají hodnotu borového ekvivalentu (vypočtenou pro všechny prvky konstrukce podle definice uvedené v poznámce k položce 0C004) nejméně 2 %;
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      2.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      maximální průměr válcových nádob 175 mm; nebo
                                                      
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      3.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      maximální šířka 75 mm pro deskovou nebo prstencovou nádobu.
                                                   
                                                
                                    
                           
                                       
                                          f.
                                       
                                    
                                       
                                          neutronové měřicí systémy speciálně konstruované nebo upravené pro integraci a použití se systémy řízení automatizovaných procesů v závodech na přepracování vyhořelého "přírodního uranu", "ochuzeného uranu" nebo "zvláštních štěpných materiálů".
                                       
                                    
                        
               0B007Závod pro konverzi plutonia a zařízení speciálně pro něj konstruovaná nebo upravená:
               
                           a.
                        
                           systémy pro konverzi dusičnanu plutonia na oxid;
                        
               
                           b.
                        
                           systémy pro výrobu kovového plutonia.
                        
               
                  0CMateriály
               
               0C001"Přírodní uran" nebo "ochuzený uran" nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoliv jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek.
               
                           
                              
                                 Pozn.:
                              
                           
                        
                           Položka 0C001 nezahrnuje:
                           
                                       
                                          a.
                                       
                                    
                                       
                                          čtyři gramy nebo méně "přírodního uranu" nebo "ochuzeného uranu", pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů;
                                       
                                    
                           
                                       
                                          b.
                                       
                                    
                                       
                                          "ochuzený uran" speciálně připravený pro tyto civilní nejaderné aplikace:
                                       
                                       
                                                   
                                                      1.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      stínění;
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      2.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      balení;
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      3.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      přítěž o hmotnosti nejvýše 100 kg;
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      4.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      protizávaží o hmotnosti nejvýše 100 kg;
                                                   
                                                
                                    
                           
                                       
                                          c.
                                       
                                    
                                       
                                          slitiny obsahující méně než 5 % thoria;
                                       
                                    
                           
                                       
                                          d.
                                       
                                    
                                       
                                          keramické výrobky obsahující thorium, které byly vyrobeny pro nejaderné užití.
                                       
                                    
                        
               0C002"Zvláštní štěpné materiály"
               
                           
                              
                                 Pozn.:
                              
                           
                        
                           Položka 0C002 nezahrnuje čtyři "efektivní gramy" nebo méně, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů.
                        
               0C003Deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a jiné sloučeniny deuteria a směsi a roztoky obsahující deuterium, v nichž je izotopický poměr deuteria k vodíku vyšší než 1:5 000.
               0C004Grafit pro jaderné aplikace, o čistotě lepší než 5 částic na milion (5 ppm), vyjádřeno 'borovým ekvivalentem' a o hustotě vyšší než 1,50 g/cm3 v množství větším než 1 kg.
               
                           
                              
                                 Pozn.:
                              
                           
                        
                           VIZ TÉŽ 1C107.
                        
               
                           
                              
                                 Poznámka 1:
                              
                           
                        
                           Pro účely kontroly vývozu určí příslušné orgány členského státu, v němž je vývozce usazen, zda vývoz grafitu splňující výše uvedené podmínky je pro použití v "jaderném reaktoru".
                        
               
                           
                              
                                 Poznámka 2:
                              
                           
                        
                           V položce 0C004 je 'borový ekvivalent' (BE) definován jako suma všech BEz pro nečistoty (s výjimkou BEuhlík, protože uhlík se nepovažuje za nečistotu) včetně boru takto:
                           
                                        
                                    
                                       
                                          BEZ (ppm) = CF × koncentrace prvku Z v ppm;
                                       
                                       
                                          
                                       
                                    
                           
                                        
                                    
                                       
                                          a σB a σZ jsou účinné průřezy záchytů tepelných neutronů přírodního boru a prvku Z (v jednotkách barn); a AB, AZ jsou atomové hmotnosti přírodního boru a prvku Z.
                                       
                                    
                        
               0C005Speciálně připravené sloučeniny nebo prášky pro výrobu plynových difuzních bariér, odolné vůči korozi v důsledku působení UF6 (např. nikl nebo slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu, oxid hlinitý a plně fluorované uhlovodíkové polymery), o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší a o velikosti částic menší než 10 μm, měřeno podle normy (ASTM) B330 a s vysokým stupněm rovnoměrnosti velikosti částic.
               
                  0DSoftware
               
               0D001"Software" speciálně vyvinutý nebo upravený pro "vývoj", "výrobu" nebo "užití" zboží uvedeného v této kategorii.
               
                  0ETechnologie
               
               0E001"Technologie" podle Poznámky k jaderné technologii pro "vývoj", "výrobu" nebo "užití" zboží uvedeného v této kategorii.
               
                  KATEGORIE 1 – ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
               
               
                  1ASystémy, zařízení a součásti
               
               1A001Součásti vyrobené z fluorovaných sloučenin:
               
                           a.
                        
                           ucpávky, těsnění, těsnicí materiály nebo palivové vaky, speciálně konstruované pro "letadla" nebo pro použití v letadlech nebo kosmonautice, vyrobené z více než 50 % hmotnostních z jakýchkoliv materiálů uvedených v položkách 1C009.b. nebo 1C009.c.;
                        
               
                           b.
                        
                           nevyužito;
                        
               
                           c.
                        
                           nevyužito.
                        
               1A002"Kompozitní" struktury nebo lamináty, které mají cokoli z níže uvedeného:
               
                           
                              
                                 Poznámka:
                              
                           
                        
                           Viz též 1A202, 9A010 a 9A110.
                        
               
                           a.
                        
                           sestávají z organické "matrice" a materiálů uvedených v položkách 1C010.c., 1C010.d. nebo 1C010.e.; nebo
                           
                        
               
                           b.
                        
                           sestávají z kovové nebo uhlíkové "matrice" a čehokoliv z níže uvedeného:
                           
                                       1.
                                    
                                       uhlíkových "vláknitých materiálů", které mají všechny tyto vlastnosti:
                                       
                                                   a.
                                                
                                                   "měrný modul" větší než 10,15 × 106 m; a
                                                   
                                                
                                       
                                                   b.
                                                
                                                   "měrnou pevnost v tahu" větší než 17,7 × 104 m; nebo
                                                   
                                                
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       materiálů uvedených v položce 1C010.c.
                                    
                        
               
                           
                              
                                 Poznámka 1:
                              
                           
                        
                           Položka 1A002 nezahrnuje "kompozitní" struktury nebo lamináty vyrobené z uhlíkových "vláknitých materiálů" impregnovaných epoxidovými pryskyřicemi pro opravy konstrukcí nebo laminátů "civilních letadel", které mají všechny tyto vlastnosti:
                           
                                       
                                          a.
                                       
                                    
                                       
                                          povrch není větší než 1 m2;
                                       
                                    
                           
                                       
                                          b.
                                       
                                    
                                       
                                          délka není větší než 2,5 m; a
                                          
                                       
                                    
                           
                                       
                                          c.
                                       
                                    
                                       
                                          šířka je větší než 15 mm;
                                       
                                    
                        
               
                           
                              
                                 Poznámka 2:
                              
                           
                        
                           Položka 1A002 nezahrnuje rozpracované výrobky, speciálně určené pro tato čistě civilní užití:
                           
                                       
                                          a.
                                       
                                    
                                       
                                          sportovní potřeby;
                                       
                                    
                           
                                       
                                          b.
                                       
                                    
                                       
                                          automobilový průmysl;
                                       
                                    
                           
                                       
                                          c.
                                       
                                    
                                       
                                          průmysl obráběcích strojů;
                                       
                                    
                           
                                       
                                          d.
                                       
                                    
                                       
                                          lékařské aplikace.
                                       
                                    
                        
               
                           
                              
                                 Poznámka 3:
                              
                           
                        
                           Položka 1A002.b.1 nezahrnuje rozpracované výrobky, které obsahují maximálně dva rozměry propojených vláken a jsou speciálně určené pro tato užití:
                           
                                       
                                          a.
                                       
                                    
                                       
                                          pece na tepelné zpracování kovů určené pro temperování kovů;
                                       
                                    
                           
                                       
                                          b.
                                       
                                    
                                       
                                          zařízení na výrobu křemíkových hrušek.
                                       
                                    
                        
               
                           
                              
                                 Poznámka 4:
                              
                           
                        
                           Položka 1A002 nezahrnuje dokončené výrobky speciálně určené pro zvláštní užití.
                        
               1A003Výrobky "netavitelných" aromatických polyimidů ve formě fólií, desek, pásků nebo proužků, které mají některou z těchto vlastností:
               
                           a.
                        
                           tloušťku větší než 0,254 mm; nebo
                           
                        
               
                           b.
                        
                           jsou potažené nebo laminované uhlíkem, grafitem, kovy nebo magnetickými látkami.
                        
               
                           
                              
                                 Poznámka:
                              
                           
                        
                           Položka 1A003 nezahrnuje výrobky potažené nebo laminované mědí a určené pro výrobu desek tištěných spojů pro elektroniku.
                        
               
                           
                              
                                 Pozn.:
                              
                           
                        
                           "Tavitelné" aromatické polyimidy v jakékoli formě viz položka 1C008.a.3.
                        
               1A004Ochranné a detekční vybavení a součásti, které nejsou konstruovány speciálně pro vojenské použití:
               
                           
                              
                                 Pozn.:
                              
                           
                        
                           VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU, 2B351 A 2B352.
                        
               
                           a.
                        
                           celoobličejové masky, jejich filtry a dekontaminační zařízení, konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek a jejich speciálně konstruované součásti:
                           
                                       
                                          
                                             Poznámka:
                                          
                                       
                                    
                                       1A004.a. zahrnuje poháněné respirátory s filtrací vzduchu (PAPR), které jsou určené nebo uzpůsobené pro ochranu před agens a materiály uvedenými v položce 1A004.a.
                                    
                           
                              
                                 Technická poznámka:
                              
                           
                           
                              Pro účely položky 1A004.a.:
                           
                           
                                       
                                          1.
                                       
                                    
                                       
                                          celoobličejové masky se rovněž označují jako plynové masky;
                                       
                                    
                           
                                       
                                          2.
                                       
                                    
                                       
                                          filtry masek zahrnují i filtrační vložky.
                                       
                                    
                           
                                       1.
                                    
                                       'biologickým agens';
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       radioaktivním látkám "přizpůsobeným k válečným účelům";
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       bojovým chemickým látkám (CW); nebo
                                       
                                    
                           
                                       4.
                                    
                                       "látkám k potlačení nepokojů", včetně těchto:
                                       
                                                   a.
                                                
                                                   α-brombenzenacetonitril, brombenzylkyanid (CA) (CAS 5798-79-8);
                                                
                                       
                                                   b.
                                                
                                                   [(2-chlorfenyl)methylen]propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);
                                                
                                       
                                                   c.
                                                
                                                   2-chloro-1-fenylethanon, fenylacylchlorid (ω-chloracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);
                                                
                                       
                                                   d.
                                                
                                                   dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);
                                                
                                       
                                                   e.
                                                
                                                   10-chlor-5,10-dihydrofenarsazin, (chlorfenarsazin), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);
                                                
                                       
                                                   f.
                                                
                                                   N-nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9).
                                                
                                    
                        
               
                           b.
                        
                           ochranné oděvy, rukavice a obuv, speciálně konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek:
                           
                                       1.
                                    
                                       'biologickým agens';
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       radioaktivním látkám "přizpůsobeným k válečným účelům"; nebo
                                       
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       bojovým chemickým látkám (CW);
                                    
                        
               
                           c.
                        
                           detekční systémy, speciálně konstruované nebo upravené pro detekci nebo identifikaci některé z následujících látek a jejich speciálně konstruované součásti:
                           
                                       1.
                                    
                                       'biologickým agens';
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       radioaktivních látek "přizpůsobeným k válečným účelům"; nebo
                                       
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       bojových chemických látek (CW).
                                    
                        
               
                           d.
                        
                           elektronické vybavení určené pro automatickou detekci nebo identifikaci přítomnosti zbytků "výbušnin" a pro využití technik "stopové detekce" (např. povrchové akustické vlny, iontové mobilní spektrometrie, diferenční mobilní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie).
                           
                              
                                 Technická poznámka:
                              
                           
                           
                              'Stopovou detekcí' se rozumí schopnost zaznamenat látku v množství menším než 1 ppm v plynném skupenství nebo 1 mg ve skupenství pevném či kapalném.
                           
                           
                                       
                                          
                                             Poznámka 1:
                                          
                                       
                                    
                                       Položka 1A004.d nezahrnuje vybavení speciálně určené pro laboratorní účely.
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Poznámka 2:
                                          
                                       
                                    
                                       Položka 1A004.d nezahrnuje bezpečnostní bezkontaktní průchozí brány.
                                    
                           
                                       
                                          
                                             Poznámka:
                                          
                                       
                                    
                                       Položka 1A004 nezahrnuje:
                                       
                                                   
                                                      a.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      osobní dozimetry radioaktivního záření;
                                                   
                                                
                                       
                                                   
                                                      b.
                                                   
                                                
                                                   
                                                      prostředky pro ochranu zdraví nebo bezpečnosti, které jsou konstrukčně nebo funkčně omezené na ochranu proti rizikům, která jsou specifická pro bezpečnost domácností nebo civilního průmyslu, včetně:
                                                   
                                                   
                                                               
                                                                  1.
                                                               
                                                            
                                                               
                                                                  hornictví;
                                                               
                                                            
                                                   
                                                               
                                                                  2.
                                                               
                                                            
                                                               
                                                                  těžby kamene;
                                                               
                                                            
                                                   
                                                               
                                                                  3.
                                                               
                                                            
                                                               
                                                                  zemědělství;
                                                               
                                                            
                                                   
                                                               
                                                                  4.
                                                               
                                                            
                                                               
                                                                  farmacie;
                                                               
                                                            
                                                   
                                                               
                                                                  5.
                                                               
                                                            
                                                               
                                                                  lékařství;
                                                               
                                                            
                                                   
                                                               
                                                                  6.
                                                               
                                                            
                                                               
                                                                  veterinářství;
                                                               
                                                            
                                                   
                                                               
                                                                  7.
                                                               
                                                            
                                                               
                                                                  ochrany životního prostředí;
                                                               
                                                            
                                                   
                                                               
                                                                  8.
                                                               
                                                            
                                                               
                                                                  nakládání s odpady;
                                                               
                                                            
                                                   
                                                               
                                                                  9.
                                                               
                                                            
                                                               
                                                                  potravinářského průmyslu.
                                                               
                                                            
                                                
                                    
                           
                              
                                 Technické poznámky:
                              
                           
                           
                                       
                                          1.
                                       
                                    
                                       
                                          1A004 zahrnuje vybavení a součásti pro detekci radioaktivních materiálů "přizpůsobených k válečným účelům", 'biologických agens', bojových chemických látek, 'simulantů' nebo "látek k potlačení nepokojů" nebo za účelem ochrany proti nim, které byly určeny a které byly úspěšně zkoušeny podle národních norem nebo jejichž účinnost v tomto ohledu byla prokázána jiným způsobem, a to i v případech, kdy se u tohoto vybavení a součástí jedná o využití v civilním průmyslu, jako je hornictví, těžba kamene, zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství nebo potravinářský průmysl.
                                       
                                    
                           
                                       
                                          2.
                                       
                                    
                                       
                                          'Simulant' je látka nebo materiál, který je používán jako náhrada toxických látek (biologických agens nebo chemických látek) při výcviku, výzkumu, zkoušení nebo hodnocení.
                                       
                                    
                           
                                       
                                          3.
                                       
                                    
                                       
                                          Pro účely položky 1A004 jsou 'biologické agens' patogeny nebo toxiny, které byly vybrány nebo upraveny (např. úpravou čistoty, doby skladovatelnosti, virulence, schopnosti šíření nebo odolnosti proti ultrafialovému záření) s cílem působit ztráty na lidech nebo zvířatech, poškození techniky nebo škody na úrodě či životním prostředí.
                                       
                                    
                        
               1A005Ochranné obleky a jejich součásti:
               
                           
                              
                                 Pozn.:
                              
                           
                        
                           VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.
                        
               
                           a.
                        
                           měkké ochranné obleky, které se nevyrábí podle vojenských norem nebo specifikací či srovnatelných norem a pro ně speciálně určené součásti;
                        
               
                           b.
                        
                           pevné ochranné pláty pro obleky poskytující balistickou ochranu úrovně IIIA (NIJ 0101.06, červenec 2008) nebo horší (nižší), případně ochranu srovnatelné úrovně podle vnitrostátních norem.
                        
               
                           
                              
                                 Pozn.:
                              
                           
                        
                           "Vláknité materiály" používané při výrobě ochranných obleků viz 1C010.
                        
               
                           
                              
                                 Poznámka 1:
                              
                           
                        
                           Položka 1A005 se na ochranné obleky nevztahuje, používá-li je uživatel pro svou vlastní ochranu.
                        
               
                           
                              
                                 Poznámka 2:
                              
                           
                        
                           Položka 1A005 nezahrnuje ochranné obleky určené pouze pro poskytování čelní ochrany proti úlomkům a tlakovým účinkům nevojenských výbušných zařízení.
                        
               
                           
                              
                                 Poznámka 3:
                              
                           
                        
                           Položka 1A005 nezahrnuje ochranné obleky, určené pouze k ochraně proti poranění nožem, bodcem, jehlou nebo tupým předmětem.
                        
               1A006Zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená k odstraňování improvizovaných výbušných zařízení a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:
               
                           
                              
                                 Pozn.:
                              
                           
                        
                           VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.
                        
               
                           a.
                        
                           dálkově řízené dopravní prostředky;
                        
               
                           b.
                        
                           'disruptory'.
                        
               
                  
                     Technická poznámka:
                  
               
               
                  'Disruptory' jsou zařízení speciálně konstruovaná k tomu, aby zabránila spuštění výbušného zařízení, a to použitím tekutého, pevného nebo zápalného projektilu.
               
               
                           
                              
                                 Poznámka:
                              
                           
                        
                           Položka 1A006 nezahrnuje zařízení, pokud doprovází osobu, která je obsluhuje (operátora).
                        
               1A007Zařízení a vybavení, speciálně konstruované ke spuštění náplní a vybavení s "energetickými materiály" elektrickými prostředky, a to:
               
                           
                              
                                 Pozn.:
                              
                           
                        
                           VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU, 3A229 a 3A232.
                        
               
                           a.
                        
                           výbušné rozbuškové odpalovací systémy konstruované k aktivaci rozněcovačů uvedených v položce 1A007.b;
                        
               
                           b.
                        
                           elektricky řízené rozněcovače:
                           
                                       1.
                                    
                                       odpalovací můstek (EB);
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       odpalovací můstkový drát (EBW);
                                    
                           
                                       3.
                                    
                                       nárazník;
                                    
                           
                                       4.
                                    
                                       odpalovací fóliové rozbušky (EFI).
                                    
                        
               
                  
                     Technické poznámky:
                  
               
               
                           
                              1.
                           
                        
                           Místo výrazu rozbuška se někdy používá výraz iniciátor.
                        
               
                           
                              2.
                           
                        
                           Rozbušky zahrnuté do položky 1A007.b používají drobné elektrické vodiče (můstky, můstkové dráty nebo fólie), které se explozivně odpařují, pokud jimi projde rychlý elektrický impuls o velkém proudu. V nenárazových typech nastartuje výbušný vodič chemickou detonaci dotykem s vysoce výbušnou látkou jako je PETN (pentaerytritol-tetranitrát). V nárazových rozbuškách přirazí výbušné odpařování elektrického vodiče nárazník přes mezeru a dopad nárazníku nastartuje chemickou detonaci. Nárazník je v některých typech spouštěn magnetickou silou. Výraz výbušná fólie může označovat jak odpalovací můstek (EB), tak i nárazovou rozbušku.
                        
               1A008Nálože, přístroje a součásti:
               
                           a.
                        
                           'usměrněné nálože', které mají všechny tyto vlastnosti:
                           
                                       1.
                                    
                                       čistá hmotnost výbušniny (NEQ) větší než 90 g, a
                                       
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       průměr vnějšího obalu 75 mm nebo více;
                                    
                        
               
                           b.
                        
                           usměrněné táhlé nálože a jejich speciálně konstruované součástky, splňují všechny následující požadavky:
                           
                                       1.
                                    
                                       výbušná náplň větší než 40 g/m, a
                                       
                                    
                           
                                       2.
                                    
                                       šířka 10 mm nebo více;
                                    
                        
               
                           c.
                        
                           bleskovice s výbušným jádrem majícím plnění více než 64 g/m;
                        
               
                           d.
                        
                           řezné nástroje, kromě řezných nástrojů určených v položce 1A008.b, a rozřezávací nástroje (na tzv. severing) s čistou hmotností výbušniny (NEQ) více než 3,5 kg.
                        
               
                  
                     Technická poznámka:
                  
               
               
                  'Usměrněné nálože' jsou náplně výbušniny tvarované tak, že soustředí účinky tlakové vlny výbuchu.
               
               1A102Opětně sycené pyrolýzované součásti typu uhlík–uhlík konstruované pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104.
               1A202Kompozitní struktury, jiné než uvedené v položce 1A002, ve formě trubek, s oběma těmito vlastnostmi:
               
                  
                     Pozn.:
                  
               
               
                  VIZ TÉŽ 9A010 A 9A110.
               
               
                           a.
                        
                           vnitřní průměr 75 mm až 400 mm; a
                           
                        
               
                           b.
                        
                           jsou vyrobeny z některého "vláknitého materiálu" uvedeného v položce 1C010.a. nebo 1C010.b. nebo 1C210.a. nebo z uhlíkových prepregů uvedených v položce 1C210.c.;
                        
               1A225Platinované katalyzátory speciálně konstruované nebo upravené k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.
               1A226Speciální náplně, které mohou být použity pro oddělování těžké vody od obyčejné s oběma těmito vlastnostmi:
               
                           a.
                        
                           jsou vyrobeny ze síťoviny z fosforového bronzu chemicky upravené ke zvýšení smáčivosti; a
                           
                        
               
                           b.
                        
                           jsou konstruovány pro použití ve vakuových destilačních kolonách.
                        
               1A227Okna s vysokou hustotou odstiňující radiaci (např. z olovnatého nebo podobného skla), včetně speciálně pro ně navržených konstrukcí, se všemi těmito vlastnostmi:
               
                           a.
                        
                           'studená strana' větší než 0,09 m2;
                        
               
                           b.
                        
                           hustota větší než 3 g/cm3; a
                           
                        
               
                           c.
                        
                           tloušťka alespoň 100 mm nebo větší.
                        
               
                  
                     Technická poznámka:
                  
               
               
                  V položce 1A227 se 'studenou stranou' rozumí prohlížecí strana okna vystavená v navrženém použití nejnižší úrovni radiace.
               
               
                  1BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení
               
               1B001Zařízení pro výrobu "kompozitních" struktur nebo laminátů uvedených v položce 1A002 nebo "vláknitých materiálů" uvedených v položce 1C010 a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:
               
                           
                              
                                 Pozn.:
                              
                           
                        
                           VIZ TÉŽ 1B101 a 1B201.
                        
               
                           a.
                        
                           stroje pro navíjení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více "primárních osách servořízení" a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu "kompozitních" struktur nebo laminátů, a to z "vláknitých materiálů";
                        
               
                           b.
                        
                           'stroje pro kladení pásků', jejichž pohyby určující položení pásků nebo fólií, jsou koordinovány a programovány v pěti nebo více 'primárních osách servořízení', a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu "kompozitních" struktur draků letadel nebo 'střel';
                           
                                       
                                          
                                             Poznámka:
                                          
                                       
                                    
                                       V položce 1B001.b. se 'střelami' rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků.
                                    
                           
                              
                                 Technická poznámka:
                              
                           
                           
                              Pro účely položky 1B001.b. jsou 'stroje pro kladení pásků' schopny klást jedno nebo více 'vláknitých pásem', omezených na šířky větší než 25 mm a menší než nebo rovné 305 mm, a během procesu kladení přerušovat a obnovovat dráhy jednotlivých 'vláknitých pásem'.
                           
                        
               
                           c.
                        
                           vícesměrové, vícerozměrové stavy nebo pletařské stavy, včetně adaptérů a modifikačních souprav pro tkaní, speciálně určené nebo upravené pro proplétání nebo oplétání vláken pro "kompozitní" struktury;
                           
                              
                                 Technická poznámka:
                              
                           
                           
                              Pro účely položky 1B001.c. zahrnuje technika splétání též pletení.
                           
                        
               
                           d.
                        
                           zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu výztužných vláken:
                           
      &nbs