Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 ze dne 25. listopadu 2016 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2080/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 321/45
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2080
   ze dne 25. listopadu 2016
   o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (2), a zejména na článek 28 a čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Vzhledem k současné situaci na trhu se sušeným odstředěným mlékem, pokud jde o oživení cen a vysoký objem intervenčních zásob, je vhodné zahájit prodej sušeného odstředěného mléka z veřejné intervence prostřednictvím nabídkového řízení v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2016/1240.
            
   
               (2)
            
               Za účelem adekvátního řízení prodeje z intervenčních zásob je třeba stanovit datum, do něhož muselo být sušené odstředěné mléko, které je nabízeno k prodeji, přijato do veřejné intervence.
            
   
               (3)
            
               Podle čl. 28 odst. 4 písm. b), c) a d) prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 je nezbytné stanovit lhůty pro podání nabídek, minimální množství, na něž mohou být nabídky podávány, a výši jistoty, která má být při předložení nabídky složena.
            
   
               (4)
            
               Pro účely čl. 31 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 je třeba stanovit lhůty, během nichž musí členské státy oznámit Komisi všechny přípustné nabídky do nabídkového řízení.
            
   
               (5)
            
               V zájmu účinné správy by členské státy měly svá oznámení podávat Komisi v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (3).
            
   
               (6)
            
               Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předmět
   Za podmínek stanovených v hlavě II kapitole III prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 se zahajuje prodej sušeného odstředěného mléka, které bylo uskladněno před 1. listopadem 2015, prostřednictvím nabídkového řízení.
   Článek 2
   Podávání nabídek do nabídkového řízení
   1.   Lhůta pro podání nabídek pro první dílčí nabídkové řízení končí dne 13. prosince 2016 v 11:00 hodin (bruselského času).
   2.   Lhůty pro podání nabídek pro druhé a následující dílčí nabídková řízení začínají prvním pracovním dnem, který následuje po uplynutí předešlé lhůty. Končí v 11:00 hodin (bruselského času) první a třetí úterý v měsíci. V srpnu to však je 11:00 hodin (bruselského času) čtvrté úterý v měsíci a v prosinci 11:00 hodin (bruselského času) druhé úterý v měsíci. Pokud je úterý dnem státního svátku, lhůta končí v 11:00 hodin (bruselského času) předchozího pracovního dne.
   3.   Nabídky se podávají platebním agenturám, které jsou schválené členskými státy (4).
   Článek 3
   Množství na jednotlivou nabídku a měrná jednotka
   Minimální množství sušeného odstředěného mléka, na které může být podána jedna nabídka, činí 20 tun.
   Navržená cena je cena za 100 kg produktu.
   Článek 4
   Jistota
   Při podání nabídky do nabídkového řízení na prodej sušeného odstředěného mléka se u platební agentury, které je nabídka předložena, skládá jistota ve výši 50 EUR na tunu.
   Článek 5
   Oznámení Komisi
   Oznámení podle čl. 31 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 musí být učiněno v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009 do 16:00 hodin (bruselského času) dne uvedeného v článku 2 tohoto nařízení.
   Článek 6
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Phil HOGAN
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71.
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009. s. 3).
   
      (4)  Adresy platebních agentur jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.