Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2095 ze dne 26. září 2016, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2095/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 326/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/2095
   ze dne 26. září 2016,
   kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 75 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 (2) definuje fyzikálně-chemické a organoleptické charakteristiky olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a stanoví metody hodnocení těchto charakteristik. Tyto metody a limitní hodnoty charakteristik olejů jsou pravidelně aktualizovány na základě stanoviska odborníků v oboru chemie a v souladu s činností probíhající v rámci Mezinárodní rady pro olivy.
            
   
               (2)
            
               Aby bylo na úrovni Unie zajištěno provádění aktuálních mezinárodních norem stanovených Mezinárodní radou pro olivy, měly by být upraveny limitní hodnoty ethylesteru mastných kyselin, kyseliny heptadekanové, heptadecenové a eikosanové a zvláštní extinkční koeficient při vlnové délce 270 nm, které jsou stanoveny v příloze I nařízení (EHS) č. 2568/91. Aby byla zároveň zajištěna jednotná úprava parametrů týkajících se čistoty a jakosti norem stanovených Mezinárodní radou pro olivy, měla by být úprava v uvedené příloze zohledněna.
            
   
               (3)
            
               Nařízení (EHS) č. 2568/91 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (EHS) č. 2568/91 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy (Úř. věst. L 248, 5.9.1991, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA I
            
               CHARAKTERISTIKY OLIVOVÉHO OLEJE
            
            
               Jakostní charakteristiky
            
            
                        Kategorie
                     
                        Kyselost
                        (%) (*)
                     
                        Peroxidové číslo
                        mEq O2/kg (*)
                     
                        K232 (*)
                     
                        K268 nebo K270 (*)
                     
                        Delta-K (*)
                     
                        Organoleptické hodnocení
                     
                        Ethylestery mastných kyselin
                        mg/kg (*)
                     
                        Medián vad (Md) (*)
                     
                        Medián znaku ovocná chuť a vůně (Mf) (*)
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    Extra panenský olivový olej
                                 
                     
                        ≤ 0,8
                     
                        ≤ 20
                     
                        ≤ 2,50
                     
                        ≤ 0,22
                     
                        ≤ 0,01
                     
                        Md = 0
                     
                        Mf > 0
                     
                        ≤ 35
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    Panenský olivový olej
                                 
                     
                        ≤ 2,0
                     
                        ≤ 20
                     
                        ≤ 2,60
                     
                        ≤ 0,25
                     
                        ≤ 0,01
                     
                        Md ≤ 3,5
                     
                        Mf > 0
                     
                        —
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    Olivový olej na svícení
                                 
                     
                        > 2,0
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        Md > 3,5 (1)
                        
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    Rafinovaný olivový olej
                                 
                     
                        ≤ 0,3
                     
                        ≤ 5
                     
                        —
                     
                        ≤ 1,25
                     
                        ≤ 0,16
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    Olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje
                                 
                     
                        ≤ 1,0
                     
                        ≤ 15
                     
                        —
                     
                        ≤ 1,15
                     
                        ≤ 0,15
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    Surový olivový olej z pokrutin
                                 
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        
                                    7.
                                 
                                    Rafinovaný olivový olej z pokrutin
                                 
                     
                        ≤ 0,3
                     
                        ≤ 5
                     
                        —
                     
                        ≤ 2,00
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        
                                    8.
                                 
                                    Olivový olej z pokrutin
                                 
                     
                        ≤ 1,0
                     
                        ≤ 15
                     
                        —
                     
                        ≤ 1,70
                     
                        ≤ 0,18
                     
                        —
                     
                        —
                     
                        —
                     
            
               Vlastnosti týkající se čistoty
            
            
                        Kategorie
                     
                        Obsah mastných kyselin (2)
                        
                     
                        Úhrn transizomerů kyseliny olejové
                        (%)
                     
                        Úhrn transizomerů kyseliny linolové + linolenové
                        (%)
                     
                        Stigmastadieny
                        mg/kg (3)
                        
                     
                        Rozdíl: ECN42 (HPLC) a ECN42
                        (teoretický výpočet)
                     
                        2-glyceryl monopalmitát
                        (%)
                     
                        Myristová
                        (%)
                     
                        Linolenová
                        (%)
                     
                        Arachidová
                        (%)
                     
                        Eikosanová
                        (%)
                     
                        Behenová
                        (%)
                     
                        Lignocerová
                        (%)
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    Extra panenský olivový olej
                                 
                     
                        ≤ 0,03
                     
                        ≤ 1,00
                     
                        ≤ 0,60
                     
                        ≤ 0,50
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,05
                     
                        ≤ 0,05
                     
                        ≤ 0,05
                     
                        ≤ 0,2
                     
                        ≤ 0,9, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14 %
                     
                        ≤ 1,0, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14 %
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    Panenský olivový olej
                                 
                     
                        ≤ 0,03
                     
                        ≤ 1,00
                     
                        ≤ 0,60
                     
                        ≤ 0,50
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,05
                     
                        ≤ 0,05
                     
                        ≤ 0,05
                     
                        ≤ 0,2
                     
                        ≤ 0,9, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14 %
                     
                        ≤ 1,0, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14 %
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    Olivový olej na svícení
                                 
                     
                        ≤ 0,03
                     
                        ≤ 1,00
                     
                        ≤ 0,60
                     
                        ≤ 0,50
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,10
                     
                        ≤ 0,10
                     
                        ≤ 0,50
                     
                        ≤ 0,3
                     
                        ≤ 0,9, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14 %
                     
                        ≤ 1,1, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14 %
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    Rafinovaný olivový olej
                                 
                     
                        ≤ 0,03
                     
                        ≤ 1,00
                     
                        ≤ 0,60
                     
                        ≤ 0,50
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,30
                     
                        —
                     
                        ≤ 0,3
                     
                        ≤ 0,9, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14 %
                     
                        ≤ 1,1, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14 %
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    Olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje
                                 
                     
                        ≤ 0,03
                     
                        ≤ 1,00
                     
                        ≤ 0,60
                     
                        ≤ 0,50
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,30
                     
                        —
                     
                        ≤ 0,3
                     
                        ≤ 0,9, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % ≤ 14 %
                     
                        ≤ 1,0, pokud celkové množství palmitové kyseliny v % > 14 %
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    Surový olivový olej z pokrutin
                                 
                     
                        ≤ 0,03
                     
                        ≤ 1,00
                     
                        ≤ 0,60
                     
                        ≤ 0,50
                     
                        ≤ 0,30
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,10
                     
                        —
                     
                        ≤ 0,6
                     
                        ≤ 1,4
                     
                        
                                    7.
                                 
                                    Rafinovaný olivový olej z pokrutin
                                 
                     
                        ≤ 0,03
                     
                        ≤ 1,00
                     
                        ≤ 0,60
                     
                        ≤ 0,50
                     
                        ≤ 0,30
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,40
                     
                        ≤ 0,35
                     
                        —
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≤ 1,4
                     
                        
                                    8.
                                 
                                    Olivový olej z pokrutin
                                 
                     
                        ≤ 0,03
                     
                        ≤ 1,00
                     
                        ≤ 0,60
                     
                        ≤ 0,50
                     
                        ≤ 0,30
                     
                        ≤ 0,20
                     
                        ≤ 0,40
                     
                        ≤ 0,35
                     
                        —
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≤ 1,2
                     
            
               
            
            
                        Kategorie
                     
                        Složení sterolů
                     
                        Steroly celkem
                        (mg/kg)
                     
                        Erythrodiol a uvaol
                        (%) (**)
                     
                        Vosky mg/kg
                        (**)
                     
                        Cholesterol
                        (%)
                     
                        Brasikasterol
                        (%)
                     
                        Kampesterol (4)
                        
                        (%)
                     
                        Stigmasterol
                        (%)
                     
                        App betasitosterol
                        (%) (5)
                        
                     
                        Delta-7-stigmastenol (4)
                        
                        (%)
                     
                        
                                    1.
                                 
                                    Extra panenský olivový olej
                                 
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≤ 0,1
                     
                        ≤ 4,0
                     
                        < kamp.
                     
                        ≥ 93,0
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≥ 1 000
                     
                        ≤ 4,5
                     
                        C42 + C44 + C46 ≤ 150
                     
                        
                                    2.
                                 
                                    Panenský olivový olej
                                 
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≤ 0,1
                     
                        ≤ 4,0
                     
                        < kamp.
                     
                        ≥ 93,0
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≥ 1 000
                     
                        ≤ 4,5
                     
                        C42 + C44 + C46 ≤ 150
                     
                        
                                    3.
                                 
                                    Olivový olej na svícení
                                 
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≤ 0,1
                     
                        ≤ 4,0
                     
                        —
                     
                        ≥ 93,0
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≥ 1 000
                     
                        ≤ 4,5 (6)
                        
                     
                        C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (6)
                        
                     
                        
                                    4.
                                 
                                    Rafinovaný olivový olej
                                 
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≤ 0,1
                     
                        ≤ 4,0
                     
                        < kamp.
                     
                        ≥ 93,0
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≥ 1 000
                     
                        ≤ 4,5
                     
                        C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350
                     
                        
                                    5.
                                 
                                    Olivový olej složený z rafinovaného a panenského olivového oleje
                                 
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≤ 0,1
                     
                        ≤ 4,0
                     
                        < kamp.
                     
                        ≥ 93,0
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≥ 1 000
                     
                        ≤ 4,5
                     
                        C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350
                     
                        
                                    6.
                                 
                                    Surový olivový olej z pokrutin
                                 
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≤ 0,2
                     
                        ≤ 4,0
                     
                        —
                     
                        ≥ 93,0
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≥ 2 500
                     
                        > 4,5 (7)
                        
                     
                        C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (7)
                        
                     
                        
                                    7.
                                 
                                    Rafinovaný olivový olej z pokrutin
                                 
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≤ 0,2
                     
                        ≤ 4,0
                     
                        < kamp.
                     
                        ≥ 93,0
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≥ 1 800
                     
                        > 4,5
                     
                        C40 + C42 + C44 + C46 > 350
                     
                        
                                    8.
                                 
                                    Olivový olej z pokrutin
                                 
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≤ 0,2
                     
                        ≤ 4,0
                     
                        < kamp.
                     
                        ≥ 93,0
                     
                        ≤ 0,5
                     
                        ≥ 1 600
                     
                        > 4,5
                     
                        C40 + C42 + C44 + C46 > 350
                     
            
               Poznámky:
            
            
                        a)
                     
                        Výsledky zkoušek se uvádějí na stejný počet desetinných míst, jaký je předepsán pro každou charakteristiku. Poslední desetinné místo se přitom zaokrouhlí nahoru, pokud je číslice na dalším desetinném místě vyšší než 4.
                     
            
                        b)
                     
                        Pokud jakákoli charakteristika neodpovídá předepsaným mezním hodnotám, může být olivový olej zařazen do jiné kategorie nebo označen jako nesplňující požadavky na čistotu pro účely tohoto nařízení.
                     
            
                        c)
                     
                        Jakostní charakteristiky olejů označené hvězdičkou (*) znamenají, že: — v případě olivového oleje na svícení nemusí být stanovené mezní hodnoty dodrženy současně, — v případě panenských olivových olejů je nedodržení jedné nebo více mezních hodnot důvodem pro změnu kategorie v rámci skupiny panenského olivového oleje.
                     
            
                        d)
                     
                        Charakteristiky olejů označené dvěma hvězdičkami (**) znamenají, že v případě všech olivových olejů z pokrutin nemusí být stanovené mezní hodnoty dodrženy současně.
                     
         
         
            Dodatek
            
               ROZHODOVACÍ SCHÉMA
            
            
               Kampesterol – rozhodovací schéma pro panenské a extra panenské olivové oleje:
            
            Ostatní parametry musí být v souladu s limity stanovenými v tomto nařízení.
            
               Delta-7-stigmastenol – rozhodovací schéma pro:
            
                        —
                     
                        extra panenské a panenské olivové oleje
                        
                           
                        
                     
            Ostatní parametry musí být v souladu s limity stanovenými v tomto nařízení.
            
                        —
                     
                        olivové oleje z pokrutin (surové a rafinované)
                        
                           
                        
                     
         “
      
      
         (1)  Medián vad může být menší nebo roven 3,5, je-li medián znaku ovocná chuť a vůně je roven 0.
      
         (2)  Obsah ostatních mastných kyselin (%): palmitová: 7,50–20,00; palmitolejová: 0,30–3,50; heptadekanová: ≤ 0,40; heptadecenová: ≤ 0,60; stearová: 0,50–5,00; olejová: 55,00–83,00; linolová: 2,50–21,00.
      
         (3)  Celkové množství izomerů, které by mohly (nebo nemohly) být separovány kapilární kolonou.
      
         (4)  Viz dodatek k této příloze.
      
         (5)  App ß-sitosterol: Delta-5,23-stigmastadienol+chlerosterol+beta-sitosterol+sitostanol+delta-5-avenasterol+delta-5,24-stigmastadienol.
      
         (6)  Oleje s obsahem vosků od 300 mg/kg do 350 mg/kg jsou považovány za olivové oleje na svícení, pokud je celkový obsah alifatických alkoholů menší nebo roven 350 mg/kg nebo pokud obsah erythrodiolu a uvaolu je menší nebo roven 3,5 %.
      
         (7)  Oleje s obsahem vosků od 300 mg/kg do 350 mg/kg jsou považovány za surový olej z pokrutin, pokud je celkový obsah alifatických alkoholů vyšší než 350 mg/kg a pokud je obsah erythrodiolu a uvaolu větší než 3,5 %.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.