Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2016/2030 ze dne 26. října 2016, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2030/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 317/1
            
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, Euratom) 2016/2030
   ze dne 26. října 2016,
   kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 325 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   s ohledem na stanovisko Účetního dvora (1),
   v souladu s řádným legislativním postupem (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (3) má dozorčí výbor Evropského úřadu pro boj proti podvodům (dále jen „úřad“) za úkol pravidelně dohlížet na to, jak úřad plní svou vyšetřovací funkci, a to s cílem posilovat nezávislost úřadu.
            
   
               (2)
            
               Rámec pro použití rozpočtových prostředků, které se týkají členů dozorčího výboru, by měl být stanoven tak, aby nevznikal dojem, že úřad může potenciálně zasahovat do jejich úkolů. Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 by mělo být pozměněno s cílem umožnit zavedení tohoto rámce za současného zaručení stejné transparentnosti, s níž jsou využívány prostředky na činnost dozorčího výboru.
            
   
               (3)
            
               S cílem zajistit účinné a efektivní fungování dozorčího výboru by měla jeho sekretariát zajišťovat přímo Komise, a to nezávisle na úřadu, a Komise by měla poskytovat sekretariátu přiměřené prostředky k plnění jeho úkolů. Za účelem zajištění nezávislosti úřadu by se Komise měla zdržet zásahů do úkolů dozorčího výboru v oblasti dohledu.
            
   
               (4)
            
               Jmenuje-li úřad inspektora ochrany údajů v souladu s čl. 10 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, měl by být inspektor ochrany údajů nadále odpovědný za zpracování údajů sekretariátem dozorčího výboru.
            
   
               (5)
            
               Povinnosti zaměstnanců sekretariátu dozorčího výboru týkající se důvěrnosti údajů by měly nadále platit.
            
   
               (6)
            
               V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který se dne 18. března 2016 rozhodl nepředložit žádné stanovisko,
            
   PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 se mění takto:
   
               1)
            
               Článek 10 se mění takto:
               
                           a)
                        
                           v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                           „Inspektor ochrany údajů je odpovědný za zpracování údajů úřadem a sekretariátem dozorčího výboru.“;
                        
               
                           b)
                        
                           v odstavci 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                           „V souladu se služebním řádem se zaměstnanci úřadu a zaměstnanci sekretariátu dozorčího výboru zdrží jakéhokoli nedovoleného zveřejnění informací získaných při výkonu svých úkolů, pokud již tyto informace nebyly zákonným způsobem zveřejněny nebo veřejnosti zpřístupněny, a touto povinností jsou vázáni i po odchodu ze služby.
                           Stejnou povinnost zachovávat služební tajemství mají i členové dozorčího výboru při výkonu svých úkolů a jsou touto povinností vázáni i po skončení mandátu.“
                        
            
   
               2)
            
               V článku 15 se odstavec 8 nahrazuje tímto:
               „8.   Dozorčí výbor jmenuje svého předsedu. Přijme svůj jednací řád, který je před přijetím pro informaci předložen Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů. Schůze dozorčího výboru svolává jeho předseda nebo generální ředitel. Výbor se schází nejméně desetkrát ročně. Dozorčí výbor přijímá rozhodnutí většinou všech svých členů. Jeho sekretariát zajišťuje Komise, a to nezávisle na úřadu a v úzké spolupráci s dozorčím výborem. Před jmenováním pracovníků sekretariátu je konzultován dozorčí výbor, jehož stanovisko musí být zohledněno. Sekretariát se řídí pokyny dozorčího výboru a jedná nezávisle na Komisi. Komise nesmí zasahovat do úkolů dozorčího výboru v oblasti dohledu, aniž je dotčena její pravomoc rozhodovat o rozpočtu dozorčího výboru a jeho sekretariátu.
               Úředníci sekretariátu dozorčího výboru nežádají ani nepřijímají pokyny od žádné vlády ani orgánu, instituce či subjektu související s výkonem úkolů dozorčího výboru v oblasti dohledu.“
            
   
               3)
            
               Článek 18 se nahrazuje tímto:
               „Článek 18
               Financování
               Celkové prostředky úřadu se zapisují do zvláštní rozpočtové položky oddílu souhrnného rozpočtu Evropské unie, který se týká Komise, a jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto oddílu. Prostředky pro dozorčí výbor a jeho sekretariát se zapisují do oddílu souhrnného rozpočtu Evropské unie, který se týká Komise.
               Plán pracovních míst úřadu je uveden v příloze k plánu pracovních míst Komise. Plán pracovních míst Komise zahrnuje sekretariát dozorčího výboru.“.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      Ve Štrasburku dne 26. října 2016.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         M. SCHULZ
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. LESAY
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 150, 27.4.2016, s. 1.
   
      (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 6. července 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2016.
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.