Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1996 ze dne 15. listopadu 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1996/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 308/3
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1996
   ze dne 15. listopadu 2016,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii.
            
   
               (2)
            
               Ze seznamu subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze II oddíle B nařízení (EU) č. 36/2012 by měly být vypuštěny dva subjekty.
            
   
               (3)
            
               Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  I.
               
                  Ze seznamu obsaženého v příloze II oddíle B nařízení (EU) č. 36/2012 se vypouštějí tyto subjekty a související položky se zrušují:
                  
                              55.
                           
                              Tri-Ocean Trading
                           
                  
                              55a.
                           
                              Tri-Ocean Energy
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.