Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1976 ze dne 10. listopadu 2016, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září do 30. prosince 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1976/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 309/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1976
   ze dne 10. listopadu 2016,
   kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září do 30. prosince 2016 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 77e odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Za účelem zajištění jednotných podmínek pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pojišťovnami a zajišťovnami pro účely směrnice 2009/138/ES by měly být pro každé referenční datum stanoveny technické informace o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr a základních rozpětích pro výpočet vyrovnávací úpravy a koeficientu volatility.
            
   
               (2)
            
               Pojišťovny a zajišťovny by měly použít technické informace vycházející z tržních údajů souvisejících s koncem posledního měsíce předcházejícího prvnímu referenčnímu datu vykazování, na něž se použije toto nařízení. Dne 11. října 2016 poskytl Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Komisi technické informace související s tržními údaji z konce září 2016. Uvedené informace byly dne 10. října 2016 zveřejněny v souladu s čl. 77e odst. 1 směrnice 2009/138/ES.
            
   
               (3)
            
               Vzhledem k tomu, že je nutné, aby byly uvedené technické údaje okamžitě k dispozici, je důležité, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně.
            
   
               (4)
            
               Z důvodů obezřetnosti je nutné, aby pojišťovny a zajišťovny pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu používaly stejné technické informace bez ohledu na datum, kdy vykazují svým příslušným orgánům. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního referenčního data vykazování, na něž se použije toto nařízení.
            
   
               (5)
            
               Aby byla co nejdříve zajištěna právní jistota, měla by být z náležitých závažných a naléhavých důvodů týkajících se dostupnosti příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr opatření stanovená tímto nařízením přijata v souladu s článkem 8 ve spojení s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Pojišťovny a zajišťovny použijí při výpočtu technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září do 30. prosince 2016 technické informace uvedené v odstavci 2.
   2.   Pro každou příslušnou měnu se při výpočtu nejlepšího odhadu podle článku 77 směrnice 2009/138/ES, vyrovnávací úpravy podle článku 77c uvedené směrnice a koeficientu volatility podle článku 77d uvedené směrnice použijí tyto technické informace:
   
               a)
            
               příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr uvedené v příloze I;
            
   
               b)
            
               základní rozpětí pro výpočet vyrovnávací úpravy uvedená v příloze II;
            
   
               c)
            
               pro každý příslušný vnitrostátní pojistný trh koeficienty volatility uvedené v příloze III.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 30. září 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu, bez jakékoli vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  euro
               
                  česká koruna
               
                  dánská koruna
               
                  forint
               
                  švédská koruna
               
                  kuna
               
                  1
               
                  – 0,307 %
               
                  0,141 %
               
                  – 0,317 %
               
                  0,557 %
               
                  – 0,612 %
               
                  0,794 %
               
                  2
               
                  – 0,322 %
               
                  0,200 %
               
                  – 0,332 %
               
                  0,977 %
               
                  – 0,533 %
               
                  1,357 %
               
                  3
               
                  – 0,309 %
               
                  0,210 %
               
                  – 0,319 %
               
                  1,118 %
               
                  – 0,426 %
               
                  1,656 %
               
                  4
               
                  – 0,290 %
               
                  0,225 %
               
                  – 0,300 %
               
                  1,462 %
               
                  – 0,316 %
               
                  2,080 %
               
                  5
               
                  – 0,239 %
               
                  0,253 %
               
                  – 0,249 %
               
                  1,688 %
               
                  – 0,174 %
               
                  2,414 %
               
                  6
               
                  – 0,170 %
               
                  0,283 %
               
                  – 0,180 %
               
                  2,020 %
               
                  – 0,020 %
               
                  2,656 %
               
                  7
               
                  – 0,086 %
               
                  0,310 %
               
                  – 0,096 %
               
                  2,271 %
               
                  0,135 %
               
                  2,842 %
               
                  8
               
                  0,009 %
               
                  0,340 %
               
                  – 0,001 %
               
                  2,458 %
               
                  0,284 %
               
                  2,991 %
               
                  9
               
                  0,105 %
               
                  0,375 %
               
                  0,095 %
               
                  2,603 %
               
                  0,423 %
               
                  3,112 %
               
                  10
               
                  0,187 %
               
                  0,417 %
               
                  0,177 %
               
                  2,720 %
               
                  0,540 %
               
                  3,212 %
               
                  11
               
                  0,275 %
               
                  0,446 %
               
                  0,265 %
               
                  2,824 %
               
                  0,714 %
               
                  3,294 %
               
                  12
               
                  0,361 %
               
                  0,484 %
               
                  0,351 %
               
                  2,918 %
               
                  0,919 %
               
                  3,363 %
               
                  13
               
                  0,437 %
               
                  0,546 %
               
                  0,427 %
               
                  3,002 %
               
                  1,124 %
               
                  3,422 %
               
                  14
               
                  0,496 %
               
                  0,627 %
               
                  0,486 %
               
                  3,078 %
               
                  1,317 %
               
                  3,472 %
               
                  15
               
                  0,536 %
               
                  0,719 %
               
                  0,526 %
               
                  3,146 %
               
                  1,494 %
               
                  3,516 %
               
                  16
               
                  0,558 %
               
                  0,816 %
               
                  0,548 %
               
                  3,206 %
               
                  1,654 %
               
                  3,555 %
               
                  17
               
                  0,573 %
               
                  0,915 %
               
                  0,562 %
               
                  3,259 %
               
                  1,798 %
               
                  3,590 %
               
                  18
               
                  0,589 %
               
                  1,015 %
               
                  0,579 %
               
                  3,306 %
               
                  1,928 %
               
                  3,620 %
               
                  19
               
                  0,614 %
               
                  1,113 %
               
                  0,604 %
               
                  3,349 %
               
                  2,045 %
               
                  3,648 %
               
                  20
               
                  0,652 %
               
                  1,209 %
               
                  0,641 %
               
                  3,387 %
               
                  2,151 %
               
                  3,673 %
               
                  21
               
                  0,704 %
               
                  1,302 %
               
                  0,694 %
               
                  3,422 %
               
                  2,247 %
               
                  3,696 %
               
                  22
               
                  0,768 %
               
                  1,392 %
               
                  0,758 %
               
                  3,454 %
               
                  2,335 %
               
                  3,717 %
               
                  23
               
                  0,838 %
               
                  1,479 %
               
                  0,828 %
               
                  3,484 %
               
                  2,415 %
               
                  3,736 %
               
                  24
               
                  0,913 %
               
                  1,562 %
               
                  0,904 %
               
                  3,511 %
               
                  2,489 %
               
                  3,753 %
               
                  25
               
                  0,990 %
               
                  1,642 %
               
                  0,981 %
               
                  3,536 %
               
                  2,557 %
               
                  3,770 %
               
                  26
               
                  1,069 %
               
                  1,718 %
               
                  1,060 %
               
                  3,559 %
               
                  2,619 %
               
                  3,785 %
               
                  27
               
                  1,147 %
               
                  1,791 %
               
                  1,138 %
               
                  3,581 %
               
                  2,677 %
               
                  3,799 %
               
                  28
               
                  1,224 %
               
                  1,861 %
               
                  1,215 %
               
                  3,601 %
               
                  2,731 %
               
                  3,812 %
               
                  29
               
                  1,300 %
               
                  1,927 %
               
                  1,292 %
               
                  3,620 %
               
                  2,782 %
               
                  3,824 %
               
                  30
               
                  1,374 %
               
                  1,991 %
               
                  1,366 %
               
                  3,638 %
               
                  2,829 %
               
                  3,836 %
               
                  31
               
                  1,446 %
               
                  2,052 %
               
                  1,438 %
               
                  3,655 %
               
                  2,873 %
               
                  3,846 %
               
                  32
               
                  1,516 %
               
                  2,110 %
               
                  1,508 %
               
                  3,670 %
               
                  2,914 %
               
                  3,857 %
               
                  33
               
                  1,583 %
               
                  2,165 %
               
                  1,576 %
               
                  3,685 %
               
                  2,953 %
               
                  3,866 %
               
                  34
               
                  1,649 %
               
                  2,218 %
               
                  1,641 %
               
                  3,699 %
               
                  2,989 %
               
                  3,875 %
               
                  35
               
                  1,711 %
               
                  2,269 %
               
                  1,704 %
               
                  3,712 %
               
                  3,023 %
               
                  3,884 %
               
                  36
               
                  1,772 %
               
                  2,317 %
               
                  1,765 %
               
                  3,725 %
               
                  3,056 %
               
                  3,892 %
               
                  37
               
                  1,830 %
               
                  2,364 %
               
                  1,824 %
               
                  3,737 %
               
                  3,087 %
               
                  3,900 %
               
                  38
               
                  1,886 %
               
                  2,408 %
               
                  1,880 %
               
                  3,748 %
               
                  3,116 %
               
                  3,907 %
               
                  39
               
                  1,940 %
               
                  2,450 %
               
                  1,934 %
               
                  3,759 %
               
                  3,144 %
               
                  3,914 %
               
                  40
               
                  1,992 %
               
                  2,491 %
               
                  1,986 %
               
                  3,769 %
               
                  3,170 %
               
                  3,921 %
               
                  41
               
                  2,042 %
               
                  2,530 %
               
                  2,036 %
               
                  3,779 %
               
                  3,195 %
               
                  3,927 %
               
                  42
               
                  2,090 %
               
                  2,568 %
               
                  2,084 %
               
                  3,788 %
               
                  3,219 %
               
                  3,933 %
               
                  43
               
                  2,136 %
               
                  2,603 %
               
                  2,130 %
               
                  3,797 %
               
                  3,241 %
               
                  3,939 %
               
                  44
               
                  2,180 %
               
                  2,638 %
               
                  2,175 %
               
                  3,806 %
               
                  3,263 %
               
                  3,945 %
               
                  45
               
                  2,223 %
               
                  2,671 %
               
                  2,217 %
               
                  3,814 %
               
                  3,284 %
               
                  3,950 %
               
                  46
               
                  2,264 %
               
                  2,703 %
               
                  2,258 %
               
                  3,822 %
               
                  3,304 %
               
                  3,955 %
               
                  47
               
                  2,303 %
               
                  2,734 %
               
                  2,298 %
               
                  3,830 %
               
                  3,323 %
               
                  3,960 %
               
                  48
               
                  2,341 %
               
                  2,763 %
               
                  2,336 %
               
                  3,837 %
               
                  3,341 %
               
                  3,965 %
               
                  49
               
                  2,378 %
               
                  2,791 %
               
                  2,373 %
               
                  3,844 %
               
                  3,358 %
               
                  3,969 %
               
                  50
               
                  2,413 %
               
                  2,819 %
               
                  2,408 %
               
                  3,851 %
               
                  3,375 %
               
                  3,974 %
               
                  51
               
                  2,447 %
               
                  2,845 %
               
                  2,442 %
               
                  3,857 %
               
                  3,391 %
               
                  3,978 %
               
                  52
               
                  2,480 %
               
                  2,870 %
               
                  2,475 %
               
                  3,864 %
               
                  3,407 %
               
                  3,982 %
               
                  53
               
                  2,512 %
               
                  2,895 %
               
                  2,507 %
               
                  3,870 %
               
                  3,422 %
               
                  3,986 %
               
                  54
               
                  2,542 %
               
                  2,918 %
               
                  2,538 %
               
                  3,876 %
               
                  3,436 %
               
                  3,990 %
               
                  55
               
                  2,572 %
               
                  2,941 %
               
                  2,567 %
               
                  3,881 %
               
                  3,450 %
               
                  3,993 %
               
                  56
               
                  2,600 %
               
                  2,963 %
               
                  2,596 %
               
                  3,887 %
               
                  3,463 %
               
                  3,997 %
               
                  57
               
                  2,628 %
               
                  2,985 %
               
                  2,624 %
               
                  3,892 %
               
                  3,476 %
               
                  4,000 %
               
                  58
               
                  2,655 %
               
                  3,005 %
               
                  2,650 %
               
                  3,897 %
               
                  3,488 %
               
                  4,004 %
               
                  59
               
                  2,680 %
               
                  3,025 %
               
                  2,676 %
               
                  3,902 %
               
                  3,500 %
               
                  4,007 %
               
                  60
               
                  2,705 %
               
                  3,044 %
               
                  2,701 %
               
                  3,907 %
               
                  3,512 %
               
                  4,010 %
               
                  61
               
                  2,730 %
               
                  3,063 %
               
                  2,725 %
               
                  3,911 %
               
                  3,523 %
               
                  4,013 %
               
                  62
               
                  2,753 %
               
                  3,081 %
               
                  2,749 %
               
                  3,916 %
               
                  3,534 %
               
                  4,016 %
               
                  63
               
                  2,776 %
               
                  3,099 %
               
                  2,772 %
               
                  3,920 %
               
                  3,545 %
               
                  4,019 %
               
                  64
               
                  2,798 %
               
                  3,116 %
               
                  2,794 %
               
                  3,925 %
               
                  3,555 %
               
                  4,021 %
               
                  65
               
                  2,819 %
               
                  3,132 %
               
                  2,815 %
               
                  3,929 %
               
                  3,565 %
               
                  4,024 %
               
                  66
               
                  2,840 %
               
                  3,148 %
               
                  2,836 %
               
                  3,933 %
               
                  3,574 %
               
                  4,027 %
               
                  67
               
                  2,860 %
               
                  3,164 %
               
                  2,856 %
               
                  3,937 %
               
                  3,584 %
               
                  4,029 %
               
                  68
               
                  2,879 %
               
                  3,179 %
               
                  2,876 %
               
                  3,940 %
               
                  3,593 %
               
                  4,032 %
               
                  69
               
                  2,898 %
               
                  3,194 %
               
                  2,895 %
               
                  3,944 %
               
                  3,602 %
               
                  4,034 %
               
                  70
               
                  2,917 %
               
                  3,208 %
               
                  2,913 %
               
                  3,948 %
               
                  3,610 %
               
                  4,036 %
               
                  71
               
                  2,935 %
               
                  3,222 %
               
                  2,931 %
               
                  3,951 %
               
                  3,618 %
               
                  4,039 %
               
                  72
               
                  2,952 %
               
                  3,235 %
               
                  2,949 %
               
                  3,954 %
               
                  3,626 %
               
                  4,041 %
               
                  73
               
                  2,969 %
               
                  3,248 %
               
                  2,966 %
               
                  3,958 %
               
                  3,634 %
               
                  4,043 %
               
                  74
               
                  2,986 %
               
                  3,261 %
               
                  2,982 %
               
                  3,961 %
               
                  3,642 %
               
                  4,045 %
               
                  75
               
                  3,002 %
               
                  3,273 %
               
                  2,998 %
               
                  3,964 %
               
                  3,649 %
               
                  4,047 %
               
                  76
               
                  3,017 %
               
                  3,286 %
               
                  3,014 %
               
                  3,967 %
               
                  3,657 %
               
                  4,049 %
               
                  77
               
                  3,033 %
               
                  3,297 %
               
                  3,029 %
               
                  3,970 %
               
                  3,664 %
               
                  4,051 %
               
                  78
               
                  3,047 %
               
                  3,309 %
               
                  3,044 %
               
                  3,973 %
               
                  3,670 %
               
                  4,053 %
               
                  79
               
                  3,062 %
               
                  3,320 %
               
                  3,059 %
               
                  3,976 %
               
                  3,677 %
               
                  4,055 %
               
                  80
               
                  3,076 %
               
                  3,331 %
               
                  3,073 %
               
                  3,978 %
               
                  3,684 %
               
                  4,056 %
               
                  81
               
                  3,090 %
               
                  3,342 %
               
                  3,087 %
               
                  3,981 %
               
                  3,690 %
               
                  4,058 %
               
                  82
               
                  3,103 %
               
                  3,352 %
               
                  3,100 %
               
                  3,984 %
               
                  3,696 %
               
                  4,060 %
               
                  83
               
                  3,116 %
               
                  3,362 %
               
                  3,113 %
               
                  3,986 %
               
                  3,702 %
               
                  4,062 %
               
                  84
               
                  3,129 %
               
                  3,372 %
               
                  3,126 %
               
                  3,989 %
               
                  3,708 %
               
                  4,063 %
               
                  85
               
                  3,142 %
               
                  3,382 %
               
                  3,139 %
               
                  3,991 %
               
                  3,714 %
               
                  4,065 %
               
                  86
               
                  3,154 %
               
                  3,391 %
               
                  3,151 %
               
                  3,994 %
               
                  3,720 %
               
                  4,066 %
               
                  87
               
                  3,166 %
               
                  3,401 %
               
                  3,163 %
               
                  3,996 %
               
                  3,725 %
               
                  4,068 %
               
                  88
               
                  3,178 %
               
                  3,410 %
               
                  3,175 %
               
                  3,998 %
               
                  3,730 %
               
                  4,069 %
               
                  89
               
                  3,189 %
               
                  3,419 %
               
                  3,186 %
               
                  4,001 %
               
                  3,736 %
               
                  4,071 %
               
                  90
               
                  3,200 %
               
                  3,427 %
               
                  3,198 %
               
                  4,003 %
               
                  3,741 %
               
                  4,072 %
               
                  91
               
                  3,211 %
               
                  3,436 %
               
                  3,208 %
               
                  4,005 %
               
                  3,746 %
               
                  4,074 %
               
                  92
               
                  3,222 %
               
                  3,444 %
               
                  3,219 %
               
                  4,007 %
               
                  3,751 %
               
                  4,075 %
               
                  93
               
                  3,232 %
               
                  3,452 %
               
                  3,230 %
               
                  4,009 %
               
                  3,756 %
               
                  4,076 %
               
                  94
               
                  3,243 %
               
                  3,460 %
               
                  3,240 %
               
                  4,011 %
               
                  3,760 %
               
                  4,078 %
               
                  95
               
                  3,253 %
               
                  3,468 %
               
                  3,250 %
               
                  4,013 %
               
                  3,765 %
               
                  4,079 %
               
                  96
               
                  3,263 %
               
                  3,475 %
               
                  3,260 %
               
                  4,015 %
               
                  3,770 %
               
                  4,080 %
               
                  97
               
                  3,272 %
               
                  3,483 %
               
                  3,270 %
               
                  4,017 %
               
                  3,774 %
               
                  4,081 %
               
                  98
               
                  3,282 %
               
                  3,490 %
               
                  3,279 %
               
                  4,019 %
               
                  3,778 %
               
                  4,082 %
               
                  99
               
                  3,291 %
               
                  3,497 %
               
                  3,288 %
               
                  4,021 %
               
                  3,783 %
               
                  4,084 %
               
                  100
               
                  3,300 %
               
                  3,504 %
               
                  3,297 %
               
                  4,022 %
               
                  3,787 %
               
                  4,085 %
               
                  101
               
                  3,309 %
               
                  3,511 %
               
                  3,306 %
               
                  4,024 %
               
                  3,791 %
               
                  4,086 %
               
                  102
               
                  3,317 %
               
                  3,518 %
               
                  3,315 %
               
                  4,026 %
               
                  3,795 %
               
                  4,087 %
               
                  103
               
                  3,326 %
               
                  3,524 %
               
                  3,323 %
               
                  4,027 %
               
                  3,799 %
               
                  4,088 %
               
                  104
               
                  3,334 %
               
                  3,531 %
               
                  3,332 %
               
                  4,029 %
               
                  3,803 %
               
                  4,089 %
               
                  105
               
                  3,343 %
               
                  3,537 %
               
                  3,340 %
               
                  4,031 %
               
                  3,806 %
               
                  4,090 %
               
                  106
               
                  3,351 %
               
                  3,543 %
               
                  3,348 %
               
                  4,032 %
               
                  3,810 %
               
                  4,091 %
               
                  107
               
                  3,358 %
               
                  3,550 %
               
                  3,356 %
               
                  4,034 %
               
                  3,814 %
               
                  4,092 %
               
                  108
               
                  3,366 %
               
                  3,556 %
               
                  3,364 %
               
                  4,035 %
               
                  3,817 %
               
                  4,093 %
               
                  109
               
                  3,374 %
               
                  3,561 %
               
                  3,372 %
               
                  4,037 %
               
                  3,821 %
               
                  4,094 %
               
                  110
               
                  3,381 %
               
                  3,567 %
               
                  3,379 %
               
                  4,038 %
               
                  3,824 %
               
                  4,095 %
               
                  111
               
                  3,389 %
               
                  3,573 %
               
                  3,386 %
               
                  4,040 %
               
                  3,828 %
               
                  4,096 %
               
                  112
               
                  3,396 %
               
                  3,578 %
               
                  3,394 %
               
                  4,041 %
               
                  3,831 %
               
                  4,097 %
               
                  113
               
                  3,403 %
               
                  3,584 %
               
                  3,401 %
               
                  4,043 %
               
                  3,834 %
               
                  4,098 %
               
                  114
               
                  3,410 %
               
                  3,589 %
               
                  3,408 %
               
                  4,044 %
               
                  3,837 %
               
                  4,099 %
               
                  115
               
                  3,417 %
               
                  3,595 %
               
                  3,415 %
               
                  4,045 %
               
                  3,841 %
               
                  4,100 %
               
                  116
               
                  3,424 %
               
                  3,600 %
               
                  3,421 %
               
                  4,047 %
               
                  3,844 %
               
                  4,101 %
               
                  117
               
                  3,430 %
               
                  3,605 %
               
                  3,428 %
               
                  4,048 %
               
                  3,847 %
               
                  4,101 %
               
                  118
               
                  3,437 %
               
                  3,610 %
               
                  3,435 %
               
                  4,049 %
               
                  3,850 %
               
                  4,102 %
               
                  119
               
                  3,443 %
               
                  3,615 %
               
                  3,441 %
               
                  4,050 %
               
                  3,853 %
               
                  4,103 %
               
                  120
               
                  3,449 %
               
                  3,620 %
               
                  3,447 %
               
                  4,052 %
               
                  3,855 %
               
                  4,104 %
               
                  121
               
                  3,456 %
               
                  3,625 %
               
                  3,453 %
               
                  4,053 %
               
                  3,858 %
               
                  4,105 %
               
                  122
               
                  3,462 %
               
                  3,629 %
               
                  3,460 %
               
                  4,054 %
               
                  3,861 %
               
                  4,105 %
               
                  123
               
                  3,468 %
               
                  3,634 %
               
                  3,466 %
               
                  4,055 %
               
                  3,864 %
               
                  4,106 %
               
                  124
               
                  3,473 %
               
                  3,638 %
               
                  3,471 %
               
                  4,057 %
               
                  3,867 %
               
                  4,107 %
               
                  125
               
                  3,479 %
               
                  3,643 %
               
                  3,477 %
               
                  4,058 %
               
                  3,869 %
               
                  4,108 %
               
                  126
               
                  3,485 %
               
                  3,647 %
               
                  3,483 %
               
                  4,059 %
               
                  3,872 %
               
                  4,108 %
               
                  127
               
                  3,491 %
               
                  3,652 %
               
                  3,489 %
               
                  4,060 %
               
                  3,874 %
               
                  4,109 %
               
                  128
               
                  3,496 %
               
                  3,656 %
               
                  3,494 %
               
                  4,061 %
               
                  3,877 %
               
                  4,110 %
               
                  129
               
                  3,502 %
               
                  3,660 %
               
                  3,500 %
               
                  4,062 %
               
                  3,879 %
               
                  4,111 %
               
                  130
               
                  3,507 %
               
                  3,664 %
               
                  3,505 %
               
                  4,063 %
               
                  3,882 %
               
                  4,111 %
               
                  131
               
                  3,512 %
               
                  3,668 %
               
                  3,510 %
               
                  4,064 %
               
                  3,884 %
               
                  4,112 %
               
                  132
               
                  3,517 %
               
                  3,672 %
               
                  3,515 %
               
                  4,065 %
               
                  3,887 %
               
                  4,113 %
               
                  133
               
                  3,522 %
               
                  3,676 %
               
                  3,521 %
               
                  4,066 %
               
                  3,889 %
               
                  4,113 %
               
                  134
               
                  3,528 %
               
                  3,680 %
               
                  3,526 %
               
                  4,067 %
               
                  3,891 %
               
                  4,114 %
               
                  135
               
                  3,532 %
               
                  3,684 %
               
                  3,531 %
               
                  4,068 %
               
                  3,894 %
               
                  4,115 %
               
                  136
               
                  3,537 %
               
                  3,688 %
               
                  3,535 %
               
                  4,069 %
               
                  3,896 %
               
                  4,115 %
               
                  137
               
                  3,542 %
               
                  3,692 %
               
                  3,540 %
               
                  4,070 %
               
                  3,898 %
               
                  4,116 %
               
                  138
               
                  3,547 %
               
                  3,695 %
               
                  3,545 %
               
                  4,071 %
               
                  3,900 %
               
                  4,116 %
               
                  139
               
                  3,552 %
               
                  3,699 %
               
                  3,550 %
               
                  4,072 %
               
                  3,902 %
               
                  4,117 %
               
                  140
               
                  3,556 %
               
                  3,702 %
               
                  3,554 %
               
                  4,073 %
               
                  3,905 %
               
                  4,118 %
               
                  141
               
                  3,561 %
               
                  3,706 %
               
                  3,559 %
               
                  4,074 %
               
                  3,907 %
               
                  4,118 %
               
                  142
               
                  3,565 %
               
                  3,709 %
               
                  3,563 %
               
                  4,075 %
               
                  3,909 %
               
                  4,119 %
               
                  143
               
                  3,570 %
               
                  3,713 %
               
                  3,568 %
               
                  4,076 %
               
                  3,911 %
               
                  4,119 %
               
                  144
               
                  3,574 %
               
                  3,716 %
               
                  3,572 %
               
                  4,076 %
               
                  3,913 %
               
                  4,120 %
               
                  145
               
                  3,578 %
               
                  3,720 %
               
                  3,577 %
               
                  4,077 %
               
                  3,915 %
               
                  4,120 %
               
                  146
               
                  3,583 %
               
                  3,723 %
               
                  3,581 %
               
                  4,078 %
               
                  3,917 %
               
                  4,121 %
               
                  147
               
                  3,587 %
               
                  3,726 %
               
                  3,585 %
               
                  4,079 %
               
                  3,919 %
               
                  4,122 %
               
                  148
               
                  3,591 %
               
                  3,729 %
               
                  3,589 %
               
                  4,080 %
               
                  3,921 %
               
                  4,122 %
               
                  149
               
                  3,595 %
               
                  3,732 %
               
                  3,593 %
               
                  4,081 %
               
                  3,922 %
               
                  4,123 %
               
                  150
               
                  3,599 %
               
                  3,736 %
               
                  3,597 %
               
                  4,081 %
               
                  3,924 %
               
                  4,123 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  lev
               
                  libra šterlinků
               
                  rumunský leu
               
                  zlotý
               
                  islandská koruna
               
                  norská koruna
               
                  1
               
                  – 0,357 %
               
                  0,307 %
               
                  0,627 %
               
                  1,405 %
               
                  4,957 %
               
                  0,955 %
               
                  2
               
                  – 0,372 %
               
                  0,281 %
               
                  1,079 %
               
                  1,603 %
               
                  5,030 %
               
                  1,106 %
               
                  3
               
                  – 0,359 %
               
                  0,280 %
               
                  1,513 %
               
                  1,805 %
               
                  5,129 %
               
                  1,100 %
               
                  4
               
                  – 0,340 %
               
                  0,308 %
               
                  1,864 %
               
                  2,025 %
               
                  5,190 %
               
                  1,121 %
               
                  5
               
                  – 0,289 %
               
                  0,352 %
               
                  2,153 %
               
                  2,229 %
               
                  5,200 %
               
                  1,151 %
               
                  6
               
                  – 0,220 %
               
                  0,403 %
               
                  2,408 %
               
                  2,347 %
               
                  5,203 %
               
                  1,187 %
               
                  7
               
                  – 0,136 %
               
                  0,465 %
               
                  2,605 %
               
                  2,541 %
               
                  5,206 %
               
                  1,234 %
               
                  8
               
                  – 0,041 %
               
                  0,525 %
               
                  2,739 %
               
                  2,675 %
               
                  5,210 %
               
                  1,280 %
               
                  9
               
                  0,055 %
               
                  0,586 %
               
                  2,861 %
               
                  2,773 %
               
                  5,212 %
               
                  1,333 %
               
                  10
               
                  0,137 %
               
                  0,648 %
               
                  2,986 %
               
                  2,845 %
               
                  5,210 %
               
                  1,380 %
               
                  11
               
                  0,224 %
               
                  0,697 %
               
                  3,094 %
               
                  2,907 %
               
                  5,202 %
               
                  1,439 %
               
                  12
               
                  0,310 %
               
                  0,743 %
               
                  3,184 %
               
                  2,963 %
               
                  5,189 %
               
                  1,510 %
               
                  13
               
                  0,386 %
               
                  0,759 %
               
                  3,260 %
               
                  3,014 %
               
                  5,172 %
               
                  1,586 %
               
                  14
               
                  0,445 %
               
                  0,789 %
               
                  3,326 %
               
                  3,062 %
               
                  5,153 %
               
                  1,664 %
               
                  15
               
                  0,485 %
               
                  0,841 %
               
                  3,383 %
               
                  3,106 %
               
                  5,133 %
               
                  1,744 %
               
                  16
               
                  0,507 %
               
                  0,825 %
               
                  3,433 %
               
                  3,147 %
               
                  5,112 %
               
                  1,822 %
               
                  17
               
                  0,521 %
               
                  0,840 %
               
                  3,477 %
               
                  3,185 %
               
                  5,091 %
               
                  1,899 %
               
                  18
               
                  0,537 %
               
                  0,853 %
               
                  3,516 %
               
                  3,221 %
               
                  5,069 %
               
                  1,974 %
               
                  19
               
                  0,562 %
               
                  0,862 %
               
                  3,551 %
               
                  3,255 %
               
                  5,048 %
               
                  2,046 %
               
                  20
               
                  0,600 %
               
                  0,892 %
               
                  3,583 %
               
                  3,287 %
               
                  5,027 %
               
                  2,115 %
               
                  21
               
                  0,653 %
               
                  0,908 %
               
                  3,611 %
               
                  3,317 %
               
                  5,006 %
               
                  2,181 %
               
                  22
               
                  0,718 %
               
                  0,911 %
               
                  3,638 %
               
                  3,345 %
               
                  4,985 %
               
                  2,245 %
               
                  23
               
                  0,789 %
               
                  0,906 %
               
                  3,661 %
               
                  3,372 %
               
                  4,965 %
               
                  2,306 %
               
                  24
               
                  0,866 %
               
                  0,900 %
               
                  3,683 %
               
                  3,397 %
               
                  4,945 %
               
                  2,364 %
               
                  25
               
                  0,944 %
               
                  0,896 %
               
                  3,704 %
               
                  3,421 %
               
                  4,926 %
               
                  2,420 %
               
                  26
               
                  1,024 %
               
                  0,896 %
               
                  3,722 %
               
                  3,444 %
               
                  4,908 %
               
                  2,473 %
               
                  27
               
                  1,103 %
               
                  0,897 %
               
                  3,740 %
               
                  3,465 %
               
                  4,890 %
               
                  2,523 %
               
                  28
               
                  1,181 %
               
                  0,898 %
               
                  3,756 %
               
                  3,486 %
               
                  4,872 %
               
                  2,571 %
               
                  29
               
                  1,258 %
               
                  0,897 %
               
                  3,771 %
               
                  3,506 %
               
                  4,856 %
               
                  2,617 %
               
                  30
               
                  1,334 %
               
                  0,891 %
               
                  3,785 %
               
                  3,524 %
               
                  4,839 %
               
                  2,661 %
               
                  31
               
                  1,407 %
               
                  0,882 %
               
                  3,798 %
               
                  3,542 %
               
                  4,824 %
               
                  2,703 %
               
                  32
               
                  1,478 %
               
                  0,869 %
               
                  3,810 %
               
                  3,559 %
               
                  4,809 %
               
                  2,743 %
               
                  33
               
                  1,546 %
               
                  0,857 %
               
                  3,822 %
               
                  3,575 %
               
                  4,794 %
               
                  2,782 %
               
                  34
               
                  1,612 %
               
                  0,846 %
               
                  3,833 %
               
                  3,591 %
               
                  4,780 %
               
                  2,818 %
               
                  35
               
                  1,676 %
               
                  0,837 %
               
                  3,843 %
               
                  3,606 %
               
                  4,767 %
               
                  2,853 %
               
                  36
               
                  1,738 %
               
                  0,831 %
               
                  3,853 %
               
                  3,620 %
               
                  4,754 %
               
                  2,887 %
               
                  37
               
                  1,797 %
               
                  0,827 %
               
                  3,862 %
               
                  3,634 %
               
                  4,741 %
               
                  2,919 %
               
                  38
               
                  1,854 %
               
                  0,824 %
               
                  3,871 %
               
                  3,647 %
               
                  4,729 %
               
                  2,949 %
               
                  39
               
                  1,908 %
               
                  0,821 %
               
                  3,879 %
               
                  3,659 %
               
                  4,717 %
               
                  2,979 %
               
                  40
               
                  1,961 %
               
                  0,818 %
               
                  3,887 %
               
                  3,671 %
               
                  4,706 %
               
                  3,007 %
               
                  41
               
                  2,012 %
               
                  0,813 %
               
                  3,894 %
               
                  3,683 %
               
                  4,695 %
               
                  3,034 %
               
                  42
               
                  2,060 %
               
                  0,808 %
               
                  3,901 %
               
                  3,694 %
               
                  4,685 %
               
                  3,060 %
               
                  43
               
                  2,107 %
               
                  0,801 %
               
                  3,908 %
               
                  3,705 %
               
                  4,675 %
               
                  3,085 %
               
                  44
               
                  2,152 %
               
                  0,793 %
               
                  3,915 %
               
                  3,715 %
               
                  4,665 %
               
                  3,108 %
               
                  45
               
                  2,195 %
               
                  0,785 %
               
                  3,921 %
               
                  3,725 %
               
                  4,656 %
               
                  3,131 %
               
                  46
               
                  2,237 %
               
                  0,775 %
               
                  3,927 %
               
                  3,735 %
               
                  4,647 %
               
                  3,154 %
               
                  47
               
                  2,277 %
               
                  0,767 %
               
                  3,933 %
               
                  3,744 %
               
                  4,638 %
               
                  3,175 %
               
                  48
               
                  2,315 %
               
                  0,762 %
               
                  3,938 %
               
                  3,753 %
               
                  4,629 %
               
                  3,195 %
               
                  49
               
                  2,352 %
               
                  0,764 %
               
                  3,944 %
               
                  3,761 %
               
                  4,621 %
               
                  3,215 %
               
                  50
               
                  2,388 %
               
                  0,772 %
               
                  3,949 %
               
                  3,770 %
               
                  4,613 %
               
                  3,234 %
               
                  51
               
                  2,423 %
               
                  0,789 %
               
                  3,953 %
               
                  3,778 %
               
                  4,606 %
               
                  3,252 %
               
                  52
               
                  2,456 %
               
                  0,812 %
               
                  3,958 %
               
                  3,785 %
               
                  4,598 %
               
                  3,270 %
               
                  53
               
                  2,488 %
               
                  0,840 %
               
                  3,963 %
               
                  3,793 %
               
                  4,591 %
               
                  3,287 %
               
                  54
               
                  2,519 %
               
                  0,872 %
               
                  3,967 %
               
                  3,800 %
               
                  4,584 %
               
                  3,303 %
               
                  55
               
                  2,549 %
               
                  0,906 %
               
                  3,971 %
               
                  3,807 %
               
                  4,578 %
               
                  3,319 %
               
                  56
               
                  2,578 %
               
                  0,943 %
               
                  3,975 %
               
                  3,814 %
               
                  4,571 %
               
                  3,335 %
               
                  57
               
                  2,606 %
               
                  0,982 %
               
                  3,979 %
               
                  3,820 %
               
                  4,565 %
               
                  3,350 %
               
                  58
               
                  2,633 %
               
                  1,021 %
               
                  3,983 %
               
                  3,826 %
               
                  4,559 %
               
                  3,364 %
               
                  59
               
                  2,659 %
               
                  1,061 %
               
                  3,987 %
               
                  3,833 %
               
                  4,553 %
               
                  3,378 %
               
                  60
               
                  2,684 %
               
                  1,102 %
               
                  3,990 %
               
                  3,838 %
               
                  4,547 %
               
                  3,391 %
               
                  61
               
                  2,709 %
               
                  1,142 %
               
                  3,993 %
               
                  3,844 %
               
                  4,542 %
               
                  3,404 %
               
                  62
               
                  2,733 %
               
                  1,183 %
               
                  3,997 %
               
                  3,850 %
               
                  4,536 %
               
                  3,417 %
               
                  63
               
                  2,756 %
               
                  1,223 %
               
                  4,000 %
               
                  3,855 %
               
                  4,531 %
               
                  3,429 %
               
                  64
               
                  2,778 %
               
                  1,263 %
               
                  4,003 %
               
                  3,860 %
               
                  4,526 %
               
                  3,441 %
               
                  65
               
                  2,800 %
               
                  1,303 %
               
                  4,006 %
               
                  3,866 %
               
                  4,521 %
               
                  3,453 %
               
                  66
               
                  2,821 %
               
                  1,342 %
               
                  4,009 %
               
                  3,871 %
               
                  4,516 %
               
                  3,464 %
               
                  67
               
                  2,841 %
               
                  1,380 %
               
                  4,012 %
               
                  3,875 %
               
                  4,512 %
               
                  3,475 %
               
                  68
               
                  2,861 %
               
                  1,418 %
               
                  4,015 %
               
                  3,880 %
               
                  4,507 %
               
                  3,485 %
               
                  69
               
                  2,880 %
               
                  1,455 %
               
                  4,017 %
               
                  3,885 %
               
                  4,503 %
               
                  3,496 %
               
                  70
               
                  2,899 %
               
                  1,491 %
               
                  4,020 %
               
                  3,889 %
               
                  4,499 %
               
                  3,506 %
               
                  71
               
                  2,917 %
               
                  1,527 %
               
                  4,022 %
               
                  3,893 %
               
                  4,494 %
               
                  3,515 %
               
                  72
               
                  2,935 %
               
                  1,562 %
               
                  4,025 %
               
                  3,898 %
               
                  4,490 %
               
                  3,525 %
               
                  73
               
                  2,952 %
               
                  1,596 %
               
                  4,027 %
               
                  3,902 %
               
                  4,486 %
               
                  3,534 %
               
                  74
               
                  2,969 %
               
                  1,629 %
               
                  4,030 %
               
                  3,906 %
               
                  4,483 %
               
                  3,543 %
               
                  75
               
                  2,985 %
               
                  1,662 %
               
                  4,032 %
               
                  3,909 %
               
                  4,479 %
               
                  3,551 %
               
                  76
               
                  3,001 %
               
                  1,694 %
               
                  4,034 %
               
                  3,913 %
               
                  4,475 %
               
                  3,560 %
               
                  77
               
                  3,016 %
               
                  1,725 %
               
                  4,036 %
               
                  3,917 %
               
                  4,472 %
               
                  3,568 %
               
                  78
               
                  3,031 %
               
                  1,756 %
               
                  4,038 %
               
                  3,921 %
               
                  4,468 %
               
                  3,576 %
               
                  79
               
                  3,046 %
               
                  1,786 %
               
                  4,040 %
               
                  3,924 %
               
                  4,465 %
               
                  3,584 %
               
                  80
               
                  3,060 %
               
                  1,815 %
               
                  4,042 %
               
                  3,927 %
               
                  4,462 %
               
                  3,592 %
               
                  81
               
                  3,074 %
               
                  1,844 %
               
                  4,044 %
               
                  3,931 %
               
                  4,458 %
               
                  3,599 %
               
                  82
               
                  3,088 %
               
                  1,872 %
               
                  4,046 %
               
                  3,934 %
               
                  4,455 %
               
                  3,607 %
               
                  83
               
                  3,101 %
               
                  1,899 %
               
                  4,048 %
               
                  3,937 %
               
                  4,452 %
               
                  3,614 %
               
                  84
               
                  3,114 %
               
                  1,926 %
               
                  4,050 %
               
                  3,940 %
               
                  4,449 %
               
                  3,621 %
               
                  85
               
                  3,127 %
               
                  1,952 %
               
                  4,051 %
               
                  3,943 %
               
                  4,446 %
               
                  3,627 %
               
                  86
               
                  3,139 %
               
                  1,978 %
               
                  4,053 %
               
                  3,946 %
               
                  4,443 %
               
                  3,634 %
               
                  87
               
                  3,151 %
               
                  2,003 %
               
                  4,055 %
               
                  3,949 %
               
                  4,441 %
               
                  3,641 %
               
                  88
               
                  3,163 %
               
                  2,028 %
               
                  4,057 %
               
                  3,952 %
               
                  4,438 %
               
                  3,647 %
               
                  89
               
                  3,175 %
               
                  2,052 %
               
                  4,058 %
               
                  3,955 %
               
                  4,435 %
               
                  3,653 %
               
                  90
               
                  3,186 %
               
                  2,075 %
               
                  4,060 %
               
                  3,958 %
               
                  4,433 %
               
                  3,659 %
               
                  91
               
                  3,197 %
               
                  2,098 %
               
                  4,061 %
               
                  3,960 %
               
                  4,430 %
               
                  3,665 %
               
                  92
               
                  3,208 %
               
                  2,121 %
               
                  4,063 %
               
                  3,963 %
               
                  4,428 %
               
                  3,671 %
               
                  93
               
                  3,219 %
               
                  2,143 %
               
                  4,064 %
               
                  3,965 %
               
                  4,425 %
               
                  3,677 %
               
                  94
               
                  3,229 %
               
                  2,164 %
               
                  4,066 %
               
                  3,968 %
               
                  4,423 %
               
                  3,682 %
               
                  95
               
                  3,239 %
               
                  2,185 %
               
                  4,067 %
               
                  3,970 %
               
                  4,420 %
               
                  3,687 %
               
                  96
               
                  3,249 %
               
                  2,206 %
               
                  4,068 %
               
                  3,973 %
               
                  4,418 %
               
                  3,693 %
               
                  97
               
                  3,259 %
               
                  2,226 %
               
                  4,070 %
               
                  3,975 %
               
                  4,416 %
               
                  3,698 %
               
                  98
               
                  3,269 %
               
                  2,246 %
               
                  4,071 %
               
                  3,977 %
               
                  4,414 %
               
                  3,703 %
               
                  99
               
                  3,278 %
               
                  2,266 %
               
                  4,072 %
               
                  3,980 %
               
                  4,411 %
               
                  3,708 %
               
                  100
               
                  3,287 %
               
                  2,285 %
               
                  4,074 %
               
                  3,982 %
               
                  4,409 %
               
                  3,713 %
               
                  101
               
                  3,296 %
               
                  2,304 %
               
                  4,075 %
               
                  3,984 %
               
                  4,407 %
               
                  3,718 %
               
                  102
               
                  3,305 %
               
                  2,322 %
               
                  4,076 %
               
                  3,986 %
               
                  4,405 %
               
                  3,723 %
               
                  103
               
                  3,314 %
               
                  2,340 %
               
                  4,077 %
               
                  3,988 %
               
                  4,403 %
               
                  3,727 %
               
                  104
               
                  3,322 %
               
                  2,358 %
               
                  4,079 %
               
                  3,990 %
               
                  4,401 %
               
                  3,732 %
               
                  105
               
                  3,330 %
               
                  2,375 %
               
                  4,080 %
               
                  3,992 %
               
                  4,399 %
               
                  3,736 %
               
                  106
               
                  3,339 %
               
                  2,392 %
               
                  4,081 %
               
                  3,994 %
               
                  4,397 %
               
                  3,741 %
               
                  107
               
                  3,347 %
               
                  2,409 %
               
                  4,082 %
               
                  3,996 %
               
                  4,396 %
               
                  3,745 %
               
                  108
               
                  3,355 %
               
                  2,426 %
               
                  4,083 %
               
                  3,998 %
               
                  4,394 %
               
                  3,749 %
               
                  109
               
                  3,362 %
               
                  2,442 %
               
                  4,084 %
               
                  4,000 %
               
                  4,392 %
               
                  3,753 %
               
                  110
               
                  3,370 %
               
                  2,457 %
               
                  4,085 %
               
                  4,002 %
               
                  4,390 %
               
                  3,757 %
               
                  111
               
                  3,377 %
               
                  2,473 %
               
                  4,086 %
               
                  4,003 %
               
                  4,389 %
               
                  3,761 %
               
                  112
               
                  3,385 %
               
                  2,488 %
               
                  4,087 %
               
                  4,005 %
               
                  4,387 %
               
                  3,765 %
               
                  113
               
                  3,392 %
               
                  2,503 %
               
                  4,088 %
               
                  4,007 %
               
                  4,385 %
               
                  3,769 %
               
                  114
               
                  3,399 %
               
                  2,518 %
               
                  4,089 %
               
                  4,008 %
               
                  4,384 %
               
                  3,773 %
               
                  115
               
                  3,406 %
               
                  2,533 %
               
                  4,090 %
               
                  4,010 %
               
                  4,382 %
               
                  3,776 %
               
                  116
               
                  3,413 %
               
                  2,547 %
               
                  4,091 %
               
                  4,012 %
               
                  4,380 %
               
                  3,780 %
               
                  117
               
                  3,419 %
               
                  2,561 %
               
                  4,092 %
               
                  4,013 %
               
                  4,379 %
               
                  3,784 %
               
                  118
               
                  3,426 %
               
                  2,575 %
               
                  4,093 %
               
                  4,015 %
               
                  4,377 %
               
                  3,787 %
               
                  119
               
                  3,432 %
               
                  2,588 %
               
                  4,094 %
               
                  4,017 %
               
                  4,376 %
               
                  3,791 %
               
                  120
               
                  3,439 %
               
                  2,602 %
               
                  4,095 %
               
                  4,018 %
               
                  4,374 %
               
                  3,794 %
               
                  121
               
                  3,445 %
               
                  2,615 %
               
                  4,096 %
               
                  4,020 %
               
                  4,373 %
               
                  3,797 %
               
                  122
               
                  3,451 %
               
                  2,628 %
               
                  4,096 %
               
                  4,021 %
               
                  4,372 %
               
                  3,801 %
               
                  123
               
                  3,457 %
               
                  2,640 %
               
                  4,097 %
               
                  4,022 %
               
                  4,370 %
               
                  3,804 %
               
                  124
               
                  3,463 %
               
                  2,653 %
               
                  4,098 %
               
                  4,024 %
               
                  4,369 %
               
                  3,807 %
               
                  125
               
                  3,469 %
               
                  2,665 %
               
                  4,099 %
               
                  4,025 %
               
                  4,367 %
               
                  3,810 %
               
                  126
               
                  3,475 %
               
                  2,677 %
               
                  4,100 %
               
                  4,027 %
               
                  4,366 %
               
                  3,813 %
               
                  127
               
                  3,481 %
               
                  2,689 %
               
                  4,100 %
               
                  4,028 %
               
                  4,365 %
               
                  3,816 %
               
                  128
               
                  3,486 %
               
                  2,701 %
               
                  4,101 %
               
                  4,029 %
               
                  4,364 %
               
                  3,819 %
               
                  129
               
                  3,492 %
               
                  2,712 %
               
                  4,102 %
               
                  4,031 %
               
                  4,362 %
               
                  3,822 %
               
                  130
               
                  3,497 %
               
                  2,724 %
               
                  4,103 %
               
                  4,032 %
               
                  4,361 %
               
                  3,825 %
               
                  131
               
                  3,502 %
               
                  2,735 %
               
                  4,104 %
               
                  4,033 %
               
                  4,360 %
               
                  3,828 %
               
                  132
               
                  3,508 %
               
                  2,746 %
               
                  4,104 %
               
                  4,035 %
               
                  4,359 %
               
                  3,831 %
               
                  133
               
                  3,513 %
               
                  2,757 %
               
                  4,105 %
               
                  4,036 %
               
                  4,357 %
               
                  3,834 %
               
                  134
               
                  3,518 %
               
                  2,767 %
               
                  4,106 %
               
                  4,037 %
               
                  4,356 %
               
                  3,836 %
               
                  135
               
                  3,523 %
               
                  2,778 %
               
                  4,106 %
               
                  4,038 %
               
                  4,355 %
               
                  3,839 %
               
                  136
               
                  3,528 %
               
                  2,788 %
               
                  4,107 %
               
                  4,039 %
               
                  4,354 %
               
                  3,842 %
               
                  137
               
                  3,533 %
               
                  2,799 %
               
                  4,108 %
               
                  4,041 %
               
                  4,353 %
               
                  3,844 %
               
                  138
               
                  3,538 %
               
                  2,809 %
               
                  4,108 %
               
                  4,042 %
               
                  4,352 %
               
                  3,847 %
               
                  139
               
                  3,542 %
               
                  2,819 %
               
                  4,109 %
               
                  4,043 %
               
                  4,351 %
               
                  3,849 %
               
                  140
               
                  3,547 %
               
                  2,828 %
               
                  4,110 %
               
                  4,044 %
               
                  4,349 %
               
                  3,852 %
               
                  141
               
                  3,552 %
               
                  2,838 %
               
                  4,110 %
               
                  4,045 %
               
                  4,348 %
               
                  3,854 %
               
                  142
               
                  3,556 %
               
                  2,848 %
               
                  4,111 %
               
                  4,046 %
               
                  4,347 %
               
                  3,857 %
               
                  143
               
                  3,561 %
               
                  2,857 %
               
                  4,112 %
               
                  4,047 %
               
                  4,346 %
               
                  3,859 %
               
                  144
               
                  3,565 %
               
                  2,866 %
               
                  4,112 %
               
                  4,048 %
               
                  4,345 %
               
                  3,862 %
               
                  145
               
                  3,570 %
               
                  2,875 %
               
                  4,113 %
               
                  4,049 %
               
                  4,344 %
               
                  3,864 %
               
                  146
               
                  3,574 %
               
                  2,884 %
               
                  4,113 %
               
                  4,050 %
               
                  4,343 %
               
                  3,866 %
               
                  147
               
                  3,578 %
               
                  2,893 %
               
                  4,114 %
               
                  4,051 %
               
                  4,342 %
               
                  3,868 %
               
                  148
               
                  3,582 %
               
                  2,902 %
               
                  4,115 %
               
                  4,052 %
               
                  4,341 %
               
                  3,871 %
               
                  149
               
                  3,586 %
               
                  2,911 %
               
                  4,115 %
               
                  4,053 %
               
                  4,340 %
               
                  3,873 %
               
                  150
               
                  3,591 %
               
                  2,919 %
               
                  4,116 %
               
                  4,054 %
               
                  4,340 %
               
                  3,875 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  švýcarský frank
               
                  australský dolar
               
                  baht
               
                  kanadský dolar
               
                  chilské peso
               
                  kolumbijské peso
               
                  1
               
                  – 0,792 %
               
                  1,706 %
               
                  1,380 %
               
                  0,686 %
               
                  3,103 %
               
                  4,216 %
               
                  2
               
                  – 0,794 %
               
                  1,660 %
               
                  1,385 %
               
                  0,693 %
               
                  3,031 %
               
                  4,321 %
               
                  3
               
                  – 0,777 %
               
                  1,653 %
               
                  1,456 %
               
                  0,715 %
               
                  3,084 %
               
                  4,429 %
               
                  4
               
                  – 0,745 %
               
                  1,670 %
               
                  1,565 %
               
                  0,741 %
               
                  3,212 %
               
                  4,594 %
               
                  5
               
                  – 0,697 %
               
                  1,694 %
               
                  1,658 %
               
                  0,775 %
               
                  3,352 %
               
                  4,647 %
               
                  6
               
                  – 0,624 %
               
                  1,733 %
               
                  1,725 %
               
                  0,810 %
               
                  3,439 %
               
                  4,788 %
               
                  7
               
                  – 0,555 %
               
                  1,775 %
               
                  1,794 %
               
                  0,860 %
               
                  3,573 %
               
                  4,938 %
               
                  8
               
                  – 0,488 %
               
                  1,822 %
               
                  1,875 %
               
                  0,924 %
               
                  3,662 %
               
                  5,057 %
               
                  9
               
                  – 0,437 %
               
                  1,866 %
               
                  1,955 %
               
                  0,993 %
               
                  3,790 %
               
                  5,270 %
               
                  10
               
                  – 0,392 %
               
                  1,912 %
               
                  2,020 %
               
                  1,074 %
               
                  3,846 %
               
                  5,506 %
               
                  11
               
                  – 0,306 %
               
                  1,957 %
               
                  2,066 %
               
                  1,150 %
               
                  3,876 %
               
                  5,687 %
               
                  12
               
                  – 0,271 %
               
                  2,002 %
               
                  2,106 %
               
                  1,220 %
               
                  3,902 %
               
                  5,813 %
               
                  13
               
                  – 0,233 %
               
                  2,045 %
               
                  2,148 %
               
                  1,282 %
               
                  3,924 %
               
                  5,899 %
               
                  14
               
                  – 0,221 %
               
                  2,085 %
               
                  2,193 %
               
                  1,338 %
               
                  3,943 %
               
                  5,955 %
               
                  15
               
                  – 0,160 %
               
                  2,120 %
               
                  2,241 %
               
                  1,387 %
               
                  3,959 %
               
                  5,987 %
               
                  16
               
                  – 0,111 %
               
                  2,150 %
               
                  2,292 %
               
                  1,429 %
               
                  3,973 %
               
                  6,002 %
               
                  17
               
                  – 0,082 %
               
                  2,176 %
               
                  2,344 %
               
                  1,463 %
               
                  3,986 %
               
                  6,003 %
               
                  18
               
                  – 0,068 %
               
                  2,200 %
               
                  2,396 %
               
                  1,485 %
               
                  3,997 %
               
                  5,994 %
               
                  19
               
                  – 0,061 %
               
                  2,222 %
               
                  2,447 %
               
                  1,496 %
               
                  4,007 %
               
                  5,977 %
               
                  20
               
                  – 0,059 %
               
                  2,243 %
               
                  2,498 %
               
                  1,495 %
               
                  4,017 %
               
                  5,954 %
               
                  21
               
                  – 0,057 %
               
                  2,263 %
               
                  2,547 %
               
                  1,482 %
               
                  4,025 %
               
                  5,927 %
               
                  22
               
                  – 0,052 %
               
                  2,281 %
               
                  2,595 %
               
                  1,466 %
               
                  4,032 %
               
                  5,896 %
               
                  23
               
                  – 0,041 %
               
                  2,297 %
               
                  2,642 %
               
                  1,453 %
               
                  4,039 %
               
                  5,863 %
               
                  24
               
                  – 0,022 %
               
                  2,310 %
               
                  2,687 %
               
                  1,448 %
               
                  4,046 %
               
                  5,829 %
               
                  25
               
                  0,008 %
               
                  2,319 %
               
                  2,730 %
               
                  1,454 %
               
                  4,052 %
               
                  5,794 %
               
                  26
               
                  0,047 %
               
                  2,324 %
               
                  2,772 %
               
                  1,473 %
               
                  4,057 %
               
                  5,758 %
               
                  27
               
                  0,095 %
               
                  2,328 %
               
                  2,812 %
               
                  1,502 %
               
                  4,062 %
               
                  5,722 %
               
                  28
               
                  0,149 %
               
                  2,333 %
               
                  2,850 %
               
                  1,539 %
               
                  4,067 %
               
                  5,686 %
               
                  29
               
                  0,206 %
               
                  2,340 %
               
                  2,887 %
               
                  1,580 %
               
                  4,071 %
               
                  5,651 %
               
                  30
               
                  0,265 %
               
                  2,352 %
               
                  2,922 %
               
                  1,626 %
               
                  4,075 %
               
                  5,617 %
               
                  31
               
                  0,325 %
               
                  2,369 %
               
                  2,956 %
               
                  1,674 %
               
                  4,079 %
               
                  5,583 %
               
                  32
               
                  0,386 %
               
                  2,390 %
               
                  2,988 %
               
                  1,723 %
               
                  4,083 %
               
                  5,550 %
               
                  33
               
                  0,447 %
               
                  2,413 %
               
                  3,019 %
               
                  1,773 %
               
                  4,086 %
               
                  5,517 %
               
                  34
               
                  0,508 %
               
                  2,439 %
               
                  3,049 %
               
                  1,823 %
               
                  4,089 %
               
                  5,486 %
               
                  35
               
                  0,567 %
               
                  2,467 %
               
                  3,077 %
               
                  1,873 %
               
                  4,092 %
               
                  5,456 %
               
                  36
               
                  0,625 %
               
                  2,496 %
               
                  3,105 %
               
                  1,922 %
               
                  4,095 %
               
                  5,427 %
               
                  37
               
                  0,682 %
               
                  2,525 %
               
                  3,131 %
               
                  1,971 %
               
                  4,098 %
               
                  5,398 %
               
                  38
               
                  0,737 %
               
                  2,555 %
               
                  3,156 %
               
                  2,018 %
               
                  4,101 %
               
                  5,371 %
               
                  39
               
                  0,791 %
               
                  2,584 %
               
                  3,180 %
               
                  2,064 %
               
                  4,103 %
               
                  5,344 %
               
                  40
               
                  0,843 %
               
                  2,614 %
               
                  3,204 %
               
                  2,110 %
               
                  4,105 %
               
                  5,319 %
               
                  41
               
                  0,893 %
               
                  2,643 %
               
                  3,226 %
               
                  2,154 %
               
                  4,108 %
               
                  5,294 %
               
                  42
               
                  0,942 %
               
                  2,673 %
               
                  3,247 %
               
                  2,196 %
               
                  4,110 %
               
                  5,270 %
               
                  43
               
                  0,990 %
               
                  2,701 %
               
                  3,268 %
               
                  2,238 %
               
                  4,112 %
               
                  5,247 %
               
                  44
               
                  1,035 %
               
                  2,729 %
               
                  3,288 %
               
                  2,278 %
               
                  4,114 %
               
                  5,225 %
               
                  45
               
                  1,080 %
               
                  2,757 %
               
                  3,307 %
               
                  2,317 %
               
                  4,116 %
               
                  5,204 %
               
                  46
               
                  1,122 %
               
                  2,783 %
               
                  3,325 %
               
                  2,354 %
               
                  4,117 %
               
                  5,183 %
               
                  47
               
                  1,164 %
               
                  2,810 %
               
                  3,343 %
               
                  2,391 %
               
                  4,119 %
               
                  5,163 %
               
                  48
               
                  1,203 %
               
                  2,835 %
               
                  3,360 %
               
                  2,426 %
               
                  4,121 %
               
                  5,144 %
               
                  49
               
                  1,242 %
               
                  2,860 %
               
                  3,376 %
               
                  2,460 %
               
                  4,122 %
               
                  5,126 %
               
                  50
               
                  1,279 %
               
                  2,884 %
               
                  3,392 %
               
                  2,493 %
               
                  4,124 %
               
                  5,108 %
               
                  51
               
                  1,315 %
               
                  2,908 %
               
                  3,407 %
               
                  2,524 %
               
                  4,125 %
               
                  5,091 %
               
                  52
               
                  1,350 %
               
                  2,931 %
               
                  3,422 %
               
                  2,555 %
               
                  4,127 %
               
                  5,074 %
               
                  53
               
                  1,384 %
               
                  2,953 %
               
                  3,436 %
               
                  2,585 %
               
                  4,128 %
               
                  5,058 %
               
                  54
               
                  1,416 %
               
                  2,974 %
               
                  3,450 %
               
                  2,614 %
               
                  4,129 %
               
                  5,042 %
               
                  55
               
                  1,447 %
               
                  2,995 %
               
                  3,463 %
               
                  2,642 %
               
                  4,130 %
               
                  5,027 %
               
                  56
               
                  1,478 %
               
                  3,016 %
               
                  3,476 %
               
                  2,669 %
               
                  4,132 %
               
                  5,013 %
               
                  57
               
                  1,507 %
               
                  3,035 %
               
                  3,488 %
               
                  2,695 %
               
                  4,133 %
               
                  4,999 %
               
                  58
               
                  1,536 %
               
                  3,054 %
               
                  3,500 %
               
                  2,720 %
               
                  4,134 %
               
                  4,985 %
               
                  59
               
                  1,563 %
               
                  3,073 %
               
                  3,512 %
               
                  2,745 %
               
                  4,135 %
               
                  4,972 %
               
                  60
               
                  1,590 %
               
                  3,091 %
               
                  3,523 %
               
                  2,768 %
               
                  4,136 %
               
                  4,959 %
               
                  61
               
                  1,616 %
               
                  3,109 %
               
                  3,534 %
               
                  2,791 %
               
                  4,137 %
               
                  4,947 %
               
                  62
               
                  1,641 %
               
                  3,126 %
               
                  3,545 %
               
                  2,814 %
               
                  4,138 %
               
                  4,935 %
               
                  63
               
                  1,665 %
               
                  3,142 %
               
                  3,555 %
               
                  2,835 %
               
                  4,139 %
               
                  4,924 %
               
                  64
               
                  1,689 %
               
                  3,158 %
               
                  3,565 %
               
                  2,856 %
               
                  4,140 %
               
                  4,912 %
               
                  65
               
                  1,712 %
               
                  3,174 %
               
                  3,574 %
               
                  2,877 %
               
                  4,141 %
               
                  4,901 %
               
                  66
               
                  1,734 %
               
                  3,189 %
               
                  3,584 %
               
                  2,896 %
               
                  4,142 %
               
                  4,891 %
               
                  67
               
                  1,756 %
               
                  3,204 %
               
                  3,593 %
               
                  2,916 %
               
                  4,143 %
               
                  4,881 %
               
                  68
               
                  1,777 %
               
                  3,218 %
               
                  3,602 %
               
                  2,934 %
               
                  4,144 %
               
                  4,871 %
               
                  69
               
                  1,797 %
               
                  3,232 %
               
                  3,610 %
               
                  2,952 %
               
                  4,144 %
               
                  4,861 %
               
                  70
               
                  1,817 %
               
                  3,246 %
               
                  3,619 %
               
                  2,970 %
               
                  4,145 %
               
                  4,851 %
               
                  71
               
                  1,836 %
               
                  3,259 %
               
                  3,627 %
               
                  2,987 %
               
                  4,146 %
               
                  4,842 %
               
                  72
               
                  1,855 %
               
                  3,272 %
               
                  3,635 %
               
                  3,004 %
               
                  4,147 %
               
                  4,833 %
               
                  73
               
                  1,873 %
               
                  3,285 %
               
                  3,642 %
               
                  3,020 %
               
                  4,147 %
               
                  4,825 %
               
                  74
               
                  1,891 %
               
                  3,297 %
               
                  3,650 %
               
                  3,036 %
               
                  4,148 %
               
                  4,816 %
               
                  75
               
                  1,908 %
               
                  3,309 %
               
                  3,657 %
               
                  3,051 %
               
                  4,149 %
               
                  4,808 %
               
                  76
               
                  1,925 %
               
                  3,320 %
               
                  3,664 %
               
                  3,066 %
               
                  4,149 %
               
                  4,800 %
               
                  77
               
                  1,942 %
               
                  3,332 %
               
                  3,671 %
               
                  3,081 %
               
                  4,150 %
               
                  4,792 %
               
                  78
               
                  1,958 %
               
                  3,343 %
               
                  3,678 %
               
                  3,095 %
               
                  4,151 %
               
                  4,785 %
               
                  79
               
                  1,973 %
               
                  3,354 %
               
                  3,684 %
               
                  3,109 %
               
                  4,151 %
               
                  4,777 %
               
                  80
               
                  1,988 %
               
                  3,364 %
               
                  3,691 %
               
                  3,123 %
               
                  4,152 %
               
                  4,770 %
               
                  81
               
                  2,003 %
               
                  3,374 %
               
                  3,697 %
               
                  3,136 %
               
                  4,153 %
               
                  4,763 %
               
                  82
               
                  2,018 %
               
                  3,384 %
               
                  3,703 %
               
                  3,149 %
               
                  4,153 %
               
                  4,756 %
               
                  83
               
                  2,032 %
               
                  3,394 %
               
                  3,709 %
               
                  3,161 %
               
                  4,154 %
               
                  4,749 %
               
                  84
               
                  2,046 %
               
                  3,404 %
               
                  3,715 %
               
                  3,174 %
               
                  4,154 %
               
                  4,743 %
               
                  85
               
                  2,059 %
               
                  3,413 %
               
                  3,721 %
               
                  3,186 %
               
                  4,155 %
               
                  4,736 %
               
                  86
               
                  2,072 %
               
                  3,422 %
               
                  3,726 %
               
                  3,197 %
               
                  4,155 %
               
                  4,730 %
               
                  87
               
                  2,085 %
               
                  3,431 %
               
                  3,732 %
               
                  3,209 %
               
                  4,156 %
               
                  4,724 %
               
                  88
               
                  2,098 %
               
                  3,440 %
               
                  3,737 %
               
                  3,220 %
               
                  4,156 %
               
                  4,718 %
               
                  89
               
                  2,110 %
               
                  3,448 %
               
                  3,742 %
               
                  3,231 %
               
                  4,157 %
               
                  4,712 %
               
                  90
               
                  2,122 %
               
                  3,456 %
               
                  3,747 %
               
                  3,242 %
               
                  4,157 %
               
                  4,707 %
               
                  91
               
                  2,134 %
               
                  3,464 %
               
                  3,752 %
               
                  3,252 %
               
                  4,158 %
               
                  4,701 %
               
                  92
               
                  2,146 %
               
                  3,472 %
               
                  3,757 %
               
                  3,262 %
               
                  4,158 %
               
                  4,696 %
               
                  93
               
                  2,157 %
               
                  3,480 %
               
                  3,762 %
               
                  3,272 %
               
                  4,159 %
               
                  4,690 %
               
                  94
               
                  2,168 %
               
                  3,488 %
               
                  3,766 %
               
                  3,282 %
               
                  4,159 %
               
                  4,685 %
               
                  95
               
                  2,179 %
               
                  3,495 %
               
                  3,771 %
               
                  3,292 %
               
                  4,159 %
               
                  4,680 %
               
                  96
               
                  2,189 %
               
                  3,503 %
               
                  3,775 %
               
                  3,301 %
               
                  4,160 %
               
                  4,675 %
               
                  97
               
                  2,200 %
               
                  3,510 %
               
                  3,780 %
               
                  3,311 %
               
                  4,160 %
               
                  4,670 %
               
                  98
               
                  2,210 %
               
                  3,517 %
               
                  3,784 %
               
                  3,320 %
               
                  4,161 %
               
                  4,665 %
               
                  99
               
                  2,220 %
               
                  3,524 %
               
                  3,788 %
               
                  3,328 %
               
                  4,161 %
               
                  4,660 %
               
                  100
               
                  2,229 %
               
                  3,530 %
               
                  3,792 %
               
                  3,337 %
               
                  4,161 %
               
                  4,656 %
               
                  101
               
                  2,239 %
               
                  3,537 %
               
                  3,796 %
               
                  3,346 %
               
                  4,162 %
               
                  4,651 %
               
                  102
               
                  2,248 %
               
                  3,544 %
               
                  3,800 %
               
                  3,354 %
               
                  4,162 %
               
                  4,647 %
               
                  103
               
                  2,258 %
               
                  3,550 %
               
                  3,804 %
               
                  3,362 %
               
                  4,163 %
               
                  4,643 %
               
                  104
               
                  2,267 %
               
                  3,556 %
               
                  3,808 %
               
                  3,370 %
               
                  4,163 %
               
                  4,638 %
               
                  105
               
                  2,275 %
               
                  3,562 %
               
                  3,812 %
               
                  3,378 %
               
                  4,163 %
               
                  4,634 %
               
                  106
               
                  2,284 %
               
                  3,568 %
               
                  3,815 %
               
                  3,386 %
               
                  4,164 %
               
                  4,630 %
               
                  107
               
                  2,293 %
               
                  3,574 %
               
                  3,819 %
               
                  3,393 %
               
                  4,164 %
               
                  4,626 %
               
                  108
               
                  2,301 %
               
                  3,580 %
               
                  3,822 %
               
                  3,401 %
               
                  4,164 %
               
                  4,622 %
               
                  109
               
                  2,309 %
               
                  3,586 %
               
                  3,826 %
               
                  3,408 %
               
                  4,165 %
               
                  4,618 %
               
                  110
               
                  2,317 %
               
                  3,591 %
               
                  3,829 %
               
                  3,415 %
               
                  4,165 %
               
                  4,614 %
               
                  111
               
                  2,325 %
               
                  3,597 %
               
                  3,833 %
               
                  3,422 %
               
                  4,165 %
               
                  4,611 %
               
                  112
               
                  2,333 %
               
                  3,602 %
               
                  3,836 %
               
                  3,429 %
               
                  4,166 %
               
                  4,607 %
               
                  113
               
                  2,341 %
               
                  3,607 %
               
                  3,839 %
               
                  3,436 %
               
                  4,166 %
               
                  4,603 %
               
                  114
               
                  2,348 %
               
                  3,612 %
               
                  3,842 %
               
                  3,443 %
               
                  4,166 %
               
                  4,600 %
               
                  115
               
                  2,356 %
               
                  3,618 %
               
                  3,845 %
               
                  3,449 %
               
                  4,166 %
               
                  4,596 %
               
                  116
               
                  2,363 %
               
                  3,623 %
               
                  3,848 %
               
                  3,456 %
               
                  4,167 %
               
                  4,593 %
               
                  117
               
                  2,370 %
               
                  3,627 %
               
                  3,851 %
               
                  3,462 %
               
                  4,167 %
               
                  4,589 %
               
                  118
               
                  2,377 %
               
                  3,632 %
               
                  3,854 %
               
                  3,468 %
               
                  4,167 %
               
                  4,586 %
               
                  119
               
                  2,384 %
               
                  3,637 %
               
                  3,857 %
               
                  3,474 %
               
                  4,168 %
               
                  4,583 %
               
                  120
               
                  2,391 %
               
                  3,642 %
               
                  3,860 %
               
                  3,480 %
               
                  4,168 %
               
                  4,580 %
               
                  121
               
                  2,397 %
               
                  3,646 %
               
                  3,863 %
               
                  3,486 %
               
                  4,168 %
               
                  4,577 %
               
                  122
               
                  2,404 %
               
                  3,651 %
               
                  3,866 %
               
                  3,492 %
               
                  4,168 %
               
                  4,573 %
               
                  123
               
                  2,410 %
               
                  3,655 %
               
                  3,868 %
               
                  3,498 %
               
                  4,169 %
               
                  4,570 %
               
                  124
               
                  2,417 %
               
                  3,660 %
               
                  3,871 %
               
                  3,504 %
               
                  4,169 %
               
                  4,567 %
               
                  125
               
                  2,423 %
               
                  3,664 %
               
                  3,874 %
               
                  3,509 %
               
                  4,169 %
               
                  4,565 %
               
                  126
               
                  2,429 %
               
                  3,668 %
               
                  3,876 %
               
                  3,515 %
               
                  4,169 %
               
                  4,562 %
               
                  127
               
                  2,435 %
               
                  3,672 %
               
                  3,879 %
               
                  3,520 %
               
                  4,170 %
               
                  4,559 %
               
                  128
               
                  2,441 %
               
                  3,677 %
               
                  3,881 %
               
                  3,525 %
               
                  4,170 %
               
                  4,556 %
               
                  129
               
                  2,447 %
               
                  3,681 %
               
                  3,884 %
               
                  3,530 %
               
                  4,170 %
               
                  4,553 %
               
                  130
               
                  2,453 %
               
                  3,685 %
               
                  3,886 %
               
                  3,536 %
               
                  4,170 %
               
                  4,550 %
               
                  131
               
                  2,458 %
               
                  3,688 %
               
                  3,889 %
               
                  3,541 %
               
                  4,171 %
               
                  4,548 %
               
                  132
               
                  2,464 %
               
                  3,692 %
               
                  3,891 %
               
                  3,546 %
               
                  4,171 %
               
                  4,545 %
               
                  133
               
                  2,469 %
               
                  3,696 %
               
                  3,893 %
               
                  3,551 %
               
                  4,171 %
               
                  4,543 %
               
                  134
               
                  2,475 %
               
                  3,700 %
               
                  3,896 %
               
                  3,555 %
               
                  4,171 %
               
                  4,540 %
               
                  135
               
                  2,480 %
               
                  3,704 %
               
                  3,898 %
               
                  3,560 %
               
                  4,171 %
               
                  4,537 %
               
                  136
               
                  2,485 %
               
                  3,707 %
               
                  3,900 %
               
                  3,565 %
               
                  4,172 %
               
                  4,535 %
               
                  137
               
                  2,491 %
               
                  3,711 %
               
                  3,902 %
               
                  3,569 %
               
                  4,172 %
               
                  4,533 %
               
                  138
               
                  2,496 %
               
                  3,714 %
               
                  3,904 %
               
                  3,574 %
               
                  4,172 %
               
                  4,530 %
               
                  139
               
                  2,501 %
               
                  3,718 %
               
                  3,907 %
               
                  3,578 %
               
                  4,172 %
               
                  4,528 %
               
                  140
               
                  2,506 %
               
                  3,721 %
               
                  3,909 %
               
                  3,583 %
               
                  4,172 %
               
                  4,525 %
               
                  141
               
                  2,511 %
               
                  3,725 %
               
                  3,911 %
               
                  3,587 %
               
                  4,173 %
               
                  4,523 %
               
                  142
               
                  2,516 %
               
                  3,728 %
               
                  3,913 %
               
                  3,592 %
               
                  4,173 %
               
                  4,521 %
               
                  143
               
                  2,520 %
               
                  3,731 %
               
                  3,915 %
               
                  3,596 %
               
                  4,173 %
               
                  4,519 %
               
                  144
               
                  2,525 %
               
                  3,735 %
               
                  3,917 %
               
                  3,600 %
               
                  4,173 %
               
                  4,516 %
               
                  145
               
                  2,530 %
               
                  3,738 %
               
                  3,919 %
               
                  3,604 %
               
                  4,173 %
               
                  4,514 %
               
                  146
               
                  2,534 %
               
                  3,741 %
               
                  3,921 %
               
                  3,608 %
               
                  4,174 %
               
                  4,512 %
               
                  147
               
                  2,539 %
               
                  3,744 %
               
                  3,922 %
               
                  3,612 %
               
                  4,174 %
               
                  4,510 %
               
                  148
               
                  2,543 %
               
                  3,747 %
               
                  3,924 %
               
                  3,616 %
               
                  4,174 %
               
                  4,508 %
               
                  149
               
                  2,548 %
               
                  3,750 %
               
                  3,926 %
               
                  3,620 %
               
                  4,174 %
               
                  4,506 %
               
                  150
               
                  2,552 %
               
                  3,753 %
               
                  3,928 %
               
                  3,624 %
               
                  4,174 %
               
                  4,504 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  hongkongský dolar
               
                  indická rupie
               
                  mexické peso
               
                  nový tchajwanský dolar
               
                  novozélandský dolar
               
                  rand
               
                  1
               
                  0,642 %
               
                  6,349 %
               
                  4,666 %
               
                  0,224 %
               
                  1,845 %
               
                  7,248 %
               
                  2
               
                  0,773 %
               
                  6,348 %
               
                  5,136 %
               
                  0,309 %
               
                  1,773 %
               
                  7,255 %
               
                  3
               
                  0,874 %
               
                  6,383 %
               
                  5,310 %
               
                  0,381 %
               
                  1,788 %
               
                  7,329 %
               
                  4
               
                  0,945 %
               
                  6,424 %
               
                  5,420 %
               
                  0,438 %
               
                  1,835 %
               
                  7,452 %
               
                  5
               
                  1,017 %
               
                  6,474 %
               
                  5,519 %
               
                  0,488 %
               
                  1,900 %
               
                  7,578 %
               
                  6
               
                  1,086 %
               
                  6,527 %
               
                  5,566 %
               
                  0,544 %
               
                  1,974 %
               
                  7,705 %
               
                  7
               
                  1,152 %
               
                  6,566 %
               
                  5,595 %
               
                  0,585 %
               
                  2,040 %
               
                  7,826 %
               
                  8
               
                  1,215 %
               
                  6,603 %
               
                  5,657 %
               
                  0,631 %
               
                  2,115 %
               
                  7,914 %
               
                  9
               
                  1,275 %
               
                  6,636 %
               
                  5,727 %
               
                  0,678 %
               
                  2,180 %
               
                  8,009 %
               
                  10
               
                  1,330 %
               
                  6,663 %
               
                  5,832 %
               
                  0,725 %
               
                  2,241 %
               
                  8,088 %
               
                  11
               
                  1,381 %
               
                  6,675 %
               
                  5,934 %
               
                  0,793 %
               
                  2,303 %
               
                  8,146 %
               
                  12
               
                  1,427 %
               
                  6,673 %
               
                  6,024 %
               
                  0,877 %
               
                  2,363 %
               
                  8,180 %
               
                  13
               
                  1,468 %
               
                  6,662 %
               
                  6,102 %
               
                  0,970 %
               
                  2,420 %
               
                  8,192 %
               
                  14
               
                  1,510 %
               
                  6,643 %
               
                  6,171 %
               
                  1,068 %
               
                  2,474 %
               
                  8,185 %
               
                  15
               
                  1,558 %
               
                  6,621 %
               
                  6,229 %
               
                  1,167 %
               
                  2,527 %
               
                  8,161 %
               
                  16
               
                  1,614 %
               
                  6,594 %
               
                  6,278 %
               
                  1,265 %
               
                  2,579 %
               
                  8,125 %
               
                  17
               
                  1,675 %
               
                  6,566 %
               
                  6,318 %
               
                  1,361 %
               
                  2,630 %
               
                  8,078 %
               
                  18
               
                  1,740 %
               
                  6,536 %
               
                  6,350 %
               
                  1,455 %
               
                  2,680 %
               
                  8,025 %
               
                  19
               
                  1,806 %
               
                  6,505 %
               
                  6,373 %
               
                  1,545 %
               
                  2,727 %
               
                  7,967 %
               
                  20
               
                  1,872 %
               
                  6,473 %
               
                  6,387 %
               
                  1,632 %
               
                  2,773 %
               
                  7,905 %
               
                  21
               
                  1,938 %
               
                  6,442 %
               
                  6,393 %
               
                  1,716 %
               
                  2,818 %
               
                  7,841 %
               
                  22
               
                  2,002 %
               
                  6,411 %
               
                  6,392 %
               
                  1,795 %
               
                  2,860 %
               
                  7,776 %
               
                  23
               
                  2,065 %
               
                  6,380 %
               
                  6,386 %
               
                  1,872 %
               
                  2,901 %
               
                  7,712 %
               
                  24
               
                  2,126 %
               
                  6,350 %
               
                  6,375 %
               
                  1,944 %
               
                  2,939 %
               
                  7,647 %
               
                  25
               
                  2,186 %
               
                  6,320 %
               
                  6,361 %
               
                  2,014 %
               
                  2,976 %
               
                  7,583 %
               
                  26
               
                  2,243 %
               
                  6,291 %
               
                  6,345 %
               
                  2,080 %
               
                  3,012 %
               
                  7,521 %
               
                  27
               
                  2,298 %
               
                  6,263 %
               
                  6,326 %
               
                  2,143 %
               
                  3,046 %
               
                  7,459 %
               
                  28
               
                  2,351 %
               
                  6,236 %
               
                  6,307 %
               
                  2,203 %
               
                  3,078 %
               
                  7,400 %
               
                  29
               
                  2,401 %
               
                  6,210 %
               
                  6,286 %
               
                  2,260 %
               
                  3,109 %
               
                  7,342 %
               
                  30
               
                  2,450 %
               
                  6,184 %
               
                  6,265 %
               
                  2,315 %
               
                  3,138 %
               
                  7,286 %
               
                  31
               
                  2,497 %
               
                  6,160 %
               
                  6,244 %
               
                  2,367 %
               
                  3,167 %
               
                  7,232 %
               
                  32
               
                  2,542 %
               
                  6,136 %
               
                  6,222 %
               
                  2,416 %
               
                  3,194 %
               
                  7,180 %
               
                  33
               
                  2,584 %
               
                  6,113 %
               
                  6,201 %
               
                  2,464 %
               
                  3,219 %
               
                  7,129 %
               
                  34
               
                  2,626 %
               
                  6,091 %
               
                  6,180 %
               
                  2,509 %
               
                  3,244 %
               
                  7,081 %
               
                  35
               
                  2,665 %
               
                  6,070 %
               
                  6,159 %
               
                  2,552 %
               
                  3,268 %
               
                  7,034 %
               
                  36
               
                  2,703 %
               
                  6,049 %
               
                  6,138 %
               
                  2,593 %
               
                  3,290 %
               
                  6,989 %
               
                  37
               
                  2,739 %
               
                  6,029 %
               
                  6,118 %
               
                  2,633 %
               
                  3,312 %
               
                  6,946 %
               
                  38
               
                  2,774 %
               
                  6,010 %
               
                  6,098 %
               
                  2,671 %
               
                  3,333 %
               
                  6,904 %
               
                  39
               
                  2,807 %
               
                  5,992 %
               
                  6,079 %
               
                  2,707 %
               
                  3,353 %
               
                  6,864 %
               
                  40
               
                  2,839 %
               
                  5,974 %
               
                  6,060 %
               
                  2,742 %
               
                  3,372 %
               
                  6,826 %
               
                  41
               
                  2,870 %
               
                  5,957 %
               
                  6,042 %
               
                  2,775 %
               
                  3,391 %
               
                  6,789 %
               
                  42
               
                  2,900 %
               
                  5,941 %
               
                  6,025 %
               
                  2,807 %
               
                  3,408 %
               
                  6,753 %
               
                  43
               
                  2,928 %
               
                  5,925 %
               
                  6,008 %
               
                  2,837 %
               
                  3,425 %
               
                  6,719 %
               
                  44
               
                  2,955 %
               
                  5,910 %
               
                  5,991 %
               
                  2,867 %
               
                  3,442 %
               
                  6,686 %
               
                  45
               
                  2,981 %
               
                  5,895 %
               
                  5,975 %
               
                  2,895 %
               
                  3,458 %
               
                  6,655 %
               
                  46
               
                  3,007 %
               
                  5,881 %
               
                  5,960 %
               
                  2,922 %
               
                  3,473 %
               
                  6,624 %
               
                  47
               
                  3,031 %
               
                  5,868 %
               
                  5,945 %
               
                  2,948 %
               
                  3,487 %
               
                  6,595 %
               
                  48
               
                  3,054 %
               
                  5,855 %
               
                  5,930 %
               
                  2,973 %
               
                  3,501 %
               
                  6,567 %
               
                  49
               
                  3,077 %
               
                  5,842 %
               
                  5,916 %
               
                  2,997 %
               
                  3,515 %
               
                  6,540 %
               
                  50
               
                  3,098 %
               
                  5,830 %
               
                  5,902 %
               
                  3,021 %
               
                  3,528 %
               
                  6,513 %
               
                  51
               
                  3,119 %
               
                  5,818 %
               
                  5,889 %
               
                  3,043 %
               
                  3,541 %
               
                  6,488 %
               
                  52
               
                  3,139 %
               
                  5,806 %
               
                  5,877 %
               
                  3,065 %
               
                  3,553 %
               
                  6,464 %
               
                  53
               
                  3,159 %
               
                  5,795 %
               
                  5,864 %
               
                  3,086 %
               
                  3,565 %
               
                  6,440 %
               
                  54
               
                  3,178 %
               
                  5,785 %
               
                  5,852 %
               
                  3,106 %
               
                  3,576 %
               
                  6,418 %
               
                  55
               
                  3,196 %
               
                  5,774 %
               
                  5,841 %
               
                  3,125 %
               
                  3,587 %
               
                  6,396 %
               
                  56
               
                  3,213 %
               
                  5,764 %
               
                  5,830 %
               
                  3,144 %
               
                  3,598 %
               
                  6,375 %
               
                  57
               
                  3,230 %
               
                  5,755 %
               
                  5,819 %
               
                  3,162 %
               
                  3,608 %
               
                  6,354 %
               
                  58
               
                  3,247 %
               
                  5,745 %
               
                  5,808 %
               
                  3,180 %
               
                  3,618 %
               
                  6,335 %
               
                  59
               
                  3,263 %
               
                  5,736 %
               
                  5,798 %
               
                  3,197 %
               
                  3,628 %
               
                  6,315 %
               
                  60
               
                  3,278 %
               
                  5,728 %
               
                  5,788 %
               
                  3,213 %
               
                  3,637 %
               
                  6,297 %
               
                  61
               
                  3,293 %
               
                  5,719 %
               
                  5,779 %
               
                  3,229 %
               
                  3,646 %
               
                  6,279 %
               
                  62
               
                  3,307 %
               
                  5,711 %
               
                  5,770 %
               
                  3,245 %
               
                  3,655 %
               
                  6,262 %
               
                  63
               
                  3,321 %
               
                  5,703 %
               
                  5,761 %
               
                  3,260 %
               
                  3,663 %
               
                  6,245 %
               
                  64
               
                  3,335 %
               
                  5,695 %
               
                  5,752 %
               
                  3,274 %
               
                  3,671 %
               
                  6,229 %
               
                  65
               
                  3,348 %
               
                  5,687 %
               
                  5,744 %
               
                  3,288 %
               
                  3,679 %
               
                  6,213 %
               
                  66
               
                  3,361 %
               
                  5,680 %
               
                  5,736 %
               
                  3,302 %
               
                  3,687 %
               
                  6,197 %
               
                  67
               
                  3,373 %
               
                  5,673 %
               
                  5,728 %
               
                  3,315 %
               
                  3,695 %
               
                  6,183 %
               
                  68
               
                  3,385 %
               
                  5,666 %
               
                  5,720 %
               
                  3,328 %
               
                  3,702 %
               
                  6,168 %
               
                  69
               
                  3,397 %
               
                  5,659 %
               
                  5,712 %
               
                  3,340 %
               
                  3,709 %
               
                  6,154 %
               
                  70
               
                  3,408 %
               
                  5,653 %
               
                  5,705 %
               
                  3,353 %
               
                  3,716 %
               
                  6,140 %
               
                  71
               
                  3,419 %
               
                  5,647 %
               
                  5,698 %
               
                  3,364 %
               
                  3,723 %
               
                  6,127 %
               
                  72
               
                  3,430 %
               
                  5,640 %
               
                  5,691 %
               
                  3,376 %
               
                  3,730 %
               
                  6,114 %
               
                  73
               
                  3,441 %
               
                  5,634 %
               
                  5,684 %
               
                  3,387 %
               
                  3,736 %
               
                  6,102 %
               
                  74
               
                  3,451 %
               
                  5,629 %
               
                  5,678 %
               
                  3,398 %
               
                  3,742 %
               
                  6,090 %
               
                  75
               
                  3,461 %
               
                  5,623 %
               
                  5,671 %
               
                  3,409 %
               
                  3,748 %
               
                  6,078 %
               
                  76
               
                  3,470 %
               
                  5,617 %
               
                  5,665 %
               
                  3,419 %
               
                  3,754 %
               
                  6,066 %
               
                  77
               
                  3,480 %
               
                  5,612 %
               
                  5,659 %
               
                  3,429 %
               
                  3,760 %
               
                  6,055 %
               
                  78
               
                  3,489 %
               
                  5,607 %
               
                  5,653 %
               
                  3,439 %
               
                  3,765 %
               
                  6,044 %
               
                  79
               
                  3,498 %
               
                  5,602 %
               
                  5,648 %
               
                  3,449 %
               
                  3,771 %
               
                  6,033 %
               
                  80
               
                  3,507 %
               
                  5,597 %
               
                  5,642 %
               
                  3,458 %
               
                  3,776 %
               
                  6,023 %
               
                  81
               
                  3,515 %
               
                  5,592 %
               
                  5,637 %
               
                  3,467 %
               
                  3,781 %
               
                  6,012 %
               
                  82
               
                  3,523 %
               
                  5,587 %
               
                  5,631 %
               
                  3,476 %
               
                  3,787 %
               
                  6,003 %
               
                  83
               
                  3,532 %
               
                  5,582 %
               
                  5,626 %
               
                  3,485 %
               
                  3,791 %
               
                  5,993 %
               
                  84
               
                  3,540 %
               
                  5,578 %
               
                  5,621 %
               
                  3,493 %
               
                  3,796 %
               
                  5,983 %
               
                  85
               
                  3,547 %
               
                  5,573 %
               
                  5,616 %
               
                  3,501 %
               
                  3,801 %
               
                  5,974 %
               
                  86
               
                  3,555 %
               
                  5,569 %
               
                  5,611 %
               
                  3,509 %
               
                  3,806 %
               
                  5,965 %
               
                  87
               
                  3,562 %
               
                  5,565 %
               
                  5,606 %
               
                  3,517 %
               
                  3,810 %
               
                  5,956 %
               
                  88
               
                  3,569 %
               
                  5,560 %
               
                  5,602 %
               
                  3,525 %
               
                  3,815 %
               
                  5,948 %
               
                  89
               
                  3,576 %
               
                  5,556 %
               
                  5,597 %
               
                  3,533 %
               
                  3,819 %
               
                  5,939 %
               
                  90
               
                  3,583 %
               
                  5,552 %
               
                  5,593 %
               
                  3,540 %
               
                  3,823 %
               
                  5,931 %
               
                  91
               
                  3,590 %
               
                  5,549 %
               
                  5,589 %
               
                  3,547 %
               
                  3,827 %
               
                  5,923 %
               
                  92
               
                  3,597 %
               
                  5,545 %
               
                  5,584 %
               
                  3,554 %
               
                  3,831 %
               
                  5,915 %
               
                  93
               
                  3,603 %
               
                  5,541 %
               
                  5,580 %
               
                  3,561 %
               
                  3,835 %
               
                  5,907 %
               
                  94
               
                  3,610 %
               
                  5,537 %
               
                  5,576 %
               
                  3,568 %
               
                  3,839 %
               
                  5,900 %
               
                  95
               
                  3,616 %
               
                  5,534 %
               
                  5,572 %
               
                  3,575 %
               
                  3,843 %
               
                  5,892 %
               
                  96
               
                  3,622 %
               
                  5,530 %
               
                  5,568 %
               
                  3,581 %
               
                  3,847 %
               
                  5,885 %
               
                  97
               
                  3,628 %
               
                  5,527 %
               
                  5,564 %
               
                  3,588 %
               
                  3,850 %
               
                  5,878 %
               
                  98
               
                  3,634 %
               
                  5,524 %
               
                  5,561 %
               
                  3,594 %
               
                  3,854 %
               
                  5,871 %
               
                  99
               
                  3,639 %
               
                  5,520 %
               
                  5,557 %
               
                  3,600 %
               
                  3,857 %
               
                  5,864 %
               
                  100
               
                  3,645 %
               
                  5,517 %
               
                  5,554 %
               
                  3,606 %
               
                  3,861 %
               
                  5,858 %
               
                  101
               
                  3,650 %
               
                  5,514 %
               
                  5,550 %
               
                  3,612 %
               
                  3,864 %
               
                  5,851 %
               
                  102
               
                  3,656 %
               
                  5,511 %
               
                  5,547 %
               
                  3,617 %
               
                  3,867 %
               
                  5,845 %
               
                  103
               
                  3,661 %
               
                  5,508 %
               
                  5,543 %
               
                  3,623 %
               
                  3,871 %
               
                  5,838 %
               
                  104
               
                  3,666 %
               
                  5,505 %
               
                  5,540 %
               
                  3,629 %
               
                  3,874 %
               
                  5,832 %
               
                  105
               
                  3,671 %
               
                  5,502 %
               
                  5,537 %
               
                  3,634 %
               
                  3,877 %
               
                  5,826 %
               
                  106
               
                  3,676 %
               
                  5,499 %
               
                  5,534 %
               
                  3,639 %
               
                  3,880 %
               
                  5,820 %
               
                  107
               
                  3,681 %
               
                  5,496 %
               
                  5,530 %
               
                  3,645 %
               
                  3,883 %
               
                  5,815 %
               
                  108
               
                  3,686 %
               
                  5,494 %
               
                  5,527 %
               
                  3,650 %
               
                  3,886 %
               
                  5,809 %
               
                  109
               
                  3,691 %
               
                  5,491 %
               
                  5,524 %
               
                  3,655 %
               
                  3,889 %
               
                  5,803 %
               
                  110
               
                  3,695 %
               
                  5,488 %
               
                  5,521 %
               
                  3,660 %
               
                  3,892 %
               
                  5,798 %
               
                  111
               
                  3,700 %
               
                  5,486 %
               
                  5,518 %
               
                  3,665 %
               
                  3,894 %
               
                  5,792 %
               
                  112
               
                  3,704 %
               
                  5,483 %
               
                  5,516 %
               
                  3,669 %
               
                  3,897 %
               
                  5,787 %
               
                  113
               
                  3,709 %
               
                  5,481 %
               
                  5,513 %
               
                  3,674 %
               
                  3,900 %
               
                  5,782 %
               
                  114
               
                  3,713 %
               
                  5,478 %
               
                  5,510 %
               
                  3,679 %
               
                  3,902 %
               
                  5,777 %
               
                  115
               
                  3,717 %
               
                  5,476 %
               
                  5,507 %
               
                  3,683 %
               
                  3,905 %
               
                  5,772 %
               
                  116
               
                  3,721 %
               
                  5,473 %
               
                  5,505 %
               
                  3,688 %
               
                  3,907 %
               
                  5,767 %
               
                  117
               
                  3,725 %
               
                  5,471 %
               
                  5,502 %
               
                  3,692 %
               
                  3,910 %
               
                  5,762 %
               
                  118
               
                  3,729 %
               
                  5,469 %
               
                  5,500 %
               
                  3,696 %
               
                  3,912 %
               
                  5,757 %
               
                  119
               
                  3,733 %
               
                  5,466 %
               
                  5,497 %
               
                  3,700 %
               
                  3,915 %
               
                  5,752 %
               
                  120
               
                  3,737 %
               
                  5,464 %
               
                  5,495 %
               
                  3,705 %
               
                  3,917 %
               
                  5,748 %
               
                  121
               
                  3,741 %
               
                  5,462 %
               
                  5,492 %
               
                  3,709 %
               
                  3,920 %
               
                  5,743 %
               
                  122
               
                  3,745 %
               
                  5,460 %
               
                  5,490 %
               
                  3,713 %
               
                  3,922 %
               
                  5,739 %
               
                  123
               
                  3,748 %
               
                  5,458 %
               
                  5,487 %
               
                  3,717 %
               
                  3,924 %
               
                  5,734 %
               
                  124
               
                  3,752 %
               
                  5,456 %
               
                  5,485 %
               
                  3,721 %
               
                  3,926 %
               
                  5,730 %
               
                  125
               
                  3,756 %
               
                  5,454 %
               
                  5,483 %
               
                  3,724 %
               
                  3,928 %
               
                  5,726 %
               
                  126
               
                  3,759 %
               
                  5,452 %
               
                  5,480 %
               
                  3,728 %
               
                  3,931 %
               
                  5,722 %
               
                  127
               
                  3,763 %
               
                  5,450 %
               
                  5,478 %
               
                  3,732 %
               
                  3,933 %
               
                  5,717 %
               
                  128
               
                  3,766 %
               
                  5,448 %
               
                  5,476 %
               
                  3,735 %
               
                  3,935 %
               
                  5,713 %
               
                  129
               
                  3,769 %
               
                  5,446 %
               
                  5,474 %
               
                  3,739 %
               
                  3,937 %
               
                  5,709 %
               
                  130
               
                  3,773 %
               
                  5,444 %
               
                  5,472 %
               
                  3,743 %
               
                  3,939 %
               
                  5,706 %
               
                  131
               
                  3,776 %
               
                  5,442 %
               
                  5,470 %
               
                  3,746 %
               
                  3,941 %
               
                  5,702 %
               
                  132
               
                  3,779 %
               
                  5,440 %
               
                  5,468 %
               
                  3,750 %
               
                  3,943 %
               
                  5,698 %
               
                  133
               
                  3,782 %
               
                  5,438 %
               
                  5,466 %
               
                  3,753 %
               
                  3,945 %
               
                  5,694 %
               
                  134
               
                  3,785 %
               
                  5,437 %
               
                  5,464 %
               
                  3,756 %
               
                  3,947 %
               
                  5,690 %
               
                  135
               
                  3,788 %
               
                  5,435 %
               
                  5,462 %
               
                  3,760 %
               
                  3,949 %
               
                  5,687 %
               
                  136
               
                  3,792 %
               
                  5,433 %
               
                  5,460 %
               
                  3,763 %
               
                  3,950 %
               
                  5,683 %
               
                  137
               
                  3,794 %
               
                  5,431 %
               
                  5,458 %
               
                  3,766 %
               
                  3,952 %
               
                  5,680 %
               
                  138
               
                  3,797 %
               
                  5,430 %
               
                  5,456 %
               
                  3,769 %
               
                  3,954 %
               
                  5,676 %
               
                  139
               
                  3,800 %
               
                  5,428 %
               
                  5,454 %
               
                  3,772 %
               
                  3,956 %
               
                  5,673 %
               
                  140
               
                  3,803 %
               
                  5,426 %
               
                  5,452 %
               
                  3,775 %
               
                  3,958 %
               
                  5,669 %
               
                  141
               
                  3,806 %
               
                  5,425 %
               
                  5,451 %
               
                  3,778 %
               
                  3,959 %
               
                  5,666 %
               
                  142
               
                  3,809 %
               
                  5,423 %
               
                  5,449 %
               
                  3,781 %
               
                  3,961 %
               
                  5,663 %
               
                  143
               
                  3,811 %
               
                  5,422 %
               
                  5,447 %
               
                  3,784 %
               
                  3,963 %
               
                  5,659 %
               
                  144
               
                  3,814 %
               
                  5,420 %
               
                  5,445 %
               
                  3,787 %
               
                  3,964 %
               
                  5,656 %
               
                  145
               
                  3,817 %
               
                  5,419 %
               
                  5,444 %
               
                  3,790 %
               
                  3,966 %
               
                  5,653 %
               
                  146
               
                  3,819 %
               
                  5,417 %
               
                  5,442 %
               
                  3,793 %
               
                  3,967 %
               
                  5,650 %
               
                  147
               
                  3,822 %
               
                  5,416 %
               
                  5,440 %
               
                  3,795 %
               
                  3,969 %
               
                  5,647 %
               
                  148
               
                  3,825 %
               
                  5,414 %
               
                  5,439 %
               
                  3,798 %
               
                  3,971 %
               
                  5,644 %
               
                  149
               
                  3,827 %
               
                  5,413 %
               
                  5,437 %
               
                  3,801 %
               
                  3,972 %
               
                  5,641 %
               
                  150
               
                  3,830 %
               
                  5,411 %
               
                  5,436 %
               
                  3,803 %
               
                  3,974 %
               
                  5,638 %
               
      
         
      
      
                  Splatnost (v letech)
               
                  real
               
                  juan renminbi
               
                  ringgit
               
                  ruský rubl
               
                  singapurský dolar
               
                  jihokorejský won
               
                  1
               
                  11,400 %
               
                  2,284 %
               
                  3,075 %
               
                  10,050 %
               
                  1,043 %
               
                  1,135 %
               
                  2
               
                  10,811 %
               
                  2,310 %
               
                  3,075 %
               
                  9,359 %
               
                  1,225 %
               
                  1,104 %
               
                  3
               
                  10,552 %
               
                  2,367 %
               
                  3,133 %
               
                  8,901 %
               
                  1,362 %
               
                  1,099 %
               
                  4
               
                  10,527 %
               
                  2,436 %
               
                  3,197 %
               
                  8,577 %
               
                  1,465 %
               
                  1,099 %
               
                  5
               
                  10,482 %
               
                  2,537 %
               
                  3,251 %
               
                  8,382 %
               
                  1,542 %
               
                  1,099 %
               
                  6
               
                  10,452 %
               
                  2,609 %
               
                  3,350 %
               
                  8,253 %
               
                  1,620 %
               
                  1,101 %
               
                  7
               
                  10,403 %
               
                  2,677 %
               
                  3,428 %
               
                  8,141 %
               
                  1,704 %
               
                  1,107 %
               
                  8
               
                  10,359 %
               
                  2,743 %
               
                  3,484 %
               
                  7,817 %
               
                  1,775 %
               
                  1,120 %
               
                  9
               
                  10,458 %
               
                  2,758 %
               
                  3,541 %
               
                  7,764 %
               
                  1,836 %
               
                  1,133 %
               
                  10
               
                  10,579 %
               
                  2,791 %
               
                  3,679 %
               
                  7,803 %
               
                  1,887 %
               
                  1,141 %
               
                  11
               
                  10,644 %
               
                  2,832 %
               
                  3,752 %
               
                  7,815 %
               
                  1,933 %
               
                  1,144 %
               
                  12
               
                  10,656 %
               
                  2,874 %
               
                  3,783 %
               
                  7,798 %
               
                  1,977 %
               
                  1,146 %
               
                  13
               
                  10,628 %
               
                  2,915 %
               
                  3,819 %
               
                  7,759 %
               
                  2,018 %
               
                  1,151 %
               
                  14
               
                  10,571 %
               
                  2,956 %
               
                  3,862 %
               
                  7,705 %
               
                  2,052 %
               
                  1,152 %
               
                  15
               
                  10,493 %
               
                  2,995 %
               
                  3,904 %
               
                  7,640 %
               
                  2,076 %
               
                  1,146 %
               
                  16
               
                  10,398 %
               
                  3,034 %
               
                  3,943 %
               
                  7,567 %
               
                  2,090 %
               
                  1,132 %
               
                  17
               
                  10,292 %
               
                  3,071 %
               
                  3,977 %
               
                  7,490 %
               
                  2,098 %
               
                  1,119 %
               
                  18
               
                  10,177 %
               
                  3,106 %
               
                  4,008 %
               
                  7,409 %
               
                  2,108 %
               
                  1,112 %
               
                  19
               
                  10,057 %
               
                  3,140 %
               
                  4,034 %
               
                  7,327 %
               
                  2,121 %
               
                  1,116 %
               
                  20
               
                  9,935 %
               
                  3,173 %
               
                  4,057 %
               
                  7,244 %
               
                  2,140 %
               
                  1,136 %
               
                  21
               
                  9,810 %
               
                  3,204 %
               
                  4,077 %
               
                  7,161 %
               
                  2,167 %
               
                  1,170 %
               
                  22
               
                  9,686 %
               
                  3,234 %
               
                  4,094 %
               
                  7,080 %
               
                  2,201 %
               
                  1,217 %
               
                  23
               
                  9,563 %
               
                  3,263 %
               
                  4,109 %
               
                  7,000 %
               
                  2,238 %
               
                  1,271 %
               
                  24
               
                  9,442 %
               
                  3,290 %
               
                  4,122 %
               
                  6,921 %
               
                  2,278 %
               
                  1,331 %
               
                  25
               
                  9,324 %
               
                  3,316 %
               
                  4,133 %
               
                  6,845 %
               
                  2,320 %
               
                  1,394 %
               
                  26
               
                  9,208 %
               
                  3,341 %
               
                  4,143 %
               
                  6,771 %
               
                  2,363 %
               
                  1,458 %
               
                  27
               
                  9,096 %
               
                  3,365 %
               
                  4,151 %
               
                  6,700 %
               
                  2,406 %
               
                  1,524 %
               
                  28
               
                  8,987 %
               
                  3,388 %
               
                  4,158 %
               
                  6,631 %
               
                  2,448 %
               
                  1,589 %
               
                  29
               
                  8,882 %
               
                  3,409 %
               
                  4,165 %
               
                  6,564 %
               
                  2,491 %
               
                  1,653 %
               
                  30
               
                  8,781 %
               
                  3,430 %
               
                  4,170 %
               
                  6,500 %
               
                  2,532 %
               
                  1,716 %
               
                  31
               
                  8,684 %
               
                  3,450 %
               
                  4,175 %
               
                  6,438 %
               
                  2,573 %
               
                  1,778 %
               
                  32
               
                  8,590 %
               
                  3,470 %
               
                  4,179 %
               
                  6,379 %
               
                  2,612 %
               
                  1,838 %
               
                  33
               
                  8,500 %
               
                  3,488 %
               
                  4,183 %
               
                  6,322 %
               
                  2,651 %
               
                  1,897 %
               
                  34
               
                  8,414 %
               
                  3,505 %
               
                  4,186 %
               
                  6,268 %
               
                  2,688 %
               
                  1,953 %
               
                  35
               
                  8,331 %
               
                  3,522 %
               
                  4,189 %
               
                  6,215 %
               
                  2,724 %
               
                  2,008 %
               
                  36
               
                  8,251 %
               
                  3,538 %
               
                  4,192 %
               
                  6,165 %
               
                  2,759 %
               
                  2,060 %
               
                  37
               
                  8,175 %
               
                  3,554 %
               
                  4,194 %
               
                  6,117 %
               
                  2,792 %
               
                  2,111 %
               
                  38
               
                  8,102 %
               
                  3,569 %
               
                  4,196 %
               
                  6,071 %
               
                  2,825 %
               
                  2,160 %
               
                  39
               
                  8,032 %
               
                  3,583 %
               
                  4,198 %
               
                  6,026 %
               
                  2,856 %
               
                  2,207 %
               
                  40
               
                  7,965 %
               
                  3,597 %
               
                  4,199 %
               
                  5,984 %
               
                  2,886 %
               
                  2,253 %
               
                  41
               
                  7,901 %
               
                  3,610 %
               
                  4,201 %
               
                  5,943 %
               
                  2,915 %
               
                  2,296 %
               
                  42
               
                  7,839 %
               
                  3,623 %
               
                  4,202 %
               
                  5,903 %
               
                  2,943 %
               
                  2,338 %
               
                  43
               
                  7,779 %
               
                  3,635 %
               
                  4,203 %
               
                  5,866 %
               
                  2,970 %
               
                  2,379 %
               
                  44
               
                  7,723 %
               
                  3,647 %
               
                  4,204 %
               
                  5,829 %
               
                  2,996 %
               
                  2,418 %
               
                  45
               
                  7,668 %
               
                  3,658 %
               
                  4,204 %
               
                  5,794 %
               
                  3,021 %
               
                  2,455 %
               
                  46
               
                  7,615 %
               
                  3,669 %
               
                  4,205 %
               
                  5,761 %
               
                  3,045 %
               
                  2,491 %
               
                  47
               
                  7,565 %
               
                  3,680 %
               
                  4,206 %
               
                  5,729 %
               
                  3,069 %
               
                  2,526 %
               
                  48
               
                  7,516 %
               
                  3,690 %
               
                  4,206 %
               
                  5,698 %
               
                  3,091 %
               
                  2,559 %
               
                  49
               
                  7,470 %
               
                  3,700 %
               
                  4,207 %
               
                  5,668 %
               
                  3,113 %
               
                  2,592 %
               
                  50
               
                  7,425 %
               
                  3,709 %
               
                  4,207 %
               
                  5,639 %
               
                  3,134 %
               
                  2,623 %
               
                  51
               
                  7,381 %
               
                  3,718 %
               
                  4,207 %
               
                  5,611 %
               
                  3,154 %
               
                  2,653 %
               
                  52
               
                  7,340 %
               
                  3,727 %
               
                  4,208 %
               
                  5,585 %
               
                  3,173 %
               
                  2,682 %
               
                  53
               
                  7,299 %
               
                  3,736 %
               
                  4,208 %
               
                  5,559 %
               
                  3,192 %
               
                  2,710 %
               
                  54
               
                  7,261 %
               
                  3,744 %
               
                  4,208 %
               
                  5,534 %
               
                  3,210 %
               
                  2,737 %
               
                  55
               
                  7,223 %
               
                  3,752 %
               
                  4,208 %
               
                  5,510 %
               
                  3,228 %
               
                  2,763 %
               
                  56
               
                  7,187 %
               
                  3,759 %
               
                  4,208 %
               
                  5,487 %
               
                  3,245 %
               
                  2,788 %
               
                  57
               
                  7,152 %
               
                  3,767 %
               
                  4,208 %
               
                  5,464 %
               
                  3,261 %
               
                  2,812 %
               
                  58
               
                  7,119 %
               
                  3,774 %
               
                  4,208 %
               
                  5,443 %
               
                  3,277 %
               
                  2,836 %
               
                  59
               
                  7,086 %
               
                  3,781 %
               
                  4,208 %
               
                  5,422 %
               
                  3,292 %
               
                  2,858 %
               
                  60
               
                  7,054 %
               
                  3,788 %
               
                  4,208 %
               
                  5,401 %
               
                  3,307 %
               
                  2,880 %
               
                  61
               
                  7,024 %
               
                  3,795 %
               
                  4,209 %
               
                  5,382 %
               
                  3,322 %
               
                  2,902 %
               
                  62
               
                  6,994 %
               
                  3,801 %
               
                  4,209 %
               
                  5,363 %
               
                  3,336 %
               
                  2,922 %
               
                  63
               
                  6,966 %
               
                  3,807 %
               
                  4,209 %
               
                  5,344 %
               
                  3,349 %
               
                  2,942 %
               
                  64
               
                  6,938 %
               
                  3,813 %