Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2035 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fipronil a maneb (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2035/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 314/7
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2035
   ze dne 21. listopadu 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fipronil a maneb
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
   
               (2)
            
               Doba platnosti schválení účinné látky maneb byla prováděcím nařízením Komise (EU) č. 762/2013 (3) prodloužena z 30. června 2016 do 31. ledna 2018.
            
   
               (3)
            
               Doba platnosti schválení účinné látky fipronil byla prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2015/404 (4) prodloužena z 30. září 2017 do 31. července 2018.
            
   
               (4)
            
               Žádosti o obnovení schválení látek maneb a fipronil byly předloženy v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5). Nebyla však předložena žádná doplňující dokumentace na podporu obnovení podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012.
            
   
               (5)
            
               S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009 nejsou již prodloužení stanovená prováděcími nařízeními (EU) č. 762/2013 a (EU) 2015/404 odůvodněná. Je proto vhodné stanovit, že doba platnosti schválení fipronilu uplyne ke dni, kdy by uplynula bez prodloužení, a stanovit nejbližší možné datum uplynutí doby platnosti schválení manebu s přihlédnutím k času, který členské státy potřebují ke splnění požadavků vyplývajících z uplynutí doby platnosti schválení látky maneb.
            
   
               (6)
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 21. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 762/2013 ze dne 7. srpna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram (Úř. věst. L 213, 8.8.2013, s. 14).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/404 ze dne 11. března 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek beflubutamid, kaptan, dimethoát, dimethomorf, ethoprofos, fipronil, folpet, formetanát, glufosinát, methiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-methyl a propamokarb (Úř. věst. L 67, 12.3.2015, s. 6).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
   
   
      PŘÍLOHA
      Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
      
                  1)
               
                  v šestém sloupci, Konec platnosti schválení, u položky 113, Maneb, se datum „31. ledna 2018“ nahrazuje datem „31. ledna 2017“;
               
      
                  2)
               
                  v šestém sloupci, Konec platnosti schválení, u položky 157, Fipronil, se datum „31. července 2018“ nahrazuje datem „30. září 2017“.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.