Nařízení Komise (EU) 2016/2029 ze dne 10. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2029/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 316/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2029
   ze dne 10. listopadu 2016,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (ES) č. 338/97 zahrnuje seznamy druhů živočichů a rostlin, s nimiž je omezen nebo regulován obchod. Do těchto seznamů jsou včleněny seznamy stanovené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „úmluva“). Na seznamech figurují také další druhy, jejichž stav zachování si žádá, aby byl regulován nebo monitorován obchod s nimi směřující z Unie a do Unie a probíhající na jejím území.
            
   
               (2)
            
               Do přílohy III úmluvy byly nedávno zařazeny tyto druhy: Dalbergia calycina, Dalbergia cubilquitzensis, Dalbergia glomerata a Dalbergia tucurensis (všechny s vysvětlivkou) na žádost Guatemaly; Cedrela fissilis a Cedrela lilloi (oba s vysvětlivkou) na žádost Brazílie; Pterocarpus erinaceus (s vysvětlivkou) na žádost Senegalu. Na žádost Hondurasu byl z přílohy III úmluvy vyňat druh Cairina moschata.
            
   
               (3)
            
               V návaznosti na změny přílohy III úmluvy je proto nutné provést změny v příloze C nařízení (ES) č. 338/97.
            
   
               (4)
            
               Po vstupu v platnost prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (2), budou jeho přísnějšímu právnímu režimu podléhat druhy Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis, Trachemys scripta elegans, Lithobates catesbeianus. Aby tyto druhy nemohly podléhat dvěma souběžným dovozním režimům, měly by být vyňaty z přílohy B nařízení (ES) č. 338/97.
            
   
               (5)
            
               V příloze D nařízení (ES) č. 338/97 by měla být opravena nomenklaturní chyba v souvislosti s druhem Lamprotornis regius.
            
   
               (6)
            
               S ohledem na rozsah změn je z důvodu přehlednosti vhodné celou přílohu nařízení (ES) č. 338/97 nahradit.
            
   
               (7)
            
               Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 189, 14.7.2016, s. 4.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D
      
      
                  1.
               
                  Druhy zařazené do příloh A, B, C a D jsou uváděny:
                  
                              a)
                           
                              jménem druhu, nebo
                           
                  
                              b)
                           
                              souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
                           
               
      
                  2.
               
                  Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
               
      
                  3.
               
                  Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.
               
      
                  4.
               
                  Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statusem jejich chráněnosti, který stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (1) nebo směrnice Rady 92/43/EHS (2).
               
      
                  5.
               
                  Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:
                  
                              a)
                           
                              „ssp.“ se používá k označení poddruhů;
                           
                  
                              b)
                           
                              „var(s).“ se používá k označení variety (variet) a
                           
                  
                              c)
                           
                              „fa.“ se používá k označení odrůdy (formy).
                           
               
      
                  6.
               
                  Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7, 8 a 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.
               
      
                  7.
               
                  (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.
               
      
                  8.
               
                  (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.
               
      
                  9.
               
                  (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.
               
      
                  10.
               
                  „Kultivarem“ se podle definice uvedené v osmém vydání International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny) rozumí jedinec ze škály rostlin, který byl a) vybrán z hlediska zvláštního znaku nebo kombinace znaků; b) je vymezený, jednotný a stabilní, pokud jde o tyto znaky, a c) při vhodném způsobu množení si tyto znaky uchovává. Taxon nemůže být považován za nový kultivar, dokud daný název kategorie a vymezení nejsou formálně zveřejněny v nejnovějším vydání Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny.
               
      
                  11.
               
                  Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.
               
      
                  12.
               
                  V případě, že je druh zahrnut v příloze A, B nebo C, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a odvozeniny druhu, pokud u tohoto druhu není vysvětlivka, která označuje, že jsou zahrnuty pouze některé části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:
                  
                              #1
                           
                              Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
                              
                                          a)
                                       
                                          semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin a
                                       
                              
                                          d)
                                       
                                          plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla.
                                       
                           
                  
                              #2
                           
                              Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
                              
                                          a)
                                       
                                          semen a pylu a
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
                                       
                           
                  
                              #3
                           
                              Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.
                           
                  
                              #4
                           
                              Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
                              
                                          a)
                                       
                                          semen (včetně tobolek čeledi Orchidaceae), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů Cactaceae spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů Beccariophoenix madagascariensis a Neodypsis decaryi vyvážená z Madagaskaru;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;
                                       
                              
                                          d)
                                       
                                          plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla (Orchidaceae) a čeledi Cactaceae;
                                       
                              
                                          e)
                                       
                                          stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu Opuntia podrodu Opuntia a rodu Selenicereus (Cactaceae) a
                                       
                              
                                          f)
                                       
                                          hotových výrobků druhu Euphorbia antisyphilitica, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
                                       
                           
                  
                              #5
                           
                              Označuje klády, řezivo a dýhy.
                           
                  
                              #6
                           
                              Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.
                           
                  
                              #7
                           
                              Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.
                           
                  
                              #8
                           
                              Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.
                           
                  
                              #9
                           
                              Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou těch, které jsou označeny štítkem „Vyrobeno z materiálu Hoodia spp. získaného z řízené sklizně a produkce na základě dohody s příslušným výkonným orgánem CITES [Botswany na základě dohody č. BW/xxxxxx] [Namibie na základě dohody č. NA/xxxxxx] [Jižní Afriky na základě dohody č. ZA/xxxxxx]“.
                           
                  
                              #10
                           
                              Označuje klády, řezivo, dýhy, včetně nehotového dřevěného zboží používaného k výrobě smyčců pro smyčcové hudební nástroje.
                           
                  
                              #11
                           
                              Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty.
                           
                  
                              #12
                           
                              Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.
                           
                  
                              #13
                           
                              Označuje jádro (také známé jako „endosperm“, „dužina“ nebo „kopra“) a veškeré jeho odvozené části.
                           
                  
                              #14
                           
                              Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
                              
                                          a)
                                       
                                          semen a pylu;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          plodů;
                                       
                              
                                          d)
                                       
                                          listů;
                                       
                              
                                          e)
                                       
                                          vysušeného (exhaustovaného) prášku z agarwood, včetně lisovaného prášku ve všech tvarech, a
                                       
                              
                                          f)
                                       
                                          hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod; tato výjimka se nepoužije na korálky, růžence a řezbářské výrobky.
                                       
                           
               
      
                  13.
               
                  Níže uvedené pojmy a výrazy, používané ve vysvětlivkách k těmto přílohám, jsou definovány následovně:
                  
                     Extrakt
                  
                  Jakákoli látka přímo získaná z rostlinného materiálu fyzikálními či chemickými prostředky bez ohledu na výrobní proces. Extrakt může mít skupenství pevné (např. krystaly, pryskyřice, jemné či hrubé částice), polopevné (např. gumy, vosky) nebo kapalné (např. roztoky, tinktury, oleje a esenciální oleje).
                  
                     Hotové výrobky, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod
                  
                  Výrobky přepravované po jednom nebo ve velkém, jež nevyžadují žádné další zpracování, jsou zabalené, označené pro konečné použití či maloobchod a jsou ve stavu, ve kterém je možné je prodávat široké veřejnosti nebo ve kterém je může široká veřejnost používat.
                  
                     Prášek
                  
                  Suchá pevná látka ve formě jemných nebo hrubých částic.
                  
                     Dřevěné štěpky
                  
                  Dřevo rozřezané, rozsekané či rozštípané na drobné kousky.
               
      
                  14.
               
                  Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena vysvětlivka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.
               
      
                  15.
               
                  Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.
               
      
                  16.
               
                  Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, toto nařízení se vztahuje pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
                  
                              § 1
                           
                              Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.
                           
                  
                              § 2
                           
                              Jakékoli peří nebo jakákoli kůže nebo jiná část, na které je peří.
                           
               
      
                  17.
               
                  Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, ustanovení tohoto nařízení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
                  
                              § 3
                           
                              Sušené a čerstvé rostliny, případně včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.
                           
                  
                              § 4
                           
                              Klády, řezivo a dýhy.
                           
               
      
                   
               
                  příloha A
               
                  příloha B
               
                  příloha C
               
                  obecný název
               
                  
                     FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)
                  
               
                  CHORDATA (STRUNATCI)
               
                  
                     MAMMALIA
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     savci
                  
               
                  ARTIODACTYLA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  sudokopytníci
               
                  
                     Antilocapridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     vidlorohovití
                  
               
                   
               
                  
                     Antilocapra americana (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)
               
                   
               
                   
               
                  vidloroh
               
                  
                     Bovidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     turovití
                  
               
                   
               
                  
                     Addax nasomaculatus (I)
               
                   
               
                   
               
                  adax
               
                   
               
                   
               
                  
                     Ammotragus lervia (II)
               
                   
               
                  paovce hřivnatá
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Antilope cervicapra (III Nepál/Pákistán)
               
                  antilopa jelení
               
                   
               
                   
               
                  
                     Bison bison athabascae (II)
               
                   
               
                  bizon lesní
               
                   
               
                  
                     Bos gaurus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bos frontalis (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení)
               
                   
               
                   
               
                  gaur
               
                   
               
                  
                     Bos mutus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bos grunniens (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení)
               
                   
               
                   
               
                  jak divoký
               
                   
               
                  
                     Bos sauveli (I)
               
                   
               
                   
               
                  kuprej
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Boselaphus tragocamelus (III Pákistán)
               
                  nilgau
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Bubalus arnee (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Bubalus bubalis (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení)
               
                  arni
               
                   
               
                  
                     Bubalus depressicornis (I)
               
                   
               
                   
               
                  anoa
               
                   
               
                  
                     Bubalus mindorensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  tamarau
               
                   
               
                  
                     Bubalus quarlesi (I)
               
                   
               
                   
               
                  anoa horský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Budorcas taxicolor (II)
               
                   
               
                  takin
               
                   
               
                  
                     Capra falconeri (I)
               
                   
               
                   
               
                  koza šrouborohá
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Capra hircus aegagrus (III Pákistán) (Na jedince domestikované formy se toto nařízení nevztahuje)
               
                  koza sindská
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Capra sibirica (III Pákistán)
               
                  kozorožec sibiřský
               
                   
               
                  
                     Capricornis milneedwardsii (I)
               
                   
               
                   
               
                  serau čínský
               
                   
               
                  
                     Capricornis rubidus (I)
               
                   
               
                   
               
                  serau červený
               
                   
               
                  
                     Capricornis sumatraensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  serau velký
               
                   
               
                  
                     Capricornis thar (I)
               
                   
               
                   
               
                  serau himálajský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cephalophus brookei (II)
               
                   
               
                  chocholatka Brookeova
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cephalophus dorsalis (II)
               
                   
               
                  chocholatka černohřbetá
               
                   
               
                  
                     Cephalophus jentinki (I)
               
                   
               
                   
               
                  chocholatka čabraková
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cephalophus ogilbyi (II)
               
                   
               
                  chocholatka Ogilbyova
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cephalophus silvicultor (II)
               
                   
               
                  chocholatka žlutohřbetá
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cephalophus zebra (II)
               
                   
               
                  chocholatka páskovaná
               
                   
               
                   
               
                  
                     Damaliscus pygargus pygargus (II)
               
                   
               
                  buvolec pestrý bělořitný
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Gazella bennettii (III Pákistán)
               
                  gazela indická (činkara)
               
                   
               
                  
                     Gazella cuvieri (I)
               
                   
               
                   
               
                  gazela atlaská
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Gazella dorcas (III Alžírsko/Tunisko)
               
                  gazela dorkas
               
                   
               
                  
                     Gazella leptoceros (I)
               
                   
               
                   
               
                  gazela písková
               
                   
               
                  
                     Hippotragus niger variani (I)
               
                   
               
                   
               
                  antilopa obrovská
               
                   
               
                   
               
                  
                     Kobus leche (II)
               
                   
               
                  voduška červená
               
                   
               
                  
                     Naemorhedus baileyi (I)
               
                   
               
                   
               
                  goral červený
               
                   
               
                  
                     Naemorhedus caudatus (I)
               
                   
               
                   
               
                  goral východní
               
                   
               
                  
                     Naemorhedus goral (I)
               
                   
               
                   
               
                  goral tmavý
               
                   
               
                  
                     Naemorhedus griseus (I)
               
                   
               
                   
               
                  goral sečuánský
               
                   
               
                  
                     Nanger dama (I)
               
                   
               
                   
               
                  gazela dama
               
                   
               
                  
                     Oryx dammah (I)
               
                   
               
                   
               
                  přímorožec šavlorohý
               
                   
               
                  
                     Oryx leucoryx (I)
               
                   
               
                   
               
                  přímorožec arabský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Ovis ammon (II) (s výjimkou poddruhů zařazených v příloze A)
               
                   
               
                  argali
               
                   
               
                  
                     Ovis ammon hodgsonii (I)
               
                   
               
                   
               
                  argali tibetský
               
                   
               
                  
                     Ovis ammon nigrimontana (I)
               
                   
               
                   
               
                  argali turkestánský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Ovis canadensis (II) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)
               
                   
               
                  ovce tlustorohá
               
                   
               
                  
                     Ovis orientalis ophion (I)
               
                   
               
                   
               
                  ovce kruhorohá, poddruh ophion
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Ovis vignei (II) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)
               
                   
               
                  ovce stepní
               
                   
               
                  
                     Ovis vignei vignei (I)
               
                   
               
                   
               
                  ovce stepní, poddruh vignei
                  
               
                   
               
                  
                     Pantholops hodgsonii (I)
               
                   
               
                   
               
                  orongo
               
                   
               
                   
               
                  
                     Philantomba monticola (II)
               
                   
               
                  chocholatka modrá
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Pseudois nayaur (III Pákistán)
               
                  nahur modrý
               
                   
               
                  
                     Pseudoryx nghetinhensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  saola
               
                   
               
                  
                     
                        Rupicapra pyrenaica ornata (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  kamzík apeninský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Saiga borealis (II)
               
                   
               
                  sajga mongolská
               
                   
               
                   
               
                  
                     Saiga tatarica (II)
               
                   
               
                  sajga tatarská
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Tetracerus quadricornis (III Nepál)
               
                  antilopa čtyřrohá
               
                  
                     Camelidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     velbloudovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Lama guanicoe (II)
               
                   
               
                  guanako
               
                   
               
                  
                     Vicugna vicugna (I) (s výjimkou populací v: Argentině [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii [celá populace]; Chile [populace oblasti Primera Región]; Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], které jsou zahrnuty v příloze B)
               
                  
                     Vicugna vicugna (II) (pouze populace v Argentině
                      (3) [populace provincií Jujuy a Catamarca a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívii
                      (4) [celá populace]; Chile
                      (5) [populace oblasti Primera Región]; Ekvádoru
                      (6) [celá populace] a Peru
                      (7) [celá populace]; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)
               
                   
               
                  vikuňa
               
                  
                     Cervidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     jelenovití
                  
               
                   
               
                  
                     Axis calamianensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  axis kalamianský
               
                   
               
                  
                     Axis kuhlii (I)
               
                   
               
                   
               
                  axis baveánský
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Axis porcinus (III Pákistán, s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)
               
                  axis vepří
               
                   
               
                  
                     Axis porcinus annamiticus (I)
               
                   
               
                   
               
                  axis vepří, poddruh annamiticus
                  
               
                   
               
                  
                     Blastocerus dichotomus (I)
               
                   
               
                   
               
                  jelenec bahenní
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cervus elaphus bactrianus (II)
               
                   
               
                  jelen bucharský
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cervus elaphus barbarus (III Alžírsko/Tunisko)
               
                  jelen berberský
               
                   
               
                  
                     Cervus elaphus hanglu (I)
               
                   
               
                   
               
                  jelen hanglu
               
                   
               
                  
                     Dama dama mesopotamica (I)
               
                   
               
                   
               
                  daněk mezopotámský
               
                   
               
                  
                     Hippocamelus spp. (I)
               
                   
               
                   
               
                  huemul
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Mazama temama cerasina (III Guatemala)
               
                  mazama červený, poddruh cerasina
                  
               
                   
               
                  
                     Muntiacus crinifrons (I)
               
                   
               
                   
               
                  muntžak tmavý
               
                   
               
                  
                     Muntiacus vuquangensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  muntžak obrovský
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)
               
                  jelenec běloocasý, poddruh mayensis
                  
               
                   
               
                  
                     Ozotoceros bezoarticus (I)
               
                   
               
                   
               
                  jelenec pampový
               
                   
               
                   
               
                  
                     Pudu mephistophiles (II)
               
                   
               
                  pudu severní
               
                   
               
                  
                     Pudu puda (I)
               
                   
               
                   
               
                  pudu jižní
               
                   
               
                  
                     Rucervus duvaucelii (I)
               
                   
               
                   
               
                  barasinga
               
                   
               
                  
                     Rucervus eldii (I)
               
                   
               
                   
               
                  jelen lyrorohý
               
                  
                     Hippopotamidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     hrochovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Hexaprotodon liberiensis (II)
               
                   
               
                  hrošík liberijský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Hippopotamus amphibius (II)
               
                   
               
                  hroch obojživelný
               
                  
                     Moschidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kabarovití
                  
               
                   
               
                  
                     Moschus spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)
               
                  
                     Moschus spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)
               
                   
               
                  kabar
               
                  
                     Suidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     prasatovití
                  
               
                   
               
                  
                     Babyrousa babyrussa (I)
               
                   
               
                   
               
                  babirusa zlatá
               
                   
               
                  
                     Babyrousa bolabatuensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  babirusa Bola-Batu
               
                   
               
                  
                     Babyrousa celebensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  babirusa sulaweská
               
                   
               
                  
                     Babyrousa togeanensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  babirusa togianská
               
                   
               
                  
                     Sus salvanius (I)
               
                   
               
                   
               
                  prase zakrslé
               
                  
                     Tayassuidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     pekariovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací Pecari tajacu (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)
               
                   
               
                  pekariovití
               
                   
               
                  
                     Catagonus wagneri (I)
               
                   
               
                   
               
                  pekari Wagnerův
               
                  CARNIVORA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  šelmy
               
                  
                     Ailuridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  pandy malé
               
                   
               
                  
                     Ailurus fulgens (I)
               
                   
               
                   
               
                  panda červená
               
                  
                     Canidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     psovití
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Canis aureus (III Indie)
               
                  šakal obecný
               
                   
               
                  
                     
                        Canis lupus (I/II)
                  
                  (všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako Canis lupus familiaris a Canis lupus dingo.)
               
                  
                     Canis lupus (II) (populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako Canis lupus familiaris a Canis lupus dingo)
               
                   
               
                  vlk obecný
               
                   
               
                  
                     Canis simensis
                  
               
                   
               
                   
               
                  vlček etiopský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cerdocyon thous (II)
               
                   
               
                  maikong
               
                   
               
                   
               
                  
                     Chrysocyon brachyurus (II)
               
                   
               
                  pes hřivnatý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cuon alpinus (II)
               
                   
               
                  dhoul
               
                   
               
                   
               
                  
                     Lycalopex culpaeus (II)
               
                   
               
                  pes horský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Lycalopex fulvipes (II)
               
                   
               
                  pes Darwinův
               
                   
               
                   
               
                  
                     Lycalopex griseus (II)
               
                   
               
                  pes argentinský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Lycalopex gymnocercus (II)
               
                   
               
                  pes pampový
               
                   
               
                  
                     Speothos venaticus (I)
               
                   
               
                   
               
                  pes pralesní
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Vulpes bengalensis (III Indie)
               
                  liška džunglová
               
                   
               
                   
               
                  
                     Vulpes cana (II)
               
                   
               
                  liška kana
               
                   
               
                   
               
                  
                     Vulpes zerda (II)
               
                   
               
                  fenek
               
                  
                     Eupleridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  šelmy madagaskarské
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cryptoprocta ferox (II)
               
                   
               
                  fosa
               
                   
               
                   
               
                  
                     Eupleres goudotii (II)
               
                   
               
                  puchol malý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Fossa fossana (II)
               
                   
               
                  fanaloka
               
                  
                     Felidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kočkovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení)
               
                   
               
                  kočkovití
               
                   
               
                  
                     Acinonyx jubatus (I) (Roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1)
               
                   
               
                   
               
                  gepard
               
                   
               
                  
                     Caracal caracal (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)
               
                   
               
                   
               
                  karakal
               
                   
               
                  
                     Catopuma temminckii (I)
               
                   
               
                   
               
                  kočka Temminckova
               
                   
               
                  
                     Felis nigripes (I)
               
                   
               
                   
               
                  kočka černonohá
               
                   
               
                  
                     
                        Felis silvestris (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  kočka divoká
               
                   
               
                  
                     Leopardus geoffroyi (I)
               
                   
               
                   
               
                  kočka slaništní
               
                   
               
                  
                     Leopardus jacobitus (I)
               
                   
               
                   
               
                  kočka horská
               
                   
               
                  
                     Leopardus pardalis (I)
               
                   
               
                   
               
                  ocelot velký
               
                   
               
                  
                     Leopardus tigrinus (I)
               
                   
               
                   
               
                  ocelot stromový
               
                   
               
                  
                     Leopardus wiedii (I)
               
                   
               
                   
               
                  margay
               
                   
               
                  
                     
                        Lynx lynx (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  rys ostrovid
               
                   
               
                  
                     Lynx pardinus (I)
               
                   
               
                   
               
                  rys pardálový
               
                   
               
                  
                     Neofelis nebulosa (I)
               
                   
               
                   
               
                  levhart obláčkový
               
                   
               
                  
                     Panthera leo persica (I)
               
                   
               
                   
               
                  lev perský
               
                   
               
                  
                     Panthera onca (I)
               
                   
               
                   
               
                  jaguár
               
                   
               
                  
                     Panthera pardus (I)
               
                   
               
                   
               
                  levhart
               
                   
               
                  
                     Panthera tigris (I)
               
                   
               
                   
               
                  tygr
               
                   
               
                  
                     Pardofelis marmorata (I)
               
                   
               
                   
               
                  kočka mramorová
               
                   
               
                  
                     Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)
               
                   
               
                   
               
                  kočka bengálská, poddruh bengalensis
                  
               
                   
               
                  
                     Prionailurus iriomotensis (II)
               
                   
               
                   
               
                  kočka iriomotská
               
                   
               
                  
                     Prionailurus planiceps (I)
               
                   
               
                   
               
                  kočka plochočelá
               
                   
               
                  
                     Prionailurus rubiginosus (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)
               
                   
               
                   
               
                  kočka cejlonská
               
                   
               
                  
                     Puma concolor coryi (I)
               
                   
               
                   
               
                  puma, poddruh coryi
                  
               
                   
               
                  
                     Puma concolor costaricensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  puma, poddruh costaricensis
                  
               
                   
               
                  
                     Puma concolor couguar (I)
               
                   
               
                   
               
                  puma, poddruh couguar
                  
               
                   
               
                  
                     Puma yagouaroundi(I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)
               
                   
               
                   
               
                  jaguarundi
               
                   
               
                  
                     Uncia uncia (I)
               
                   
               
                   
               
                  irbis
               
                  
                     Herpestidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     promykovití
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Herpestes edwardsi (III Indie/Pákistán)
               
                  promyka mungo
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Herpestes fuscus (III Indie)
               
                  promyka hnědá
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Herpestes javanicus (III Pákistán)
               
                  promyka malá
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Herpestes javanicus auropunctatus (III Indie)
               
                  promyka zlatá
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Herpestes smithii (III Indie)
               
                  promyka rudá
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Herpestes urva (III Indie)
               
                  promyka krabová
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Herpestes vitticollis (III Indie)
               
                  promyka pruhovaná
               
                  
                     Hyaenidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     hyenovití
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Hyaena hyaena (III Pákistán)
               
                  hyena žíhaná
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Proteles cristata (III Botswana)
               
                  hyenka hřivnatá
               
                  
                     Mephitidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     skunkovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Conepatus humboldtii (II)
               
                   
               
                  skunk jižní
               
                  
                     Mustelidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     lasicovití
                  
               
                  
                     Lutrinae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     vydry
                  
               
                   
               
                   
               
                  Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
               
                   
               
                  vydry
               
                   
               
                  
                     Aonyx capensis microdon (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)
               
                   
               
                   
               
                  vydra konžská
               
                   
               
                  
                     Enhydra lutris nereis (I)
               
                   
               
                   
               
                  vydra mořská, poddruh nereis
                  
               
                   
               
                  
                     Lontra felina (I)
               
                   
               
                   
               
                  vydra pobřežní
               
                   
               
                  
                     Lontra longicaudis (I)
               
                   
               
                   
               
                  vydra jihoamerická
               
                   
               
                  
                     Lontra provocax (I)
               
                   
               
                   
               
                  vydra jižní
               
                   
               
                  
                     Lutra lutra (I)
               
                   
               
                   
               
                  vydra říční
               
                   
               
                  
                     Lutra nippon (I)
               
                   
               
                   
               
                  vydra japonská
               
                   
               
                  
                     Pteronura brasiliensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  vydra obrovská
               
                  
                     Mustelinae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kuny
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Eira barbara (III Honduras)
               
                  hyrare
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Galictis vittata (III Kostarika)
               
                  grizon velký
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Martes flavigula (III Indie)
               
                  charza žlutohrdlá
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Martes foina intermedia (III Indie)
               
                  kuna skalní, poddruh intermedia
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Martes gwatkinsii (III Indie)
               
                  charza jižní
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Mellivora capensis (III Botswana)
               
                  medojed
               
                   
               
                  
                     Mustela nigripes (I)
               
                   
               
                   
               
                  tchoř černonohý
               
                  
                     Odobenidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     mrožovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Odobenus rosmarus (III Kanada)
               
                   
               
                  mrož
               
                  
                     Otariidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     lachtanovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Arctocephalus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
               
                   
               
                  lachtan
               
                   
               
                  
                     Arctocephalus philippii (II)
               
                   
               
                   
               
                  lachtan ostrovní
               
                   
               
                  
                     Arctocephalus townsendi (I)
               
                   
               
                   
               
                  lachtan guadalupský
               
                  
                     Phocidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     tuleňovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Mirounga leonina (II)
               
                   
               
                  rypouš sloní
               
                   
               
                  
                     Monachus spp. (I)
               
                   
               
                   
               
                  tuleň
               
                  
                     Procyonidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     medvídkovití
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Bassaricyon gabbii (III Kostarika)
               
                  olingo štíhlý
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)
               
                  fret malý
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Nasua narica (III Honduras)
               
                  nosál bělohubý
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Nasua nasua solitaria (III Uruguay)
               
                  nosál červený, poddruh solitaria
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Potos flavus (III Honduras)
               
                  kynkažu
               
                  
                     Ursidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     medvědovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
               
                   
               
                  medvědovití
               
                   
               
                  
                     Ailuropoda melanoleuca (I)
               
                   
               
                   
               
                  panda velká
               
                   
               
                  
                     Helarctos malayanus (I)
               
                   
               
                   
               
                  medvěd malajský
               
                   
               
                  
                     Melursus ursinus (I)
               
                   
               
                   
               
                  medvěd pyskatý
               
                   
               
                  
                     Tremarctos ornatus (I)
               
                   
               
                   
               
                  medvěd brýlatý
               
                   
               
                  
                     
                        Ursus arctos (I/II)
                  
                  (pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh Ursus arctos isabellinus (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II)
               
                   
               
                   
               
                  medvěd hnědý
               
                   
               
                  
                     Ursus thibetanus (I)
               
                   
               
                   
               
                  medvěd ušatý
               
                  
                     Viverridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     cibetkovití
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Arctictis binturong (III Indie)
               
                  binturong
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Civettictis civetta (III Botswana)
               
                  cibetka africká
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cynogale bennettii (II)
               
                   
               
                  mampalon
               
                   
               
                   
               
                  
                     Hemigalus derbyanus (II)
               
                   
               
                  puchol žíhaný
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Paguma larvata (III Indie)
               
                  oviječ maskovaný
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Paradoxurus hermaphroditus (III Indie)
               
                  oviječ skvrnitý
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Paradoxurus jerdoni (III Indie)
               
                  oviječ tmavý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Prionodon linsang (II)
               
                   
               
                  linsang pruhovaný
               
                   
               
                  
                     Prionodon pardicolor (I)
               
                   
               
                   
               
                  linsang skvrnitý
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Viverra civettina (III Indie)
               
                  cibetka pobřežní
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Viverra zibetha (III Indie)
               
                  cibetka asijská
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Viverricula indica (III Indie)
               
                  cibetka malá
               
                  CETACEA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kytovci
                  
               
                   
               
                  CETACEA spp. (I/II) (8)
                  
               
                   
               
                   
               
                  kytovci
               
                  CHIROPTERA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  letouni
               
                  
                     Phyllostomidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     listonosovití
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)
               
                  listonos bělopruhý
               
                  
                     Pteropodidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kaloňovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Acerodon spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
               
                   
               
                  kaloň
               
                   
               
                  
                     Acerodon jubatus (I)
               
                   
               
                   
               
                  kaloň zlatotemenný
               
                   
               
                   
               
                  
                     Pteropus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou Pteropus brunneus)
               
                   
               
                  kaloň
               
                   
               
                  
                     Pteropus insularis (I)
               
                   
               
                   
               
                  kaloň mikronéský
               
                   
               
                  
                     Pteropus livingstonii (II)
               
                   
               
                   
               
                  kaloň komorský
               
                   
               
                  
                     Pteropus loochoensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  kaloň japonský
               
                   
               
                  
                     Pteropus mariannus (I)
               
                   
               
                   
               
                  kaloň mariánský
               
                   
               
                  
                     Pteropus molossinus (I)
               
                   
               
                   
               
                  kaloň karolínský
               
                   
               
                  
                     Pteropus pelewensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  kaloň babelthuapský
               
                   
               
                  
                     Pteropus pilosus (I)
               
                   
               
                   
               
                  kaloň palauský
               
                   
               
                  
                     Pteropus rodricensis (II)
               
                   
               
                   
               
                  kaloň rodriguezský
               
                   
               
                  
                     Pteropus samoensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  kaloň samojský
               
                   
               
                  
                     Pteropus tonganus (I)
               
                   
               
                   
               
                  kaloň tonžský
               
                   
               
                  
                     Pteropus ualanus (I)
               
                   
               
                   
               
                  kaloň ualanský
               
                   
               
                  
                     Pteropus voeltzkowi (II)
               
                   
               
                   
               
                  kaloň pembský
               
                   
               
                  
                     Pteropus yapensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  kaloň japský
               
                  CINGULATA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  pásovci
               
                  
                     Dasypodidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     pásovcovití
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cabassous centralis (III Kostarika)
               
                  pásovec středoamerický
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cabassous tatouay (III Uruguay)
               
                  pásovec dlouhouchý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Chaetophractus nationi (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)
               
                   
               
                  pásovec bolivijský
               
                   
               
                  
                     Priodontes maximus (I)
               
                   
               
                   
               
                  pásovec velký
               
                  DASYUROMORPHIA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  vačnatci-kunovci
               
                  
                     Dasyuridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kunovcovití
                  
               
                   
               
                  
                     Sminthopsis longicaudata (I)
               
                   
               
                   
               
                  vakomyš západoaustralská
               
                   
               
                  
                     Sminthopsis psammophila (I)
               
                   
               
                   
               
                  vakomyš dunová
               
                  DIPROTODONTIA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  vačnatci-dvojitozubci
               
                  
                     Macropodidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     klokanovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Dendrolagus inustus (II)
               
                   
               
                  klokan hnědý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Dendrolagus ursinus (II)
               
                   
               
                  klokan medvědí
               
                   
               
                  
                     Lagorchestes hirsutus (I)
               
                   
               
                   
               
                  klokan kosmatý
               
                   
               
                  
                     Lagostrophus fasciatus (I)
               
                   
               
                   
               
                  klokan páskovaný
               
                   
               
                  
                     Onychogalea fraenata (I)
               
                   
               
                   
               
                  klokan uzdičkový
               
                  
                     Phalangeridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kuskusovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Phalanger intercastellanus (II)
               
                   
               
                  kuskus východní
               
                   
               
                   
               
                  
                     Phalanger mimicus (II)
               
                   
               
                  kuskus jižní
               
                   
               
                   
               
                  
                     Phalanger orientalis (II)
               
                   
               
                  kuskus pruhovaný
               
                   
               
                   
               
                  
                     Spilocuscus kraemeri (II)
               
                   
               
                  kuskus manuský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Spilocuscus maculatus (II)
               
                   
               
                  kuskus skvrnitý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Spilocuscus papuensis (II)
               
                   
               
                  kuskus papuánský
               
                  
                     Potoroidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     klokánkovití
                  
               
                   
               
                  
                     Bettongia spp. (I)
               
                   
               
                   
               
                  klokánek
               
                  
                     Vombatidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     vombatovití
                  
               
                   
               
                  
                     Lasiorhinus krefftii (I)
               
                   
               
                   
               
                  vombat Kreftův
               
                  LAGOMORPHA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  zajíci
               
                  
                     Leporidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     zajícovití
                  
               
                   
               
                  
                     Caprolagus hispidus (I)
               
                   
               
                   
               
                  králík štětinatý
               
                   
               
                  
                     Romerolagus diazi (I)
               
                   
               
                   
               
                  králík lávový
               
                  MONOTREMATA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  ptakořitní
               
                  
                     Tachyglossidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     ježurovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Zaglossus spp. (II)
               
                   
               
                  paježura
               
                  PERAMELEMORPHIA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  bandikuti
               
                  
                     Peramelidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  bandikutovití hrubosrstí
               
                   
               
                  
                     Perameles bougainville (I)
               
                   
               
                   
               
                  bandikut páskovaný
               
                  
                     Thylacomyidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  bandikutovití jemnosrstí
               
                   
               
                  
                     Macrotis lagotis (I)
               
                   
               
                   
               
                  bandikut králíkovitý
               
                  PERISSODACTYLA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  lichokopytníci
               
                  
                     Equidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     koňovití
                  
               
                   
               
                  
                     Equus africanus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Equus asinus (osel domácí), která není předmětem tohoto nařízení)
               
                   
               
                   
               
                  osel africký
               
                   
               
                  
                     Equus grevyi (I)
               
                   
               
                   
               
                  zebra Grévyho
               
                   
               
                  
                     Equus hemionus (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy Equus hemionus hemionus (džigetaj) a Equus hemionus khur (khur) jsou vyjmenovány v příloze I)
               
                   
               
                   
               
                  osel asijský
               
                   
               
                  
                     Equus kiang (II)
               
                   
               
                   
               
                  kiang
               
                   
               
                  
                     Equus przewalskii (I)
               
                   
               
                   
               
                  kůň Převalského
               
                   
               
                   
               
                  
                     Equus zebra hartmannae (II)
               
                   
               
                  zebra Hartmannové
               
                   
               
                  
                     Equus zebra zebra (I)
               
                   
               
                   
               
                  zebra kapská
               
                  
                     Rhinocerotidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     nosorožcovití
                  
               
                   
               
                  Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)
               
                   
               
                   
               
                  nosorožcovití
               
                   
               
                   
               
                  
                     Ceratotherium simum simum (II) (pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhu zařazeného v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)
               
                   
               
                  nosorožec tuponosý jižní
               
                  
                     Tapiridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     tapírovití
                  
               
                   
               
                  Tapiridae spp. (I) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze B)
               
                   
               
                   
               
                  tapírovití
               
                   
               
                   
               
                  
                     Tapirus terrestris (II)
               
                   
               
                  tapír jihoamerický
               
                  PHOLIDOTA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  luskouni
               
                  
                     Manidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     luskounovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Manis spp. (II)
                  (pro druhy Manis crassicaudata (luskoun tlustoocasý), Manis culionensis (luskoun filipínský), Manis javanica (luskoun ostrovní) a Manis pentadactyla (luskoun krátkoocasý) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)
               
                   
               
                  luskoun
               
                  PILOSA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  chudozubí
               
                  
                     Bradypodidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     lenochodovití tříprstí
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Bradypus pygmaeus (II)
               
                   
               
                  lenochod trpasličí
               
                   
               
                   
               
                  
                     Bradypus variegatus (II)
               
                   
               
                  lenochod hnědokrký
               
                  
                     Megalonychidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     lenochodovití dvouprstí
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Choloepus hoffmanni (III Kostarika)
               
                  lenochod krátkokrký
               
                  
                     Myrmecophagidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     mravenečníkovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Myrmecophaga tridactyla (II)
               
                   
               
                  mravenečník velký
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Tamandua mexicana (III Guatemala)
               
                  mravenečník mexický
               
                  PRIMATES
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     primáti
                  
               
                   
               
                   
               
                  PRIMATESspp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
               
                   
               
                  primáti
               
                  
                     Atelidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     chápanovití
                  
               
                   
               
                  
                     Alouatta coibensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  vřešťan panamský
               
                   
               
                  
                     Alouatta palliata (I)
               
                   
               
                   
               
                  vřešťan pláštíkový
               
                   
               
                  
                     Alouatta pigra (I)
               
                   
               
                   
               
                  vřešťan mono
               
                   
               
                  
                     Ateles geoffroyi frontatus (I)
               
                   
               
                   
               
                  chápan středoamerický, poddruh frontatus
                  
               
                   
               
                  
                     Ateles geoffroyi panamensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  chápan středoamarický, poddruh panamensis
                  
               
                   
               
                  
                     Brachyteles arachnoides (I)
               
                   
               
                   
               
                  chápan pavoučí
               
                   
               
                  
                     Brachyteles hypoxanthus (I)
               
                   
               
                   
               
                  chápan severní
               
                   
               
                  
                     Oreonax flavicauda (I)
               
                   
               
                   
               
                  chápan hnědý
               
                  
                     Cebidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     malpovití
                  
               
                   
               
                  
                     Callimico goeldii (I)
               
                   
               
                   
               
                  kalimiko
               
                   
               
                  
                     Callithrix aurita (I)
               
                   
               
                   
               
                  kosman ušatý
               
                   
               
                  
                     Callithrix flaviceps (I)
               
                   
               
                   
               
                  kosman žlutohlavý
               
                   
               
                  
                     Leontopithecus spp. (I)
               
                   
               
                   
               
                  lvíček
               
                   
               
                  
                     Saguinus bicolor (I)
               
                   
               
                   
               
                  tamarín pestrý
               
                   
               
                  
                     Saguinus geoffroyi (I)
               
                   
               
                   
               
                  tamarín Geoffroyův
               
                   
               
                  
                     Saguinus leucopus (I)
               
                   
               
                   
               
                  tamarín běloruký
               
                   
               
                  
                     Saguinus martinsi (I)
               
                   
               
                   
               
                  tamarín Martinsův
               
                   
               
                  
                     Saguinus oedipus (I)
               
                   
               
                   
               
                  tamarín pinčí
               
                   
               
                  
                     Saimiri oerstedii (I)
               
                   
               
                   
               
                  kotul rudohřbetý
               
                  
                     Cercopithecidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kočkodanovití
                  
               
                   
               
                  
                     Cercocebus galeritus (I)
               
                   
               
                   
               
                  mangabej chocholatý
               
                   
               
                  
                     Cercopithecus diana (I)
               
                   
               
                   
               
                  kočkodan Dianin
               
                   
               
                  
                     Cercopithecus roloway (I)
               
                   
               
                   
               
                  kočkodan Rolowayův
               
                   
               
                  
                     Cercopithecus solatus (II)
               
                   
               
                   
               
                  kočkodan sluneční
               
                   
               
                  
                     Colobus satanas (II)
               
                   
               
                   
               
                  gueréza černá
               
                   
               
                  
                     Macaca silenus (I)
               
                   
               
                   
               
                  makak lví
               
                   
               
                  
                     Mandrillus leucophaeus (I)
               
                   
               
                   
               
                  dril
               
                   
               
                  
                     Mandrillus sphinx (I)
               
                   
               
                   
               
                  mandril
               
                   
               
                  
                     Nasalis larvatus (I)
               
                   
               
                   
               
                  kahau nosatý
               
                   
               
                  
                     Piliocolobus foai (II)
               
                   
               
                   
               
                  gueréza středoafrická
               
                   
               
                  
                     Piliocolobus gordonorum (II)
               
                   
               
                   
               
                  gueréza stříbřitonohá
               
                   
               
                  
                     Piliocolobus kirkii (I)
               
                   
               
                   
               
                  gueréza zanzibarská
               
                   
               
                  
                     Piliocolobus pennantii (II)
               
                   
               
                   
               
                  gueréza Pennantova
               
                   
               
                  
                     Piliocolobus preussi (II)
               
                   
               
                   
               
                  gueréza kamerunská
               
                   
               
                  
                     Piliocolobus rufomitratus (I)
               
                   
               
                   
               
                  gueréza červenohlavá
               
                   
               
                  
                     Piliocolobus tephrosceles (II)
               
                   
               
                   
               
                  gueréza šedonohá
               
                   
               
                  
                     Piliocolobus tholloni (II)
               
                   
               
                   
               
                  gueréza Thollonova
               
                   
               
                  
                     Presbytis potenziani (I)
               
                   
               
                   
               
                  hulman mentavejský
               
                   
               
                  
                     Pygathrix spp. (I)
               
                   
               
                   
               
                  langur
               
                   
               
                  
                     Rhinopithecus spp. (I)
               
                   
               
                   
               
                  langur
               
                   
               
                  
                     Semnopithecus ajax (I)
               
                   
               
                   
               
                  hulman kašmírský
               
                   
               
                  
                     Semnopithecus dussumieri (I)
               
                   
               
                   
               
                  hulman jižní
               
                   
               
                  
                     Semnopithecus entellus (I)
               
                   
               
                   
               
                  hulman posvátný
               
                   
               
                  
                     Semnopithecus hector (I)
               
                   
               
                   
               
                  hulman tarajský
               
                   
               
                  
                     Semnopithecus hypoleucos (I)
               
                   
               
                   
               
                  hulman černoruký
               
                   
               
                  
                     Semnopithecus priam (I)
               
                   
               
                   
               
                  hulman priamský
               
                   
               
                  
                     Semnopithecus schistaceus (I)
               
                   
               
                   
               
                  hulman nepálský
               
                   
               
                  
                     Simias concolor (I)
               
                   
               
                   
               
                  kahau mentavejský
               
                   
               
                  
                     Trachypithecus delacouri (II)
               
                   
               
                   
               
                  hulman Delacourův
               
                   
               
                  
                     Trachypithecus francoisi (II)
               
                   
               
                   
               
                  hulman uzdičkový
               
                   
               
                  
                     Trachypithecus geei (I)
               
                   
               
                   
               
                  hulman zlatý
               
                   
               
                  
                     Trachypithecus hatinhensis (II)
               
                   
               
                   
               
                  hulman hatinhský
               
                   
               
                  
                     Trachypithecus johnii (II)
               
                   
               
                   
               
                  hulman nilgirský
               
                   
               
                  
                     Trachypithecus laotum (II)
               
                   
               
                   
               
                  hulman laoský
               
                   
               
                  
                     Trachypithecus pileatus (I)
               
                   
               
                   
               
                  hulman chocholatý
               
                   
               
                  
                     Trachypithecus poliocephalus (II)
               
                   
               
                   
               
                  hulman zlatohlavý
               
                   
               
                  
                     Trachypithecus shortridgei (I)
               
                   
               
                   
               
                  hulman Shortridgeův
               
                  
                     Cheirogaleidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     makiovití
                  
               
                   
               
                  Cheirogaleidae spp. (I)
               
                   
               
                   
               
                  makiovití
               
                  
                     Daubentoniidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     ksukolovití
                  
               
                   
               
                  
                     Daubentonia madagascariensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  ksukol ocasatý
               
                  
                     Hominidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     hominidi
                  
               
                   
               
                  
                     Gorilla beringei (I)
               
                   
               
                   
               
                  gorila horská
               
                   
               
                  
                     Gorilla gorilla (I)
               
                   
               
                   
               
                  gorila nížinná
               
                   
               
                  
                     Pan spp. (I)
               
                   
               
                   
               
                  šimpanz
               
                   
               
                  
                     Pongo abelii (I)
               
                   
               
                   
               
                  orangutan sumaterský
               
                   
               
                  
                     Pongo pygmaeus (I)
               
                   
               
                   
               
                  orangutan bornejský
               
                  
                     Hylobatidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     gibonovití
                  
               
                   
               
                  Hylobatidae spp. (I)
               
                   
               
                   
               
                  gibonovití
               
                  
                     Indriidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     indriovití
                  
               
                   
               
                  Indriidae spp. (I)
               
                   
               
                   
               
                  indriovití
               
                  
                     Lemuridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     lemurovití denní
                  
               
                   
               
                  Lemuridae spp. (I)
               
                   
               
                   
               
                  lemurovití denní
               
                  
                     Lepilemuridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     lemurovití noční
                  
               
                   
               
                  Lepilemuridae spp. (I)
               
                   
               
                   
               
                  lemurovití noční
               
                  
                     Lorisidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     outloňovití
                  
               
                   
               
                  
                     Nycticebus spp. (I)
               
                   
               
                   
               
                  outloň
               
                  
                     Pitheciidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     chvostanovití
                  
               
                   
               
                  
                     Cacajao spp. (I)
               
                   
               
                   
               
                  uakari
               
                   
               
                  
                     Callicebus barbarabrownae (II)
               
                   
               
                   
               
                  titi světlý
               
                   
               
                  
                     Callicebus melanochir (II)
               
                   
               
                   
               
                  titi černoruký
               
                   
               
                  
                     Callicebus nigrifrons (II)
               
                   
               
                   
               
                  titi černočelý
               
                   
               
                  
                     Callicebus personatus (II)
               
                   
               
                   
               
                  titi maskovaný
               
                   
               
                  
                     Chiropotes albinasus (I)
               
                   
               
                   
               
                  chvostan bělonosý
               
                  
                     Tarsiidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     nártounovití
                  
               
                   
               
                  
                     Tarsius spp. (II)
               
                   
               
                   
               
                  nártoun
               
                  PROBOSCIDEA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  chobotnatci
               
                  
                     Elephantidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     slonovití
                  
               
                   
               
                  
                     Elephas maximus (I)
               
                   
               
                   
               
                  slon indický
               
                   
               
                  
                     Loxodonta africana (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B)
               
                  
                     Loxodonta africana (II)
                  (pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe (9); všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)
               
                   
               
                  slon africký
               
                  RODENTIA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  hlodavci
               
                  
                     Chinchillidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     činčilovití
                  
               
                   
               
                  
                     Chinchilla spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)
               
                   
               
                   
               
                  činčila
               
                  
                     Cuniculidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     pakovití
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cuniculus paca (III Honduras)
               
                  paka nížinná
               
                  
                     Dasyproctidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     agutiovití
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Dasyprocta punctata (III Honduras)
               
                  aguti středoamerický
               
                  
                     Erethizontidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     urzonovití
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Sphiggurus mexicanus (III Honduras)
               
                  kuandu mexický
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Sphiggurus spinosus (III Uruguay)
               
                  kuandu dlouhosrstý
               
                  
                     Hystricidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     dikobrazovití
                  
               
                   
               
                  
                     
                        Hystrix cristata
                     
                  
               
                   
               
                   
               
                  dikobraz obecný
               
                  
                     Muridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     myšovití
                  
               
                   
               
                  
                     Leporillus conditor (I)
               
                   
               
                   
               
                  krysa zajícová
               
                   
               
                  
                     Pseudomys fieldi praeconis (I)
               
                   
               
                   
               
                  myška hlasatelská
               
                   
               
                  
                     Xeromys myoides (I)
               
                   
               
                   
               
                  krysa pobřežní
               
                   
               
                  
                     Zyzomys pedunculatus (I)
               
                   
               
                   
               
                  skálomyš tlustoocasá
               
                  
                     Sciuridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     veverkovití
                  
               
                   
               
                  
                     Cynomys mexicanus (I)
               
                   
               
                   
               
                  psoun Merriamův
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Marmota caudata (III Indie)
               
                  svišť dlouhoocasý
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Marmota himalayana (III Indie)
               
                  svišť himálajský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Ratufa spp. (II)
               
                   
               
                  ratufa
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Sciurus deppei (III Kostarika)
               
                  veverka Deppeova
               
                  SCANDENTIA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  tany
               
                   
               
                   
               
                  SCANDENTIA spp. (II)
               
                   
               
                  tany
               
                  SIRENIA
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  sirény
               
                  
                     Dugongidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     dugongovití
                  
               
                   
               
                  
                     Dugong dugon (I)
               
                   
               
                   
               
                  dugong indický
               
                  
                     Trichechidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kapustňákovití
                  
               
                   
               
                  
                     Trichechus inunguis (I)
               
                   
               
                   
               
                  kapustňák jihoamerický
               
                   
               
                  
                     Trichechus manatus (I)
               
                   
               
                   
               
                  kapustňák širokonosý
               
                   
               
                  
                     Trichechus senegalensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  kapustňák senegalský
               
                  
                     AVES
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     ptáci
                  
               
                  ANSERIFORMES
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  vrubozobí
               
                  
                     Anatidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kachnovití
                  
               
                   
               
                  
                     Anas aucklandica (I)
               
                   
               
                   
               
                  čírka hnědá
               
                   
               
                   
               
                  
                     Anas bernieri (II)
               
                   
               
                  čírka černoskvrnná
               
                   
               
                  
                     Anas chlorotis (I)
               
                   
               
                   
               
                  čírka novozélandská
               
                   
               
                   
               
                  
                     Anas formosa (II)
               
                   
               
                  čírka sibiřská
               
                   
               
                  
                     Anas laysanensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  kachna laysanská
               
                   
               
                  
                     Anas nesiotis (I)
               
                   
               
                   
               
                  čírka campbellská
               
                   
               
                  
                     
                        Anas querquedula
                     
                  
               
                   
               
                   
               
                  čírka modrá
               
                   
               
                  
                     Asarcornis scutulata (I)
               
                   
               
                   
               
                  pižmovka bělokřídlá
               
                   
               
                  
                     Aythya innotata
                  
               
                   
               
                   
               
                  polák madagaskarský
               
                   
               
                  
                     
                        Aythya nyroca
                     
                  
               
                   
               
                   
               
                  polák malý
               
                   
               
                  
                     Branta canadensis leucopareia (I)
               
                   
               
                   
               
                  berneška velká aleutská
               
                   
               
                  
                     
                        Branta ruficollis (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  berneška rudokrká
               
                   
               
                  
                     Branta sandvicensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  berneška havajská
               
                   
               
                   
               
                  
                     Coscoroba coscoroba (II)
               
                   
               
                  labuť koskoroba
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cygnus melancoryphus (II)
               
                   
               
                  labuť černokrká
               
                   
               
                   
               
                  
                     Dendrocygna arborea (II)
               
                   
               
                  husička stromová
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Dendrocygna autumnalis (III Honduras)
               
                  husička podzimní
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Dendrocygna bicolor (III Honduras)
               
                  husička dvoubarvá
               
                   
               
                  
                     Mergus octosetaceus
                  
               
                   
               
                   
               
                  morčák paranský
               
                   
               
                  
                     
                        Oxyura leucocephala (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  kachnice bělohlavá
               
                   
               
                  
                     Rhodonessa caryophyllacea (pravděpodobně vyhynulá) (I)
               
                   
               
                   
               
                  kachna růžovohlavá
               
                   
               
                   
               
                  
                     Sarkidiornis melanotos (II)
               
                   
               
                  pižmovka hřebenatá
               
                   
               
                  
                     Tadorna cristata
                  
               
                   
               
                   
               
                  husice chocholatá
               
                  APODIFORMES
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  svišťouni
               
                  
                     Trochilidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kolibříkovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
               
                   
               
                  kolibříkovití
               
                   
               
                  
                     Glaucis dohrnii (I)
               
                   
               
                   
               
                  kolibřík bronzovoocasý
               
                  CHARADRIIFORMES
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  dlouhokřídlí
               
                  
                     Burhinidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     dytíkovití
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Burhinus bistriatus (III Guatemala)
               
                  dytík dvoupruhý
               
                  
                     Laridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     rackovití
                  
               
                   
               
                  
                     Larus relictus (I)
               
                   
               
                   
               
                  racek reliktní
               
                  
                     Scolopacidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     slukovití
                  
               
                   
               
                  
                     Numenius borealis (I)
               
                   
               
                   
               
                  koliha severní
               
                   
               
                  
                     Numenius tenuirostris (I)
               
                   
               
                   
               
                  koliha tenkozobá
               
                   
               
                  
                     Tringa guttifer (I)
               
                   
               
                   
               
                  vodouš ochotský
               
                  CICONIIFORMES
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  brodiví
               
                  
                     Ardeidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     volavkovití
                  
               
                   
               
                  
                     
                        Ardea alba
                     
                  
               
                   
               
                   
               
                  volavka bílá
               
                   
               
                  
                     
                        Bubulcus ibis
                     
                  
               
                   
               
                   
               
                  volavka rusohlavá
               
                   
               
                  
                     
                        Egretta garzetta
                     
                  
               
                   
               
                   
               
                  volavka stříbřitá
               
                  
                     Balaenicipitidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     člunozobcovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Balaeniceps rex (II)
               
                   
               
                  člunozobec africký
               
                  
                     Ciconiidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     čápovití
                  
               
                   
               
                  
                     Ciconia boyciana (I)
               
                   
               
                   
               
                  čáp východní
               
                   
               
                  
                     
                        Ciconia nigra (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  čáp černý
               
                   
               
                  
                     Ciconia stormi
                  
               
                   
               
                   
               
                  čáp pestrý
               
                   
               
                  
                     Jabiru mycteria (I)
               
                   
               
                   
               
                  čáp jabiru
               
                   
               
                  
                     Leptoptilos dubius
                  
               
                   
               
                   
               
                  marabu indický
               
                   
               
                  
                     Mycteria cinerea (I)
               
                   
               
                   
               
                  nesyt bílý
               
                  
                     Phoenicopteridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     plameňákovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
               
                   
               
                  plameňákovití
               
                   
               
                  
                     
                        Phoenicopterus ruber (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  plameňák karibský
               
                  
                     Threskiornithidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     ibisovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Eudocimus ruber (II)
               
                   
               
                  ibis rudý
               
                   
               
                  
                     Geronticus calvus (II)
               
                   
               
                   
               
                  ibis jihoafrický
               
                   
               
                  
                     Geronticus eremita (I)
               
                   
               
                   
               
                  ibis skalní
               
                   
               
                  
                     Nipponia nippon (I)
               
                   
               
                   
               
                  ibis čínský
               
                   
               
                  
                     
                        Platalea leucorodia (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  kolpík bílý
               
                   
               
                  
                     Pseudibis gigantea
                  
               
                   
               
                   
               
                  ibis obrovský
               
                  COLUMBIFORMES
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  měkkozobí
               
                  
                     Columbidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     holubovití
                  
               
                   
               
                  
                     Caloenas nicobarica (I)
               
                   
               
                   
               
                  holub nikobarský
               
                   
               
                  
                     Claravis godefrida
                  
               
                   
               
                   
               
                  holub červenokřídlý
               
                   
               
                  
                     
                        Columba livia
                     
                  
               
                   
               
                   
               
                  holub skalní
               
                   
               
                  
                     Ducula mindorensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  holub císařský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Gallicolumba luzonica (II)
               
                   
               
                  holub krvavý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Goura spp. (II)
               
                   
               
                  korunáč
               
                   
               
                  
                     Leptotila wellsi
                  
               
                   
               
                   
               
                  holub Wellsův
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Nesoenas mayeri (III Mauricius)
               
                  holub růžový
               
                   
               
                  
                     
                        Streptopelia turtur
                     
                  
               
                   
               
                   
               
                  hrdlička divoká
               
                  CORACIIFORMES
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  srostloprstí
               
                  
                     Bucerotidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     zoborožcovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Aceros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
               
                   
               
                  zoborožec
               
                   
               
                  
                     Aceros nipalensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  zoborožec rudokrký
               
                   
               
                   
               
                  
                     Anorrhinus spp. (II)
               
                   
               
                  zoborožec
               
                   
               
                   
               
                  
                     Anthracoceros spp. (II)
               
                   
               
                  zoborožec
               
                   
               
                   
               
                  
                     Berenicornis spp. (II)
               
                   
               
                  zoborožec
               
                   
               
                   
               
                  
                     Buceros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
               
                   
               
                  dvojzoborožec
               
                   
               
                  
                     Buceros bicornis (I)
               
                   
               
                   
               
                  dvojzoborožec žlutozobý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Penelopides spp. (II)
               
                   
               
                  zoborožec
               
                   
               
                  
                     Rhinoplax vigil (I)
               
                   
               
                   
               
                  zoborožec štítnatý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Rhyticeros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
               
                   
               
                  zoborožec
               
                   
               
                  
                     Rhyticeros subruficollis (I)
               
                   
               
                   
               
                  zoborožec běloprsý
               
                  CUCULIFORMES
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  kukačky
               
                  
                     Musophagidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     turakovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Tauraco spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
               
                   
               
                  turako
               
                   
               
                  
                     Tauraco bannermani (II)
               
                   
               
                   
               
                  turako Bannermanův
               
                  FALCONIFORMES
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     dravci
                  
               
                   
               
                   
               
                  FALCONIFORMES spp. (II)
                  (s výjimkou druhů uvedených v příloze A; s výjimkou jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je uveden v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny; a s výjimkou druhu Caracara lutosa)
               
                   
               
                  dravci
               
                  
                     Accipitridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     jestřábovití
                  
               
                   
               
                  
                     
                        Accipiter brevipes (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  krahujec krátkoprstý
               
                   
               
                  
                     
                        Accipiter gentilis (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  jestřáb lesní
               
                   
               
                  
                     
                        Accipiter nisus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  krahujec obecný
               
                   
               
                  
                     
                        Aegypius monachus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  sup hnědý
               
                   
               
                  
                     Aquila adalberti (I)
               
                   
               
                   
               
                  orel iberský
               
                   
               
                  
                     
                        Aquila chrysaetos (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  orel skalní
               
                   
               
                  
                     
                        Aquila clanga (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  orel volavý
               
                   
               
                  
                     Aquila heliaca (I)
               
                   
               
                   
               
                  orel královský
               
                   
               
                  
                     
                        Aquila pomarina (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  orel křiklavý
               
                   
               
                  
                     
                        Buteo buteo (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  káně lesní
               
                   
               
                  
                     
                        Buteo lagopus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  káně rousná
               
                   
               
                  
                     
                        Buteo rufinus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  káně bělochvostá
               
                   
               
                  
                     Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)
               
                   
               
                   
               
                  luňákovec kubánský
               
                   
               
                  
                     
                        Circaetus gallicus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  orlík krátkoprstý
               
                   
               
                  
                     
                        Circus aeruginosus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  moták pochop
               
                   
               
                  
                     
                        Circus cyaneus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  moták pilich
               
                   
               
                  
                     
                        Circus macrourus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  moták stepní
               
                   
               
                  
                     
                        Circus pygargus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  moták lužní
               
                   
               
                  
                     
                        Elanus caeruleus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  luněc šedý
               
                   
               
                  
                     Eutriorchis astur (II)
               
                   
               
                   
               
                  orlík madagaskarský
               
                   
               
                  
                     
                        Gypaetus barbatus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  orlosup bradatý
               
                   
               
                  
                     
                        Gyps fulvus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  sup bělohlavý
               
                   
               
                  
                     Haliaeetus spp. (I/II) (druh Haliaeetus albicilla(orel mořský) je uveden v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)
               
                   
               
                   
               
                  orel
               
                   
               
                  
                     Harpia harpyja (I)
               
                   
               
                   
               
                  harpyje pralesní
               
                   
               
                  
                     
                        Hieraaetus fasciatus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  orel jestřábí
               
                   
               
                  
                     
                        Hieraaetus pennatus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  orel nejmenší
               
                   
               
                  
                     Leucopternis occidentalis (II)
               
                   
               
                   
               
                  káně západní
               
                   
               
                  
                     
                        Milvus migrans
                     
                     (II) (s výjimkou Milvus migrans lineatus, který je zařazen v příloze B)
               
                   
               
                   
               
                  luňák hnědý
               
                   
               
                  
                     
                        Milvus milvus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  luňák červený
               
                   
               
                  
                     
                        Neophron percnopterus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  sup mrchožravý
               
                   
               
                  
                     
                        Pernis apivorus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  včelojed lesní
               
                   
               
                  
                     Pithecophaga jefferyi (I)
               
                   
               
                   
               
                  orel opičí
               
                  
                     Cathartidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kondorovití
                  
               
                   
               
                  
                     Gymnogyps californianus (I)
               
                   
               
                   
               
                  kondor kalifornský
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Sarcoramphus papa (III Honduras)
               
                  kondor královský
               
                   
               
                  
                     Vultur gryphus (I)
               
                   
               
                   
               
                  kondor andský
               
                  
                     Falconidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     sokolovití
                  
               
                   
               
                  
                     Falco araeus (I)
               
                   
               
                   
               
                  poštolka seychelská
               
                   
               
                  
                     
                        Falco biarmicus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  raroh jižní
               
                   
               
                  
                     
                        Falco cherrug (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  raroh velký
               
                   
               
                  
                     
                        Falco columbarius (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  dřemlík tundrový
               
                   
               
                  
                     
                        Falco eleonorae (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  ostříž jižní
               
                   
               
                  
                     Falco jugger (I)
               
                   
               
                   
               
                  raroh lagar
               
                   
               
                  
                     
                        Falco naumanni (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  poštolka jižní
               
                   
               
                  
                     Falco newtoni (I) (pouze populace na Seychelách)
               
                   
               
                   
               
                  poštolka madagaskarská
               
                   
               
                  
                     Falco pelegrinoides (I)
               
                   
               
                   
               
                  sokol šahin
               
                   
               
                  
                     Falco peregrinus (I)
               
                   
               
                   
               
                  sokol stěhovavý
               
                   
               
                  
                     Falco punctatus (I)
               
                   
               
                   
               
                  poštolka mauricijská
               
                   
               
                  
                     Falco rusticolus (I)
               
                   
               
                   
               
                  raroh lovecký
               
                   
               
                  
                     
                        Falco subbuteo (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  ostříž lesní
               
                   
               
                  
                     
                        Falco tinnunculus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  poštolka obecná
               
                   
               
                  
                     
                        Falco vespertinus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  poštolka rudonohá
               
                  
                     Pandionidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     orlovcovití
                  
               
                   
               
                  
                     
                        Pandion haliaetus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  orlovec říční
               
                  GALLIFORMES
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  hrabaví
               
                  
                     Cracidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  hokovití
               
                   
               
                  
                     Crax alberti (III Kolumbie)
               
                   
               
                   
               
                  hoko modrozobý
               
                   
               
                  
                     Crax blumenbachii (I)
               
                   
               
                   
               
                  hoko červenolaločnatý
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Crax daubentoni (III Kolumbie)
               
                  hoko žlutolaločnatý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Crax fasciolata
                  
               
                   
               
                  hoko žlutozobý
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Crax globulosa (III Kolumbie)
               
                  hoko korunkatý
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Crax rubra (III Kolumbie/Kostarika/Guatemala/Honduras)
               
                  hoko proměnlivý
               
                   
               
                  
                     Mitu mitu (I)
               
                   
               
                   
               
                  hoko mitu
               
                   
               
                  
                     Oreophasis derbianus (I)
               
                   
               
                   
               
                  guan horský
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)
               
                  čačalaka obecná
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Pauxi pauxi (III Kolumbie)
               
                  hoko přílbový
               
                   
               
                  
                     Penelope albipennis (I)
               
                   
               
                   
               
                  guan bělokřídlý
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Penelope purpurascens (III Honduras)
               
                  guan chocholatý
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Penelopina nigra (III Guatemala)
               
                  guan malý
               
                   
               
                  
                     Pipile jacutinga (I)
               
                   
               
                   
               
                  guan černočelý
               
                   
               
                  
                     Pipile pipile (I)
               
                   
               
                   
               
                  guan trinidadský
               
                  
                     Megapodiidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     tabonovití
                  
               
                   
               
                  
                     Macrocephalon maleo (I)
               
                   
               
                   
               
                  tabon přílbový
               
                  
                     Phasianidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     bažantovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Argusianus argus (II)
               
                   
               
                  argus okatý
               
                   
               
                  
                     Catreus wallichii (I)
               
                   
               
                   
               
                  bažant Wallichův
               
                   
               
                  
                     Colinus virginianus ridgwayi (I)
               
                   
               
                   
               
                  křepel virginský, poddruh ridgwayi
                  
               
                   
               
                  
                     Crossoptilon crossoptilon (I)
               
                   
               
                   
               
                  bažant tibetský
               
                   
               
                  
                     Crossoptilon mantchuricum (I)
               
                   
               
                   
               
                  bažant mandžuský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Gallus sonneratii (II)
               
                   
               
                  kur Sonneratův
               
                   
               
                   
               
                  
                     Ithaginis cruentus (II)
               
                   
               
                  bažant krvavý
               
                   
               
                  
                     Lophophorus impejanus (I)
               
                   
               
                   
               
                  bažant lesklý
               
                   
               
                  
                     Lophophorus lhuysii (I)
               
                   
               
                   
               
                  bažant zelenoocasý
               
                   
               
                  
                     Lophophorus sclateri (I)
               
                   
               
                   
               
                  bažant Sclaterův
               
                   
               
                  
                     Lophura edwardsi (I)
               
                   
               
                   
               
                  bažant Edwardsův
               
                   
               
                   
               
                  
                     Lophura hatinhensis
                  
               
                   
               
                  bažant vietnamský
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Lophura leucomelanos (III Pákistán)
               
                  bažant kalij
               
                   
               
                  
                     Lophura swinhoii (I)
               
                   
               
                   
               
                  bažant Swinhoeův
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Meleagris ocellata (III Guatemala)
               
                  krocan paví
               
                   
               
                  
                     Odontophorus strophium
                  
               
                   
               
                   
               
                  křepel límcový
               
                   
               
                  
                     Ophrysia superciliosa
                  
               
                   
               
                   
               
                  křepelka himálajská
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Pavo cristatus (III Pákistán)
               
                  páv korunkatý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Pavo muticus (II)
               
                   
               
                  páv zelený
               
                   
               
                   
               
                  
                     Polyplectron bicalcaratum (II)
               
                   
               
                  bažant paví
               
                   
               
                   
               
                  
                     Polyplectron germaini (II)
               
                   
               
                  bažant bělolící
               
                   
               
                   
               
                  
                     Polyplectron malacense (II)
               
                   
               
                  bažant malajský
               
                   
               
                  
                     Polyplectron napoleonis (I)
               
                   
               
                   
               
                  bažant palawanský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Polyplectron schleiermacheri (II)
               
                   
               
                  bažant bornejský
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Pucrasia macrolopha (III Pákistán)
               
                  bažant chocholatý
               
                   
               
                  
                     Rheinardia ocellata (I)
               
                   
               
                   
               
                  bažant perlový
               
                   
               
                  
                     Syrmaticus ellioti (I)
               
                   
               
                   
               
                  bažant Elliotův
               
                   
               
                  
                     Syrmaticus humiae (I)
               
                   
               
                   
               
                  bažant Humeové
               
                   
               
                  
                     Syrmaticus mikado (I)
               
                   
               
                   
               
                  bažant mikado
               
                   
               
                  
                     Tetraogallus caspius (I)
               
                   
               
                   
               
                  velekur kaspický
               
                   
               
                  
                     Tetraogallus tibetanus (I)
               
                   
               
                   
               
                  velekur tibetský
               
                   
               
                  
                     Tragopan blythii (I)
               
                   
               
                   
               
                  satyr Blythův
               
                   
               
                  
                     Tragopan caboti (I)
               
                   
               
                   
               
                  satyr Cabotův
               
                   
               
                  
                     Tragopan melanocephalus (I)
               
                   
               
                   
               
                  satyr černohlavý
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Tragopan satyra (III Nepál)
               
                  satyr himálajský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Tympanuchus cupido attwateri (II)
               
                   
               
                  tetřívek prériový, poddruh attwateri
                  
               
                  GRUIFORMES
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  krátkokřídlí
               
                  
                     Gruidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     jeřábovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
               
                   
               
                  jeřábovití
               
                   
               
                  
                     Grus americana (I)
               
                   
               
                   
               
                  jeřáb americký
               
                   
               
                  
                     Grus canadensis (I/II) (druh je uveden v příloze II, ale poddruhy Grus canadensis nesiottes a Grus canadensis pulla jsou uvedeny v příloze I)
               
                   
               
                   
               
                  jeřáb kanadský
               
                   
               
                  
                     
                        Grus grus (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  jeřáb popelavý
               
                   
               
                  
                     Grus japonensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  jeřáb mandžuský
               
                   
               
                  
                     Grus leucogeranus (I)
               
                   
               
                   
               
                  jeřáb bílý
               
                   
               
                  
                     Grus monacha (I)
               
                   
               
                   
               
                  jeřáb kápový
               
                   
               
                  
                     Grus nigricollis (I)
               
                   
               
                   
               
                  jeřáb černokrký
               
                   
               
                  
                     Grus vipio (I)
               
                   
               
                   
               
                  jeřáb červenolící
               
                  
                     Otididae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     dropovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)
               
                   
               
                  dropovití
               
                   
               
                  
                     Ardeotis nigriceps (I)
               
                   
               
                   
               
                  drop černohlavý
               
                   
               
                  
                     Chlamydotis macqueenii (I)
               
                   
               
                   
               
                  drop obojkový
               
                   
               
                  
                     Chlamydotis undulata (I)
               
                   
               
                   
               
                  drop hřivnatý
               
                   
               
                  
                     Houbaropsis bengalensis (I)
               
                   
               
                   
               
                  drop bengálský
               
                   
               
                  
                     
                        Otis tarda (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  drop velký
               
                   
               
                  
                     Sypheotides indicus (II)
               
                   
               
                   
               
                  drop indický
               
                   
               
                  
                     
                        Tetrax tetrax (II)
                  
               
                   
               
                   
               
                  drop malý
               
                  
                     Rallidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     chřástalovití
                  
               
                   
               
                  
                     Gallirallus sylvestris (I)
               
                   
               
                   
               
                  chřástal Howeův
               
                  
                     Rhynochetidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kaguovití
                  
               
                   
               
                  
                     Rhynochetos jubatus (I)
               
                   
               
                   
               
                  kagu chocholatý
               
                  PASSERIFORMES
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  pěvci
               
                  
                     Atrichornithidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     křováčkovití
                  
               
                   
               
                  
                     Atrichornis clamosus (I)
               
                   
               
                   
               
                  křováček zvučný
               
                  
                     Cotingidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kotingovití
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cephalopterus ornatus (III Kolumbie)
               
                  vranucha ozdobná
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cephalopterus penduliger (III Kolumbie)
               
                  vranucha dlouholaločnatá
               
                   
               
                  
                     Cotinga maculata (I)
               
                   
               
                   
               
                  kotinga brazilská
               
                   
               
                   
               
                  
                     Rupicola spp. (II)
               
                   
               
                  skalňák
               
                   
               
                  
                     Xipholena atropurpurea (I)
               
                   
               
                   
               
                  kotinga bělokřídlá
               
                  
                     Emberizidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     strnadovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Gubernatrix cristata (II)
               
                   
               
                  kardinál zelený
               
                   
               
                   
               
                  
                     Paroaria capitata (II)
               
                   
               
                  kardinál černohřbetý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Paroaria coronata (II)
               
                   
               
                  kardinál šedý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Tangara fastuosa (II)
               
                   
               
                  tangara nádherná
               
                  
                     Estrildidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     astrildovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Amandava formosa (II)
               
                   
               
                  tygříček olivový
               
                   
               
                   
               
                  
                     Lonchura fuscata
                  
               
                   
               
                  rýžovník hnědý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Lonchura oryzivora (II)
               
                   
               
                  rýžovník šedý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Poephila cincta cincta (II)
               
                   
               
                  pásovník krátkoocasý, poddruh cincta
                  
               
                  
                     Fringillidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     pěnkavovití
                  
               
                   
               
                  
                     Carduelis cucullata (I)
               
                   
               
                   
               
                  čížek ohnivý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Carduelis yarrellii (II)
               
                   
               
                  čížek žlutolící
               
                  
                     Hirundinidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     vlaštovkovití
                  
               
                   
               
                  
                     Pseudochelidon sirintarae (I)
               
                   
               
                   
               
                  břehule bělooká
               
                  
                     Icteridae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     vlhovcovití
                  
               
                   
               
                  
                     Xanthopsar flavus (I)
               
                   
               
                   
               
                  vlhovec paraguajský
               
                  
                     Meliphagidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kystráčkovití
                  
               
                   
               
                  
                     Lichenostomus melanops cassidix (I)
               
                   
               
                   
               
                  medosavka zlatohrdlá, poddruh cassidix
                  
               
                  
                     Muscicapidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     lejskovití
                  
               
                   
               
                  
                     Acrocephalus rodericanus (III Mauricius)
               
                   
               
                   
               
                  rákosník rodriguézský
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cyornis ruckii (II)
               
                   
               
                  lejsek medanský
               
                   
               
                  
                     Dasyornis broadbenti litoralis (pravděpodobně vyhynulý) (I)
               
                   
               
                   
               
                  střízlíkovec rezavohlavý
               
                   
               
                  
                     Dasyornis longirostris (I)
               
                   
               
                   
               
                  střízlíkovec západní
               
                   
               
                   
               
                  
                     Garrulax canorus (II)
               
                   
               
                  sojkovec drozdovitý
               
                   
               
                   
               
                  
                     Garrulax taewanus (II)
               
                   
               
                  sojkovec
               
                   
               
                   
               
                  
                     Leiothrix argentauris (II)
               
                   
               
                  timálie stříbrouchá
               
                   
               
                   
               
                  
                     Leiothrix lutea (II)
               
                   
               
                  timálie čínská
               
                   
               
                   
               
                  
                     Liocichla omeiensis (II)
               
                   
               
                  sojkovec s-čchuanský
               
                   
               
                  
                     Picathartes gymnocephalus (I)
               
                   
               
                   
               
                  vranule bělokrká
               
                   
               
                  
                     Picathartes oreas (I)
               
                   
               
                   
               
                  vranule šedokrká
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     Terpsiphone bourbonnensis (III Mauricius)
               
                  lejskovec maskarénský
               
                  
                     Paradisaeidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     rajkovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  Paradisaeidae spp. (II)
               
                   
               
                  rajkovití
               
                  
                     Pittidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     pitovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Pitta guajana (II)
               
                   
               
                  pita páskovaná
               
                   
               
                  
                     Pitta gurneyi (I)
               
                   
               
                   
               
                  pita thajská
               
                   
               
                  
                     Pitta kochi (I)
               
                   
               
                   
               
                  pita luzonská
               
                   
               
                   
               
                  
                     Pitta nympha (II)
               
                   
               
                  pita hnědokorunkatá
               
                  
                     Pycnonotidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     bulbulovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Pycnonotus zeylanicus (II)
               
                   
               
                  bulbul korunkatý
               
                  
                     Sturnidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     špačkovití
                  
               
                   
               
                   
               
                  
                     Gracula religiosa (II)
               
                   
               
                  loskuták posvátný
               
                   
               
                  
                     Leucopsar rothschildi (I)
               
                   
               
                   
               
                  majna Rothschildova
               
                  
                     Zosteropidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     kruhoočkovití
                  
               
                   
               
                  
                     Zosterops albogularis (I)
               
                   
               
                   
               
                  kruhoočko černouzdičkové
               
                  PELECANIFORMES
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  veslonozí
               
                  
                     Fregatidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     fregatkovití
                  
               
                   
               
                  
                     Fregata andrewsi (I)
               
                   
               
                   
               
                  fregatka Andrewsova
               
                  
                     Pelecanidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     pelikánovití
                  
               
                   
               
                  
                     Pelecanus crispus (I)
               
                   
               
                   
               
                  pelikán kadeřavý
               
                  
                     Sulidae
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  
                     terejovití
                  
               
                   
               
                  
                     Papasula abbotti (I)
               
                   
           &nb