Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2016 ze dne 17. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek acetamiprid, kyselina benzoová, flazasulfuron, mekoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxykarbazon, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyraklostrobin, chinoxyfen, thiakloprid, thiram, ziram a zoxamid (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2016/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 312/21
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2016
   ze dne 17. listopadu 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek acetamiprid, kyselina benzoová, flazasulfuron, mekoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxykarbazon, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, pyraklostrobin, chinoxyfen, thiakloprid, thiram, ziram a zoxamid
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
   
               (2)
            
               Pro dobu platnosti schválení účinných látek kyselina benzoová, flazasulfuron, mekoprop-P, mesosulfuron, propineb, propoxykarbazon, propyzamid, propikonazol, pyraklostrobin a zoxamid byla v nařízení Komise (EU) č. 823/2012 (3) stanovena odchylka. Platnost schválení uvedených látek skončí dne 31. ledna 2017.
            
   
               (3)
            
               Doba platnosti schválení účinných látek acetamiprid, mepanipyrim, Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342, chinoxyfen, thiakloprid, thiram a ziram byla prodloužena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1197/2012 (4). Platnost schválení uvedených látek skončí dne 30. dubna 2017.
            
   
               (4)
            
               Žádosti o obnovení schválení uvedených látek byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (5).
            
   
               (5)
            
               Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto nezbytné prodloužit dobu platnosti jejich schválení.
            
   
               (6)
            
               S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.
            
   
               (7)
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 823/2012 ze dne 14. září 2012, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o data ukončení platnosti schválení účinných látek 2,4DB, kyseliny benzoové, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, cyfluthrinu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, ethoxysulfuronu, fenamidonu, flazasulfuronu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mekopropu, mekopropu-P, mesosulfuronu, mesotrionu, oxadiargylu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, propikonazolu, propinebu, propoxykarbazonu, propyzamidu, pyraklostrobinu, silthiofamu, trifloxystrobinu, warfarinu a zoxamidu (Úř. věst. L 250, 15.9.2012, s. 13).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1197/2012 ze dne 13. prosince 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení aktivních látek acetamiprid, alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis kmen: AQ 10, benalaxyl, bifenazát, bromoxynil, chlorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum kmen: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, chinoxyfen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiakloprid, thiram a ziram (Úř. věst. L 342, 14.12.2012, s. 27).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
   
   
      PŘÍLOHA
      Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
      
                  1)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 54, propineb, datum nahrazuje datem „31. ledna 2018“;
               
      
                  2)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 55, propyzamid, datum nahrazuje datem „31. ledna 2018“;
               
      
                  3)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 57, mekoprop-P, datum nahrazuje datem „31. ledna 2018“;
               
      
                  4)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 58, propikonazol, datum nahrazuje datem „31. ledna 2018“;
               
      
                  5)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 73, thiram, datum nahrazuje datem „30. dubna 2018“;
               
      
                  6)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 74, ziram, datum nahrazuje datem „30. dubna 2018“;
               
      
                  7)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 75, mesosulfuron, datum nahrazuje datem „31. ledna 2018“;
               
      
                  8)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 76, propoxykarbazon, datum nahrazuje datem „31. ledna 2018“;
               
      
                  9)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 77, zoxamid, datum nahrazuje datem „31. ledna 2018“;
               
      
                  10)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 79, kyselina benzoová, datum nahrazuje datem „31. ledna 2018“;
               
      
                  11)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 80, flazasulfuron, datum nahrazuje datem „31. ledna 2018“;
               
      
                  12)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 81, pyraklostrobin, datum nahrazuje datem „31. ledna 2018“;
               
      
                  13)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 82, chinoxyfen, datum nahrazuje datem „30. dubna 2018“;
               
      
                  14)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 89, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, datum nahrazuje datem „30. dubna 2018“;
               
      
                  15)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 90, mepanipyrim, datum nahrazuje datem „30. dubna 2018“;
               
      
                  16)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 91, acetamiprid, datum nahrazuje datem „30. dubna 2018“;
               
      
                  17)
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 92, thiakloprid, datum nahrazuje datem „30. dubna 2018“.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.