Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2033 ze dne 17. listopadu 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2033/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 314/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2033
   ze dne 17. listopadu 2016
   o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
            
   
               (3)
            
               Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
            
   
               (4)
            
               Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
   Článek 2
   Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Popis zboží
               
                  Zařazení (kód KN)
               
                  Odůvodnění
               
                  (1)
               
                  (2)
               
                  (3)
               
                  Výrobek sestávající z glitrů pro zubní pastu ve formě tmavomodrých částic, které se při čištění zubů rozpouštějí a dodávají modrou barvu pěně vzniklé ze zubní pasty. Barvivo přilne k čištěným zubům, což způsobí, že se od zubní skloviny odráží modré světlo a tím se zuby zdají být po určitou dobu bělejší.
                  Výrobek tvoří tyto složky (v % hmotnostních):
                  
                              —
                           
                              hydroxypropyl methylcelulóza
                           
                              cca 55,
                           
                              —
                           
                              propylenglykol
                           
                              cca 21,
                           
                              —
                           
                              modrý pigment
                           
                              cca 17,
                           
                              —
                           
                              polysorbát 80
                           
                              cca 4,
                           
                              —
                           
                              červené barvivo
                           
                              cca 3.
                           
                  Modrý pigment a červené barvivo slouží jako barvivo.
                  Výrobek je dodáván volně ložený.
               
                  3204 19 00
               
                  Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3204  a 3204 19 00 .
                  Zařazení do čísla 3912  jako celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách je vyloučeno, neboť, i když hydroxypropylmethylcelulóza hmotnostně převažuje, slouží pouze jako nosič barviva a nedává výrobku jeho podstatné rysy.
                  Modrý pigment a červené barvivo používané jako barviva dávají výrobku jeho podstatné rysy.
                  Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3204 19 00  jako přípravek na bázi směsi barviv dvou nebo více položek 3204 11  až 3204 19 .
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.