Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1978 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka slunečnicový olej a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1978/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 305/23
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1978
   ze dne 11. listopadu 2016,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka slunečnicový olej a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 4. září 2015 obdržela Komise v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 od Technického institutu pro ekologické zemědělství (Institut Technique de l'Agriculture Biologique, ITAB) žádost o schválení slunečnicového oleje jako základní látky. K žádosti byly přiloženy informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Komise si od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádala vědeckou pomoc. Úřad předložil Komisi technickou zprávu týkající se slunečnicového oleje dne 11. dubna 2016 (2). Komise předložila dne 12. července 2016 zprávu o přezkoumání (3) a předlohu tohoto nařízení Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a dokončila je pro zasedání uvedeného výboru dne 7. října 2016.
            
   
               (3)
            
               Z dokumentace, kterou předložil žadatel, vyplývá, že slunečnicový olej splňuje kritéria pro potraviny stanovená v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4). Kromě toho jeho hlavním využitím není použití v přípravcích na ochranu rostlin, ale lze jej nicméně použít pro ochranu rostlin v přípravku složeném z dané látky a vody. Proto by měl být považován za základní látku.
            
   
               (4)
            
               Z provedených zkoumání vyplynulo, že lze očekávat, že slunečnicový olej bude obecně splňovat požadavky stanovené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Proto je vhodné slunečnicový olej schválit jako základní látku.
            
   
               (5)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je však nezbytné zahrnout určité podmínky schválení, které jsou podrobně uvedeny v příloze I tohoto nařízení.
            
   
               (6)
            
               V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5) měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Schválení základní látky
   Látka slunečnicový olej, specifikovaná v příloze I, se schvaluje jako základní látka za podmínek stanovených v uvedené příloze.
   Článek 2
   Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
   Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2016. Technická zpráva o výsledcích konzultací s členskými státy a úřadem EFSA ohledně žádosti o schválení slunečnicového oleje jako základní látky pro použití při ochraně rostlin coby insekticidu pro ovocné stromy, révu vinnou, brambory, zeleninu a ošetření po sklizni na uskladněných zrnech a coby fungicidu pro zeleninu nebo révu vinnou. EFSA supporting publication 2016:EN-1023, 51 s.
   
      (3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
                  Obecný název, identifikační čísla
               
                  Název podle IUPAC
               
                  Čistota (1)
                  
               
                  Datum schválení
               
                  Zvláštní ustanovení
               
                  Slunečnicový olej
                  č. CAS: 8001-21-6
               
                  Slunečnicový olej
               
                  Potravinářská jakost
               
                  2. prosince 2016
               
                  Slunečnicový olej musí být používán v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání slunečnicového oleje (SANTE/10875/2016), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.
               
      
      
         (1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      V části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:
      
         
                     Číslo
                  
                     Obecný název, identifikační čísla
                  
                     Název podle IUPAC
                  
                     Čistota (1)
                     
                  
                     Datum schválení
                  
                     Zvláštní ustanovení
                  
                     „12
                  
                     Slunečnicový olej
                     č. CAS: 8001-21-6
                  
                     Slunečnicový olej
                  
                     Potravinářská jakost
                  
                     2. prosince 2016
                  
                     Slunečnicový olej musí být používán v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání slunečnicového oleje (SANTE/10875/2016), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.“
                  
      
      
      
         (1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.