Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2106 ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014, stanoví zvláštní podmínky dovozu koření z Etiopie, podzemnice olejné (arašídů) z Argentiny a lískových ořechů z Ázerbájdžánu a mění zvláštní podmínky dovozu sušených fíků a lískových ořechů z Turecka a podzemnice olejné (arašídů) z Indie (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2106/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 327/44
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2106
   ze dne 1. prosince 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014, stanoví zvláštní podmínky dovozu koření z Etiopie, podzemnice olejné (arašídů) z Argentiny a lískových ořechů z Ázerbájdžánu a mění zvláštní podmínky dovozu sušených fíků a lískových ořechů z Turecka a podzemnice olejné (arašídů) z Indie
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 (2) stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny.
            
   
               (2)
            
               Od roku 2015 bylo prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) oznámeno několik případů výskytu vysoké hladiny aflatoxinů a ochratoxinu A v koření z Etiopie (jeho směsích). V zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat v Unii je nutné v případě koření z Etiopie stanovit další záruky.
            
   
               (3)
            
               Dále byl prostřednictvím systému RASFF nahlášen větší počet případů nedodržení právních předpisů Unie týkajících se aflatoxinů s ohledem na podzemnici olejnou (arašídy) z Argentiny a lískové ořechy z Ázerbájdžánu. Obě tyto komodity byly v minulosti zařazeny na seznam komodit podléhajících zesíleným úředním kontrolám dovozu stanovený v rámci nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (3) a následně byly v důsledku příznivých výsledků úředních kontrol z tohoto seznamu opět odstraněny. Vzhledem k nedávnému nárůstu počtu případů nedodržení příslušných předpisů je nezbytné stanovit další záruky a zajistit, aby příslušný orgán země původu prováděl potřebné kontroly před vývozem do Unie. Je proto nezbytné stanovit požadavek, aby v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat v Unii bylo ke každé zásilce podzemnice olejné (arašídů) z Argentiny a lískových ořechů z Ázerbájdžánu určené na dovoz do Unie přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti.
            
   
               (4)
            
               Je třeba poznamenat, že zvláštní podmínky stanovené v tomto nařízení se vztahují i na krmné směsi a složené potraviny obsahující některé z krmiv nebo potravin, na něž se vztahují zvláštní podmínky stanovené v tomto nařízení, v množství větším než 20 %. Rovněž je třeba poznamenat, že hodnota 20 % se týká součtu produktů, na které se vztahují zvláštní podmínky stanovené v tomto nařízení.
            
   
               (5)
            
               Jelikož byly v některých případech zásilky dopraveny na určené místo dovozu ke kontrole dokladů se společným vstupním dokladem, v němž nebyly vyplněny příslušné položky, je vhodné výslovně stanovit, že přesun zásilky do určeného místa dovozu smí být povolen pouze poté, co byl ke kontrole dokladů předložen kompletně vyplněný společný vstupní doklad.
            
   
               (6)
            
               Na základě výsledků testů úředních kontrol je vhodné stanovit tyto změny týkající se produktů podléhajících zvláštním podmínkám a/nebo četnosti kontrol: snížení četnosti odběru vzorků sušených fíků z Turecka vzhledem k příznivým výsledkům testů, snížení četnosti odběru vzorků podzemnice olejné (arašídů) z Indie vzhledem k příznivým výsledkům testů, zvýšení četnosti odběru vzorků lískových ořechů z Turecka vzhledem k nárůstu případů nedodržení předpisů oznámených prostřednictvím RASFF.
            
   
               (7)
            
               Dále je třeba aktualizovat kód KN pro sušené plody rodu Capsicum, vcelku, jiné než sladké papriky (Capsicum annuum) s cílem sladit jeho rozsah s položkou pro plody Capsicum annuum, drcené nebo mleté, tj. bez plodů rodu Pimenta.
            
   
               (8)
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014 se mění takto:
   
               1)
            
               Článek 1 se mění takto:
               
                           a)
                        
                           v odstavci 1 se doplňují nová písmena l), m) a n), která znějí:
                           
                                       „l)
                                    
                                       koření pocházející nebo zasílané z Etiopie;
                                    
                           
                                       m)
                                    
                                       podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Argentiny;
                                    
                           
                                       n)
                                    
                                       lískové ořechy ve skořápce a bez skořápky, směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy, pasta z lískových ořechů, lískové ořechy upravené nebo konzervované, včetně směsí, mouka, krupice a prášek z lískových ořechů, lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené a olej z lískových ořechů pocházející nebo zasílané z Ázerbájdžánu;“;
                                    
                        
               
                           b)
                        
                           odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                           „2.   Toto nařízení se rovněž použije na krmiva a potraviny zpracované z krmiv a potravin uvedených v odstavci 1, jakož i na krmné směsi a složené potraviny obsahující některé z krmiv nebo potravin uvedených v odstavci 1 v množství větším než 20 % buď jediného produktu nebo součtu produktů uvedených v odstavci 1.“
                        
            
   
               2)
            
               V čl. 5 odst. 2 se doplňují nová písmena j), k) a l), která znějí:
               
                           „j)
                        
                           Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova v případě potravin z Etiopie;
                        
               
                           k)
                        
                           Národní ústav pro zdraví a kvalitu agri-potravin (SENASA) v případě krmiv a potravin z Argentiny;
                        
               
                           l)
                        
                           Odborné centrum pro spotřebitelské komodity (CCEC) státní služby pro antimonopolní politiku a ochranu práv spotřebitele (SSAPPCR) podléhající Ministerstvu pro hospodářský rozvoj v případě potravin z Ázerbájdžánu.“;
                        
            
   
               3)
            
               V čl. 9 odst. 4 se první věta nahrazuje tímto:
               „Celní orgány povolí přesun zásilky do určeného místa dovozu, pokud jsou výsledky kontrol uvedených v odstavci 2 uspokojivé, po vyplnění příslušných položek části II společného vstupního dokladu (II.3, II.5, II.8 a II.9) a poté, co provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku nebo jeho zástupce fyzicky nebo v elektronické podobě celním orgánům předložil kompletně vyplněný společný vstupní doklad.“
            
   
               4)
            
               Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Zásilky krmiv a potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. l), m) a n), které opustily zemi původu před vstupem tohoto nařízení v platnost, smí být dovezeny do Unie, aniž by k nim bylo přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti a výsledky odběru vzorků a analýzy.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. prosince 2016
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 (Úř. věst. L 242, 14.8.2014, s. 4).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 884/2014 se mění takto:
      
                  1)
               
                  doplňují se nové položky, které znějí:
                  
                              Krmiva a potraviny
                              (zamýšlené použití)
                           
                              Kód KN (1)
                           
                              Třídění TARIC
                           
                              Země původu nebo země odeslání
                           
                              Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) při dovozu
                           
                              
                                          „—
                                       
                                          pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta
                                          
                                       
                           
                              
                                          —
                                       0904
                           
                               
                           
                              Etiopie (ET)
                           
                              50
                           
                              
                                          —
                                       
                                          zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření
                                       
                           
                              
                                          —
                                       0910
                           
                              
                                 
                                    (Potraviny – sušené koření)
                                 
                              
                           
                               
                           
                              
                                          —
                                       
                                          podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce
                                       
                           
                              
                                          —
                                       1202 41 00
                           
                               
                           
                              Argentina (AR)
                           
                              5
                           
                              
                                          —
                                       
                                          podzemnice olejná (arašídy) bez skořápky
                                       
                           
                              
                                          —
                                       1202 42 00
                           
                              
                                          —
                                       
                                          arašídové máslo
                                       
                           
                              
                                          —
                                       2008 11 10
                           
                              
                                          —
                                       
                                          podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná
                                       
                           
                              
                                          —
                                       2008 11 91 2008 11 96
                                          2008 11 98
                                       
                           
                              
                                 
                                    (Krmiva a potraviny)
                                 
                              
                           
                               
                           
                              
                                          —
                                       
                                          lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce
                                       
                           
                              
                                          —
                                       0802 21 00
                           
                               
                           
                              Ázerbájdžán (AZ)
                           
                              20“
                           
                              
                                          —
                                       
                                          lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky
                                       
                           
                              
                                          —
                                       0802 22 00
                           
                              
                                          —
                                       
                                          směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 0813 50
                           
                              
                                          —
                                       
                                          pasta z lískových ořechů
                                       
                           
                              
                                          —
                                       
                                          ex 2007 10  nebo ex 2007 99
                                       
                           
                              
                                          —
                                       
                                          lískové ořechy jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 2008 19
                           
                              
                                          —
                                       
                                          mouka, krupice a prášek z lískových ořechů
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 1106 30 90
                           
                              
                                          —
                                       
                                          lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 0802 22 00
                           
                              
                                          —
                                       
                                          lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené jinak upravené nebo konzervované
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 2008 19
                           
                              
                                          —
                                       
                                          olej z lískových ořechů
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 1515 90 99
                           
                              
                                 
                                    (Potraviny)
                                 
                              
                           
                               
                           
               
      
                  2)
               
                  Pátá položka týkající se sušených fíků, směsí ořechů nebo sušeného ovoce obsahujících fíky, pasty z fíků a fíků, upravených nebo konzervovaných, včetně směsí, z Turecka se nahrazuje tímto:
                  
                              
                                          „—
                                       
                                          sušené fíky
                                       
                           
                              
                                          —
                                       0804 20 90
                           
                               
                           
                              Turecko (TR)
                           
                              10“
                           
                              
                                          —
                                       
                                          směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 0813 50
                           
                              
                                          —
                                       
                                          pasta z fíků
                                       
                           
                              
                                          —
                                       
                                          ex 2007 10  nebo ex 2007 99
                                       
                           
                              
                                          —
                                       
                                          fíky, upravené nebo konzervované, včetně směsí
                                       
                           
                              
                                          —
                                       
                                          ex 2008 99  nebo ex 2008 97
                                       
                           
                              
                                 
                                    (Potraviny)
                                 
                              
                           
                               
                           
               
      
                  3)
               
                  Šestá položka týkající se lískových ořechů, směsí ořechů nebo sušeného ovoce obsahujících lískové ořechy, lískových ořechů, upravených nebo konzervovaných, včetně směsí, mouky, krupice a prášku z lískových ořechů, lískových ořechů rozřezaných na kousky nebo plátky nebo rozdrcených a oleje z lískových ořechů z Turecka se nahrazuje tímto:
                  
                              
                                          „—
                                       
                                          lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce
                                       
                           
                              
                                          —
                                       0802 21 00
                           
                               
                           
                              Turecko (TR)
                           
                              5“
                           
                              
                                          —
                                       
                                          lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky
                                       
                           
                              
                                          —
                                       0802 22 00
                           
                              
                                          —
                                       
                                          směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 0813 50
                           
                              
                                          —
                                       
                                          pasta z lískových ořechů
                                       
                           
                              
                                          —
                                       
                                          ex 2007 10  nebo ex 2007 99
                                       
                           
                              
                                          —
                                       
                                          lískové ořechy, jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 2008 19
                           
                              
                                          —
                                       
                                          mouka, krupice a prášek z lískových ořechů
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 1106 30 90
                           
                              
                                          —
                                       
                                          lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 0802 22 00
                           
                              
                                          —
                                       
                                          lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené, jinak upravené nebo konzervované
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 2008 19
                           
                              
                                          —
                                       
                                          olej z lískových ořechů
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 1515 90 99
                           
                              
                                 
                                    (Potraviny)
                                 
                              
                           
                               
                           
               
      
                  4)
               
                  Devátá položka týkající se podzemnice olejné (arašídů) ve skořápce a bez skořápky, arašídového másla, podzemnice olejné (arašídů) jinak upravené nebo konzervované z Indie se nahrazuje tímto:
                  
                              
                                          „—
                                       
                                          podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce
                                       
                           
                              
                                          —
                                       1202 41 00
                           
                               
                           
                              Indie (IN)
                           
                              10“
                           
                              
                                          —
                                       
                                          podzemnice olejná (arašídy) bez skořápky
                                       
                           
                              
                                          —
                                       1202 42 00
                           
                              
                                          —
                                       
                                          arašídové máslo
                                       
                           
                              
                                          —
                                       2008 11 10
                           
                              
                                          —
                                       
                                          podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná
                                       
                           
                              
                                          —
                                       2008 11 91 2008 11 96
                                          2008 11 98
                                       
                           
                              
                                 
                                    (Krmiva a potraviny)
                                 
                              
                           
                               
                           
               
      
                  5)
               
                  Dvanáctá položka týkající se Capsicum annuum, vcelku, drcených nebo mletých, sušených plodů rodu Capsicum, vcelku, jiných než sladkých paprik (Capsicum annuum) a muškátových oříšků (Myristica fragrans) z Indie se nahrazuje tímto:
                  
                              
                                          „—
                                       
                                          
                                             Capsicum annuum, vcelku
                                       
                           
                              
                                          —
                                       0904 21 10
                           
                               
                           
                              Indie (IN)
                           
                              20“
                           
                              
                                          —
                                       
                                          
                                             Capsicum annuum, drcené nebo mleté
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 0904 22 00
                           
                              10
                           
                              
                                          —
                                       
                                          sušené plody rodu Capsicum, vcelku, jiné než sladké papriky (Capsicum annuum)
                                       
                           
                              
                                          —
                                       ex 0904 21 90
                           
                               
                           
                              
                                          —
                                       
                                          muškátové oříšky (Myristica fragrans)
                                       
                           
                              
                                          —
                                       
                                          0908 11 00 ;
                                          0908 12 00
                                       
                           
                               
                           
                              
                                 
                                    (Potraviny – sušené koření)
                                 
                              
                           
                               
                           
                               
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.