Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2070 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy o šablonách, definicích a řešeních v oblasti informačních technologií, které mají instituce používat při podávání zpráv Evropskému orgánu pro bankovnictví a příslušným orgánům podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2070/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 328/1
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2070
      ze dne 14. září 2016,
      kterým se stanoví prováděcí technické normy o šablonách, definicích a řešeních v oblasti informačních technologií, které mají instituce používat při podávání zpráv Evropskému orgánu pro bankovnictví a příslušným orgánům podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a zejména na čl. 78 odst. 8 třetí pododstavec uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Skutečnosti, jimž věnují hlavní pozornost příslušné orgány ve svých posouzeních a Evropský orgán pro bankovnictví ve svých zprávách, se mohou časem měnit, a je tedy možné, že bude nutno odpovídajícím způsobem měnit i srovnávací portfolia. Tuto skutečnost by měl zohledňovat návrh obecné šablony pro účely vymezení srovnávacích portfolií, který by měl tudíž umožňovat, aby byla tato portfolia vymezena v různých složeních a různých stupních granularity.
               
      
                  (2)
               
                  Ustanovení čl. 78 odst. 2 věty druhé směrnice 2013/36/EU umožňuje, aby příslušný orgán v konzultaci s Evropským orgánem pro bankovnictví vyvinul nad rámec společných portfolií Evropského orgánu pro bankovnictví i konkrétní portfolia, s jejichž pomocí bude posuzována kvalita interních přístupů institucí. Měla by být vypracována pravidla, podle nichž budou vymezeny šablony pro účely podávání zpráv Evropskému orgánu pro bankovnictví a která by se měla použít i na konkrétní portfolia, která vyvine příslušný orgán.
               
      
                  (3)
               
                  V případě úvěrového rizika by měl být použit klastrový přístup, podle něhož se portfolio pro účely úvěrového rizika rozkládá na subportfolia, jež napříč institucemi nesou zhruba podobná rizika. Tímto způsobem mohou příslušné orgány a Evropský orgán pro bankovnictví zpracovávat analýzy vycházející ze srovnatelných expozic a je zajištěna minimální úroveň jednotnosti mezi portfolii různých institucí. S ohledem na kategorie rizik, která jsou spojena s většinou interních přístupů institucí, a na kategorie, s jejichž pomocí jsou vymezovány kapitálové požadavky k úvěrovému riziku, by mělo klastrování pro účely srovnávání podle článku 78 směrnice 2013/36/EU zahrnovat expozice vůči podnikům, úvěrovým institucím, ústředním vládám, malým a středním podnikům v retailové kategorii („retailové expozice vůči MSP“), malým a středním podnikům mimo retailovou kategorii („korporátní expozice vůči MSP“), jakož i expozice zajištěné zástavními právy k obytným nemovitostem a expozice vůči stavebnímu odvětví, přičemž doplňující klastrování by mělo vycházet z místa sídla protistrany, znaků zajištění, stavu z hlediska selhání či průmyslového odvětví.
               
      
                  (4)
               
                  Srovnávání interních přístupů institucí, které je prováděno na vyšším stupni granularity, vyžaduje přístup založený na specifických vzorcích, který je uplatňován na portfolia s nízkým počtem selhání, přičemž toto srovnávání se provádí na úrovni expozice a úrovni transakce. Avšak vzhledem k tomu, že se tento přístup založený na specifických vzorcích zaměřuje pouze na dílčí soubor reálných expozic určité instituce, a tedy není příliš reprezentativní, měl by být používán pouze jako doplněk k přístupu klastrovému.
               
      
                  (5)
               
                  V případě úvěrového rizika je z důvodu složitosti srovnávání nutné, aby byla v rostoucí míře používána portfolia, která se váží k interním přístupům uplatňovaným při výpočtu objemů rizikově vážených expozic. V případě tržního rizika by se jako východisko k vypracování souboru portfolií pro účely srovnávání podle článku 78 směrnice 2013/36/EU měla použít portfolia, která v rámci srovnávání použily v roce 2013 Basilejský výbor pro bankovní dohled a Evropský orgán pro bankovnictví, s tím, že za účelem zachování validity těchto portfolií by měly být provedeny jen drobné úpravy. Tímto způsobem bude minimalizována zátěž institucí a příslušných orgánů a činnosti nebudou prováděny duplicitně.
               
      
                  (6)
               
                  Článek 78 směrnice 2013/36/EU dále vyžaduje, aby příslušné orgány posoudily kvalitu interních přístupů a míru variability pozorovanou u konkrétních přístupů. Příslušné orgány by se tudíž neměly při tomto posouzení zaměřovat jen na výsledky interních přístupů, ale i na hlavní faktory, které variabilitu způsobují, a měly by z odlišných přístupů k modelování a z možností, jež instituce v interních přístupech využívají, vyvodit závěry. Instituce by tedy měly být rovněž povinny uvádět ve svých zprávách výsledky používání historicky pozorovaných rizikových parametrů v případě úvěrového rizika a časové řady zisků a ztrát v případě tržního rizika.
               
      
                  (7)
               
                  Má-li být účinek jednotlivých přístupů, jež jsou uplatněny v případě tržního rizika, posouzen smysluplně, je nutno, aby instituce ve zprávách pro příslušné orgány uváděly hlavní předpoklady, z nichž modelování rizik vychází, a dále aby příslušné orgány posuzovaly účinek jednotlivých zvolených možností odděleně, jestliže jim nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (2) nabízí možnost, aby si předpoklady modelování zvolily. Je tudíž nutné provádět alternativní propočty hodnoty v riziku („VaR“) a kontrolovat tak odlišné možnosti, jež mohou instituce použít a jež jsou v uvedeném nařízení výslovně zmíněny. Za tímto účelem by instituce, které k výpočtu VaR používají přístup založený na historické simulaci, měly za každé individuální modelované portfolio předložit i časovou řadu zisků a ztrát za dobu jednoho roku.
               
      
                  (8)
               
                  Při podávání zpráv o tržním riziku by instituce měly předkládat prvotní tržní ocenění každého jednotlivého nástroje za účelem posouzení, zdali danému nástroji správně porozuměly. Tímto postupem bude rovněž zajištěno, že instituce tyto pozice zavedou do svých systémů. Prvotní tržní ocenění by měly instituce vůči svým příslušným orgánům a Evropskému orgánu pro bankovnictví vykázat i předtím, než podají zprávu o výsledku modelování portfolií, o nějž se opírá posouzení objemů rizikově vážených expozic podle čl. 78 odst. 3 směrnice 2013/36/EU.
               
      
                  (9)
               
                  Má-li být zajištěno, aby příslušné orgány a Evropský orgán pro bankovnictví měly dobrý přehled o intervalu hodnot, které jsou použity pro rizikově vážená aktiva a kapitálové požadavky plynoucí z použití interních přístupů pro podobné expozice, pak by měly instituce podávat příslušným orgánům zprávy o výsledcích interních přístupů, které jsou uplatňovány na srovnávací portfolia pokrývající široký interval expozic.
               
      
                  (10)
               
                  Ustanovení čl. 78 odst. 3 směrnice 2013/36/EU vyžaduje, aby příslušné orgány posoudily interní postupy, které umožnily institucím používat při výpočtu objemů rizikově vážených expozic nebo kapitálových požadavků. Toto srovnávání by se tudíž mělo týkat pouze validovaných interních přístupů. Instituce by neměly předkládat údaje za portfolia, která obsahují nástroje či rizikové faktory, o nichž jsou podávány zprávy v rámci standardizovaného přístupu.
               
      
                  (11)
               
                  Instituce, která je schopna modelovat určitý nástroj obsažený v jednom ze srovnávacích portfolií pro účely tržního rizika a má od svého příslušného orgánu svolení používat u tohoto typu nástroje interní přístup k výpočtu objemu rizikově vážených expozic nebo kapitálových požadavků, by měla ve zprávě uvádět o tomto nástroji všechny relevantní údaje vyžadované v tomto nařízení, a to bez ohledu na to, zda tento nástroj v době podání zprávy vede ve svých obchodních portfoliích. Pokud instituce výše uvedené svolení sice získala, avšak nemá s modelováním konkrétního nástroje náležitou zkušenost, a tudíž nemá k tomuto modelování schválení od vlastního vedení, pak by neměla předkládat údaje za jednotlivá portfolia, která tento nástroj obsahují, neboť by hrozilo, že bude výsledný soubor dat zkreslen. V takovém případě by měla instituce podat zprávu o portfoliích, která nebudou součástí předkládaných údajů, a uvést pro toto vyloučení důvod.
               
      
                  (12)
               
                  Libovolné dlouhodobější řešení v oblasti informačních technologií používané pro účely srovnávání podle čl. 78 odst. 2 směrnice 2013/36/EU by mělo nabízet instituci možnost podávat zprávu přímo Evropskému orgánu pro bankovnictví. Evropský orgán pro bankovnictví však byl zřízen teprve nedávno a má omezené zdroje, což omezuje i jeho schopnost přijímat zprávy od institucí přímo. Do doby, než budou tyto problémy vyřešeny, by tudíž mělo být v oblasti informačních technologií zavedeno prozatímní řešení. S cílem předejít tomu, aby takovéto prozatímní řešení instituce při podávání zpráv neúměrně zatěžovalo, měla by být zajištěna návaznost na jiné typy zpráv, jež instituce podávají, a zejména návaznost na řešení v oblasti informačních technologií uvedené v článku 17 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (3).
               
      
                  (13)
               
                  Jelikož instituce již mají povinnost podávat zprávy s informacemi podle prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, bylo by nepřiměřené požadovat, aby veškeré informace uvedené v čl. 78 odst. 2 směrnice 2013/36/EU uváděly v podávaných zprávách okamžitě. S cílem dát institucím dostatek času k tomu, aby pro účely podávání zpráv zavedly vhodné interní rámce, a současně zajistit, aby prováděly smysluplné srovnávání, měla by být portfolia, jež mají být s ohledem na interní přístupy k úvěrovému riziku posuzována, zaváděna postupně.
               
      
                  (14)
               
                  Lhůty pro předložení informací, jež mají být ve zprávách uvedeny, by měly být stanoveny způsobem, který institucím poskytne dostatek času na potřebné výpočty.
               
      
                  (15)
               
                  Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.
               
      
                  (16)
               
                  O návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro bankovnictví otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4),
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Podávání zpráv institucemi pro účely čl. 78 odst. 2 směrnice 2013/36/EU na individuálním a konsolidovaném základě
      Pro účely čl. 78 odst. 2 směrnice 2013/36/EU je instituce uvedená v odstavci 1 uvedeného článku povinna předložit svému příslušnému orgánu veškeré informace uvedené v článcích 2 a 3, a to na individuálním i konsolidovaném základě.
      Článek 2
      Podávání zpráv o úvěrovém riziku
      V případě interních přístupů k úvěrovému riziku je instituce povinna předložit svému příslušnému orgánu tyto informace:
      
                  a)
               
                  informace podle šablony 101 v příloze III o protistranách podle šablony 101 v příloze I, a to v souladu s pokyny v tabulce C 101 v příloze II, resp. příloze IV;
               
      
                  b)
               
                  informace podle šablony 102 v příloze III o portfoliích podle šablony 102 v příloze I, a to v souladu s pokyny v tabulce C 102 v příloze II, resp. příloze IV;
               
      
                  c)
               
                  informace podle šablony 103 v příloze III o portfoliích podle šablony 103 v příloze I, a to v souladu s pokyny v tabulce C 103 v příloze II, resp. příloze IV;
               
      
                  d)
               
                  informace podle šablony 104 v příloze III o hypotetických transakcích podle šablony 104 v příloze I, a to v souladu s pokyny v tabulce C 104 v příloze II, resp. příloze IV;
               
      
                  e)
               
                  informace podle šablony 105 v příloze III o názvu a znacích interních přístupů použitých k výpočtu výsledků uvedených v šablonách 102 až 104 v příloze III, a to v souladu s pokyny v tabulce C 105 v příloze IV.
               
      Článek 3
      Podávání zpráv o tržním riziku
      1.   V případě interních přístupů k tržnímu riziku je instituce povinna předložit svému příslušnému orgánu informace podle šablon v příloze VII, a to v souladu s definicemi portfolií a s pokyny v příloze V, resp. příloze VI.
      2.   Odchylně od odstavce 1 nemusí instituce předkládat informace podle odstavce 1 o určitém individuálním portfoliu, je-li dán některý z těchto případů:
      
                  a)
               
                  instituce nemá od svého příslušného orgánu svolení modelovat příslušné nástroje či rizikové faktory, které jsou v portfoliu obsaženy;
               
      
                  b)
               
                  vedení instituce interně neschválilo použití jednoho či více nástrojů či podkladových aktiv, které jsou v příslušných portfoliích obsaženy;
               
      
                  c)
               
                  jeden nebo více nástrojů, které jsou v portfoliích obsaženy, jsou spojeny s takovými podkladovými riziky nebo vykazují takové modelovací znaky, které metrika dané instituce používaná k měření rizika neuvažuje.
               
      3.   Instituce, jež splňuje podmínky odstavce 2 a rozhodla se, že za jedno či více portfolií nebude předkládat informace podle odstavce 1, je povinna:
      
                  a)
               
                  podat o těchto portfoliích zprávu a uvést, který z důvodů uvedených v odstavci 2 je toho příčinou;
               
      
                  b)
               
                  předložit informace za agregovaná portfolia podle přílohy V, v nichž zohlední pouze ona individuální portfolia, jejichž modelování je schopna provádět a má k němu svolení.
               
      Článek 4
      Rozhodné dny a lhůty k podávání zpráv
      1.   Informace podle článku 1 je instituce povinna svému příslušnému orgánu předkládat k následujícím rozhodným dnům:
      
                  a)
               
                  informace podle článku 2 jsou předkládány dle stavu k 31. prosinci každého roku;
               
      
                  b)
               
                  informace podle článku 3 jsou předkládány dle stavu k rozhodným dnům uvedeným v pokynech v přílohách V a VI.
               
      2.   Informace podle článků 2 a 3 je instituce povinna předkládat svému příslušnému orgánu do 11. dubna každého roku. Lhůta k předložení prvotního tržního ocenění pro účely tržního rizika dle šablony C 106 v příloze VII je stanovena v příloze V.
      3.   Jestliže den dle odstavce 2 nepřipadá v členském státě příslušného orgánu, jemuž mají být informace předloženy, na pracovní den, je tyto informace nutno předložit v následující pracovní den.
      4.   Případné opravy již předložených informací je instituce povinna oznámit svému příslušnému orgánu bez zbytečného prodlení.
      Článek 5
      Prvotní tržní ocenění pro účely tržního rizika
      V případě portfolií, za něž nejsou podávány zprávy podle čl. 3 odst. 3 písm. a), je instituce povinna podat svému příslušnému orgánu zprávu o prvotním tržním ocenění těchto portfolií, případně jednotlivých nástrojů, jež jsou v těchto portfoliích obsaženy, přesně ke dni uvedenému v pokynech v příloze VI.
      Článek 6
      Řešení v oblasti informačních technologií pro účely podávání zpráv
      Při předkládání informací podle článku 1 je instituce povinna použít řešení v oblasti informačních technologií, jež bylo vyvinuto k podávání zpráv pro účely dohledu v souladu s článkem 17 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
      Článek 7
      Přechodná ustanovení o rozhodných dnech, lhůtách k podávání zpráv a o podávání zpráv na šablonách k úvěrovému riziku
      1.   Odchylně od článku 2 jsou instituce během prvního roku uplatňování tohoto nařízení povinny předložit pouze informace dle písmen c) a e) uvedeného článku.
      2.   Odchylně od článku 2 jsou instituce během druhého roku uplatňování tohoto nařízení povinny předložit pouze informace dle písmen a), b), d) a e) uvedeného článku.
      3.   Odchylně od článku 2 a až do 31. prosince 2016 není instituce povinna uvádět ve zprávě sloupec 180 šablon 102 a 103 v příloze III, pokud neprovádí výpočet kapitálových požadavků k úvěrovému riziku plynoucích z uplatnění standardizovaného přístupu.
      4.   Odchylně od čl. 4 odst. 2 je instituce během prvního roku uplatňování tohoto nařízení povinna předložit příslušným orgánům informace dle článků 2 a 3 do konce pracovní doby dne 27. prosince 2016.
      Článek 8
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 14. září 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
      
         (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            DEFINICE PORTFOLIÍ PRO ÚČELY SROVNÁVACÍHO DOHLEDU
         
         
                     
                        ŠABLONY K EXPOZICÍM PŘI NÍZKÉM POČTU SELHÁNÍ
                     
                  
                     
                        Číslo šablony
                     
                  
                     
                        Kód šablony
                     
                  
                     
                        Název šablony / skupiny šablon
                     
                  
                     
                        Zkratka
                     
                  
                     101
                  
                     C 101.00
                  
                     Definice protistran v portfoliu s nízkým počtem selhání
                  
                     LDP protistrany
                  
                     102
                  
                     C 102.00
                  
                     Definice portfolií s nízkým počtem selhání
                  
                     LDP portfolia
                  
                     103
                  
                     C 103.00
                  
                     Definice portfolií s vysokým počtem selhání
                  
                     HDP portfolia
                  
                     104
                  
                     C 104.00
                  
                     Definice hypotetických transakcí v portfoliích s nízkým počtem selhání
                  
                     HYP transakce
                  
         
            
         
         
            C 101.00 – Definice protistran v portfoliu s nízkým počtem selhání
         
         
                     Kód protistrany
                  
                     Identifikační kód právnické osoby
                  
                     Kód úvěrového registru
                  
                     Kód obchodního rejstříku
                  
                     Kód ISIN
                  
                     Bloomberg Ticker
                  
                     Název
                  
                     Zeměpisná oblast
                  
                     Název portfolia
                  
                     Odvětví protistrany
                  
                     Typ expozic
                  
                     Typ facility
                  
                     010
                  
                     020
                  
                     030
                  
                     040
                  
                     050
                  
                     060
                  
                     070
                  
                     080
                  
                     090
                  
                     100
                  
                     110
                  
                     120
                  
                     LCC0001
                  
                      
                  
                     1040
                  
                     58237v
                  
                      
                  
                     0296104D AV EQUITY
                  
                     ALPINE Bau GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0002
                  
                     5299005VO3GJ18GL5F14
                  
                     8670870
                  
                     310593f
                  
                      
                  
                      
                  
                     AMAG Austria Metall AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0003
                  
                     549300VZKC61IR5U8G96
                  
                     26972
                  
                     50935f
                  
                     AT0000730007
                  
                     ANDR AV EQUITY
                  
                     ANDRITZ AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0004
                  
                     529900LMTI8YSE62EI88
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     LHA GF Equity
                  
                     AUSTRIAN AIRLINES AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0005
                  
                     5299004QD601B8U1HD44
                  
                     131830
                  
                     109445z
                  
                      
                  
                      
                  
                     Austrian Gaming Industries GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0006
                  
                     529900J7EWWGQ375DL84
                  
                     2410
                  
                     53507m
                  
                      
                  
                      
                  
                     AVL List GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0007
                  
                      
                  
                     226424
                  
                     58036y
                  
                      
                  
                      
                  
                     Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H.
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0008
                  
                      
                  
                     160431
                  
                     89102h
                  
                      
                  
                      
                  
                     BENE AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0009
                  
                     529900ZAFSOBVFCKF263
                  
                      
                  
                     319670d
                  
                      
                  
                     0456855D AV EQUITY
                  
                     Benteler International Aktiengesellschaft
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0010
                  
                     5299000SY4448XU04857
                  
                     847216
                  
                     86959g
                  
                      
                  
                      
                  
                     CAG Holding GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0011
                  
                     5299003V84MVB5A3C324
                  
                     5762600
                  
                     231192p
                  
                      
                  
                      
                  
                     CARBONES HOLDING GMBH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0012
                  
                     529900G8XM6H1XVZBJ73
                  
                     67504
                  
                     99639d
                  
                      
                  
                      
                  
                     Casinos Austria Aktiengesellschaft
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0013
                  
                     529900VN62L73X2OJX85
                  
                     5200326
                  
                     212163f
                  
                      
                  
                      
                  
                     conwert Immobilien Invest SE
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0014
                  
                      
                  
                     7161956
                  
                     270027z
                  
                      
                  
                      
                  
                     DCM DECOmetal GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0015
                  
                      
                  
                     76350
                  
                     67493f
                  
                      
                  
                      
                  
                     dm drogerie markt GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0016
                  
                     5299002NFQKOBT1E8569
                  
                     3570614
                  
                     156765m
                  
                      
                  
                      
                  
                     DO & CO Aktiengesellschaft
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0017
                  
                     5299004ARAOQMGTWCI13
                  
                     125709
                  
                     70342w
                  
                      
                  
                      
                  
                     Doppelmayr Seilbahnen GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0018
                  
                     54930060U4XOVED1T359
                  
                     5536812
                  
                     223028h
                  
                      
                  
                      
                  
                     EconGas GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0019
                  
                     529900WJZJAEI0VBLP60
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Egger Holzwerkstoffe GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0020
                  
                     52990048A4N0S24VG982
                  
                     159026
                  
                     42973x
                  
                      
                  
                      
                  
                     Eglo Leuchten GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0021
                  
                     529900N8OA1GVSR5R946
                  
                     30988
                  
                     76532y
                  
                      
                  
                      
                  
                     Energie AG Oberösterreich
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0022
                  
                     529900BMPGUGAFYYAV45
                  
                     6106
                  
                     126805d
                  
                      
                  
                      
                  
                     Energie Burgenland AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0023
                  
                     529900WID59A60HHYX13
                  
                     2795493
                  
                     145825z
                  
                      
                  
                      
                  
                     Erber Aktiengesellschaft
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0024
                  
                     529900P4JZBFEVNEAE60
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     EVN AV Equity
                  
                     EVN AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0025
                  
                      
                  
                     9907106
                  
                     347483f
                  
                      
                  
                      
                  
                     Felbermayr Holding GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0026
                  
                     549300FQ2ILBH7DJ6I45
                  
                     1754530
                  
                     42984m
                  
                      
                  
                      
                  
                     Flughafen Wien Aktiengesellschaft
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0027
                  
                     529900RJAN0LNMW7Q775
                  
                     1312138
                  
                     89381v
                  
                      
                  
                      
                  
                     HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0028
                  
                     5299000X53SAWQMDFF06
                  
                     58114
                  
                     26451z
                  
                      
                  
                      
                  
                     Hofer Kommanditgesellschaft
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0029
                  
                      
                  
                     1640348
                  
                     47654f
                  
                      
                  
                      
                  
                     Hyundai Import Gesellschaft m.b.H.
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0030
                  
                     529900RQJADHH91ABP14
                  
                     2777363
                  
                     144991y
                  
                      
                  
                      
                  
                     Infineon Technologies Austria AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0031
                  
                     529900DSSMPIR6R3GO43
                  
                     130311
                  
                     64543t
                  
                      
                  
                      
                  
                     J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0032
                  
                     5299008ARRNJFPBNTM78
                  
                     4155033
                  
                     178368g
                  
                      
                  
                      
                  
                     Kapsch BusinessCom AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0033
                  
                     529900A9NX1TM65N4176
                  
                     21369
                  
                     99133i
                  
                      
                  
                      
                  
                     KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0034
                  
                      
                  
                     1376136
                  
                     94579m
                  
                      
                  
                      
                  
                     Leiner Immobilien GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0035
                  
                      
                  
                     25798
                  
                     32725a
                  
                      
                  
                      
                  
                     Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H.
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0036
                  
                      
                  
                     1216520
                  
                     106825x
                  
                      
                  
                      
                  
                     Management Trust Holding Aktiengesellschaft
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0037
                  
                     529900JYVV57QBKV9G11
                  
                     1991078
                  
                     35673k
                  
                      
                  
                      
                  
                     MFC Commodities GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0038
                  
                     529900WFARKZGRCQ8652
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     MONTANA TECH COMPONENTS GMBH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0039
                  
                     213800CUWJ54846X6779
                  
                     1760513
                  
                     40450k
                  
                      
                  
                      
                  
                     Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0040
                  
                     529900UUANUJ60MNMX97
                  
                      
                  
                     71396w
                  
                      
                  
                     7716424Z AV EQUITY
                  
                     ÖBB – Infrastruktur Aktiengesellschaft
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0041
                  
                     529900UOHXZ1BIORCV04
                  
                     6467385
                  
                     248742y
                  
                      
                  
                      
                  
                     ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0042
                  
                     529900B76VL5KG71J029
                  
                     6515541
                  
                     250198p
                  
                      
                  
                      
                  
                     ÖBB-Postbus GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0043
                  
                     529900UZY47TEIFNF978
                  
                     6496644
                  
                     249666g
                  
                      
                  
                      
                  
                     ÖBB-Produktion Gesellschaft mbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0044
                  
                     549300V62YJ9HTLRI486
                  
                      
                  
                     93363z
                  
                     AT0000743059
                  
                     OMV AV EQUITY
                  
                     OMV Aktiengesellschaft
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0045
                  
                      
                  
                     3512231
                  
                     154148p
                  
                      
                  
                      
                  
                     Österreichische Bundesforste AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0046
                  
                     529900IFAV83BX8O1O91
                  
                     526819
                  
                     33393h
                  
                     AT0000758305
                  
                     PAL AV EQUITY
                  
                     PALFINGER AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0047
                  
                      
                  
                     957313
                  
                     115289v
                  
                      
                  
                      
                  
                     QuadraCir AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0048
                  
                     5299000HTNHA5ACH9N32
                  
                     1074393
                  
                     56247t
                  
                      
                  
                     495680Z AV EQUITY
                  
                     Red Bull GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0049
                  
                     529900ENFTO28GS3KF76
                  
                     1813722
                  
                     78563i
                  
                      
                  
                      
                  
                     Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0050
                  
                     5299005U4ZMMSYUJ5G02
                  
                     7113951
                  
                     267218v
                  
                      
                  
                      
                  
                     ROXCEL Handelsgesellschaft m.b.H.
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0051
                  
                     5493000C4S664YT7T556
                  
                     38229
                  
                     51350s
                  
                      
                  
                      
                  
                     Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0052
                  
                     549300XBCUMUR5CI0181
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Sappi Papier Holding GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0053
                  
                     5299002XAOMQWAIZMA51
                  
                     271020
                  
                     128056v
                  
                      
                  
                      
                  
                     Schmid Industrieholding G.m.b.H.
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0054
                  
                     52990021T5LVTQOGSU18
                  
                     39594
                  
                     60562m
                  
                      
                  
                      
                  
                     Siemens Aktiengesellschaft Österreich
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0055
                  
                     52990020WIPPT0HC0V31
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Steinhoff Europe AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0056
                  
                     529900TYYSRJH2VJSP60
                  
                     421065
                  
                     88983h
                  
                     AT000000STR1
                  
                     STR AV EQUITY
                  
                     Strabag SE
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0057
                  
                     529900BTWJ6SISLJ5854
                  
                     5880980
                  
                     235264b
                  
                      
                  
                      
                  
                     SWARCO AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0058
                  
                     529900SCL1LJL8PZNI48
                  
                     501247
                  
                     83175t
                  
                      
                  
                      
                  
                     Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0059
                  
                     529900V54UV5XQUK5S85
                  
                      
                  
                     FN155563W
                  
                      
                  
                     TKA AV Equity
                  
                     Telekom Finanzmanagement GmbH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0060
                  
                     529900OOW8ELHOXWZP82
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     UN9 GS Equity
                  
                     UNIQA Insurance Group AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0061
                  
                     549300IFXHQIB5POT565
                  
                     3734340
                  
                     162844b
                  
                      
                  
                      
                  
                     VAMED ENGINEERING GmbH & CO KG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0062
                  
                     5299006UDSEJCTTEJS30
                  
                     45926
                  
                     76023z
                  
                     AT0000746409
                  
                     VER AV EQUITY
                  
                     VERBUND AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0063
                  
                     529900ZAXBMQDIWPNB72
                  
                     2147807
                  
                     66209t
                  
                     AT0000937503
                  
                     VOE AV EQUITY
                  
                     voestalpine AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0064
                  
                     5299008VQJD65XCUPR16
                  
                     1134770-5
                  
                     HRA661038
                  
                      
                  
                     6830553Z AV EQUITY
                  
                     Voith Turbo GmbH & Co. KG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0065
                  
                     529900VXIFBHO0SW2I31
                  
                     46434
                  
                     77676f
                  
                     AT0000831706
                  
                     WIE AV EQUITY
                  
                     Wienerberger AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0066
                  
                     529900OS67T49AW45S74
                  
                     194255
                  
                     121150m
                  
                      
                  
                     665707Z AV EQUITY
                  
                     WIENERBERGER FINANZ SERVICE GMBH
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0067
                  
                     529900OJFTLS1RYWIF55
                  
                     9565779
                  
                     336561v
                  
                      
                  
                      
                  
                     XXXLutz KG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0068
                  
                     529900IIODYNYAZ2ID26
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ZUMTOBEL AG
                  
                     AT
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0069
                  
                     54930002QM8QVWM56E14
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Amcor Ltd
                  
                     AU
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0070
                  
                     WZE1WSENV6JSZFK0JC28
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     BHP AU EQUITY
                  
                     BHP Billiton Ltd
                  
                     AU
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0071
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     6026550Z AU EQUITY
                  
                     Coates Group Pty Ltd (Ex-Ned Group Holdings Pty Ltd)
                  
                     AU
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0072
                  
                     JOR7RJTXUXBRJ4UA5G70
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     CCL AT Equity
                  
                     Coca-Cola Amatil Limited
                  
                     AU
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0073
                  
                     549300HPMK7UWN02N804
                  
                      
                  
                     PA3337938
                  
                      
                  
                     CWN AT Equity
                  
                     Crown Group Finance Limited
                  
                     AU
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0074
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     LEI AU EQUITY
                  
                     Leighton Holdings Ltd
                  
                     AU
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0075
                  
                     ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     MQG AU EQUITY
                  
                     Macquarie Group Ltd
                  
                     AU
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0076
                  
                     ZSN2LWNPYW6ISMRUC664
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ORG AU EQUITY
                  
                     Origin Energy Ltd
                  
                     AU
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0077
                  
                     5493008XVFHYYV0YHN70
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     HUWA GF Equity
                  
                     Powercor Australia, LLC
                  
                     AU
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0078
                  
                     YLXNW6TI6QSK1H8H0N82
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     QAN AU EQUITY
                  
                     Qantas Airways Ltd
                  
                     AU
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0079
                  
                      
                  
                      
                  
                     520433129
                  
                      
                  
                     SPT AU EQUITY
                  
                     Spotless Holding SAS
                  
                     AU
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0080
                  
                     PCTXNQGRJVR3OG33JG65
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     TLS AT Equity
                  
                     Telstra Corporation Limited
                  
                     AU
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0081
                  
                     5493003L32ZX9557ST85
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     WES AU EQUITY
                  
                     Wesfarmers Ltd
                  
                     AU
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0082
                  
                     QNWEWQBS7HP85QHXQL92
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Woolworths Ltd
                  
                     AU
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0083
                  
                     G05OZ4J4E05KDATL0J93
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     AG Insurance
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0084
                  
                     549300IHBDUTUNQJJB79
                  
                     16342
                  
                      
                  
                      
                  
                     AGFB BB EQUITY
                  
                     Agfa-Gevaert NV
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0085
                  
                     549300N22C0GCT5BUD97
                  
                     26198
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     AJINOMOTO OMNICHEM
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0086
                  
                      
                  
                     116163
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ALBELEC
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0087
                  
                      
                  
                     225626
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ALCATAN
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0088
                  
                     5493008H3828EMEXB082
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ABI BB EQUITY
                  
                     Anheuser-Busch InBev NV/SA [ABInBev]
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0089
                  
                     549300BKDDQ56JWCBT72
                  
                     1098030
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     AQUAFIN
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0090
                  
                     549300B4HNIJSAWU1C95
                  
                     1138391
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ARPAL MANAGEMENT
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0091
                  
                     213800R1F1EJYM4ICO85
                  
                      
                  
                     444734706
                  
                     BE 0444734706
                  
                      
                  
                     Barry Callebaut Services
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0092
                  
                     549300CWRXC5EP004533
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     BELG BB Equity
                  
                     Belgacom S.A.
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0093
                  
                     549300R9I8GUZLNIV408
                  
                      
                  
                     890082292
                  
                      
                  
                      
                  
                     Brussels Airport Company S.A./N.V.
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0094
                  
                      
                  
                     433287
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0095
                  
                      
                  
                     81095
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     CHAUSSURES CECIL
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0096
                  
                     549300IP2F5TKUC0GF38
                  
                     82988
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     CHEMITEX
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0097
                  
                     549300TM914CSF6KI389
                  
                     149177
                  
                      
                  
                      
                  
                     COFB BB EQUITY
                  
                     COFINIMMO
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0098
                  
                      
                  
                     184723
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     COLLIGNON ENG.
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0099
                  
                      
                  
                     201775
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     COMPAGNIE BELGE D'INVESTISSEMENT COMMERCIAL
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0100
                  
                     213800DMG7PUQHINO388
                  
                      
                  
                      
                  
                     BE 0401641663
                  
                      
                  
                     Louis Delhaize – Compagnie franco-belge d'Alimentation
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0101
                  
                      
                  
                     255648
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     DOD
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0102
                  
                      
                  
                     1145532
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     EDIFICIO
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0103
                  
                     T0YOOBZO4L6YAD6SAV65
                  
                     14206
                  
                     403170701
                  
                      
                  
                     ELEB BB EQUITY
                  
                     ELECTRABEL
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0104
                  
                     549300JC3HI3K7ZSYU66
                  
                     1329681
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ELEM
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0105
                  
                     549300S1MP1NFDIKT460
                  
                      
                  
                      
                  
                     BE 0476388378
                  
                     ELI BB Equity
                  
                     ELIA SYSTEM OPERATOR
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0106
                  
                     5493001XW6MSHRMFLU28
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ENI GY Equity
                  
                     eni finance international SA
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0107
                  
                     549300VO7PUETX031S03
                  
                     10309
                  
                      
                  
                     BE 0860004176
                  
                      
                  
                     ETEXCO SA
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0108
                  
                      
                  
                     13771
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ETS DE SIMONE
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0109
                  
                     52990053AH5LF0YZWD07
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Euler Hermes Europe
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0110
                  
                     549300D80RYON74MEJ03
                  
                     18181
                  
                      
                  
                      
                  
                     EURN BB EQUITY
                  
                     Euronav NV
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0111
                  
                     8RDWFWPP4PLMZ5PPQH32
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Fluxys G SA
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0112
                  
                      
                  
                     25281
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     G EN J VASTGOED
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0113
                  
                      
                  
                     65807
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     HOET TRUCKING & RENTING
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0114
                  
                     549300M48VNC2Z0MDG47
                  
                     71844
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     HOTTLET FROZEN FOODS
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0115
                  
                     549300GR6U0KHJD7DG07
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     IKEA SERVICE CENTRE N.V.
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0116
                  
                      
                  
                     84089
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     INTERNATIONAL ORE ET FERTILIZER BELGIUM
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0117
                  
                      
                  
                     85640
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     JEAN WAUTERS-ACIERS SPECIAUX
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0118
                  
                      
                  
                     111717
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     M.G.S.
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0119
                  
                     5493004FKZI586397240
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Magotteaux International SA
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0120
                  
                     549300Q80KFPKZC6BQ79
                  
                     144096
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     MENOUQUIN
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0121
                  
                      
                  
                     166601
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     N.V BESIX S.A
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0122
                  
                     5493002HHHFTG6G3BG36
                  
                      
                  
                      
                  
                     BE 0431676229
                  
                     OME BB EQUITY
                  
                     OMEGA PHARMA
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0123
                  
                      
                  
                     168945
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     OPIO
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0124
                  
                      
                  
                     192350
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     PHARMACIES SERVAIS
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0125
                  
                     54930064JCEXFA8M0W31
                  
                     202291
                  
                      
                  
                     BE 0405747040
                  
                      
                  
                     PRAYON
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0126
                  
                      
                  
                     204834
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     PRO CONCEPT M P J
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0127
                  
                     549300NMIBTX17HWF142
                  
                     233001
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     RARE GEMS
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0128
                  
                     549300X72GEQB1X8K911
                  
                     247664
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ROULARTA MEDIA GROUP
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0129
                  
                     529900PY79CWSUGVK810
                  
                     249233
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     S.A. CORMAN
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0130
                  
                     549300O3VKWJUM16UI64
                  
                     257312
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     SAMIR GEMS
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0131
                  
                     213800WWE8U6DC99NP03
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     SCR Sibelco NV
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0132
                  
                      
                  
                     257564
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     SEADCO
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0133
                  
                     213800WDGKCVWZAN1N02
                  
                     1051701
                  
                     465409265
                  
                      
                  
                     0790057D BB EQUITY
                  
                     SILFIN NV
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0134
                  
                      
                  
                     294964
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     SOBEMO
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0135
                  
                      
                  
                     302642
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     SOCIETE ANONYME DE VENTE DES EQUIPEMENTS TRANE
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0136
                  
                     549300BB5CXGL9YV0D53
                  
                     303429
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA MEUSE
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0137
                  
                      
                  
                     303783
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     SOCIETE D'APPLICATIONS ET DE TRAVAUX
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0138
                  
                     549300MMVL80RTBP3O28
                  
                     556814
                  
                      
                  
                      
                  
                     SOLB BB EQUITY
                  
                     Solvay SA
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0139
                  
                      
                  
                     923107
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     TEAM KALORIK GROUP
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0140
                  
                     549300ZKLIF7RP6EH823
                  
                      
                  
                      
                  
                     BE 0412101728
                  
                     TESB BB EQUITY
                  
                     Tessenderlo Chemie
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0141
                  
                      
                  
                     953398
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     TEX ALLIANCE
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0142
                  
                      
                  
                     1044409
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     TOP-TEX BENELUX
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0143
                  
                     2138008J191VLSGY5A09
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     UCB BB EQUITY
                  
                     UCB SA
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0144
                  
                     529900F3AIQECS8ZSV61
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     UMI BB EQUITY
                  
                     Umicore SA
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0145
                  
                     5493008MCDJ4Y6D5SI04
                  
                     1113512
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     UNISTEEL
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0146
                  
                      
                  
                     1140588
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0147
                  
                     549300TRHV6F6IE14H93
                  
                     1159858
                  
                      
                  
                     BE 0404060032
                  
                      
                  
                     Van Hool nv
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0148
                  
                      
                  
                     1231271
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     VASTGOED MANAGEMENT ASSOCIATIE
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0149
                  
                     529900RAZGQHX0VFTK05
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Volkswagen Group Services S.A.
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0150
                  
                     549300NWW2UDYHH65J03
                  
                     1911623
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     WILDO PROPERTIES
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0151
                  
                     5299007TSQVOLXOABA65
                  
                     1364744
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ZF WIND POWER ANTWERPEN
                  
                     BE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0152
                  
                     4P8GJCF52NVFW7UL4C95
                  
                      
                  
                     18630
                  
                      
                  
                     ACE US Equity
                  
                     ACE Tempest Reinsurance Ltd.
                  
                     BM
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0153
                  
                     549300J3KKX1PEJGDW36
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ACGL US Equity
                  
                     Arch Reinsurance Ltd.
                  
                     BM
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0154
                  
                     UNZWILHE4KMRP9K2L524
                  
                      
                  
                     34678
                  
                      
                  
                     NCLH UW Equity
                  
                     NCL Corporation Ltd.
                  
                     BM
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0155
                  
                     V5EGRCZCH7FN6WX41891
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     OEH UN Equity
                  
                     Orient-Express Hotels Ltd.
                  
                     BM
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0156
                  
                     549300F7ZDOIMR4PZW67
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     IPG US Equity
                  
                     Pacnet Limited
                  
                     BM
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0157
                  
                     V7TL7UQFHNWUEMDZ3X02
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     RNR US Equity
                  
                     Renaissance Reinsurance Ltd.
                  
                     BM
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0158
                  
                     5493008CA3NMHYEVT131
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     VimpelCom Ltd.
                  
                     BM
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0159
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     BMG455841020
                  
                      
                  
                     HAL TRUST
                  
                     BMG
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0160
                  
                     5493001QYTIDILBVYO18
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Companhia Brasileira de Aluminio
                  
                     BR
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0161
                  
                     549300TH5Q6VRP8OT012
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ABI LI Equity
                  
                     Companhia de Bebidas das Americas (AmBev)
                  
                     BR
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0162
                  
                     549300EM51WYXFHUY333
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Embraer S.A.
                  
                     BR
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0163
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     FIBR3 BZ EQUITY
                  
                     Fibria Celulose SA
                  
                     BR
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0164
                  
                     5493000J801JZRCMFE49
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     XPBR SQ Equity
                  
                     Petroleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
                  
                     BR
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0165
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     VALE5 BZ EQUITY
                  
                     Vale SA
                  
                     BR
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0166
                  
                     LXVM6T3LO7QIZ8LUZ688
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Votorantim Cimentos S.A.
                  
                     BR
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0167
                  
                     55S3547PRDP469JRO238
                  
                      
                  
                     2880814
                  
                      
                  
                     AGU CT Equity
                  
                     Agrium Inc.
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0168
                  
                     4B4HI3CGXMBDC0G6BM51
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     AC/A CT Equity
                  
                     Air Canada
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0169
                  
                     549300OSW32RVX8CCZ87
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ANCUF PQ Equity
                  
                     Alimentation Couche-Tard Inc.
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0170
                  
                     DR5LKEURSR8SXLM64266
                  
                      
                  
                     7501889
                  
                      
                  
                     ALA CT Equity
                  
                     AltaGas Ltd.
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0171
                  
                     0O4KBQCJZX82UKGCBV73
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ABX CN EQUITY
                  
                     Barrick Gold Corp
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0172
                  
                     5493001I9203PRB5KR45
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     BCE CT Equity
                  
                     BCE Inc.
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0173
                  
                     549300VPM8ERH1Q42198
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Bell Canada
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0174
                  
                     W7L3VLU8EHQY34Z36697
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     BBD/B CN EQUITY
                  
                     Bombardier Inc
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0175
                  
                     36ZUFRRMJERSM4Q0S289
                  
                      
                  
                     746053
                  
                      
                  
                     BPO CT Equity
                  
                     Brookfield Office Properties Inc.
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0176
                  
                     3SU7BEP7TH9YEQOZCS77
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     CNI UN Equity
                  
                     Canadian National Railway Company
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0177
                  
                     5493008IGIA1HJMDJS40
                  
                      
                  
                     1722453
                  
                      
                  
                     CNQ CT Equity
                  
                     Canadian Natural Resources Limited
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0178
                  
                     NXIVWPYOIVYXFF6WCZ47
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     CVE CN EQUITY
                  
                     Cenovus Energy Inc
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0179
                  
                     549300WSRCZY73ZG3090
                  
                      
                  
                     00326711660005
                  
                      
                  
                      
                  
                     CGI GROUP INC.
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0180
                  
                     XYSIJOU3HNVROZWNA008
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     UFS CT Equity
                  
                     Domtar Corporation
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0181
                  
                     98TPTUM4IVMFCZBCUR27
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ENB CN EQUITY
                  
                     Enbridge Inc
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0182
                  
                     CZ72ZHBVKZXQRV3XFE26
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ECA CN EQUITY
                  
                     Encana
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0183
                  
                     549300679TRDUXPT7415
                  
                      
                  
                     206654303
                  
                      
                  
                      
                  
                     EPCOR Utilities Inc.
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0184
                  
                     I2YOHH65IBBT53JFYQ52
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     G CT Equity
                  
                     Goldcorp Inc.
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0185
                  
                     B1EEF6ML54YDWRC6ZK53
                  
                      
                  
                     2015335496
                  
                      
                  
                      
                  
                     Harvest Operations Corp.
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0186
                  
                     549300UEBMAQDN0K0R06
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     K CN EQUITY
                  
                     Kinross Gold Corp
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0187
                  
                     95RWVLFZX6VGDZNNTN43
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     MG CN EQUITY
                  
                     Magna International Inc
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0188
                  
                     6Q7WW7FQZR6X22IL2I79
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Nexen Energy ULC
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0189
                  
                     549300O4ZJZZOHH4H804
                  
                      
                  
                     3572862
                  
                      
                  
                     NBD CT Equity
                  
                     Norbord Inc.
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0190
                  
                     5493007M1XGU5E55ZJ25
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     NOVA Chemicals Corporation
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0191
                  
                     549300HDLRTPBQU69P29
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     BIN CT Equity
                  
                     Progressive Waste Solutions Ltd.
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0192
                  
                     549300A0QNNPY14D9106
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     SCC CT Equity
                  
                     Sears Canada Inc.
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0193
                  
                     3XCBVWUPHGBZ5GF7TY15
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     SU CN EQUITY
                  
                     Suncor Energy Inc
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0194
                  
                     NQWTWUIL1PK7V7N5Y468
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     TLM CN EQUITY
                  
                     Talisman Energy Inc
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0195
                  
                     T8KI5SQ2JRWHL7XY0E11
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     TCK/B CN EQUITY
                  
                     Teck Resources Ltd [Ex-Teck Cominco Ltd]
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0196
                  
                     YHKQM2RIPKZYOZ6RVZ46
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     TK US Equity
                  
                     Teekay Corporation
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0197
                  
                     L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     T CT Equity
                  
                     TELUS Corporation
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0198
                  
                     549300561UZND4C7B569
                  
                      
                  
                     884903
                  
                      
                  
                     TOC GF Equity
                  
                     Thomson Reuters Corporation
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0199
                  
                     HJZQGXYTVV2NWJZLPW74
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     TOM GY Equity
                  
                     Toyota Credit Canada Inc.
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0200
                  
                     5BV01I6231JPDAPMGH09
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     TRP UN Equity
                  
                     TransCanada PipeLines Limited
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0201
                  
                     PRAQ4VOSFIK7OQ8Z2512
                  
                      
                  
                     4406354
                  
                      
                  
                     VALE3 BS Equity
                  
                     Vale Canada Limited
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0202
                  
                     WT03B8BB1IX8WI9ZGV02
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Vermilion Energy Inc.
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0203
                  
                     549300WHE4O6UJ2KU013
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Yamana Gold Inc
                  
                     CA
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0204
                  
                     5493003DNMEAO1DT3F51
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ABBN VX EQUITY
                  
                     ABB Ltd [Asea Brown Boveri]
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0205
                  
                     NI14Y5UMU60O7JE9P611
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ADEN VX EQUITY
                  
                     Adecco SA
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0206
                  
                     549300Q3WREIMQYFBC20
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     0170576D SW EQUITY
                  
                     Ameropa AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0207
                  
                     5493007KVRV2OKRXFA55
                  
                      
                  
                     CH-020.3.035.716-8
                  
                      
                  
                     AML LN Equity
                  
                     Amlin AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0208
                  
                     529900H7ZPIGI2U3CJ14
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     AXPO TRADING AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0209
                  
                     213800Y5RWKLDPUTT265
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     BARN SW EQUITY
                  
                     Barry Callebaut AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0210
                  
                     529900UPDCU6WEL7W167
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     BALN VX Equity
                  
                     Basler Versicherung AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0211
                  
                      
                  
                     2816554-6
                  
                     HRB54517
                  
                     DE000DCAG010
                  
                     7705815Z SW EQUITY
                  
                     DEMAG CRANES AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0212
                  
                     5493002MXX2JLKWLE880
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     567151Z SW EQUITY
                  
                     Duferco SA
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0213
                  
                     549300I08UA8SMJON743
                  
                      
                  
                     CH-270.3.002.354-9/
                  
                      
                  
                     DUFN EB Equity
                  
                     Dufry international AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0214
                  
                     549300ADLU67CYBFIW70
                  
                      
                  
                     CH-645.1.008.684-9
                  
                      
                  
                      
                  
                     Elsevier Finance SA
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0215
                  
                     529900Y8BGAFVVVYVN24
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     GATE SE Equity
                  
                     gategroup Holding AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0216
                  
                     213800SVRMQA1TD91D41
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     GIVN VX Equity
                  
                     Givaudan SA
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0217
                  
                     213800PSSU2QXF1WLR89
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     GLEN LN EQUITY
                  
                     Glencore International AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0218
                  
                     549300DHSS9U1QKJZG57
                  
                      
                  
                     KvK 34275373 0000
                  
                      
                  
                     1002136Z SW EQUITY
                  
                     GUNVOR INTERNATIONAL BV
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0219
                  
                     529900EHPFPYHV6IQO98
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     HOLN VX EQUITY
                  
                     Holcim Ltd
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0220
                  
                     529900Q0YED3805QXQ66
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     KUEHNE AND NAGEL INTERNATIONAL AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0221
                  
                     52990074N8ID7UPV7A95
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     LIEBHERR-INTERNATIONAL AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0222
                  
                     549300EFW4H2TCZ71055
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Lonza Group AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0223
                  
                     KY37LUS27QQX7BB93L28
                  
                      
                  
                     CH-550.0.067.293-5
                  
                     CH0038863350
                  
                     NESN.VX
                  
                     NESTLE SA
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0224
                  
                     529900I2PEF1FN6N6723
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     2284161Z SW EQUITY
                  
                     Nord Stream AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0225
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     NOVN VX EQUITY
                  
                     Novartis AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0226
                  
                     549300HUJ5CJUX02RS52
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     OMV SUPPLY & TRADING AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0227
                  
                     5299002JRTT699WFOV74
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     OMYA (Schweiz) AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0228
                  
                     549300HMJAFUW4NSKI73
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Paul Reinhart AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0229
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ROG VX EQUITY
                  
                     Roche Holding Ltd
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0230
                  
                     529900PTQ0Z1J44SHZ08
                  
                      
                  
                     CH-100.3.010.656-7
                  
                      
                  
                     STLN SE Equity
                  
                     SCHMOLZ + BICKENBACH AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0231
                  
                     549300R3N69ECGYPU434
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     SIK IX Equity
                  
                     Sika AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0232
                  
                     213800Z8NOHIKRI42W10
                  
                      
                  
                      
                  
                     NL0000226223
                  
                     STM FP EQUITY
                  
                     STMICROELECTRONICS NV
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0233
                  
                     5493000KUC3Z24U77V93
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     SLHN VX Equity
                  
                     Swiss Life Holding AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0234
                  
                     5493005SL9HHOXS3B739
                  
                      
                  
                     CHE-102.753.938
                  
                      
                  
                     SCMN VX Equity
                  
                     Swisscom AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0235
                  
                     549300HTOMQG20JYV568
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     SYNN VX Equity
                  
                     Syngenta AG
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0236
                  
                     KSVC38RP5WL6C6LJGG03
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     TYC US Equity
                  
                     Tyco International Ltd.
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0237
                  
                     549300VBJS7MG74G2H60
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Weatherford International Ltd
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0238
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     WOS LN EQUITY
                  
                     Wolseley Plc
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0239
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     XTA LN EQUITY
                  
                     Xstrata Plc
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0240
                  
                     50ZCTKCMUDIABGHX3R52
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Zurich Insurance Company
                  
                     CH
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0241
                  
                     549300IF4IFG0FS0RM26
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     AESGENER CC Equity
                  
                     AES Gener S.A.
                  
                     CL
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0242
                  
                     549300NLTGCFV7482429
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     CENCOSUD CC Equity
                  
                     Cencosud S.A.
                  
                     CL
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0243
                  
                     549300YP3P0JZBLIV197
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO
                  
                     CL
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0244
                  
                     549300G475ACIABB4385
                  
                      
                  
                      
                  
                     USG49215AA73
                  
                     CMPC CC Equity
                  
                     Inversiones CMPC S.A.
                  
                     CL
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0245
                  
                     549300HX3UUDPEFTG707
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     LAN CC Equity
                  
                     Latam Airlines Group S.A.
                  
                     CL
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0246
                  
                     549300RUPF4SKMJPUR70
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     BLT LN Equity
                  
                     Minera Escondida Limitada
                  
                     CL
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0247
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     600031 CH EQUITY
                  
                     Sany Heavy Industry Co Ltd
                  
                     CN
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0248
                  
                     A25574TZFLBNK7NWQT47
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     PRE CT Equity
                  
                     Pacific Rubiales Energy Corp.
                  
                     CO
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0249
                  
                     724500JV0VHPRVANL538
                  
                      
                  
                     5778
                  
                     ANN4327C1220
                  
                      
                  
                     HUNTER DOUGLAS NV
                  
                     CW
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0250
                  
                     213800MRTA64ULUE9919
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     CARBO ONE LIMITED
                  
                     CY
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0251
                  
                     549300OEZB4GETCGFX34
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     GUNVOR GROUP LTD
                  
                     CY
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0252
                  
                     549300IVA1PZNX2MN285
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     0163947D CY EQUITY
                  
                     Mercuria Energy Group Ltd
                  
                     CY
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0253
                  
                     2138001LK2Z2HSER4U15
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     PRS NO EQUITY
                  
                     PROSAFE
                  
                     CY
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0254
                  
                     31570010000000137835
                  
                     1131604
                  
                     29287391
                  
                      
                  
                      
                  
                     ALTA, a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0255
                  
                     31570010000000116592
                  
                     657856
                  
                     25572881
                  
                      
                  
                      
                  
                     ARMATURY Group a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0256
                  
                     31570010000000075367
                  
                     765380
                  
                     28402758
                  
                      
                  
                      
                  
                     BAK stavební společnost, a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0257
                  
                     31570010000000115525
                  
                     834699
                  
                     46504940
                  
                      
                  
                      
                  
                     Cerea, a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0258
                  
                     31570010000000034336
                  
                     1023328
                  
                     70994226
                  
                      
                  
                      
                  
                     České dráhy, a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0259
                  
                     315700CTFRL3U2DNMO58
                  
                     633919
                  
                     25085689
                  
                      
                  
                      
                  
                     CETELEM ČR, a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0260
                  
                     529900S5R9YHJHYKKG94
                  
                      
                  
                      
                  
                     CZ0005112300
                  
                     CEZ CP EQUITY
                  
                     CEZ a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0261
                  
                     315700XJHXU2PD40RU82
                  
                     865668
                  
                     48589837
                  
                      
                  
                      
                  
                     DEKTRADE a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0262
                  
                     529900C5PL4JGDILRZ94
                  
                     837043
                  
                     46678468
                  
                      
                  
                      
                  
                     HOCHTIEF CZ a. s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0263
                  
                     31570010000000099520
                  
                     644725
                  
                     25322257
                  
                      
                  
                      
                  
                     IMOS Brno, a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0264
                  
                     31570010000000032687
                  
                     1086806
                  
                     931
                  
                      
                  
                      
                  
                     METALIMEX a. s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0265
                  
                     315700JDC49X4VSP6Z49
                  
                     601013
                  
                     14915
                  
                      
                  
                      
                  
                     Metrostav a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0266
                  
                     31570066GBSS7JYFEL35
                  
                     817880
                  
                     45193592
                  
                      
                  
                      
                  
                     MJM Litovel a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0267
                  
                     31570010000000120084
                  
                     832322
                  
                     46342796
                  
                      
                  
                      
                  
                     OHL ŽS, a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0268
                  
                     31570010000000009116
                  
                     699640
                  
                     26463318
                  
                      
                  
                      
                  
                     OTE, a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0269
                  
                     31570010000000026285
                  
                     671247
                  
                     25860038
                  
                      
                  
                      
                  
                     Pars nova a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0270
                  
                     315700LTSCT2O45NWM28
                  
                     805950
                  
                     43873189
                  
                      
                  
                      
                  
                     PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0271
                  
                     31570010000000115622
                  
                     817271
                  
                     45148155
                  
                      
                  
                      
                  
                     Primagra, a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0272
                  
                     549300KL08IFWLTWLQ52
                  
                     691287
                  
                     26271303
                  
                      
                  
                      
                  
                     Skanska a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0273
                  
                     529900I8XOZDM4ZQSQ21
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     1025Z CP EQUITY
                  
                     Skoda Auto A.S.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0274
                  
                     31570010000000031135
                  
                     923751
                  
                     62623753
                  
                      
                  
                      
                  
                     ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0275
                  
                     213800Z39ZW4XHAAUA27
                  
                     725860
                  
                     27195147
                  
                      
                  
                      
                  
                     SMP CZ, a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0276
                  
                     3157004ICDH3MRKW7534
                  
                     889798
                  
                     60193336
                  
                      
                  
                      
                  
                     Telefónica Czech Republic, a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0277
                  
                     31570010000000055191
                  
                     617997
                  
                     18050646
                  
                      
                  
                      
                  
                     TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0278
                  
                     3157007C98ILJK5ST356
                  
                     609769
                  
                     15886492
                  
                      
                  
                      
                  
                     UniCredit Leasing CZ, a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0279
                  
                     315700EFFOU65ETZ0V16
                  
                     886003
                  
                     531766
                  
                      
                  
                      
                  
                     UNISTAV a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0280
                  
                     31570010000000001356
                  
                     672337
                  
                     25877950
                  
                      
                  
                      
                  
                     VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0281
                  
                     31570010000000003490
                  
                     710607
                  
                     26823357
                  
                      
                  
                      
                  
                     VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0282
                  
                     31570010000000015033
                  
                     697350
                  
                     26415623
                  
                      
                  
                      
                  
                     W.A.G. payment solutions, a.s.
                  
                     CZ
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0283
                  
                     5493005KH7FO1T5TMX47
                  
                     1236614-2
                  
                      
                  
                      
                  
                     ASG GY Equity
                  
                     AachenMuenchener Lebensversicherung AG
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0284
                  
                     549300JSX0Z4CW0V5023
                  
                     1319784-3
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     ADIDAS AG
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0285
                  
                     549300X1WWPGMS47QQ72
                  
                     1215807-7
                  
                      
                  
                      
                  
                     ASG GY Equity
                  
                     Advocard Rechtsschutzversicherung AG
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0286
                  
                     529900SO83U6ISM6DL85
                  
                     2832395-4
                  
                     HRA36525B
                  
                      
                  
                      
                  
                     ALBA Group plc & Co. KG
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0287
                  
                     529900K9B0N5BT694847
                  
                     1100627-7
                  
                      
                  
                      
                  
                     ALV GY Equity
                  
                     Allianz SE
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Jiné finanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0288
                  
                     529900C058B9OTVFTU36
                  
                     2033673-1
                  
                     HRB98981
                  
                      
                  
                      
                  
                     ASKLEPIOS KLINIKEN GMBH HAMBURG
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0289
                  
                     549300FJWANEIJ25D318
                  
                     1545974-6
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Atlas Copco Energas GmbH
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0290
                  
                     529900YNBT62HCUPRG10
                  
                     1106210-6
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     AUGUST STORCK KG
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0291
                  
                     5299005SHIN9ZK7GW242
                  
                     1124841-6
                  
                     HRB1775
                  
                     DE0006766504
                  
                     NDA GY EQUITY
                  
                     Aurubis AG
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0292
                  
                     529900PXZU3YHO6HMD80
                  
                     1130123-1
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Axel Springer SE
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0293
                  
                     529900AJX4TCFW0QT666
                  
                     1104883-2
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0294
                  
                     529900PM64WH8AF1E917
                  
                     1102017-9
                  
                     HRB6000
                  
                     DE000BASF111
                  
                     BAS GR EQUITY
                  
                     BASF SE
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0295
                  
                     529900XMQYET3NBF2363
                  
                     2192515-1
                  
                     HRB101375
                  
                     DE0005168108
                  
                     B5A GY EQUITY
                  
                     Bauer AG
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0296
                  
                     549300J4U55H3WP1XT59
                  
                     1109561-9
                  
                      
                  
                      
                  
                     BAYN GY EQUITY
                  
                     Bayer AG
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0297
                  
                     YEH5ZCD6E441RHVHD759
                  
                     1103190-3
                  
                      
                  
                      
                  
                     BMW GY EQUITY
                  
                     Bayerische Motoren Werke AG [BMW AG]
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0298
                  
                     529900SM0FDLLYATXU36
                  
                     1103233-1
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     BAYWA AKTIENGESELLSCHAFT
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0299
                  
                     5299001BUUGXAREGE533
                  
                     1103821-3
                  
                      
                  
                      
                  
                     BTG GR EQUITY
                  
                     Bertelsmann SE & Co. KGaA
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0300
                  
                     529900H0HULEN2BZ4604
                  
                     1114115-7
                  
                     BWMAHRB710296
                  
                      
                  
                     GBF GY Equity
                  
                     Bilfinger SE
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0301
                  
                     529900XBEZ2EYI9ZOV89
                  
                     3010079-6
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     BMG Rights Management GmbH
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0302
                  
                     529900FOTM78R9Q9NY89
                  
                     1163617-2
                  
                     HRB75534
                  
                      
                  
                     2340173Z GR EQUITY
                  
                     BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0303
                  
                     NNROIXVWJ7CPSR27SV97
                  
                     2926464-5
                  
                      
                  
                      
                  
                     BNR GY EQUITY
                  
                     Brenntag AG
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0304
                  
                     529900OQDCYXCLQOAY53
                  
                     1105482-2
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Burda Gesellschaft mit beschränkter Haftung
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0305
                  
                     5299000XH7YX33EJZP65
                  
                     2730972-3
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     CARL ZEISS AG
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0306
                  
                     52990076MX7KD2XYCH67
                  
                     1111099-6
                  
                     HRB9517
                  
                     DE000CLS1001
                  
                     CLS1 GY EQUITY
                  
                     Celesio AG
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0307
                  
                     529900O4ND7T8ABIXF67
                  
                     1235957-6
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Claas Kommanditgesellschaft auf Aktien mbH
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0308
                  
                     529900A7YD9C0LLXM621
                  
                     1106273-4
                  
                     HRB3527
                  
                     DE0005439004
                  
                     CON GY EQUITY
                  
                     CONTINENTAL AG
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0309
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     2294277Z GR EQUITY
                  
                     Coutinho & Ferrostaal GmbH
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0310
                  
                     5299007VZZKH65OCN774
                  
                     2781995-2
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Cronimet Holding GmbH
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0311
                  
                     5299008ODF4EFHRI0G60
                  
                     2402196-6
                  
                     HRB8957
                  
                      
                  
                     7097181Z GR EQUITY
                  
                     CWS-boco International GmbH
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0312
                  
                     5299005LEM60UYKU5235
                  
                     1106512-5
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     DACHSER Group SE & Co. KG
                  
                     DE
                  
                     Vzorek velkých podniků
                  
                     Nefinanční podniky
                  
                     Nepoužije se
                  
                     Nepoužije se
                  
                     LCC0313
                  
                     529900R27DL06UVNT076
                  
                     2344103-3
                  
                     HRB19360
                  
                      
                  
                     DAI GR EQUITY
                  
                     Daimler AG
                  
                     DE
                 &n