Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2073 ze dne 23. listopadu 2016 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2016 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2073/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 320/25
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2073
   ze dne 23. listopadu 2016
   o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2016 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 26 odst. 6 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s čl. 169 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (2) mohou být prostředky nepřidělené na závazky týkající se opatření financovaných Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) uvedené v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 přeneseny do následujícího rozpočtového roku. Toto přenesení je omezeno na 2 % původních prostředků a na částku úpravy přímých plateb podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (3) provedenou v předchozím rozpočtovém roce. Může vést k dodatečným platbám konečným příjemcům, kteří byli uvedenou úpravou dotčeni.
            
   
               (2)
            
               V souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013 členské státy odchylně od čl. 169 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 uhradí přenášené prostředky podle čl. 169 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 konečným příjemcům, kteří podléhají míře úpravy v rozpočtovém roce, do nějž jsou prostředky přenášeny. Tato úhrada se vztahuje pouze na konečné příjemce v těch členských státech, v nichž se v předchozím rozpočtovém roce uplatnil mechanismus finanční kázně (4).
            
   
               (3)
            
               Při stanovování výše přenášených prostředků, jež se mají vyplatit, se v souladu s čl. 26 odst. 7 nařízení (EU) č. 1306/2013 musí zohlednit částky na rezervu pro případ krizí v odvětví zemědělství uvedenou v článku 25 uvedeného nařízení, které nebyly do konce rozpočtového roku využité na krizová opatření.
            
   
               (4)
            
               V souladu s čl. 1 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1146 (5) se mechanismus finanční kázně použije na přímé platby v kalendářním roce 2015 s cílem vytvořit rezervu pro případ krizí ve výši 441,6 milionu EUR. O uplatnění rezervy pro případ krizí nebylo v rozpočtovém roce 2016 požádáno.
            
   
               (5)
            
               Na základě výkazů výdajů členských států za období od 16. října 2015 do 15. října 2016 dosahuje snížení v rámci mechanismu finanční kázně skutečně uplatněné členskými státy v rozpočtovém roce 2016 částky 435 milionů EUR.
            
   
               (6)
            
               Nevyužité prostředky odpovídající částce úpravy v rámci mechanismu finanční kázně uplatněné v rozpočtovém roce 2016 ve výši 435 milionů EUR, které nepřesahují limit 2 % původních prostředků, mohou být tudíž po vydání rozhodnutí Komise v souladu s čl. 169 odst. 3 pátým pododstavcem nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 převedeny do rozpočtového roku 2017.
            
   
               (7)
            
               Za účelem zajištění, že úhrada těchto prostředků konečným příjemcům zůstane úměrná výši úpravy v rámci mechanismu finanční kázně, je záhodno, aby Komise určila částky, které jsou členským státům pro úhradu k dispozici.
            
   
               (8)
            
               Aby členské státy nebyly nuceny na tuto úhradu dodatečně platit, musí být toto nařízení použitelné od 1. prosince 2016. Částky stanovené tímto nařízením jsou tudíž konečné a uplatní se, aniž by tím byla dotčena snížení v souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1306/2013, na jakékoli jiné opravy zohledňované v rozhodnutích o měsíčních platbách, pokud jde o výdaje uskutečněné platebními agenturami členských států za říjen 2016, v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 a na jakékoli srážky a doplňkové platby, které mají být provedeny v souladu s čl. 18 odst. 4 uvedeného nařízení, nebo na jakákoli rozhodnutí, jež budou přijata v rámci postupu schvalování účetní závěrky.
            
   
               (9)
            
               V souladu s čl. 169 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 mohou být prostředky nepřidělené na závazky přeneseny pouze do následujícího rozpočtového roku. Je tudíž záhodno, aby Komise stanovila data způsobilosti u výdajů členských států, pokud jde o úhradu v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013, a měla při tom na paměti zemědělský rozpočtový rok, tak jak je definován v článku 39 uvedeného nařízení.
            
   
               (10)
            
               Aby se zohlednilo krátké časové rozmezí mezi oznámením o plnění rozpočtu EZZF na rok 2016 v rámci sdíleného řízení za období od 16. října 2015 do 15. října 2016 ze strany členských států a potřebným počátečním datem použitelnosti tohoto nařízení, kterým by mělo být 1. prosince 2016, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Částky prostředků, které budou přeneseny z rozpočtového roku 2016 v souladu s čl. 169 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a které se v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013 poskytují členským státům za účelem úhrady konečným příjemcům, již v rozpočtovém roce 2017 podléhají míře úpravy, jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
   Přenášené částky jsou předmětem rozhodnutí Komise o přenosu prostředků v souladu s čl. 169 odst. 3 pátým pododstavcem nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.
   Článek 2
   Výdaje členských států v souvislosti s úhradou přenášených prostředků jsou způsobilé k financování Unií, pouze pokud budou příslušné částky příjemcům vyplaceny před 16. října 2017.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. prosince 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 23. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).
   
      (4)  V souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 se mechanismus finanční kázně v rozpočtovém roce 2016 nepoužije v Bulharsku, Chorvatsku a Rumunsku.
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1146 ze dne 8. července 2015, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2015 (Úř. věst. L 191, 17.7.2015, s. 6).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Částky, které jsou k dispozici pro úhradu přenášených prostředků
      
      
                  (částky v EUR)
               
                  Belgie
               
                  6 414 552
               
                  Česká republika
               
                  11 049 216
               
                  Dánsko
               
                  10 864 696
               
                  Německo
               
                  60 049 657
               
                  Estonsko
               
                  1 293 797
               
                  Irsko
               
                  13 600 170
               
                  Řecko
               
                  17 254 566
               
                  Španělsko
               
                  55 869 779
               
                  Francie
               
                  90 755 440
               
                  Itálie
               
                  39 147 477
               
                  Kypr
               
                  368 399
               
                  Lotyšsko
               
                  1 676 449
               
                  Litva
               
                  3 462 420
               
                  Lucembursko
               
                  416 787
               
                  Maďarsko
               
                  15 068 124
               
                  Malta
               
                  34 366
               
                  Nizozemsko
               
                  8 963 299
               
                  Rakousko
               
                  7 080 542
               
                  Polsko
               
                  25 435 226
               
                  Portugalsko
               
                  6 735 448
               
                  Slovinsko
               
                  987 364
               
                  Slovensko
               
                  5 646 824
               
                  Finsko
               
                  6 067 712
               
                  Švédsko
               
                  7 922 613
               
                  Spojené království
               
                  38 847 027
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.