Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2071 ze dne 22. září 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757, pokud jde o metody monitorování emisí oxidu uhličitého a pravidla pro monitorování dalších příslušných informací (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2071/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 320/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/2071
   ze dne 22. září 2016,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757, pokud jde o metody monitorování emisí oxidu uhličitého a pravidla pro monitorování dalších příslušných informací
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 ze dne 29. dubna 2015 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (EU) 2015/757 stanoví pravidla pro přesné monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého (CO2) a dalších příslušných informací u lodí, které připlouvají do přístavů spadajících do jurisdikce některého členského státu, nacházejí se v těchto přístavech nebo z nich odplouvají, aby se podpořilo nákladově efektivní snižování emisí CO2 z námořní dopravy.
            
   
               (2)
            
               Příloha I nařízení (EU) 2015/757 stanoví metody monitorování emisí CO2 na základě spotřeby paliva. Příloha II nařízení (EU) 2015/757 stanoví pravidla „monitorování dalších příslušných informací“.
            
   
               (3)
            
               V části A přílohy I nařízení (EU) 2015/757 se stanoví, že emise CO2 by se měly vypočítávat vynásobením emisních faktorů a spotřeby paliva, která se určuje metodami monitorování A (dodací listy paliva a pravidelné kontroly palivových nádrží), B (monitorování palivových nádrží na lodi) a C (průtokoměry pro příslušné procesy spalování) stanovenými v části B téže přílohy. V usnesení Mezinárodní námořní organizace (2) o pokynech k metodě výpočtu dosaženého indexu energeticky účinného designu u nových lodí je stanoven soubor standardních hodnot emisních faktorů pro standardní paliva používaná na palubách lodí. Tyto standardní hodnoty lze použít pro výpočet emisí CO2 z námořní dopravy. Umožnění, aby lodě používaly k monitorování a vykazování svých emisí CO2 v souladu s přílohou I nařízení (EU) 2015/757 tyto standardní hodnoty, zajišťuje racionální regulační přístup i harmonizované provádění.
            
   
               (4)
            
               Metody monitorování A, B a C řeší převádění množství doplněného paliva nebo množství paliva zbývajícího v nádržích z objemového vyjádření na hmotnostní vyjádření pomocí hodnot skutečné hustoty paliva. Podle přílohy I části B bodu 2 pátého pododstavce písm. c) mohou společnosti používající metodu monitorování B určit skutečnou hustotu na základě hustoty naměřené při zkušební analýze provedené v akreditované laboratoři pro testování paliva, je-li dostupná. Rozšíření této možnosti na společnosti, které používají metody monitorování A a C, by zajistilo harmonizované provádění těchto tří metod monitorování v souladu s normou ISO 3675:1998 (3). Rovněž by tak byly plně zohledněny postupy v dotčeném odvětví a zlepšila by se srovnatelnost spotřeby paliva monitorované s použitím uvedených tří metod.
            
   
               (5)
            
               Pojetí „od místa vyvázání k místu vyvázání“ by zajistilo větší jednoznačnost a harmonizovaný přístup k přesnému výchozímu a koncovému bodu plaveb. Tím by byly upřesněny parametry používané k monitorování doby strávené na moři a vzdálenosti, kterou loď urazila, jak je uvedeno v příloze II části A bodě 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2015/757, a byly by zohledněny postupy v dotčeném odvětví.
            
   
               (6)
            
               Pokyny Mezinárodní námořní organizace k dobrovolnému používání provozního ukazatele energetické účinnosti lodí (4) a norma CEN EN 16258 (2012) (5) nabízejí lodím typu ro-ro možnost monitorovat a vykazovat přepravovaný náklad na základě skutečné hmotnosti nákladu. Doplněním tohoto dalšího parametru k parametrům stanoveným v příloze II části A bodě 1 písm. e) nařízení (EU) 2015/757 by byly lépe zohledněny postupy v dotčeném odvětví, a monitorování by tudíž bylo snazší.
            
   
               (7)
            
               V souladu s obvyklým postupem Komise, v jehož rámci jsou ve fázi přípravy aktů v přenesené pravomoci konzultováni odborníci, byla pod záštitou Evropského fóra pro udržitelnou lodní dopravu zřízena podskupina pro monitorování složená z odborníků z členských států, dotčeného odvětví a občanské společnosti. Tato podskupina zmapovala řadu mezinárodních a evropských norem a mezinárodních pravidel, jakož i vědecký a technický vývoj a doporučila, aby byly do tohoto nařízení zapracovány. Návrh jejích doporučení, pokud jde o tyto aspekty, byl dne 28. června 2016 schválen plénem Evropského fóra pro udržitelnou lodní dopravu.
            
   
               (8)
            
               Přílohy I a II nařízení (EU) 2015/757 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přílohy I a II nařízení (EU) 2015/757 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 55.
   
      (2)  MEPC 245 (66) 2014.
   
      (3)  ISO 3675:1998 Ropa a kapalné ropné výrobky – Laboratorní stanovení hustoty – Stanovení hustoměrem.
   
      (4)  MEPC.1/Circ.684 IMO Guidelines for voluntary use of the ship Energy Efficiency Operational Indicator.
   
      (5)  Metodika pro výpočet a deklaraci spotřeby energie a emisí skleníkových plynů v přepravních službách (přeprava zboží a osob).
   
   
      PŘÍLOHA
      Přílohy I a II nařízení (EU) 2015/757 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Příloha I se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              Část A se nahrazuje tímto:
                              „A.   VÝPOČET EMISÍ CO2 (ČLÁNEK 9)
                              Pro účely výpočtu emisí CO2 použijí společnosti tento vzorec:
                              Spotřeba paliva × emisní faktor
                              Spotřeba paliva zahrnuje palivo spotřebované hlavními motory, pomocnými motory, plynovými turbínami, kotli a generátory inertních plynů.
                              Spotřeba paliva během postoje lodě vyvázané u nábřeží v přístavech se vypočte samostatně.
                              Pro paliva používaná na palubě se použijí následující standardní hodnoty emisních faktorů:
                              
                                          Typ paliva
                                       
                                          Reference
                                       
                                          Emisní faktor (tuny CO2/tuny paliva)
                                       
                                          
                                                      1
                                                   
                                                      Motorová nafta
                                                   
                                       
                                          ISO 8217 třídy DMX až DMB
                                       
                                          3,206
                                       
                                          
                                                      2
                                                   
                                                      Lehký topný olej
                                                   
                                       
                                          ISO 8217 třídy RMA až RMD
                                       
                                          3,151
                                       
                                          
                                                      3
                                                   
                                                      Těžký topný olej
                                                   
                                       
                                          ISO 8217 třídy RME až RMK
                                       
                                          3,114
                                       
                                          
                                                      4
                                                   
                                                      Zkapalněný ropný plyn (LPG)
                                                   
                                       
                                          Propan
                                       
                                          3,000
                                       
                                          Butan
                                       
                                          3,030
                                       
                                          
                                                      5
                                                   
                                                      Zkapalněný zemní plyn (LNG)
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                          2,750
                                       
                                          
                                                      6
                                                   
                                                      Methanol
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                          1,375
                                       
                                          
                                                      7
                                                   
                                                      Ethanol
                                                   
                                       
                                           
                                       
                                          1,913
                                       
                              V případě biopaliv, alternativních nefosilních paliv a dalších paliv, pro něž nejsou stanoveny standardní hodnoty, se použijí vhodné emisní faktory.“
                           
                  
                              b)
                           
                              Část B se mění takto:
                              
                                          i)
                                       
                                          V bodě 1 pátém pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:
                                          
                                                      „b)
                                                   
                                                      hustoty naměřené dodavatelem paliva při doplňování paliva a zaznamenané na faktuře za palivo nebo dodacím listu paliva;“
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          V bodě 1 pátém pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:
                                          
                                                      „c)
                                                   
                                                      je-li dostupná, hustoty naměřené při zkušební analýze provedené v akreditované laboratoři pro testování paliva.“
                                                   
                                       
                              
                                          iii)
                                       
                                          V bodě 3 čtvrtém pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:
                                          
                                                      „b)
                                                   
                                                      hustoty naměřené dodavatelem paliva při doplňování paliva a zaznamenané na faktuře za palivo nebo dodacím listu paliva;“
                                                   
                                       
                              
                                          iv)
                                       
                                          V bodě 3 čtvrtém pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:
                                          
                                                      „c)
                                                   
                                                      je-li dostupná, hustoty naměřené při zkušební analýze provedené v akreditované laboratoři pro testování paliva.“
                                                   
                                       
                           
               
      
                  2)
               
                  Bod 1 v části A přílohy II se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              V písmeni a) se první věta nahrazuje tímto:
                              „Datum a hodina vyplutí z místa vyvázání a připlutí do místa vyvázání se vyjádří pomocí greenwichského středního času (GMT/UTC).“
                           
                  
                              b)
                           
                              V písmeni b) se poslední věta nahrazuje tímto:
                              „Vzdálenost, kterou loď urazila, se určí od místa vyvázání v přístavu vyplutí do místa vyvázání v přístavu připlutí a vyjádří se v námořních mílích.“
                           
                  
                              c)
                           
                              V písmeni e) se první pododstavec nahrazuje tímto:
                              „U lodí typu ro-ro se přepravovaný náklad vymezí jako hmotnost nákladu na palubě, určená jako skutečná hmotnost nebo počet nákladových jednotek (nákladních vozidel, automobilů atd.) nebo jako obsazené metry jízdních pruhů vynásobené standardními hodnotami pro jejich hmotnost.“
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.