Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1986 ze dne 30. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 s ohledem na Fond evropské pomoci nejchudším osobám, pokud jde o podmínky a postupy k rozhodnutí o tom, zda mají částky, které nelze získat zpět, uhradit členské státy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1986/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 306/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1986
   ze dne 30. června 2016,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 s ohledem na Fond evropské pomoci nejchudším osobám, pokud jde o podmínky a postupy k rozhodnutí o tom, zda mají částky, které nelze získat zpět, uhradit členské státy
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (1), a zejména na čl. 30 odst. 2 pátý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s čl. 30 odst. 2 čtvrtým pododstavcem nařízení (EU) č. 223/2014, nelze-li částky neoprávněně vyplacené příjemci získat zpět v důsledku pochybení nebo nedbalosti členského státu, zodpovídá členský stát za uhrazení dotčených částek zpět do rozpočtu Unie.
            
   
               (2)
            
               Dokument o částkách, které nelze získat zpět (2), který od roku 2016 do roku 2025 každoročně předkládá certifikační orgán Komisi v rámci účetní závěrky v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) a čl. 48 písm. a) nařízení (EU) č. 223/2014, stanoví částky, které nelze získat zpět, rozčleněné podle druhu výdaje. Uvedený dokument by měl zahrnovat také jasné informace ohledně částek, které by podle členského státu do rozpočtu Unie zpět uhrazeny být neměly, a to zejména s prokázáním správních a právních opatření, která členský stát přijal s cílem účinně vymáhat částky, které nelze získat zpět. Vzhledem k tomu, že tento dokument uvádí částky již dříve zahrnuté do ověřené účetní závěrky předložené Komisi, měl by být poprvé předložen až v roce 2017.
            
   
               (3)
            
               V souladu s čl. 33 písm. b) a s čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 223/2014, nelze odpočty provedené před předložením ověřené účetní závěrky považovat za částky získané zpět, pokud se vztahují na výdaje zahrnuté do konečné žádosti o průběžnou platbu pro dané účetní období, za nějž se účetní závěrka sestavuje. Je tedy třeba objasnit, že informace o částkách, které nelze získat zpět, poskytnuté podle tohoto nařízení v přenesené pravomoci, by se měly týkat pouze částek již zahrnutých do ověřené účetní závěrky dříve předložené Komisi.
            
   
               (4)
            
               Aby Komise mohla rozhodnout, zda by se měly částky, které nelze získat, zpět uhradit zpět do rozpočtu Unie, je třeba, aby daný členský stát poskytl požadované informace na úrovni každé operace a příjemce před lhůtou pro předložení účetní závěrky stanovené v čl. 59 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (3). V souladu s uvedeným ustanovením by mělo být možné prodloužit také lhůtu pro dokument týkající se částek, které nelze získat zpět.
            
   
               (5)
            
               Je nezbytné stanovit kritéria, která Komisi umožní posoudit, zda se členský stát ohledně vymáhání částky v rámci správních nebo právních opatření dopustil pochybení nebo nedbalosti. Splnění jednoho nebo více těchto kritérií by nemělo automaticky znamenat, že se členský stát pochybení nebo nedbalosti dopustil.
            
   
               (6)
            
               Z důvodu právní jistoty by Komise měla své posouzení dokončit ve stanovené lhůtě a členské státy by měly na toto posouzení reagovat v jiné stanovené lhůtě. Komise by ze stejného důvodu měla být schopna dokončit své posouzení i v případech, kdy členský stát dodatečné informace neposkytne. V případech před úpadkem, nebo existuje-li podezření z podvodu, jak se uvádí v čl. 30 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (EU) č. 223/2014, by se však tyto lhůty použít neměly.
            
   
               (7)
            
               Podle čl. 30 odst. 2 čtvrtého pododstavce druhé věty nařízení (EU) č. 223/2014 se může členský stát rozhodnout nevymáhat od příjemce částku příspěvku z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „fond“) vyplacenou na úrovni operace v dotčeném účetním roce neoprávněně, pokud nepřesahuje 250 EUR bez zahrnutí úroku. V tomto případě částka zpět do rozpočtu Unie uhrazena být nemusí. O těchto minimálních částkách nebudou požadovány žádné informace,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předkládání informací o částkách, které nelze získat zpět
   1.   V případě, že má členský stát za to, že částku neoprávněně vyplacenou příjemci a dříve zahrnutou do ověřené účetní závěrky předložené Komisi nelze získat zpět, a dospěl-li k závěru, že by se tato částka neměla hradit zpět do rozpočtu Unie, podá certifikační orgán Komisi žádost za účelem potvrzení tohoto závěru.
   2.   Certifikační orgán předloží žádost uvedenou v odstavci 1 na úrovni každé operace ve formátu stanoveném v příloze tohoto nařízení s použitím systému pro elektronickou výměnu dat uvedeného v čl. 30 odst. 4 nařízení (EU) č. 223/2014.
   3.   Žádost týkající se předcházejícího účetního období podle odstavců 1 a 2 předkládá členský stát každý rok od roku 2017 do roku 2025 včetně do 15. února. Komise může tuto lhůtu výjimečně na žádost dotčeného členského státu prodloužit do 1. března.
   Článek 2
   Podmínky pro určení pochybení nebo nedbalosti členských států
   Kritéria ukazující na pochybení nebo nedbalost členského státu:
   
               a)
            
               členský stát neposkytl popis správních ani právních opatření s uvedením dat, která přijal, aby příslušnou částku získal zpět (nebo aby snížil nebo zrušil úroveň podpory nebo zrušil dokument, který stanoví podmínky podpory podle čl. 32 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 223/2014, v případech, kdy je zrušení předmětem samostatného postupu);
            
   
               b)
            
               členský stát neposkytl kopii prvního ani žádného následného inkasního příkazu (ani kopie dokumentu, kterým se snižuje nebo ruší úroveň podpory nebo ruší dokument, který stanoví podmínky podpory podle čl. 32 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 223/2014, v případech, kdy je zrušení předmětem samostatného postupu);
            
   
               c)
            
               členský stát neuvedl datum posledního vyplacení příspěvku z veřejných zdrojů příjemci dané operace a nepředložil kopii dokladu o této platbě;
            
   
               d)
            
               členský stát uskutečnil jednu nebo více neoprávněných plateb příjemci po zjištění dané nesrovnalosti v souvislosti s částí operace, jíž se daná nesrovnalost dotýká;
            
   
               e)
            
               členský stát ve lhůtě 12 měsíců od zjištění nesrovnalosti neposlal dokument, jímž se snižuje úroveň podpory nebo ruší dokument, který stanoví podmínky podpory podle čl. 32 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 223/2014, v případech, kdy je zrušení předmětem samostatného postupu, ani nepřijal rovnocenné rozhodnutí;
            
   
               f)
            
               členský stát nezahájil postup pro zpětné získání vyplacených částek do 12 měsíců od konečného snížení nebo zrušení podpory (buď ve formě správního či soudního postupu nebo souhlasu příjemce);
            
   
               g)
            
               členský stát nevyčerpal všechny možnosti zpětného získání vyplacených částek, jež jsou k dispozici ve vnitrostátním institucionálním a právním rámci;
            
   
               h)
            
               členský stát v příslušných případech neposkytl dokumenty týkající se postupů v případě platební neschopnosti a úpadku;
            
   
               i)
            
               členský stát neodpověděl na žádost Komise o další informace v souladu s článkem 3.
            
   Článek 3
   Postup k rozhodnutí o tom, zda mají částky, které nelze získat zpět, uhradit členské státy
   1.   Komise každý případ posoudí podle informací předložených členskými státy v souladu s článkem 1 a rozhodne, zda je nezískání částky zpět výsledkem pochybení nebo nedbalosti členského státu, přičemž náležitě přihlédne ke zvláštním okolnostem a k institucionálnímu a právnímu rámci daného členského státu. Komise může dospět k závěru, že se členský stát pochybení ani nedbalosti nedopustil, i v případech, kdy je splněno jedno nebo více kritérií uvedených v článku 2.
   2.   Do 31. května roku, v němž je předložena účetní závěrka, může Komise:
   
               a)
            
               požádat písemně členský stát, aby předložil další informace o správních a právních opatřeních, která přijal s cílem získat zpět příspěvek Unie neoprávněně vyplacený příjemcům; nebo
            
   
               b)
            
               vyzvat písemně členský stát k pokračování v postupu pro zpětné získání vyplacených částek.
            
   V případě, že Komise přijala možnost uvedenou v prvním pododstavci písm. a), použijí se odstavce 5 až 8.
   3.   Lhůta stanovená v odst. 2 písm. a) a b) se nepoužije v případech nesrovnalostí před úpadkem, nebo existuje-li podezření z podvodu.
   4.   V případě, že Komise nejedná ve stanovené lhůtě podle odstavce 2, členský stát příspěvek Unie nehradí.
   5.   Členský stát na žádost Komise o informace zaslanou podle odstavce 2 odpoví do tří měsíců.
   6.   Nepředloží-li členský stát další informace požadované podle odstavce 2, pokračuje Komise v posuzování s použitím informací, které má k dispozici.
   7.   Komise členský stát do tří měsíců od doručení jeho odpovědi, nebo v případě, že odpověď není doručena ve stanovené lhůtě, informuje o závěru, že příspěvek Unie má uhradit daný členský stát, svůj závěr mu odůvodní a požádá jej, aby do dvou měsíců předložil své připomínky. V případě, že Komise nejedná ve stanovené lhůtě podle ustanovení v předchozí větě, členský stát příspěvek Unie nehradí.
   8.   Komise do šesti měsíců po uplynutí lhůty pro předložení připomínek členským státem stanovené v odstavci 7 dokončí své posouzení na základě informací, které má k dispozici, a trvá-li na svém závěru, že příspěvek Unie má uhradit členský stát, přijme rozhodnutí. V případě, že Komise nejedná ve stanovené lhůtě podle ustanovení v předchozí větě, členský stát příspěvek Unie nehradí.
   Pro účely výpočtu příspěvku Unie, který má členský stát uhradit, se použije míra spolufinancování na úrovni operačního programu, jak je stanoveno v plánu financování platném v době žádosti.
   Článek 4
   Poskytování informací o částkách příspěvků z fondu, které nebyly získány zpět a nepřesahují 250 EUR
   Rozhodne-li členský stát částku příspěvku z fondu nepřesahující 250 EUR bez zahrnutí úroku, která byla neoprávněně vyplacena na úrovni operace v dotčeném účetním období, od příjemce nevymáhat, nemusí Komisi poskytovat žádné informace podle tohoto nařízení.
   Článek 5
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 72, 12.3.2014, s. 1.
   
      (2)  Dodatek 4 k příloze V prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/341 ze dne 20. února 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014, pokud jde o vzory pro předložení určitých informací Komisi (Úř. věst. L 60, 4.3.2015, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Předkládání informací o částkách, které nelze získat zpět – Operační program pro potraviny nebo základní materiální pomoc (OP I)
      
      
                  a
               
                  b
               
                  c
               
                  d
               
                  e
               
                  f
               
                  g
               
                  h
               
                  i
               
                  j
               
                  k
               
                  l
               
                  m
               
                  n
               
                  o
               
                  p
               
                  q
               
                  Druh výdaje (1)
                  
               
                  Název operace a identifikační číslo IT
               
                  Název příjemce
               
                  Datum a doklad o poslední platbě příspěvku z veřejných zdrojů příjemci na dotčenou operaci
               
                  Povaha nesrovnalosti (povahu definuje členský stát)
               
                  Orgán, který nesrovnalost zjistil (uveďte který: ŘO, CO nebo AO nebo jiný, nebo název orgánu EU)
               
                  Datum zjištění nesrovnalosti (2)
                  
               
                  Celkové výdaje vykázané jako výdaje, které nelze získat zpět
               
                  Výdaje z veřejných zdrojů odpovídající částkám, jež byly vykázány jako částky, které nelze získat zpět
               
                  Výše částky příspěvku Unie, kterou nelze získat zpět (3)
                  
               
                  Účetní období, v němž (nichž) byl vykázán výdaj odpovídající příspěvku Unie, který nelze získat zpět
               
                  Datum zahájení postupu pro zpětné získání vyplacených částek
               
                  Kopie prvního a všech následujících inkasních příkazů (4)
                  
               
                  Datum stanovení nenávratnosti částky
               
                  Důvod nenávratnosti částky (5)
                  
               
                  Případné dokumenty související s postupy v případě úpadku
               
                  Uveďte, zda by příspěvek Unie měl být uhrazen z rozpočtu Unie (ANO/NE) (6)
                  
               
                  
                     <type="S" maxlength="500" input="S">
                  
               
                  
                     <type="S" maxlength="250" input="M">
                      (7)
                  
               
                  
                     <type="S" maxlength="250" input="M">
                  
               
                  
                     <type="D" input="M"> + <ATT>
                  
               
                  
                     <type="S" maxlength="250" input="M">
                  
               
                  
                     <type="S" maxlength="250" input="M">
                  
               
                  
                     <type="D" input="M">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="M">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="M">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="M">
                  
               
                  
                     <type="D" input="S">
                  
               
                  
                     <type="D" input="M">
                  
               
                  
                     <ATT>
                  
               
                  
                     <type="D" input="M">
                  
               
                  
                     <type="S" maxlength="500" input="M">
                  
               
                  
                     <ATT>
                  
               
                  
                     <type="B" input="M">
                  
               
                  Technická pomoc
               
                  Op 1
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Op 2
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Mezisoučet
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                   
               
                  Druh materiální pomoci 1
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Mezisoučet
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                   
               
                  Druh materiální pomoci 2
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Mezisoučet
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                   
               
                  Druh materiální pomoci n
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Mezisoučet
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                   
               
      
         
      
      
         Předkládání informací o částkách, které nelze získat zpět – Operační program pro sociální začlenění nejchudších osob (OP II)
      
      
                  a
               
                  b
               
                  c
               
                  d
               
                  e
               
                  f
               
                  g
               
                  h
               
                  i
               
                  j
               
                  k
               
                  l
               
                  m
               
                  n
               
                  o
               
                  p
               
                  q
               
                  Druh výdaje (8)
                  
               
                  Název operace a identifikační číslo IT
               
                  Název příjemce
               
                  Datum a doklad o poslední platbě příspěvku z veřejných zdrojů příjemci na dotčenou operaci
               
                  Povaha nesrovnalosti (povahu definuje členský stát)
               
                  Orgán, který nesrovnalost zjistil (uveďte který: ŘO, CO nebo AO nebo jiný, nebo název orgánu EU)
               
                  Datum zjištění nesrovnalosti (9)
                  
               
                  Celkové výdaje vykázané jako výdaje, které nelze získat zpět
               
                  Výdaje z veřejných zdrojů odpovídající částkám, jež byly vykázány jako částky, které nelze získat zpět
               
                  Výše částky příspěvku Unie, kterou nelze získat zpět (10)
                  
               
                  Účetní období, v němž (nichž) byl vykázán výdaj odpovídající příspěvku Unie, který nelze získat zpět
               
                  Datum zahájení postupu pro zpětné získání vyplacených částek
               
                  Kopie prvního a všech následujících inkasních příkazů (11)
                  
               
                  Datum stanovení nenávratnosti částky
               
                  Důvod nenávratnosti částky (12)
                  
               
                  Případné dokumenty související s postupy v případě úpadku
               
                  Uveďte, zda by příspěvek Unie měl být uhrazen z rozpočtu Unie (ANO/NE) (13)
                  
               
                  
                     <type="S" maxlength="500" input="S">
                  
               
                  
                     <type="S" maxlength="250" input="M">
                      (14)
                  
               
                  
                     <type="S" maxlength="250" input="M">
                  
               
                  
                     <type="D" input="M"> + <ATT>
                  
               
                  
                     <type="S" maxlength="250" input="M">
                  
               
                  
                     <type="S" maxlength="250" input="M">
                  
               
                  
                     <type="D" input="M">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="M">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="M">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="M">
                  
               
                  
                     <type="D" input="S">
                  
               
                  
                     <type="D" input="M">
                  
               
                  
                     <ATT>
                  
               
                  
                     <type="D" input="M">
                  
               
                  
                     <type="S" maxlength="500" input="M">
                  
               
                  
                     <ATT>
                  
               
                  
                     <type="B" input="M">
                  
               
                  Technická pomoc
               
                  Op 1
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Op 2
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Mezisoučet
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                   
               
                  Druh opatření 1
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Mezisoučet
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                   
               
                  Druh opatření 2
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Mezisoučet
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                   
               
                  Druh opatření n
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Mezisoučet
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Celkem
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                  
                     <type="Cu" input="G">
                  
               
                   
               
      
      
         (1)  Odpovídá informacím poskytnutým v účetní závěrce v souladu s dodatkem 4 přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2015/341. Vykazování se provádí podle druhu materiální pomoci a operace.
      
         (2)  Datum prvotního správního nebo soudního zjištění nesrovnalosti.
      
         (3)  Vypočtené v souladu s mírou spolufinancování na úrovni operačního programu, jak je stanoveno v plánu financování platném v době podání žádosti.
      
         (4)  Kromě toho případně kopie dokumentu, jímž se snižuje/ruší úroveň podpory anebo ruší dokument, který stanoví podmínky podpory podle čl. 32 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 223/2014.
      
         (5)  Uveďte, zda je důvodem nenávratnosti úpadek příjemce. Pokud ne, uveďte příslušný důvod.
      
         (6)  Je-li předložena žádost, aby byl příspěvek Unie hrazen z rozpočtu Unie, potvrzuje členský stát, že vyčerpal všechny možnosti získat částku zpět, jež jsou k dispozici ve vnitrostátním institucionálním a právním rámci.
      
         (7)  Vysvětlivky k vlastnostem polí: typ: N = číslo, D = datum, S = řetězec, Cu = měna. B = booleovský operátor – input: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem „maxlength“ = maximální počet znaků včetně mezer – ATT: Přílohy.
      
         (8)  Odpovídá informacím poskytnutým v účetní závěrce v souladu s dodatkem 4 přílohy V prováděcího nařízení (EU) 2015/341. Vykazování se provádí podle druhu akce pomoci a operace.
      
         (9)  Datum prvotního správního nebo soudního zjištění nesrovnalosti.
      
         (10)  Vypočtené v souladu s mírou spolufinancování na úrovni operačního programu, jak je stanoveno v plánu financování platném v době podání žádosti.
      
         (11)  Uveďte, zda je důvodem nenávratnosti úpadek příjemce. Pokud ne, uveďte příslušný důvod.
      
         (12)  Kromě toho případně kopie dokumentu, jímž se snižuje/ruší úroveň podpory anebo ruší dokument, který stanoví podmínky podpory podle čl. 32 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 223/2014.
      
         (13)  Je-li předložena žádost, aby byl příspěvek Unie hrazen z rozpočtu Unie, potvrzuje členský stát, že vyčerpal všechny možnosti získat částku zpět, jež jsou k dispozici ve vnitrostátním institucionálním a právním rámci.
      
         (14)  Vysvětlivky k vlastnostem polí: typ: N = číslo, D = datum, S = řetězec, Cu = měna. B = booleovský operátor – input: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem „maxlength“ = maximální počet znaků včetně mezer – ATT: Přílohy.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.