Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2075 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se Španělsku přidělují dodatečné dny na moři v rámci divizí ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2075/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 320/32
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2075
   ze dne 25. listopadu 2016,
   kterým se Španělsku přidělují dodatečné dny na moři v rámci divizí ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (1), a zejména na bod 8.5 přílohy IIB uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Tabulka I přílohy IIB nařízení (EU) 2016/72 určuje maximální počet dní, během nichž smí být od 1. února 2016 do 31. ledna 2017 v divizích ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu přítomna plavidla Unie o celkové délce 10 metrů nebo větší mající na palubě nebo používající vlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení o velikosti ok 32 mm nebo větší, sítě na chytání ryb za žábry o velikosti ok 60 mm nebo větší a dlouhé lovné šňůry pro lov při dně.
            
   
               (2)
            
               Podle bodu 8.5 přílohy IIB nařízení (EU) 2016/72 může Komise na základě trvalých ukončení rybolovných činností, k nimž došlo od 1. února 2015 do 31. ledna 2016, a s výhradou podmínek uvedených v bodě 8.5 přílohy IIB nařízení (EU) 2016/72, přidělit dodatečný počet dní na moři, kdy může být plavidlo s oprávněním členského státu, pod jehož vlajkou pluje, přítomno v oblasti a mít na palubě regulované zařízení.
            
   
               (3)
            
               Dne 27. května 2016 v souladu s bodem 8.4 přílohy IIB nařízení (EU) 2016/72 podalo Španělsko spolu s podpůrnými informacemi žádost o přidělení dodatečných dnů na moři na základě trvalého ukončení rybolovné činnosti. Španělsko dne 6. června 2016 potvrdilo, že 14 plavidel ukončilo rybolovné činnosti v období od 1. února 2015 do 31. ledna 2016.
            
   
               (4)
            
               Vzhledem k údajům předaným Komisi a s ohledem na metodu výpočtu stanovenou v bodě 8.2 přílohy IIB nařízení (EU) 2016/72 by mělo být Španělsku na období od 1. února 2016 do 31. ledna 2017 pro plavidla uvedená v bodě 1 uvedené přílohy přiděleno devět dodatečných dnů na moři.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Maximální počet dní na moři, po které může být plavidlo s oprávněním Španělska, pod jehož vlajkou pluje, jež má na palubě nebo používá regulované zařízení a na něž se nevztahují zvláštní podmínky, jak je stanoveno v tabulce I přílohy IIB nařízení (EU) 2016/72, přítomno v divizích ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu, se zvyšuje na 126 dnů za rok.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.