Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2022 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací podniků ze třetích zemí a formátu informací, které mají být poskytnuty zákazníkům (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2022/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 313/11
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/2022
   ze dne 14. července 2016,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací podniků ze třetích zemí a formátu informací, které mají být poskytnuty zákazníkům
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 46 odst. 7 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (EU) č. 600/2014 stanoví harmonizovaný rámec pro zacházení s podniky ze třetích zemí, které vstupují do Unie, aby zde způsobilým protistranám a profesionálním zákazníkům poskytovaly investiční služby a činnosti.
            
   
               (2)
            
               Je třeba stanovit informace, které by podnik ze třetí země, který žádá o povolení k poskytování investičních služeb či výkonu investičních činností v celé Unii, měl poskytnout Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), a formát, v němž by měly být poskytnuty informace pro zákazníky podle čl. 46 odst. 5 nařízení (EU) č. 600/2014, a to v zájmu stanovení jednotných požadavků na podniky ze třetích zemí a využití možnosti poskytovat služby v celé Unii.
            
   
               (3)
            
               Aby mohl orgán ESMA podniky ze třetích zemí správně identifikovat a zaregistrovat, měly by být tomuto orgánu poskytnuty jejich kontaktní údaje, jejich vnitrostátní a mezinárodní identifikační kódy a doklad o tom, že mají v zemi, kde je dotyčný podnik usazen, povolení k poskytování investičních služeb.
            
   
               (4)
            
               Aby bylo zajištěno, že informace budou srozumitelné a jasné, je třeba věnovat pozornost jazyku a uspořádání, které podniky ze třetích zemí použijí k poskytování informací zákazníkům.
            
   
               (5)
            
               Použití tohoto nařízení by mělo být odloženo, aby bylo v souladu s datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014.
            
   
               (6)
            
               Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.
            
   
               (7)
            
               Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Informace nezbytné pro registraci
   Podnik ze třetí země, který žádá o povolení k poskytování investičních služeb či výkonu investičních činností v celé Unii v souladu s čl. 46 odst. 4 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 600/2014, poskytne orgánu ESMA tyto informace:
   
               a)
            
               plný název podniku (včetně právního názvu a případně jiného obchodního jména, jež bude podnik používat);
            
   
               b)
            
               kontaktní údaje podniku včetně adresy ústředí, telefonního čísla a e-mailové adresy;
            
   
               c)
            
               kontaktní údaje osoby odpovědné za žádost včetně telefonního čísla a e-mailové adresy;
            
   
               d)
            
               případnou adresu internetové stránky;
            
   
               e)
            
               vnitrostátní identifikační číslo podniku, je-li k dispozici;
            
   
               f)
            
               identifikační kód právnické osoby (LEI), je-li k dispozici;
            
   
               g)
            
               identifikační kód podniku (BIC), je-li k dispozici;
            
   
               h)
            
               název a adresu příslušného orgánu třetí země, který je odpovědný za dohled nad daným podnikem; pokud za dohled odpovídá více než jeden orgán, uvedou se podrobnosti o příslušných oblastech pravomocí;
            
   
               i)
            
               odkaz na registr každého příslušného orgánu dané třetí země, je-li k dispozici;
            
   
               j)
            
               informace o tom, které investiční služby, činnosti a doplňkové služby má v zemi, kde je podnik usazen, povoleno poskytovat;
            
   
               k)
            
               informace o investičních službách a činnostech, které mají být poskytovány v Unii, jakož i o případných doplňkových službách.
            
   Článek 2
   Požadavky na předkládání informací
   1.   Podnik ze třetí země orgán ESMA do 30 dnů informuje o veškerých změnách v informacích poskytnutých podle čl. 1 písm. a) až g), j) a k).
   2.   Informace poskytované orgánu ESMA podle čl. 1 písm. j) se poskytnou prostřednictvím písemného prohlášení vydaného příslušným orgánem třetí země.
   3.   Informace poskytované orgánu ESMA podle článku 1 musí být v angličtině, za použití latinské abecedy. Veškeré doprovodné dokumenty poskytované orgánu ESMA podle článku 1 a podle odstavce 2 tohoto článku musí být v angličtině; pokud byly sepsány v jiném jazyce, poskytne se rovněž ověřený překlad do angličtiny.
   Článek 3
   Informace týkající se druhu zákazníků v Unii
   1.   Podnik ze třetí země poskytne zákazníkům informace podle čl. 46 odst. 5 nařízení (EU) č. 600/2014 na trvalém nosiči.
   2.   Informace podle čl. 46 odst. 5 nařízení (EU) č. 600/2014 musí být:
   
               a)
            
               poskytnuty v angličtině nebo v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž mají být služby poskytovány;
            
   
               b)
            
               prezentovány a uspořádány tak, aby se snadno četly, přičemž je použito písmo čitelné velikosti;
            
   
               c)
            
               bez použití barev, které by mohly zhoršit jejich srozumitelnost.
            
   Článek 4
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne uvedeného v čl. 55 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 600/2014.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.