Nařízení Komise (EU) 2016/2096 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1254/2009, pokud jde o určitá kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2096/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 326/7
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2096
   ze dne 30. listopadu 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 1254/2009, pokud jde o určitá kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Ze zkušeností s prováděním nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 (2) vyplynulo, že je zapotřebí vyjasnit požadavek na posouzení rizika a být konkrétnější, pokud jde o typy provozu některých kategorií letového provozu vyjmenovaných v tomto nařízení, s cílem zlepšit právní srozumitelnost, a zabránit tak rozdílnému výkladu právních předpisů.
            
   
               (2)
            
               Ve výjimečných případech a s ohledem na zvláštní povahu letu by členské státy měly mít pro některé kategorie letů možnost odchýlit se od omezení hmotnosti stanovených nařízením (EU) č. 1254/2009. Tyto odchylky by měly být stanoveny na základě individuálního posouzení rizik a umožnit ostatním členským státům, které takové lety přijímají, aby si vyžádaly předchozí oznámení nebo schválení.
            
   
               (3)
            
               Nařízení (EU) č. 1254/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 19 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) č. 1254/2009 se mění takto:
   
               1)
            
               V článku 1 se první věta nahrazuje tímto:
               „Členské státy se budou moci odchýlit od společných základních norem uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008 a přijmout alternativní bezpečnostní opatření poskytující dostatečnou úroveň ochrany na základě posouzení rizika schváleného příslušným orgánem na letištích nebo ve vymezených prostorách letišť, kde je provoz omezen na jednu nebo několik z těchto kategorií:“
            
   
               2)
            
               V článku 1 se bod 3 nahrazuje tímto:
               
                           „3.
                        
                           lety státní, vojenské a lety pro potřeby donucovacích orgánů;“
                        
            
   
               3)
            
               V článku 1 se bod 10 nahrazuje následujícími body 10, 11 a 12:
               
                           „10.
                        
                           lety s letadly o maximální vzletové hmotnosti nedosahující 45 500 kilogramů vlastněnými podnikem a používané pro přepravu vlastních zaměstnanců a neplatících cestujících a zboží v rámci výpomoci při výkonu obchodní činnosti tohoto podniku;
                        
               
                           11.
                        
                           lety s letadly o maximální vzletové hmotnosti nedosahující 45 500 kilogramů kompletně pronajatými podnikem od provozovatele letadel, se kterým má podnik podepsánu písemnou smlouvu o přepravě vlastních zaměstnanců a neplatících cestujících a zboží v rámci výpomoci při výkonu obchodní činnosti tohoto podniku;
                        
               
                           12.
                        
                           lety s letadly o maximální vzletové hmotnosti nedosahující 45 500 kilogramů používané pro přepravu vlastníka letadla a neplatících cestujících a zboží.“
                        
            
   
               4)
            
               V článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
               „Pro lety uvedené v bodech 10, 11 a 12, avšak s letadly o maximální vzletové hmotnosti 45 500 kilogramů nebo více, se ve výjimečných případech může příslušný orgán na základě posouzení rizik pro každý jednotlivý případ odchýlit od hmotnostního omezení stanoveného v těchto kategoriích. Členské státy, které takové lety s letadly o maximální vzletové hmotnosti 45 500 kilogramů nebo více přijímají, mohou vyžadovat předchozí oznámení, případně i s kopií provedeného posouzení rizika, nebo jejich předchozí schválení. Požadavek předchozího oznámení nebo schválení musí být předložen písemně všem ostatním členským státům.“
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření (Úř. věst. L 338, 19.12.2009, s. 17).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.