Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1998 ze dne 15. listopadu 2016, kterým se odvolává přijetí závazku pěti vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1998/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 308/8
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1998
   ze dne 15. listopadu 2016,
   kterým se odvolává přijetí závazku pěti vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
   informujíc členské státy,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   ZÁVAZEK A DALŠÍ STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
   
   
               (1)
            
               Nařízením (EU) č. 513/2013 (3) Evropská komise (dále jen „Komise“) uložila prozatímní antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů (dále jen „moduly“) a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Evropské unie (dále jen „Unie“).
            
   
               (2)
            
               Skupina vyvážejících výrobců pověřila čínskou obchodní komoru pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, dále jen „CCCME“), aby jejich jménem předložila Komisi cenový závazek, což CCCME učinila. Ze stanovených podmínek tohoto cenového závazku jasně vyplývá, že jej tvoří soubor individuálních cenových závazků každého vyvážejícího výrobce, který je z praktických administrativních důvodů koordinován CCCME.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutím 2013/423/EU (4) Komise přijala uvedený cenový závazek, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo. Nařízením (EU) č. 748/2013 (5) Komise změnila nařízení (EU) č. 513/2013 a zavedla technické změny potřebné v souvislosti s přijetím závazku, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo.
            
   
               (4)
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 (6) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz modulů a článků pocházejících nebo odesílaných z ČLR (dále jen „dotčené výrobky“) do Unie. Prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 (7) uložila Rada rovněž konečné vyrovnávací clo na dovoz dotčených výrobků do Unie.
            
   
               (5)
            
               Na základě oznámení o pozměněné verzi cenového závazku, které předložila skupina vyvážejících výrobců (dále jen „vyvážející výrobci“) společně s CCCME, potvrdila Komise prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU (8), že přijímá cenový závazek v pozměněné podobě (dále jen „závazek“), a to po dobu uplatňování konečných opatření. V příloze tohoto rozhodnutí je uveden seznam vyvážejících výrobců, od nichž byl závazek přijat, včetně společností:
               
                           a)
                        
                           Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd a Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd spolu s jejich společnostmi ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B796 (dále jen „Wuxi Suntech“);
                        
               
                           b)
                        
                           Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD a ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD spolu s jejich společnostmi ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B845 (dále jen „Jinko Solar“);
                        
               
                           c)
                        
                           Risen Energy Co., Ltd, spolu s její společností ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B868 (dále jen „Risen Energy“);
                        
               
                           d)
                        
                           JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd a Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd, spolu s jejich společnostmi ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B794 (dále jen „JA Solar“), a
                        
               
                           e)
                        
                           Sumec Hardware & Tools Co. Ltd a Phono Solar Technology Co. Ltd, spolu s jejich společnostmi ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B866 (dále jen „Sumec“).
                        
            
   
               (6)
            
               Prováděcím rozhodnutím 2014/657/EU (9) Komise přijala návrh vyvážejících výrobců a CCCME, jenž se týkal upřesnění ohledně plnění závazku pro dotčené výrobky, na něž se závazek vztahuje, tj. moduly a články pocházející nebo odesílané z ČLR, v současnosti kódů KN ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 a 8541409039), vyráběné vyvážejícími výrobci (dále jen „výrobek, na nějž se vztahuje závazek“). Na antidumpingová a vyrovnávací cla uvedená ve 4. bodě odůvodnění výše se společně se závazkem odkazuje jako na „opatření“.
            
   
               (7)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/866 (10) Komise odvolala přijetí závazku tří vyvážejících výrobců.
            
   
               (8)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/1403 (11) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
   
               (9)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/2018 (12) Komise odvolala přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců.
            
   
               (10)
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (13) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (11)
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti vyrovnávacích opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (14) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (12)
            
               Komise rovněž zahájila částečný prozatímní přezkum antidumpingových a vyrovnávacích opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (15) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (13)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/115 (16) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
   
               (14)
            
               Konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise dále rozšířila prováděcím nařízením (EU) 2016/185 (17) na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
   
               (15)
            
               Konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise dále rozšířila prováděcím nařízením (EU) 2016/184 (18) na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
   
               (16)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1045 (19) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
   
               (17)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1382 (20) Komise odvolala přijetí závazku dalších pěti vyvážejících výrobců.
            
   
               (18)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1402 (21) Komise odvolala přijetí závazku dalších tří vyvážejících výrobců.
            
   B.   PODMÍNKY ZÁVAZKU A DOBROVOLNÝCH ODVOLÁNÍ
   
   
               (19)
            
               Podle podmínek závazku může kterýkoli vyvážející výrobce svůj závazek dobrovolně odvolat kdykoli během jeho uplatňování.
            
   
               (20)
            
               Společnost Wuxi Suntech v srpnu 2016 oznámila Komisi, že si přeje svůj závazek odvolat.
            
   
               (21)
            
               Společnosti Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar a Sumec v září 2016 oznámily Komisi, že si rovněž přejí svůj závazek odvolat.
            
   C.   ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU A ULOŽENÍ KONEČNÉHO CLA
   
   
               (22)
            
               Komise proto v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení a rovněž v souladu s podmínkami závazku dospěla k závěru, že přijetí závazku pro společnosti Wuxi Suntech, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar a Sumec musí být odvoláno.
            
   
               (23)
            
               V důsledku toho se v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího nebo odesílaného z ČLR a vyráběného společnostmi Wuxi Suntech (doplňkový kód TARIC: B796), Jinko Solar (doplňkový kód TARIC: B845), Risen Energy (doplňkový kód TARIC: B868), JA Solar (doplňkový kód TARIC: B794) a Sumec (doplňkový kód TARIC: B866) automaticky uplatní konečné antidumpingové clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a konečné vyrovnávací clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013, a to ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
   
               (24)
            
               V tabulce v příloze tohoto nařízení jsou pro informaci uvedeni vyvážející výrobci, u nichž přijetí závazku prováděcím rozhodnutím 2013/707/EU není dotčeno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přijetí závazku, pokud jde o společnosti:
   
               a)
            
               Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd a Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd spolu s jejich společnostmi ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B796 („Wuxi Suntech“);
            
   
               b)
            
               Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD a ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD spolu s jejich společnostmi ve spojení v ČLR a v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B845 („Jinko Solar“);
            
   
               c)
            
               Risen Energy Co., Ltd, spolu s její společností ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B868 („Risen Energy“);
            
   
               d)
            
               JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd a Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd, spolu s jejich společnostmi ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B794 („JA Solar“), a
            
   
               e)
            
               Sumec Hardware & Tools Co. Ltd a Phono Solar Technology Co. Ltd, spolu s jejich společnostmi ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B866 („Sumec“),
            
   se odvolává.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.
   
      (3)  Úř. věst. L 152, 5.6.2013, s. 5.
   
      (4)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 26.
   
      (5)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 1.
   
      (6)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.
   
      (7)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66.
   
      (8)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 214.
   
      (9)  Úř. věst. L 270, 11.9.2014, s. 6.
   
      (10)  Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 30.
   
      (11)  Úř. věst. L 218, 19.8.2015, s. 1.
   
      (12)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 23.
   
      (13)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 8.
   
      (14)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 20.
   
      (15)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 33.
   
      (16)  Úř. věst. L 23, 29.1.2016, s. 47.
   
      (17)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 76.
   
      (18)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 56.
   
      (19)  Úř. věst. L 170, 29.6.2016, s. 5.
   
      (20)  Úř. věst. L 222, 17.8.2016, s. 10.
   
      (21)  Úř. věst. L 228, 23.8.2016, s. 16.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Seznam společností
      
      
                  Název společnosti
               
                  Doplňkový kód TARIC
               
                  Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd
               
                  B798
               
                  Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd
               
                  B799
               
                  Anhui Chaoqun Power Co. Ltd
               
                  B800
               
                  Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
               
                  B802
               
                  Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd
                  Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd
               
                  B801
               
                  Anhui Titan PV Co. Ltd
               
                  B803
               
                  Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited
                  TBEA SOLAR CO. LTD
                  XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT
               
                  B804
               
                  Changzhou NESL Solartech Co. Ltd
               
                  B806
               
                  Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd
               
                  B807
               
                  CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD
               
                  B808
               
                  ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B811
               
                  CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD
                  ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD
                  HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B812
               
                  CSG PVtech Co. Ltd
               
                  B814
               
                  China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd
                  CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd
                  CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd
                  China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd
                  China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd
               
                  B809
               
                  Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd
               
                  B816
               
                  EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd
                  SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
                  JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD
               
                  B817
               
                  Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd
               
                  B818
               
                  GD Solar Co. Ltd
               
                  B820
               
                  Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd
                  Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd
               
                  B821
               
                  Konca Solar Cell Co. Ltd
                  Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd
                  Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd
                  GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
                  GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
                  GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
                  GCL Solar System (Shuzhou) Limited
                  GCL System Integration Technology Co. Ltd
               
                  B850
               
                  Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd
               
                  B822
               
                  Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd
               
                  B824
               
                  Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd
               
                  B826
               
                  Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd
               
                  B827
               
                  HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD
               
                  B828
               
                  Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd
               
                  B829
               
                  Jetion Solar (China) Co. Ltd
                  Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd
                  Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd
               
                  B830
               
                  Jiangsu Green Power PV Co. Ltd
               
                  B831
               
                  Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd
               
                  B832
               
                  Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B833
               
                  Jiangsu Runda PV Co. Ltd
               
                  B834
               
                  Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd
                  Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd
               
                  B835
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  B836
               
                  Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd
                  Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd
               
                  B837
               
                  Jiangsu Sinski PV Co. Ltd
               
                  B838
               
                  Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd
               
                  B839
               
                  Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd
               
                  B840
               
                  Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd
               
                  B841
               
                  Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd
                  LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd
                  LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd
               
                  B793
               
                  Jiangyin Hareon Power Co. Ltd
                  Hareon Solar Technology Co. Ltd
                  Taicang Hareon Solar Co. Ltd
                  Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd
                  Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd
                  Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd
               
                  B842
               
                  Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd
               
                  B843
               
                  Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd
                  Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd
                  Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd
               
                  B795
               
                  Juli New Energy Co. Ltd
               
                  B846
               
                  Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd
               
                  B847
               
                  King-PV Technology Co. Ltd
               
                  B848
               
                  Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)
               
                  B849
               
                  Lightway Green New Energy Co. Ltd
                  Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd
               
                  B851
               
                  Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd
               
                  B853
               
                  NICE SUN PV CO. LTD
                  LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B854
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd
               
                  B856
               
                  Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd
               
                  B857
               
                  Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd
               
                  B858
               
                  Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd
               
                  B861
               
                  Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd
               
                  B862
               
                  Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd
               
                  B863
               
                  Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd
               
                  B864
               
                  Perlight Solar Co. Ltd
               
                  B865
               
                  SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD
                  SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD
               
                  B870
               
                  Shanghai BYD Co. Ltd
                  BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd
               
                  B871
               
                  Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
               
                  B872
               
                  Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd
                  Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd
               
                  B873
               
                  SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B874
               
                  SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD
                  Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd
                  Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd
               
                  B875
               
                  Shanghai ST Solar Co. Ltd
                  Jiangsu ST Solar Co. Ltd
               
                  B876
               
                  Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd
               
                  B878
               
                  Shenzhen Topray Solar Co. Ltd
                  Shanxi Topray Solar Co. Ltd
                  Leshan Topray Cell Co. Ltd
               
                  B880
               
                  Sopray Energy Co. Ltd
                  Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd
               
                  B881
               
                  SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
                  NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
                  Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd
               
                  B882
               
                  SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD
               
                  B883
               
                  TDG Holding Co. Ltd
               
                  B884
               
                  Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd
                  Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd
                  Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd
               
                  B885
               
                  Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd
               
                  B886
               
                  Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd
               
                  B877
               
                  Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd
               
                  B879
               
                  Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd
               
                  B889
               
                  Wuxi Saijing Solar Co. Ltd
               
                  B890
               
                  Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd
               
                  B891
               
                  Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd
               
                  B892
               
                  Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd
                  China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd
                  Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd
               
                  B893
               
                  Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation
                  Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B896
               
                  Yingli Energy (China) Co. Ltd
                  Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd
               
                  B797
               
                  Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd
                  Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd
               
                  B899
               
                  Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd
               
                  B900
               
                  Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd
               
                  B902
               
                  Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd
               
                  B903
               
                  Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B904
               
                  Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd
               
                  B905
               
                  Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd
                  Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd
               
                  B906
               
                  Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd
               
                  B907
               
                  Zhejiang Koly Energy Co. Ltd
               
                  B908
               
                  Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd
                  Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd
               
                  B910
               
                  Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B911
               
                  Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd
               
                  B912
               
                  Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company
                  Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd
               
                  B914
               
                  Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd
               
                  B915
               
                  Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd
               
                  B916
               
                  Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd
                  Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd
               
                  B917
               
                  Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd
                  WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD
               
                  B918
               
                  ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD
               
                  B920
               
                  Zhongli Talesun Solar Co. Ltd
               
                  B922
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.