Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2097 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na některé druhy ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2097/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 326/9
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2097
   ze dne 30. listopadu 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na některé druhy ovoce a zeleniny
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 183 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (2) stanoví dohled nad dovozem produktů uvedených v příloze XVIII uvedeného nařízení. Tento dohled se vykonává v souladu s pravidly stanovenými v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (3).
            
   
               (2)
            
               Pro účely čl. 5 odst. 4 dohody o zemědělství (4) uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům za roky 2013, 2014 a 2015 je třeba přizpůsobit spouštěcí objemy pro účely uplatnění dodatečných cel na některé druhy ovoce a zeleniny od 1. listopadu 2016.
            
   
               (3)
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. Z důvodů přehlednosti by měla být nahrazena celá příloha XVIII uvedeného nařízení.
            
   
               (4)
            
               Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat uvedené opatření co nejdříve poté, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha XVIII prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).
   
      (4)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA XVIII
            
               DODATEČNÁ DOVOZNÍ CLA: HLAVA IV KAPITOLA I ODDÍL 2
            
            Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, popis produktů se chápe pouze jako orientační. Působnost dodatečných cel je pro účely této přílohy určena působností kódů KN tak, jak existují v době přijetí tohoto nařízení.
            
                        Pořadové číslo
                     
                        Kód KN
                     
                        Popis produktů
                     
                        Období uplatnění
                     
                        Spouštěcí objemy (v tunách)
                     
                        78.0015
                     
                        0702 00 00
                     
                        Rajčata
                     
                        od 1. října 2016 do 31. května 2017
                     
                        459 296
                     
                        78.0020
                     
                        od 1. června 2016 do 30. září 2016
                     
                        33 923
                     
                        78.0065
                     
                        0707 00 05
                     
                        Okurky salátové
                     
                        od 1. května 2016 do 31. října 2016
                     
                        20 972
                     
                        78.0075
                     
                        od 1. listopadu 2016 do 30. dubna 2017
                     
                        15 253
                     
                        78.0085
                     
                        0709 91 00
                     
                        Artyčoky
                     
                        od 1. listopadu 2016 do 30. června 2017
                     
                        7 597
                     
                        78.0100
                     
                        0709 93 10
                     
                        Cukety
                     
                        od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017
                     
                        143 275
                     
                        78.0110
                     
                        0805 10 20
                     
                        Pomeranče
                     
                        od 1. prosince 2016 do 31. května 2017
                     
                        269 562
                     
                        78.0120
                     
                        0805 20 10
                     
                        Klementinky
                     
                        od 1. listopadu 2016 do konce února 2017
                     
                        72 334
                     
                        78.0130
                     
                        0805 20 30
                        0805 20 50
                        0805 20 70
                        0805 20 90
                     
                        Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), wilkingy a podobné citrusové hybridy
                     
                        od 1. listopadu 2016 do konce února 2017
                     
                        86 651
                     
                        78.0155
                     
                        0805 50 10
                     
                        Citrony
                     
                        od 1. června 2016 do 31. prosince 2016
                     
                        293 087
                     
                        od 1. června 2017 do 31. prosince 2017
                     
                        333 424
                     
                        78.0160
                     
                        od 1. ledna 2017 do 31. května 2017
                     
                        231 536
                     
                        78.0170
                     
                        0806 10 10
                     
                        Stolní hrozny
                     
                        od 21. července 2016 do 20. listopadu 2016
                     
                        70 580
                     
                        78.0175
                     
                        0808 10 80
                     
                        Jablka
                     
                        od 1. ledna 2017 do 31. srpna 2017
                     
                        503 266
                     
                        78.0180
                     
                        od 1. září 2016 do 31. prosince 2016
                     
                        54 155
                     
                        od 1. září 2017 do 31. prosince 2017
                     
                        260 376
                     
                        78.0220
                     
                        0808 30 90
                     
                        Hrušky
                     
                        od 1. ledna 2017 do 30. dubna 2017
                     
                        239 571
                     
                        78.0235
                     
                        od 1. července 2016 do 31. prosince 2016
                     
                        118 018
                     
                        od 1. července 2017 do 31. prosince 2017
                     
                        23 307
                     
                        78.0250
                     
                        0809 10 00
                     
                        Meruňky
                     
                        od 1. června 2016 do 31. července 2016
                     
                        4 939
                     
                        78.0265
                     
                        0809 29 00
                     
                        Třešně, s výjimkou višní
                     
                        od 21. května 2016 do 10. srpna 2016
                     
                        29 166
                     
                        78.0270
                     
                        0809 30
                     
                        Broskve, včetně nektarinek
                     
                        od 11. června 2016 do 30. září 2016
                     
                        3 849
                     
                        78.0280
                     
                        0809 40 05
                     
                        Švestky
                     
                        od 11. června 2016 do 30. září 2016
                     
                        18 155 “
                     
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.