Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2081 ze dne 28. listopadu 2016 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny šťavelové pocházející z Čínské lidové republiky a vyráběné společností Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2081/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 321/48
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2081
   ze dne 28. listopadu 2016
   o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny šťavelové pocházející z Čínské lidové republiky a vyráběné společností Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   POSTUP
   
   
               (1)
            
               Dne 18. dubna 2012 uložila Rada prováděcím nařízením Rady (EU) č. 325/2012 (2) (dále jen „napadené nařízení“) konečné antidumpingové clo v rozmezí od 14,6 % do 52,2 % na dovoz kyseliny šťavelové pocházející z Indie a Čínské lidové republiky, a to v návaznosti na antidumpingové šetření podle článku 5 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (3).
            
   
               (2)
            
               Rozsudkem ze dne 20. května 2015 (4) Tribunál napadené nařízení zrušil v rozsahu, v němž se týká společnosti Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd, spolupracujícího čínského vyvážejícího výrobce. Tribunál rozhodl, že odůvodnění Rady ohledně dvou záležitostí souvisejících se stanovením úrovně pro odstranění újmy nebylo v souladu s článkem 296 Smlouvy o fungování Evropské unie.
            
   
               (3)
            
               Na základě rozsudku Tribunálu zveřejnila Komise oznámení, v němž informovala, že se rozhodla obnovit antidumpingové šetření týkající se kyseliny šťavelové za účelem provedení rozsudku s ohledem na společnost Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.
            
   B.   PROVEDENÍ
   
   1.   Celní sazba pro výpočet úrovně pro odstranění újmy (rozpětí újmy)
   
   
               (4)
            
               Jak je uvedeno v 66. a 83. bodě odůvodnění napadeného nařízení, společnost Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd namítala, že Komise při výpočtu rozpětí újmy nezohlednila plně úpravu o 6,5 %, která odpovídají obvyklému clu.
            
   
               (5)
            
               V původním šetření shledala Komise tuto námitku jako oprávněnou a výpočty rozpětí újmy revidovala: konečná vážená průměrná dovozní cena byla vypočítána tak, že se k vážené průměrné vývozní ceně CIF na hranice Unie účtované společností Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd za oba druhy kyseliny šťavelové (rafinovanou a nerafinovanou) připočítalo nejprve clo ve výši 6,5 % a poté pevně stanovená částka ve výši 10 EUR/t za náklady po dovozu.
            
   
               (6)
            
               Výsledkem bylo snížení rozpětí újmy u společnosti Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd na 18,7 %. Jak však již bylo uvedeno v 83. a 87. bodě odůvodnění napadeného nařízení, i snížené rozpětí újmy bylo vyšší než dumpingové rozpětí stanovené pro společnost Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (14,6 %), které představuje základ uloženého antidumpingového cla.
            
   2.   Ziskové rozpětí pro výpočet úrovně pro odstranění újmy (rozpětí újmy)
   
   
               (7)
            
               Jak je uvedeno ve 142. a 143. bodě odůvodnění nařízení (EU) č. 1043/2011 (5) o uložení prozatímních opatření v daném případě a jak bylo potvrzeno v napadeném nařízení, při výpočtu úrovně pro odstranění újmy byl použit zisk ve výši 8 % obratu, což se považovalo za zisk, jehož by mohlo výrobní odvětví Unie podle důvodného očekávání dosáhnout v běžných podmínkách hospodářské soutěže, pokud by neexistoval dumping působící újmu. Úvahy týkající se použití tohoto údaje jsou projednány níže.
            
   
               (8)
            
               V šetření vedoucím k napadenému nařízení bylo zjištěno, že během posuzovaného období bylo odvětví Unie buď ztrátové, nebo dosahovalo velmi omezeného zisku. Tato úroveň ziskovosti nepostačovala k udržení výroby ve střednědobém horizontu. Během posuzovaného období v původním šetření se mimoto uskutečňoval dovoz ve značném objemu za ceny, jež byly v průměru nižší než ceny zjištěné jako dumpingové v období původního šetření. Tento levný dovoz měl negativní dopad na hospodářskou výkonnost výrobního odvětví Unie. Zisk, který výrobní odvětví Unie skutečně realizovalo v posuzovaném období, proto nelze pokládat za zisk, jehož by mohlo výrobní odvětví Unie podle důvodného očekávání dosáhnout v běžných podmínkách hospodářské soutěže.
            
   
               (9)
            
               Během původního šetření Komise mimoto nezískala žádné údaje o zisku výrobního odvětví Unie v době před posuzovaným obdobím. Nebyly proto k dispozici žádné údaje o zisku výrobního odvětví Unie v době bezprostředně předcházející posuzovanému období, jež by bylo možno použít jako přiměřené ziskové rozpětí pro výpočet rozpětí újmy. Po poskytnutí informací společnost Yuanping uvedla, že za účelem řádného posouzení ke stanovení cílového zisku měly útvary Komise použít informace nespadající do posuzovaného období.
            
   
               (10)
            
               Toto tvrzení nebylo přijato. Soudy EU uznaly širokou posuzovací pravomoc Komise, pokud jde o období, které je třeba vzít v úvahu za účelem zjištění újmy (6). Na začátku původního šetření stanovila Komise období pro sběr údajů za účelem posouzení újmy, tj. posuzované období (od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2010), a údaje nespadající do tohoto období neshromažďovala. Jak je objasněno níže ve 23. bodě odůvodnění, v rámci obnovení šetření se musí Komise spoléhat pouze na informace, které byly k dispozici během původního šetření.
            
   
               (11)
            
               Komise proto analyzovala cílový zisk navrhovaný žadatelem v šetření, které vedlo k napadenému nařízení. V podnětu se pro výpočet rozpětí újmy navrhovalo cílové ziskové rozpětí ve výši 10 %. Komise v této souvislosti uvedla, že ziskové rozpětí, které použila Rada v roce 1991 v předchozím šetření týkajícím se dovozu kyseliny šťavelové z Indie a Čínské lidové republiky, činilo 10 % (7). Uvedený údaj žadatel odůvodnil tím, že této úrovně ziskovosti by bylo možno dosáhnout při výrobě s plným využitím kapacity. Ziskové rozpětí navrhované žadatelem však nesouvisí se skutečnými údaji o zisku, jehož by bylo dosaženo v běžných podmínkách hospodářské soutěže bez dumpingového dovozu, nýbrž s teoretickou situací při plném využití kapacity. Jelikož žadatel neprokázal, že plného využití kapacity, na němž se navrhovaný cílový zisk zakládal, bylo či mohlo být dosaženo v běžných podmínkách hospodářské soutěže bez dumpingového dovozu, nebylo možno tento udávaný cílový zisk použít.
            
   
               (12)
            
               Za této situace přezkoumala Komise ziskové rozpětí zjištěné v jiných šetřeních týkajících se chemického průmyslu, což jsou stejně kapitálově náročná odvětví jako výroba kyseliny šťavelové a mají podobný výrobní postup.
            
   
               (13)
            
               Co se týká ziskových rozpětí použitých v předchozích šetřeních v chemickém průmyslu (8) (včetně ziskového rozpětí použitého v předchozím šetření týkajícím se kyseliny šťavelové), bylo zjištěno, že za přiměřený zisk, jehož by výrobní odvětví Unie mohlo dosáhnout v běžných podmínkách hospodářské soutěže, pokud by neexistoval dumping působící újmu, se považovalo ziskové rozpětí ve výši přibližně 8 %.
            
   
               (14)
            
               Komise mimoto přezkoumala ziskové rozpětí použité v šetřeních týkajících se jiných odvětví, která jsou podobně jako chemický průmysl kapitálově náročná. Komise v této souvislosti zjistila, že ziskové rozpětí použité v těchto šetřeních (9) je v souladu s průměrným ziskovým rozpětím zjištěným pro chemický průmysl, včetně výroby kyseliny šťavelové.
            
   
               (15)
            
               Na základě výše uvedených úvah a vzhledem k chybějícím skutečným údajům o úrovni ziskovosti, jíž by mohlo výrobní odvětví Unie v posuzovaném období dosáhnout v běžných podmínkách hospodářské soutěže bez dumpingu působícího újmu, považovala Komise za vhodné stanovit takovéto přiměřené ziskové rozpětí na základě průměrného ziskového rozpětí zjištěného v antidumpingových šetřeních týkajících se jiných odvětví chemického průmyslu a jiných výrobních odvětví s podobnými charakteristikami, jako je například kapitálová náročnost. Na tomto základě dospěla Komise k závěru, že výrobní odvětví Unie mohlo v běžných podmínkách hospodářské soutěže, tzn. bez dumpingového dovozu, podle důvodného očekávání dosáhnout ziskového rozpětí ve výši 8 %, a toto ziskové rozpětí by proto mělo být použito při výpočtu úrovně pro odstranění újmy.
            
   C.   POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
   
   
               (16)
            
               Komise poskytla informace o výše uvedených skutečnostech a úvahách dne 29. června 2016. Společnost Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd a výrobní odvětví Unie dostaly možnost vyjádřit své stanovisko.
            
   
               (17)
            
               Stanoviska byla obdržena ve stanovených lhůtách a byla náležitě zohledněna. Dne 11. srpna 2016 se navíc mezi útvary Komise a společností Yuanping uskutečnilo slyšení.
            
   
               (18)
            
               Na základě stanovisek obdržených od zúčastněných stran byly v původním infomačním dokumentu ze dne 29. června 2016 provedeny určité změny. Komise proto zúčastněným stranám poskytla informace o výše uvedených skutečnostech a úvahách znovu dne 24. srpna 2016.
            
   
               (19)
            
               Po poskytnutí informací společnost Oxaquim uvedla, že není jasné, zda námitka společnosti Yuanping uvedená ve 4. bodě odůvodnění byla oprávněná zcela, nebo pouze částečně. Komise v tomto ohledu potvrdila, že námitka byla zcela oprávněná. Jak je podrobněji objasněno v 5. a 6. bodě odůvodnění, revidovaný výpočet, který Komise provedla v původním šetření, plně zohledňoval stanovisko společnosti Yuanping předložené v době původního šetření.
            
   
               (20)
            
               Společnost Yuanping uvedla, že při plnění rozsudku Tribunálu provedla Komise následnou analýzu, aby odůvodnila zjištění původního šetření. Podle společnosti Yuanping to dokládá skutečnost, že Komise vycházela z prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1138/2011 (10), které bylo zveřejněno po posouzení cílového zisku ve stávajícím řízení. Společnost Yuanping namítala, že k odůvodnění původních zjištění nelze takovouto následnou analýzu použít. Tato námitka nebyla správná a z níže uvedených důvodů byla zamítnuta.
            
   
               (21)
            
               Za prvé, co se týká případů, z nichž se vycházelo při posuzování cílového zisku (přičemž v nařízení byly uvedeny pouze některé z nich), námitka společnosti Yuanping není věcně správná. Cílový zisk byl ve všech těchto případech, včetně nařízení, na něž poukázala společnost Yuanping, stanoven prozatímně nebo s konečnou platností před určením cílového zisku v původním šetření.
            
   
               (22)
            
               Za druhé, za účelem provedení rozsudku Tribunálu podle článku 266 SFEU musí Komise v souladu s článkem 296 SFEU poskytnout odůvodnění s ohledem na ta zjištění v původním šetření, u nichž Tribunál shledal odůvodnění za nedostatečné. Komise musí přitom vycházet z informací, které byly k dispozici v době původního šetření.
            
   
               (23)
            
               Komise proto zdůvodnila tato zjištění, například použití cílového zisku ve výši 8 %, pouze s použitím informací, z nichž vycházela již v původním šetření.
            
   
               (24)
            
               Veškeré informace, které Komise uvedla v tomto nařízení, již byly mimoto obsaženy ve spisu v rámci původního šetření a/nebo byly v té době veřejně dostupné. Tyto informace byly společnosti Yuanping v rámci tohoto šetření poskytnuty znovu, což prokazuje, že Komise nepoužila v opraveném odůvodnění žádné nové důkazy.
            
   
               (25)
            
               Společnost Yuanping dále uvedla, že k nápravě chyb, které Tribunál zjistil, nepostačuje správní postup.
            
   
               (26)
            
               Tento argument byl zamítnut. Tribunál neshledal, že zjištění Komise nebyla fakticky nebo věcně správná. Tribunál místo toho konstatoval, že napadené nařízení postrádalo v některých případech dostatečné odůvodnění. Poskytnutí opraveného odůvodnění v tomto nařízení v souladu s článkem 296 SFEU představuje vhodný způsob zajištění souladu s rozsudkem Tribunálu.
            
   
               (27)
            
               Společnost Yuanping rovněž tvrdila, že částka, kterou Komise použila s ohledem na náklady po dovozu, tj. 10 EUR/t, je příliš nízká. K doložení tohoto tvrzení předložila společnost Yuanping Komisi důkazy ve formě řady faktur z roku 2016, v nichž byly náklady po dovozu údajně vyšší.
            
   
               (28)
            
               Toto tvrzení bylo zamítnuto. Údaje o nákladech po dovozu, které Komise použila v původním šetření, byly výsledkem ověřených informací od spolupracujících dovozců, kteří nejsou ve spojení. Společnost Yuanping v tomto ohledu neodůvodnila, proč by měla Komise tento údaj přepočítat s použitím neověřených údajů pocházejících z doby mimo období původního šetření.
            
   
               (29)
            
               Toto nařízení je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Ukládá se konečné antidumpingové clo ve výši 14,6 % na dovoz kyseliny šťavelové ve formě dihydrátu (č. CUS 0028635-1 a č. CAS 6153-56-6) nebo v bezvodé formě (č. CUS 0021238-4 a č. CAS 144-62-7), též jako vodného roztoku, v současnosti kódu KN ex 2917 11 00 (kód TARIC 2917110091), pocházející z Čínské lidové republiky a vyráběné společností Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (doplňkový kód TARIC B232).
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 325/2012 ze dne 12. dubna 2012 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz kyseliny šťavelové pocházející z Indie a Čínské lidové republiky; Úř. věst. L 106, 18.4.2012, s. 1.
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51). Ode dne 20. července 2016: nařízení (EU) 2016/1036.
   
      (4)  Věc Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd v. Rada Evropské unie, T-310/12.
   
      (5)  Nařízení Komise (EU) č. 1043/2011 ze dne 19. října 2011 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu kyseliny šťavelové pocházející z Indie a Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 1).
   
      (6)  Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliaekon AE a další v. Rada (věc C-121/86, Recueil 1989, s. 3919).
   
      (7)  Nařízení komise (EHS) č. 1472/91 ze dne 29. května 1991 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu kyseliny šťavelové pocházející z Indie nebo Čínské lidové republiky a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu kyseliny šťavelové pocházející z Československa (Úř. věst. L 138, 1.6.1991, s. 62, 45. bod odůvodnění); potvrzeno konečným nařízením: nařízení Rady (EHS) č. 3434/91 ze dne 25. listopadu 1991 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny šťavelové pocházející z Indie nebo Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 326, 28.11.1991, s. 6, 26. bod odůvodnění).
   
      (8)  Viz mimo jiné nařízení Rady (ES) č. 130/2006 ze dne 23. ledna 2006 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 23, 27.1.2006, s. 1); nařízení Rady (ES) č. 1193/2008 ze dne 1. prosince 2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 1); prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1138/2011 ze dne 8. listopadu 2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu některých mastných alkoholů a jejich směsí pocházejících z Indie, Indonésie a Malajsie (Úř. věst. L 293, 11.11.2011, s. 1).
   
      (9)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 451/2011 ze dne 6. května 2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz bezdřevého natíraného papíru pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 128, 14.5.2011, s. 1); nařízení Rady (ES) č. 2093/2002 ze dne 26. listopadu 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu tvarovaných nití z polyesterů (PTY) pocházejících z Indie a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 323, 28.11.2002, s. 1).
   
      (10)  Viz poznámka pod čarou 8.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.