Nařízení Komise (EU) 2016/2015 ze dne 17. listopadu 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2015/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 312/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2015
   ze dne 17. listopadu 2016,
   kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (ES) č. 808/2004 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání evropských statistik o informační společnosti.
            
   
               (2)
            
               Prováděcí opatření jsou zapotřebí k určení údajů, které mají být poskytnuty za účelem tvorby statistik v modulu 1: „Podniky a informační společnost“ a v modulu 2: „Jednotlivci, domácnosti a informační společnost“, a ke stanovení lhůt pro jejich předání.
            
   
               (3)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Údaje, které mají být předány za účelem tvorby evropských statistik o informační společnosti, jak stanoví čl. 3 odst. 2 a článek 4 nařízení (ES) č. 808/2004, jsou vymezeny v modulu 1: „Podniky a informační společnost“ v příloze I a v modulu 2: „Jednotlivci, domácnosti a informační společnost“ v příloze II tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49.
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         MODUL 1:   Podniky a informační společnost
      
      A.   TÉMATA A JEJICH PROMĚNNÉ
      
                  1)
               
                  Témata, která mají být zahrnuta pro referenční rok 2017, vybraná ze seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 808/2004 jsou:
                  
                              a)
                           
                              systémy informačních a komunikačních technologií a jejich používání v podnicích;
                           
                  
                              b)
                           
                              používání internetu a ostatních elektronických sítí v podnicích;
                           
                  
                              c)
                           
                              elektronické obchodování;
                           
                  
                              d)
                           
                              elektronické procesy v oblasti podnikání a organizační hlediska;
                           
                  
                              e)
                           
                              schopnosti a potřeba dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií v podnicích;
                           
                  
                              f)
                           
                              překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií, internetu a ostatních elektronických sítí, elektronického obchodování a ostatních elektronických procesů v oblasti podnikání;
                           
                  
                              g)
                           
                              přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání.
                           
               
      
                  2)
               
                  Zjišťují se tyto proměnné týkající se podniků:
                  
                              a)
                           
                              
                                 Systémy informačních a komunikačních technologií a jejich používání v podnicích
                              
                              
                                          i)
                                       
                                          za všechny podniky:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání počítačů;
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          za podniky, jež používají počítače:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) zaměstnanci nebo procento celkového počtu zaměstnanců, kteří používají počítače pro pracovní účely.
                                                   
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              
                                 Používání internetu a ostatních elektronických sítí v podnicích
                              
                              
                                          i)
                                       
                                          za podniky, jež používají počítače:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      přístup k internetu;
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          za podniky, jež mají přístup k internetu:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      zaměstnanci nebo procento celkového počtu zaměstnanců, kteří používají počítače s přístupem k internetu pro pracovní účely,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      internetové připojení: DSL nebo jakýkoli jiný typ pevného vysokorychlostního připojení,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      internetové připojení: mobilní vysokorychlostní připojení prostřednictvím přenosného zařízení používajícího mobilní telefonní sítě (alespoň 3G),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      zaměstnanci nebo procento celkového počtu zaměstnanců, kteří používají přenosné zařízení poskytované podnikem, jež umožňuje připojení k internetu prostřednictvím mobilní telefonní sítě, pro pracovní účely,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      jež mají internetové stránky,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání sociálních sítí nejen za účelem umístění placené reklamy,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání podnikových blogů nebo mikroblogů nejen za účelem umístění placené reklamy,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetových stránek určených ke sdílení multimediálního obsahu nejen za účelem umístění placené reklamy,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání nástrojů sdílení znalostí založených na principu wiki nejen za účelem umístění placené reklamy;
                                                   
                                       
                              
                                          iii)
                                       
                                          za podniky, jež pro připojení k internetu využívají DSL nebo jakýkoli jiný typ pevného vysokorychlostního připojení:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      maximální smluvně stanovená rychlost stahování nejrychlejšího pevného internetového připojení v Mbit/s v rozsahu: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥ 100],
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      rychlost pevného internetového připojení, jež je dostatečná z hlediska skutečných potřeb podniku;
                                                   
                                       
                              
                                          iv)
                                       
                                          za podniky, jež mají internetové stránky, informace o nabídce funkce:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      popis zboží či služeb, ceníky,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      objednávání nebo rezervace on-line,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      možnost pro návštěvníky uzpůsobit si či navrhnout on-line zboží nebo služby,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      sledování nebo stav podaných objednávek,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      individualizace obsahu internetových stránek pro pravidelné návštěvníky/návštěvníky, kteří stránky navštíví opakovaně,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na profily podniku v sociálních médiích;
                                                   
                                       
                              
                                          v)
                                       
                                          za podniky, jež používají sociální média, zejména sociální sítě, podnikové blogy nebo mikroblogy, internetové stránky určené ke sdílení multimediálního obsahu či nástroje sdílení znalostí založené na principu wiki, a to pro jiné účely, než je umístění placené reklamy:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání sociálních médií k vytváření image podniku nebo uvádění produktů na trh,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání sociálních médií za účelem získat názory a hodnocení zákazníků nebo umožnit jim klást otázky a rovněž na jejich názory, hodnocení nebo otázky reagovat,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání sociálních médií k zapojení zákazníků do vývoje nebo inovace zboží či služeb,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání sociálních médií ke spolupráci s obchodními partnery nebo jinými subjekty,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání sociálních médií k náboru zaměstnanců,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání sociálních médií k výměně názorů, stanovisek nebo znalostí v rámci podniku.
                                                   
                                       
                           
                  
                              c)
                           
                              
                                 Elektronické obchodování
                              
                              
                                          i)
                                       
                                          za podniky, jež používají počítače:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      přijímání objednávek zboží či služeb zadaných prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací (internetový prodej), v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      přijímání objednávek zboží či služeb prostřednictvím zpráv typu EDI (prodej prostřednictvím EDI), v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) zadávání objednávek zboží či služeb prostřednictvím internetových stránek, aplikací nebo zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce;
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          za podniky, jež přijaly objednávky zboží či služeb zadané prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v předchozím kalendářním roce:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      hodnota obratu, vyjádřená v absolutních číslech nebo jako procento z celkového obratu, elektronického prodeje, jež je výsledkem objednávek zadaných prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      procento obratu z objednávek přijatých prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v členění podle prodeje soukromým spotřebitelům (obchod mezi podnikem a spotřebitelem: B2C) a prodeje jiným podnikům (obchod mezi podniky: B2B) a orgánům veřejné moci (obchod mezi podnikem a veřejnou správou: B2G, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      přijímání objednávek prostřednictvím vlastních internetových stránek nebo aplikací podniku (včetně mateřských nebo přidružených podniků, extranetu), v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      přijímání objednávek prostřednictvím internetových stránek elektronického tržiště nebo aplikací používaných několika podniky pro obchodování s výrobky, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      procento obratu z objednávek přijatých prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací v členění podle objednávek přijatých prostřednictvím vlastních internetových stránek nebo aplikací podniku (včetně mateřských nebo přidružených podniků, extranetu) a podle objednávek přijatých prostřednictvím internetových stránek elektronického tržiště nebo aplikací používaných několika podniky pro obchodování s výrobky, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      přijímání objednávek zadaných zákazníky prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací podle původu: vlastní země, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      přijímání objednávek zadaných zákazníky prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací podle původu: jiné země EU, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      přijímání objednávek zadaných zákazníky prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací podle původu: ostatní země světa, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) procento obratu z objednávek přijatých prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací v členění podle původu: vlastní země, jiné země EU a ostatní země světa;
                                                   
                                       
                              
                                          iii)
                                       
                                          za podniky, jež přijaly objednávky výrobků nebo služeb prostřednictvím zpráv typu EDI:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      hodnota obratu nebo procento z celkového obratu elektronického prodeje, které jsou výsledkem objednávek zadaných prostřednictvím zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      přijaté objednávky, jež byly zadány zákazníky prostřednictvím zpráv typu EDI, podle původu: vlastní země, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      přijaté objednávky, jež byly zadány zákazníky prostřednictvím zpráv typu EDI, podle původu: jiné země EU, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      přijaté objednávky, jež byly zadány zákazníky prostřednictvím zpráv typu EDI, podle původu: ostatní země světa, v předchozím kalendářním roce;
                                                   
                                       
                              
                                          iv)
                                       
                                          za podniky, jež zadávaly objednávky prostřednictvím internetových stránek, aplikací nebo zpráv typu EDI:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) zadávání objednávek zboží či služeb prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) zadávání objednávek zboží či služeb prostřednictvím zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) zadávání objednávek zboží či služeb v hodnotě alespoň 1 % celkové hodnoty nákupu prostřednictvím internetových stránek, aplikací nebo zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce;
                                                   
                                       
                              
                                          v)
                                       
                                          za podniky, jež zadávaly objednávky zboží či služeb v hodnotě alespoň 1 % celkové hodnoty nákupu prostřednictvím internetových stránek, aplikací nebo zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) zadávání objednávek prostřednictvím internetových stránek, aplikací nebo zpráv typu EDI dodavatelům se sídlem ve vlastní zemi podniku, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) zadávání objednávek prostřednictvím internetových stránek, aplikací nebo zpráv typu EDI dodavatelům se sídlem v jiné zemi EU, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) zadávání objednávek prostřednictvím internetových stránek, aplikací nebo zpráv typu EDI dodavatelům se sídlem v ostatních zemích světa, v předchozím kalendářním roce.
                                                   
                                       
                           
                  
                              d)
                           
                              
                                 Elektronické procesy v oblasti podnikání a organizační hlediska
                              
                              
                                          i)
                                       
                                          za podniky, jež používají počítače:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání softwarového balíku typu ERP (plánování podnikových zdrojů) ke sdílení informací mezi různými podnikovými funkcemi,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání jakékoli softwarové aplikace pro správu informací o zákaznících (software CRM – řízení vztahů se zákazníky), která umožňuje shromažďovat a ukládat informace o zákaznících podniku a zpřístupňovat je ostatním podnikovým funkcím,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání jakékoli softwarové aplikace pro správu informací o zákaznících (software CRM – řízení vztahů se zákazníky), která umožňuje analyzovat informace o zákaznících pro marketingové účely,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      sdílení informací o řízení dodavatelského řetězce elektronicky s jiným podniky, jež jsou dodavateli či zákazníky,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) vystavení/zasílání jakéhokoli typu faktur v elektronické nebo papírové podobě jiným podnikům, v průběhu předchozího kalendářního roku,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) vystavení/zasílání jakéhokoli typu faktur v elektronické nebo papírové podobě orgánům veřejné moci, v průběhu předchozího kalendářního roku,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) vystavení/zasílání jakéhokoli typu faktur v elektronické nebo papírové podobě soukromým spotřebitelům, v průběhu předchozího kalendářního roku,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) procento všech faktur přijatých jako elektronické faktury ve standardní podobě vhodné pro automatické zpracování (eInvoices), v průběhu předchozího kalendářního roku,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) procento všech faktur přijatých jako faktury v papírové podobě nebo v elektronické podobě nevhodné pro automatické zpracování, v průběhu předchozího kalendářního roku,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání nástrojů identifikace na základě rádiové frekvence (Radio Frequency Identification) k identifikaci osob nebo ke kontrole vstupu,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání nástrojů identifikace na základě rádiové frekvence (Radio Frequency Identification) jako součásti procesu výroby a poskytování služeb,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání nástrojů identifikace na základě rádiové frekvence (Radio Frequency Identification) k identifikaci výrobků po procesu výroby;
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          za podniky, jež sdílejí informace o řízení dodavatelského řetězce elektronicky s jiným podniky, jež jsou dodavateli či zákazníky:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      sdílení informací o řízení dodavatelského řetězce s ostatními podniky elektronicky prostřednictvím internetových stránek (internetových stránek podniku, internetových stránek obchodních partnerů nebo internetových portálů),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      sdílení informací o řízení dodavatelského řetězce s ostatními podniky elektronicky prostřednictvím elektronické výměny informací v podobě vhodné pro automatické zpracování;
                                                   
                                       
                              
                                          iii)
                                       
                                          za podniky, jež vydávaly/zasílaly faktury jiným podnikům nebo orgánům veřejné moci, v průběhu předchozího kalendářního roku:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) procento všech faktur vydaných/zaslaných jako elektronické faktury ve standardní podobě vhodné pro automatické zpracování (eInvoices) jiným podnikům nebo orgánům veřejné moci, v průběhu předchozího kalendářního roku,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) procento všech faktur vydaných/zaslaných jako faktury v elektronické podobě nevhodné pro automatické zpracování jiným podnikům nebo orgánům veřejné moci, v průběhu předchozího kalendářního roku,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) procento všech faktur vydaných/zaslaných pouze jako faktury v papírové podobě jiným podnikům nebo orgánům veřejné moci, v průběhu předchozího kalendářního roku.
                                                   
                                       
                           
                  
                              e)
                           
                              
                                 Schopnosti a potřeba dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií v podnicích
                              
                              
                                          i)
                                       
                                          za podniky, jež používají počítače:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      zaměstnání odborníků na informační a komunikační technologie,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      poskytování jakéhokoli typu školení na rozvoj dovedností souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi pro odborníky na tyto technologie, v průběhu předchozího kalendářního roku,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      poskytování jakéhokoli typu školení na rozvoj dovedností souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi pro jiné zaměstnance, v průběhu předchozího kalendářního roku,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      nábor nebo pokus o nábor odborníků na informační a komunikační technologie, v průběhu předchozího kalendářního roku,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) výkon níže uvedených funkcí informačních a komunikačních technologií v průběhu předchozího kalendářního roku, rozdělených podle kategorií „Především vlastními zaměstnanci podniku, včetně zaměstnanců pracujících v mateřském nebo přidruženém podniku“, „Především externími poskytovateli“, nebo „Nehodí se“:
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      údržba infrastruktury informačních a komunikačních technologií (serverů, počítačů, tiskáren, sítí),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      podpora kancelářského softwaru,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      vývoj softwaru/systémů pro řízení podniku,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      podpora softwaru/systémů pro řízení podniku,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      vývoj webových řešení,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      podpora pro webová řešení,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      bezpečnost a ochrana údajů;
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          za podniky, jež používají počítače a provedly nábor nebo se pokusily o nábor odborníků na informační a komunikační technologie, v průběhu předchozího kalendářního roku:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      volná pracovní místa pro odborníky na informační a komunikační technologie, jež bylo těžké obsadit.
                                                   
                                       
                           
                  
                              f)
                           
                              
                                 Překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií, internetu a ostatních elektronických sítí, elektronického obchodování a elektronických procesů v oblasti podnikání
                              
                              za podniky, jež přijaly objednávky zadané zákazníky v ostatních zemích EU prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v předchozím kalendářním roce. Informace o následujících obtížích při prodávání do ostatních zemí EU:
                              
                                          —
                                       
                                          vysoké náklady na dodání nebo vracení zboží,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          obtíže související s řešením stížností a sporů,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          úprava označování výrobků pro prodej do ostatních zemí EU,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          nedostatečná znalost cizích jazyků nutná pro komunikaci se zákazníky v ostatních zemích EU,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          omezení uložená obchodními partnery podniku na prodej do některých zemí EU.
                                       
                           
                  
                              g)
                           
                              
                                 Přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání
                              
                              
                                          i)
                                       
                                          za podniky, jež mají přístup k internetu:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) používání služeb cloud computingu, s výjimkou bezplatných služeb;
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          za podniky, jež mají přístup k internetu a kupují služby cloud computingu:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) používání elektronické pošty v podobě služby cloud computingu,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) používání kancelářského softwaru v podobě služby cloud computingu,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) provozování databáze (databází) podniku v podobě služby cloud computingu,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) ukládání souborů v podobě služby cloud computingu,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) používání finančních a účetních softwarových aplikací v podobě služby cloud computingu,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) používání řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management, CRM, softwarová aplikace pro správu informací o zákaznících) v podobě služby cloud computingu,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) používání výpočetní kapacity pro provozování vlastního softwaru podniku v podobě služby cloud computingu,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) používání služeb cloud computingu poskytovaných na sdílených serverech, které provozují poskytovatelé služeb,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) používání služeb cloud computingu poskytovaných na serverech, které provozují poskytovatelé služeb a jsou určeny výhradně příslušnému podniku.
                                                   
                                       
                           
               
      
                  3)
               
                  Následující podkladové informace se zjišťují za všechny podniky, nebo se získávají z alternativních zdrojů:
                  
                              —
                           
                              hlavní ekonomická činnost podniku v předchozím kalendářním roce,
                           
                  
                              —
                           
                              průměrný počet zaměstnaných osob v předchozím kalendářním roce,
                           
                  
                              —
                           
                              celková hodnota obratu bez DPH v předchozím kalendářním roce.
                           
               
      B.   ROZSAH POKRYTÍ
      Proměnné stanovené v části A bodech 2 a 3 se zjišťují za tyto kategorie podniků:
      
                  1)
               
                  Ekonomická činnost: podniky zařazené do těchto kategorií NACE Rev. 2:
                  
                              Kategorie NACE Rev. 2
                           
                              Popis
                           
                              Sekce C
                           
                              „Zpracovatelský průmysl“
                           
                              Sekce D, E
                           
                              „Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu; zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi“
                           
                              Sekce F
                           
                              „Stavebnictví“
                           
                              Sekce G
                           
                              „Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel“
                           
                              Sekce H
                           
                              „Doprava a skladování“
                           
                              Sekce I
                           
                              „Ubytování, stravování a pohostinství“
                           
                              Sekce J
                           
                              „Informační a komunikační činnosti“
                           
                              Sekce L
                           
                              „Činnosti v oblasti nemovitostí“
                           
                              Oddíly 69–74
                           
                              „Odborné, vědecké a technické činnosti“
                           
                              Sekce N
                           
                              „Administrativní a podpůrné činnosti“
                           
                              Skupina 95.1
                           
                              „Opravy počítačů a komunikačních zařízení“.
                           
               
      
                  2)
               
                  Velikost podniku: podniky s 10 nebo více zaměstnanci. Podniky s méně než 10 zaměstnanci se zahrnují nepovinně.
               
      
                  3)
               
                  Zeměpisný rozsah: podniky kdekoli na území členského státu.
               
      C.   REFERENČNÍ OBDOBÍ
      Referenčním obdobím pro proměnné, které se vztahují k předchozímu kalendářnímu roku, je rok 2016. Pro ostatní proměnné je referenčním obdobím rok 2017.
      D.   ROZDĚLENÍ ÚDAJŮ
      U témat a jejich proměnných uvedených v části A bodě 2 se poskytnou tyto doplňující proměnné:
      
                  1)
               
                  Rozdělení podle ekonomické činnosti: podle těchto souhrnných ukazatelů NACE Rev. 2:
                  
                     Agregace NACE Rev. 2
                  
                  pro případný výpočet vnitrostátních souhrnných ukazatelů
                  10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18
                  19 + 20 + 21 + 22 + 23
                  24 + 25
                  26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33
                  35 + 36 + 37 + 38 + 39
                  41 + 42 + 43
                  45 + 46 + 47
                  47
                  49 + 50 + 51 + 52 + 53
                  55
                  58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63
                  68
                  69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74
                  77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82
                  26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1
                  
                     Agregace NACE Rev. 2
                  
                  pro případný výpočet evropských souhrnných ukazatelů
                  10 + 11 + 12
                  13 + 14 + 15
                  16 + 17 + 18
                  26
                  27 + 28
                  29 + 30
                  31 + 32 + 33
                  45
                  46
                  55 + 56
                  58 + 59 + 60
                  61
                  62 + 63
                  77 + 78 + 80 + 81 + 82
                  79
                  95.1
               
      
                  2)
               
                  Rozdělení podle kategorií velikosti: údaje se rozdělí do těchto kategorií velikosti podle počtu zaměstnanců:
                  
                     Kategorie velikosti
                  
                  10 zaměstnanců a více
                  10 až 49 zaměstnanců
                  50 až 249 zaměstnanců
                  250 zaměstnanců a více
                  Pokud jsou takové podniky zahrnuty, údaje se poskytnou rozděleny v souladu s touto tabulkou:
                  
                     Kategorie velikosti
                  
                  0 až 9 zaměstnanců (nepovinně)
                  2 až 9 zaměstnanců (nepovinně)
                  0 až 1 zaměstnanec (nepovinně)
               
      E.   PERIODICITA
      Údaje stanovené v této příloze se poskytnou jednou za rok 2017.
      F.   LHŮTY
      
                  1)
               
                  Agregované údaje, v případě potřeby označené jako důvěrné nebo nespolehlivé, uvedené v článku 6 a bodě 6 přílohy I nařízení (ES) č. 808/2004 se předají Eurostatu do 5. října 2017. Do tohoto dne musí být datový soubor dokončen, validován a schválen.
               
      
                  2)
               
                  Metadata uvedená v článku 6 nařízení (ES) č. 808/2004 se zašlou Eurostatu do 31. května 2017.
               
      
                  3)
               
                  Zpráva o kvalitě uvedená v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 808/2004 se zašle Eurostatu do 5. listopadu 2017.
               
      
                  4)
               
                  Údaje a metadata se Eurostatu dodají v souladu se standardem pro výměnu dat určeným Eurostatem prostřednictvím služeb jednotného kontaktního místa. Pro metadata a zprávu o kvalitě se použije standardní struktura pro metadata stanovená Eurostatem.
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         MODUL 2:   Jednotlivci, domácnosti a informační společnost
      
      A.   TÉMATA A JEJICH PROMĚNNÉ
      
                  1)
               
                  Témata, která mají být zahrnuta pro referenční rok 2017, vybraná ze seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 808/2004 jsou:
                  
                              a)
                           
                              přístup jednotlivců a/nebo domácností k systémům informačních a komunikačních technologií a jejich používání;
                           
                  
                              b)
                           
                              používání internetu a dalších elektronických sítí k různým účelům jednotlivci a/nebo domácnostmi;
                           
                  
                              c)
                           
                              bezpečnost a důvěryhodnost informačních a komunikačních technologií;
                           
                  
                              d)
                           
                              dovednosti a znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií;
                           
                  
                              e)
                           
                              překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií a internetu;
                           
                  
                              f)
                           
                              používání informačních a komunikačních technologií jednotlivci k výměně informací a služeb s veřejnou správou (elektronická veřejná správa, e-government);
                           
                  
                              g)
                           
                              přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání.
                           
               
      
                  2)
               
                  Zjišťují se tyto proměnné:
                  
                              a)
                           
                              
                                 Přístup jednotlivců a/nebo domácností k systémům informačních a komunikačních technologií a jejich používání
                              
                              
                                          i)
                                       
                                          za všechny domácnosti:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      přístup k počítači (jakéhokoli typu: stolní počítač, laptop, netbook či tablet, kromě telefonu smartphone) doma,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      přístup k internetu doma (prostřednictvím jakéhokoli zařízení: počítačů, telefonů smartphone, herních konzolí nebo čteček elektronických knih);
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          za domácnosti s přístupem k internetu:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      internetové připojení: pevné vysokorychlostní připojení,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      internetové připojení: mobilní vysokorychlostní připojení (prostřednictvím mobilní telefonní sítě, alespoň 3G),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) internetové připojení: vytáčené připojení přes běžnou telefonní linku nebo ISDN,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) internetové připojení: mobilní nízkorychlostní připojení (prostřednictvím mobilní telefonní sítě, méně než 3G);
                                                   
                                       
                              
                                          iii)
                                       
                                          za všechny jednotlivce:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      poslední vlastní použití počítače, a to kdekoliv (doma, v práci nebo kdekoli jinde): během posledních tří měsíců, před třemi až dvanácti měsíci, před více než jedním rokem, jednotlivec nikdy nepoužil počítač;
                                                   
                                       
                              
                                          iv)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili počítač, a to kdekoliv:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      průměrná frekvence používání počítače: každý den nebo téměř každý den, alespoň jednou týdně (ale ne každý den), méně než jednou týdně.
                                                   
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              
                                 Používání internetu k různým účelům jednotlivci a/nebo domácnostmi
                              
                              
                                          i)
                                       
                                          za všechny jednotlivce:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      poslední použití internetu, kdekoliv, prostřednictvím jakéhokoli zařízení: během posledních tří měsíců, před třemi až dvanácti měsíci, před více než jedním rokem, jednotlivec nikdy nepoužil internet;
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří používali internet:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      frekvence nakupování nebo objednávání zboží nebo služeb přes internet (použitím webových stránek nebo aplikací; s výjimkou objednávek prostřednictvím ručně psaných e-mailů, služeb krátkých textových zpráv nebo služeb multimediálních zpráv) k soukromým účelům prostřednictvím jakéhokoli zařízení: během posledních tří měsíců, před třemi až dvanácti měsíci, před více než jedním rokem, jednotlivec nikdy nepoužil internet k nákupu nebo objednávce;
                                                   
                                       
                              
                                          iii)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili internet:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      průměrná frekvence používání internetu během posledních tří měsíců: každý den nebo téměř každý den, alespoň jednou týdně (ale ne každý den), méně než jednou týdně,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro odesílání a přijímání elektronické pošty,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro telefonování přes internet, videotelefonování (prostřednictvím webové kamery) přes internet (s využitím aplikací),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast v sociálních sítích (vytvoření uživatelského profilu, vkládání zpráv nebo jiných příspěvků),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vkládání vlastní tvorby (např. textů, fotografií, hudebních souborů, videosouborů, softwaru) za účelem sdílení na webové stránce,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro četbu on-line zpravodajských stránek, novin on-line nebo zpravodajských magazínů on-line,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyhledávání informací o zdraví (týkajících se např. poranění, chorob, výživy, zlepšování zdravotního stavu),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hledání informací o zboží nebo službách,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vkládání názorů na občanská a politická témata prostřednictvím internetových stránek (použitím blogů, sociálních sítí atd.),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast na konzultacích on-line nebo na hlasování o občanských či politických tématech (týkajících se např. územního plánování, podepsání petice),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hledání zaměstnání nebo zaslání žádosti o zaměstnání,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast v sítích profesních kontaktů (vytvoření uživatelského profilu, vkládání zpráv nebo jiných příspěvků),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro využívání služeb v souvislosti s cestováním nebo s ubytováním souvisejícím s cestováním,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro prodej zboží nebo služeb (např. prostřednictvím aukcí),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro internetové bankovnictví,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání úložiště dat (storage space) na internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro ukládání dokumentů, obrázků, hudebních souborů, videosouborů nebo jiných souborů,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to účastí na kurzu on-line,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to používáním materiálů on-line jiných než úplné kurzy on-line,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to komunikací s vyučujícími nebo studenty s využitím výukových internetových stránek/portálů,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) používání internetu během posledních tří měsíců k jiným činnostem než činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely;
                                                   
                                       
                              
                                          iv)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání jakékoli internetové stránky nebo aplikace během posledních dvanácti měsíců k zajištění ubytování (např. pokoje, bytu, domu, chaty) od jiného jednotlivce k soukromým účelům: z internetových stránek nebo aplikací s danou tématikou, z jiných internetových stránek nebo aplikací (včetně sociálních sítí), nepoužito,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání jakékoli internetové stránky nebo aplikace během posledních dvanácti měsíců k zajištění přepravy (např. auta) od jiného jednotlivce k soukromým účelům: z internetových stránek nebo aplikací s danou tématikou, z jiných internetových stránek nebo aplikací (včetně sociálních sítí), nepoužito,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu (s výjimkou e-mailů) během posledních dvanácti měsíců za účelem nákupu nebo prodeje akcií, dluhopisů, fondů nebo jiných investičních služeb,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu (s výjimkou e-mailů) během posledních dvanácti měsíců za účelem nákupu nebo obnovy pojištění, včetně pojištění, které se poskytuje v rámci balíčku s dalšími službami,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu (s výjimkou e-mailů) během posledních dvanácti měsíců za účelem přijetí půjčky či hypotéky nebo úvěru od banky nebo jiného poskytovatele finančních služeb;
                                                   
                                       
                              
                                          v)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili internet k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb):
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      počet, kolikrát byly během posledních tří měsíců zboží nebo služby nakoupeny nebo objednány přes internet k soukromým účelům: počet případů nebo podle kategorií: 1–2krát, 3krát až 5krát, 6krát až 10krát, > 10krát,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      celková hodnota zboží či služeb (s výjimkou akcií nebo jiných finančních služeb) nakoupených nebo objednaných přes internet během posledních tří měsíců k soukromým účelům: částka v eurech nebo podle kategorií: méně než 50 EUR, 50 EUR až méně než 100 EUR, 100 EUR až méně než 500 EUR, 500 EUR až méně než 1 000 EUR, 1 000 EUR či více, nezjištěno;
                                                   
                                       
                              
                                          vi)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb):
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání jídla nebo potravin k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží pro domácnost (jako je nábytek, hračky atd., avšak s výjimkou spotřební elektroniky) k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání léků k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání oblečení nebo sportovního zboží k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání počítačového hardwaru k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání elektronických zařízení k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání telekomunikačních služeb (např. televize, předplaceného vysokorychlostního připojení, předplaceného připojení pomocí pevné linky nebo mobilního telefonu, doplnění kreditu na předplacené telefonní karty) k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání ubytování na dovolené (např. hotelů) k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání dalších služeb spojených s cestováním (např. jízdenek/letenek, pronájmu auta) k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání vstupenek na různé akce k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání filmů nebo hudby k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání knih, časopisů nebo novin k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání materiálů pro elektronické učení k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání softwaru videoher, jiného počítačového softwaru a aktualizací k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání jiného zboží nebo služeb k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží či služeb k soukromým účelům, podle původu: tuzemští prodejci,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží či služeb k soukromým účelům, podle původu: prodejci z jiných zemí EU,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží či služeb k soukromým účelům, podle původu: prodejci z ostatních zemí světa,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží či služeb k soukromým účelům, podle původu: země původu prodejce je neznámá;
                                                   
                                       
                              
                                          vii)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb) k nákupu nebo objednání filmů, hudby, knih, časopisů, novin, softwaru videoher, jiného počítačového softwaru a aktualizací softwaru:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      filmy nebo hudba stažené nebo přístupné z internetových stránek nebo aplikací během posledních dvanácti měsíců, k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      elektronické knihy stažené nebo přístupné z internetových stránek nebo aplikací během posledních dvanácti měsíců, k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      elektronické časopisy nebo elektronické noviny stažené nebo přístupné z internetových stránek nebo aplikací během posledních dvanácti měsíců, k soukromým účelům,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      počítačový software (včetně počítačových her a videoher a aktualizací softwaru) stažený nebo přístupný z internetových stránek nebo aplikací během posledních dvanácti měsíců, k soukromým účelům;
                                                   
                                       
                              
                                          viii)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří použili internet k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb) a kteří nakupovali nebo objednávali od prodejců z jiných zemí EU nebo z ostatních zemí světa:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      fyzické zboží (jako je elektronika, oblečení, hračky, jídlo, potraviny, knihy CD/DVD) koupené nebo objednané k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      produkty stažené nebo přístupné z internetových stránek nebo aplikací (jako jsou filmy, hudba, elektronické knihy, elektronické noviny, hry, placené aplikace) k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      služby spojené s cestováním, ubytováním a dovolenou (jako jsou jízdenky a dokumenty poštou nebo k vlastnímu vytištění) koupené nebo objednané k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      jiné služby (jako jsou vstupenky na různé akce zaslané poštou, předplacení telekomunikačních služeb) koupené nebo objednané k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců.
                                                   
                                       
                           
                  
                              c)
                           
                              
                                 Bezpečnost a důvěryhodnost informačních a komunikačních technologií
                              
                              
                                          i)
                                       
                                          za domácnosti bez přístupu k internetu doma s uvedením důvodu, proč nemají přístup k internetu doma:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      obavy o soukromí nebo bezpečnost;
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům nepředložili žádné vyplněné formuláře na internetových stránkách orgánů veřejné moci, přestože předložení úředních formulářů bylo nezbytné, důvody, proč tak neučinili:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      obavy týkající se ochrany a bezpečnosti osobních údajů.
                                                   
                                       
                           
                  
                              d)
                           
                              
                                 Dovednosti a znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií
                              
                              
                                          i)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet, tyto znalosti:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      přenos souborů mezi počítačem a jinými zařízeními,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      instalace softwaru nebo aplikací,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      změna nastavení jakéhokoli softwaru, včetně operačních systémů nebo programů pro počítačovou bezpečnost,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      kopírování nebo přesunování souborů či složek,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání softwaru pro zpracování textu,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      tvorba prezentací nebo dokumentů, které obsahují text, obrázky, tabulky nebo grafy,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání tabulkových procesorů,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání softwaru k editaci fotografií, videosouborů nebo audiosouborů,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání kódů určitého programovacího jazyka;
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet a tabulkové procesory, tyto znalosti:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání pokročilých funkcí tabulkových procesorů určených pro uspořádání a analýzu údajů, např. třídění, filtrování, používání vzorců, vytváření grafů;
                                                   
                                       
                              
                                          iii)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb), problémy při použití internetu k obchodním činnostem:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      v podobě problémů s podvodným jednáním (např. nebylo dodáno žádné zboží/služby, došlo ke zneužití údajů kreditní karty);
                                                   
                                       
                              
                                          iv)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet, ale ne k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb), překážky použití internetu k obchodním činnostem:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      obavy ohledně zabezpečení plateb nebo soukromí (např. poskytnutí údajů kreditní karty nebo osobních údajů přes internet).
                                                   
                                       
                           
                  
                              e)
                           
                              
                                 Překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií a internetu
                              
                              
                                          i)
                                       
                                          za domácnosti bez přístupu k internetu doma s uvedením důvodu, proč nemají přístup k internetu doma:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      mají přístup k internetu jinde,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      nepotřebují internet, např. z toho důvodu, že není užitečný nebo zajímavý,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      náklady na vybavení jsou příliš vysoké,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      příliš vysoké poplatky za připojení (telefon, smlouvy o poskytování služeb DSL),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      nedostatek dovedností,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      vysokorychlostní internet není v dané oblasti k dispozici,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      jiný důvod či jiné důvody;
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb), problémy při použití internetu k obchodním činnostem:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      technická závada na internetové stránce při objednávání či placení,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      obtíže při vyhledávání informací o zárukách a dalších zákonných právech,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      pozdější dodání, než bylo uvedeno,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      celkové náklady byly vyšší, než bylo uvedeno (např. vyšší dodací náklady, neočekávaný poplatek za transakci),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      dodání jiného nebo poškozeného zboží,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      obtížné vyřizování stížností a zjednávání nápravy nebo po podání stížnosti nenásledovala uspokojivá odpověď,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      zahraniční prodejce neprodává do země respondenta,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      jiné problémy,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      žádné problémy;
                                                   
                                       
                              
                                          iii)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet, ale ne k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb), překážky použití internetu k obchodním činnostem:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      upřednostnění osobního nakupování a/nebo možnosti prohlédnout si výrobek, loajalita k obchodům, síla zvyku,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      nedostatek znalostí či vědomostí (jednotlivec nevěděl, jak internetovou stránku použít, její použití příliš složité atd.),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      problémy s dodáním zboží objednaného přes internet (dodání trvá příliš dlouho, je z hlediska logistiky obtížné atd.),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      obavy ohledně dodávky nebo vracení zboží, obavy týkající se vyřizování stížností a zjednávání nápravy,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      postrádání platební karty, kterou lze použít k placení přes internet,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) zahraniční prodejce neprodává do země respondenta,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      jiné překážky v internetovém obchodování.
                                                   
                                       
                           
                  
                              f)
                           
                              
                                 Používání informačních a komunikačních technologií jednotlivci k výměně informací a služeb s veřejnou správou (elektronická veřejná správa, e-government)
                              
                              
                                          i)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům pro získání informací z internetových stránek či aplikací orgánů veřejné moci nebo internetových stránek či aplikací veřejných služeb (ručně psané e-maily je třeba vyloučit),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům pro stahování/vytištění úředních formulářů z internetových stránek orgánů veřejné moci nebo internetových stránek veřejných služeb (ručně psané e-maily je třeba vyloučit),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům pro předložení vyplněných formulářů online orgánům veřejné moci nebo veřejným službám (ručně psané e-maily je třeba vyloučit);
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům nepředložili žádné vyplněné formuláře na internetových stránkách orgánů veřejné moci:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      nepředložili žádné vyplněné formuláře, jelikož nebylo třeba předkládat úřední formuláře;
                                                   
                                       
                              
                                          iii)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům nepředložili žádné vyplněné formuláře na internetových stránkách orgánů veřejné moci, přestože bylo třeba předkládat úřední formuláře, důvody, proč tak neučinili:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      taková služba internetové stránky nebyla k dispozici,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      nedostatek znalostí či vědomostí (např. nevěděli, jak internetovou stránku použít nebo bylo její použití příliš složité),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) absence elektronického podpisu či elektronického průkazu totožnosti/elektronického certifikátu požadované pro ověření totožnosti nebo pro využití služby nebo problémy s takovým podpisem či průkazem totožnosti/certifikátem,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      jiná osoba předložila formuláře jménem respondenta (např. konzultant, daňový poradce, příbuzný nebo člen rodiny),
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      jiný důvod nebo jiné důvody pro nepředložení vyplněných formulářů orgánům veřejné moci online;
                                                   
                                       
                              
                                          iv)
                                       
                                          specifické proměnné o transakcích služeb elektronické veřejné správy v předchozím kalendářním roce:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) celkový počet podaných daňových přiznání jednotlivců, celkový počet daňových přiznání jednotlivců podaných elektronicky, celkový počet daňových přiznání jednotlivců podaných elektronicky prostřednictvím zprostředkovatelů,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) celkový počet hlášení o živě narozených dětech na matriční úřad, celkový počet elektronických hlášení o živě narozených dětech na matriční úřad, celkový počet hlášení o živě narozených dětech podaných elektronicky prostřednictvím zprostředkovatelů na matriční úřad,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) celkový počet hlášení o úmrtí podaných na matriční úřad, celkový počet elektronických hlášení o úmrtí podaných na matriční úřad, celkový počet hlášení o úmrtí podaných elektronicky prostřednictvím zprostředkovatelů na matriční úřad,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) počet žádostí o rodný list, počet elektronických žádostí o rodný list,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      (nepovinně) počet žádostí o úmrtní list, počet elektronických žádostí o úmrtní list.
                                                   
                                       
                           
                  
                              g)
                           
                              
                                 Přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání
                              
                              
                                          i)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili internet:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání mobilního telefonu nebo telefonu smartphone pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání přenosného počítače (jako je laptop nebo tablet) pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání jiných mobilních zařízení pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      nepoužívání mobilního zařízení pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců;
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili mobilní telefon nebo telefon smartphone pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání mobilního telefonu nebo telefonu smartphone prostřednictvím mobilní telefonní sítě pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání mobilního telefonu nebo telefonu smartphone prostřednictvím bezdrátové sítě pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců;
                                                   
                                       
                              
                                          iii)
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili přenosný počítač pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání přenosného počítače prostřednictvím mobilní telefonní sítě s použitím USB klíče, SIM karty nebo mobilního telefonu či telefonu smartphone jako modemu pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      používání přenosného počítače prostřednictvím bezdrátové sítě pro přístup k internetu mimo domov nebo pracoviště během posledních tří měsíců.
                                                   
                                       
                           
               
      B.   ROZSAH POKRYTÍ
      
                  1)
               
                  Statistické jednotky u proměnných uvedených v části A bodě 2 této přílohy, jež se týkají domácností, jsou domácnosti alespoň s jedním členem ve věku 16 až 74 let.
               
      
                  2)
               
                  Statistické jednotky u proměnných uvedených v části A bodě 2 této přílohy, jež se týkají jednotlivců, jsou jednotlivci ve věku 16 až 74 let.
               
      
                  3)
               
                  Zeměpisný rozsah zahrnuje domácnosti nebo jednotlivce nebo obojí, žijící kdekoliv na území dotčeného členského státu.
               
      C.   REFERENČNÍ OBDOBÍ
      Hlavním referenčním obdobím pro zjišťování statistických údajů je první čtvrtletí roku 2017.
      D.   DOPLŇUJÍCÍ SOCIOEKONOMICKÉ PROMĚNNÉ
      
                  1)
               
                  U témat a jejich proměnných uvedených v části A bodě 2 této přílohy, jež se týkají domácností, se zjišťují tyto doplňující proměnné:
                  
                              a)
                           
                              region bydliště podle klasifikace regionů NUTS1;
                           
                  
                              b)
                           
                              (nepovinně) region bydliště podle klasifikace NUTS2;
                           
                  
                              c)
                           
                              zeměpisná poloha, tedy zda se bydliště nachází v méně rozvinutých regionech, v přechodových regionech nebo v rozvinutějších regionech;
                           
                  
                              d)
                           
                              stupeň urbanizace, tedy zda se bydliště nachází v hustě obydlených oblastech, ve středně obydlených oblastech nebo v řídce obydlených oblastech;
                           
                  
                              e)
                           
                              typ domácnosti s uvedením počtu členů domácnosti: (nepovinně) počet osob ve věku od 16 do 24 let, (nepovinně) počet studentů ve věku od 16 do 24 let, (nepovinně) počet osob ve věku od 25 do 64 let, (nepovinně) počet osob ve věku 65 let a více a samostatně se zjišťuje počet dětí mladších 16 let, (nepovinně) počet dětí ve věku od 14 do 15 let, (nepovinně) počet dětí ve věku od 5 do 13 let, (nepovinně) počet dětí ve věku 4 let nebo mladších);
                           
                  
                              f)
                           
                              (nepovinně) čistý měsíční příjem domácnosti, který se zjišťuje jako hodnota nebo příjmová pásma odpovídající příjmovým kvartilům;
                           
                  
                              g)
                           
                              (nepovinně) celkový čistý měsíční ekvivalizovaný příjem domácnosti v kvintilech.
                           
               
      
                  2)
               
                  U témat a jejich proměnných uvedených v části A bodě 2 této přílohy, jež se týkají jednotlivců, se zjišťují tyto doplňující proměnné:
                  
                              a)
                           
                              pohlaví;
                           
                  
                              b)
                           
                              země narození, s uvedením, zda se jedná o osobu narozenou v tuzemsku nebo v zahraničí; v případě narození v zahraničí se také uvede, zda se osoba narodila v jiném členském státě EU nebo zemi mimo EU;
                           
                  
                              c)
                           
                              státní příslušnost, s uvedením, zda se jedná o státní příslušníky nebo cizí státní příslušníky, a upřesní se, zda osoba má státní příslušnost jiného členského státu EU nebo státu, který není členským státem EU;
                           
                  
                              d)
                           
                              věk, v celých letech; (nepovinně) mladší než 16 nebo starší než 74 let nebo obojí;
                           
                  
                              e)
                           
                              (nepovinně) faktický rodinný stav, tedy zda se jedná o osobu žijící v partnerském svazku, či nikoli;
                           
                  
                              f)
                           
                              úroveň dosaženého vzdělání s uvedením nejvyššího úspěšně ukončeného vzdělání podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED 2011): nanejvýš nižší sekundární vzdělání (ISCED 0, 1 nebo 2) nebo vyšší sekundární nebo postsekundární vzdělání nižší než terciární (ISCED 3 nebo 4) nebo terciární vzdělání (ISCED 5, 6, 7 nebo 8) nebo nižší než primární vzdělání (ISCED 0) nebo primární vzdělání (ISCED 1) nebo nižší sekundární vzdělání (ISCED 2) nebo vyšší sekundární vzdělání (ISCED 3) nebo postsekundární vzdělání nižší než terciární (ISCED 4) nebo první stupeň terciárního vzdělání (ISCED 5) nebo titul bakalář nebo jeho ekvivalent (ISCED 6) nebo titul magistr nebo jeho ekvivalent (ISCED 7) nebo titul doktor nebo jeho ekvivalent (ISCED 8);
                           
                  
                              g)
                           
                              situace ohledně zaměstnání, s uvedením, zda je osoba zaměstnanec nebo OSVČ, včetně pomáhajících rodinných příslušníků (nepovinně: zaměstnanec nebo OSVČ s plným pracovním úvazkem, zaměstnanec nebo OSVČ s částečným pracovním úvazkem, zaměstnanec s trvalým zaměstnáním nebo zaměstnáním na dobu neurčitou, zaměstnanec s dočasným zaměstnáním nebo smlouvou na dobu určitou, OSVČ, včetně pomáhajících rodinných příslušníků);
                           
                  
                              h)
                           
                              (nepovinně) ekonomické odvětví zaměstnání:
                              
                                          Sekce NACE Rev. 2
                                       
                                          Popis
                                       
                                          A
                                       
                                          Zemědělství, lesnictví a rybářství
                                       
                                          B, C, D a E
                                       
                                          Zpracovatelský průmysl, těžba a dobývání a jiná průmyslová odvětví
                                       
                                          F
                                       
                                          Stavebnictví
                                       
                                          G, H a I
                                       
                                          Velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství
                                       
                                          J
                                       
                                          Informační a komunikační činnosti
                                       
                                          K
                                       
                                          Peněžnictví a pojišťovnictví
                                       
                                          L
                                       
                                          Činnosti v oblasti nemovitostí
                                       
                                          M a N
                                       
                                          Podnikatelské služby
                                       
                                          O, P a Q
                                       
                                          Veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče
                                       
                                          R, S, T a U
                                       
                                          Ostatní činnosti
                                       
                           
                  
                              i)
                           
                              situace ohledně zaměstnání, s uvedením, zda je osoba nezaměstnaná nebo student/studentka nezapojený/nezapojená do pracovního procesu nebo jiná osoba nezapojená do pracovního procesu (nepovinně: osoba je v důchodu, předčasném důchodu nebo zanechala podnikání, je trvale zdravotně postižená, v povinné základní vojenské nebo civilní službě, v domácnosti nebo neaktivní z jakéhokoli jiného důvodu;
                           
                  
                              j)
                           
                              povolání podle Mezinárodní standardní klasifikace zaměstnání (ISCO-08), s uvedením, zda osoba je manuální pracovník, jiný pracovník, pracovník v oblasti informačních a komunikačních technologií, pracovník v jiné oblasti, než je oblast informačních a komunikačních technologií, a nepovinně všechna zaměstnání podle ISCO-08 na úrovni dvou míst číselného kódu.
                           
               
      E.   PERIODICITA
      Údaje stanovené v této příloze se poskytnou jednou za rok 2017.
      F.   LHŮTY
      
                  1)
               
                  Individuální záznamy údajů neumožňující přímou identifikaci dotčených statistických jednotek, uvedené v článku 6 a v bodě 6 přílohy II nařízení (ES) č. 808/2004 se předají Eurostatu do 5. října 2017. Do tohoto dne musí být datový soubor dokončen, validován a schválen.
               
      
                  2)
               
                  Metadata uvedená v článku 6 nařízení (ES) č. 808/2004 se zašlou Eurostatu do 31. května 2017.
               
      
                  3)
               
                  Zpráva o kvalitě uvedená v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 808/2004 se zašle Eurostatu do 5. listopadu 2017.
               
      
                  4)
               
                  Údaje a metadata se Eurostatu dodají v souladu se standardem pro výměnu dat určeným Eurostatem prostřednictvím služeb jednotného kontaktního místa. Pro metadata a zprávu o kvalitě se použije standardní struktura pro metadata stanovená Eurostatem.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.