Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2074 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku salicylan hlinitý (zásaditý) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2074/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 320/29
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2074
   ze dne 25. listopadu 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku salicylan hlinitý (zásaditý)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,
   s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vypracované Výborem pro veterinární léčivé přípravky,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Článek 17 nařízení (ES) č. 470/2009 požaduje, aby byl maximální limit reziduí (dále jen „MRL“) farmakologicky účinných látek určených k použití v Unii ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin nebo v biocidních přípravcích používaných v chovu zvířat stanoven nařízením.
            
   
               (2)
            
               Tabulka 1 přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010 (2) stanoví farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci podle MRL v potravinách živočišného původu.
            
   
               (3)
            
               Salicylan hlinitý (zásaditý) je v současnosti v této tabulce uveden jako povolená látka pro topické použití pro všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou skotu, koz, koňovitých, králíků a ryb. Salicylan hlinitý (zásaditý) je rovněž povolená látka pro skot, kozy, koňovité a králíky podle prozatímního MRL stanoveného pro tuto látku, který platí do 31. prosince 2016.
            
   
               (4)
            
               Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) byla předložena žádost o změnu stávající položky pro salicylan hlinitý (zásaditý), kterou se odstraní prozatímní status MRL u skotu, koz, koňovitých a králíků.
            
   
               (5)
            
               Agentura EMA na základě stanoviska Výboru pro veterinární léčivé přípravky doporučila odstranit prozatímní status MRL pro salicylan hlinitý (zásaditý) u skotu, koz, koňovitých a králíků.
            
   
               (6)
            
               Nařízení (EU) č. 37/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 25. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      V tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se položka pro látku „salicylan hlinitý (zásaditý)“ nahrazuje tímto:
      
         
                     Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)
                  
                     Indikátorové reziduum
                  
                     Druh zvířat
                  
                     MRL
                  
                     Cílové tkáně
                  
                     Další ustanovení (podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009)
                  
                     Zařazení podle léčebného účelu
                  
                     „salicylan hlinitý (zásaditý)
                  
                     kyselina salicylová
                  
                     skot,
                     kozy,
                     koňovití,
                     králíci
                  
                     200 μg/kg
                     500 μg/kg
                     1 500  μg/kg
                     1 500  μg/kg
                  
                     svalovina
                     tuk
                     játra
                     ledviny
                  
                     ŽÁDNÁ
                  
                     antidiaroika a střevní antiflogistika“
                  
                     skot,
                     kozy,
                     koňovití
                  
                     9 μg/kg
                  
                     mléko
                  
                      
                  
                     NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.
                  
                     všechny druhy zvířat určené k produkci potravin s výjimkou skotu, koz, koňovitých, králíků a ryb
                  
                     Není nutné stanovit MRL.
                  
                     NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.
                  
                     Pouze pro topické použití.
                  
                      
                  
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.