Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2034 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se na rok 2017 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2034/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 314/4
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2034
   ze dne 21. listopadu 2016,
   kterým se na rok 2017 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Unie
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/859/ES ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Protokol 2 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím ze dne 14. května 1973 (3) (dále jen „dvoustranná dohoda o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím“) a protokol 3 k Dohodě o EHP (4) určují právní úpravu obchodování s některými zemědělskými a zpracovanými zemědělskými produkty mezi smluvními stranami.
            
   
               (2)
            
               Protokol 3 k Dohodě o EHP stanoví nulové clo použitelné na vody s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizované, zařazené pod kód KN 2202 10 00, a na ostatní nealkoholické nápoje neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků čísel 0401 až 0404, zařazené pod kódy KN 2202 91 00 a 2202 99.
            
   
               (3)
            
               Nulové clo na tyto vody a tyto jiné nápoje bylo pro Norsko dočasně, na neomezenou dobu, pozastaveno dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 k dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (5) (dále jen „dohoda ve formě výměny dopisů“) schválenou rozhodnutím 2004/859/ES. Podle dohody ve formě výměny dopisů je bezcelní dovoz zboží kódů KN 2202 10 00, ex 2202 91 00 a ex 2202 99 pocházejícího z Norska povolen pouze v rámci limitů kvóty s nulovým clem. Clo se platí na dovoz nad rámec přidělené kvóty.
            
   
               (4)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2063 (6) stanoví, že celní režim uvedený v dohodě ve formě výměny dopisů není použitelný na dovoz do Unie uskutečněný od 1. ledna do 31. prosince 2016, a tudíž dotčenému zboží povoluje neomezený bezcelní přístup do Unie.
            
   
               (5)
            
               V souladu s dohodou ve formě výměny dopisů by se nyní měla otevřít celní kvóta pro tyto vody a nápoje na rok 2017. Poslední roční kvóta pro tyto produkty byla otevřena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1130/2014 (7) na rok 2015. Na rok 2016 nebyla otevřena žádná roční kvóta, a proto je vhodné stanovit kvótu na rok 2017 na stejné úrovni jako kvótu na rok 2015.
            
   
               (6)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 (8) stanoví pravidla pro správu celních kvót. Celní kvótu otevřenou tímto nařízením je třeba spravovat v souladu s uvedenými pravidly.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 se otevírá celní kvóta s nulovým clem uvedená v příloze pro zboží pocházející z Norska, které je uvedeno v dané příloze, za podmínek v ní uvedených.
   2.   Pravidla původu stanovená v protokolu 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím ze dne 14. května 1973 se použijí na zboží uvedené v příloze tohoto nařízení.
   3.   Na množství dovezená nad rámec kvóty uvedené v příloze se uplatní preferenční clo ve výši 0,047 EUR za litr.
   Článek 2
   Celní kvótu s nulovým clem uvedenou v čl. 1 odst. 1 spravuje Komise v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 21. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 70.
   
      (3)  Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 2.
   
      (4)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
   
      (5)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 72.
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2063 ze dne 17. listopadu 2015 o udělení neomezeného bezcelního přístupu na rok 2016 pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Evropské unie (Úř. věst. L 301, 18.11.2015, s. 10).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1130/2014 ze dne 22. října 2014, kterým se na rok 2015 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Evropské unie (Úř. věst. L 305, 24.10.2014, s. 104).
   
      (8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Celní kvóta s nulovým clem na rok 2017 použitelná na dovoz některého zboží pocházejícího z Norska do Unie
      
      
                  Poř. č.
               
                  Kód KN
               
                  Kód TARIC
               
                  Popis zboží
               
                  Objem kvóty
               
                  09.0709
               
                  2202 10 00
               
                   
               
                  
                              —
                           
                              Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná
                           
               
                  17,303 milionu litrů
               
                  ex 2202 91 00
               
                  10
               
                  
                              —
                           
                              Nealkoholické pivo obsahující cukr
                           
               
                  ex 2202 99 11
               
                  11
                  19
               
                  
                              —
                           
                              Nápoje na bázi sóji o obsahu bílkoviny 2,8 % hmotnostních nebo více obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr)
                           
               
                  ex 2202 99 15
               
                  11
                  19
               
                  
                              —
                           
                              Nápoje na bázi sóji o obsahu bílkoviny méně než 2,8 % hmotnostních; nápoje na bázi ořechů kapitoly 8, obilovin kapitoly 10 nebo semen kapitoly 12 obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr)
                           
               
                  ex 2202 99 19
               
                  11
                  19
               
                  
                              —
                           
                              Ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr)
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.