Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2120 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení uvedená v čl. 3 odst. 1 (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2120/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 329/70
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2120
   ze dne 2. prosince 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení uvedená v čl. 3 odst. 1
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (1), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem pro jednotné nebe,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Ustanovení čl. 2 odst. 2 bod 16 nařízení Komise (ES) č. 1033/2006 (2) uvádí definice stanovené v prvním dílu Postupů pro letové navigační služby Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) – Provoz letadel (PANS-OPS, Doc. 8168), konkrétněji na jeho čtvrté vydání z roku 1993, ve kterém je obsažena změna č. 13. Od doby, kdy bylo přijato nařízení (ES) č. 1033/2006, organizace ICAO tento dokument pozměnila a přijala jeho páté vydání z roku 2006, obsahující změnu č. 6.
            
   
               (2)
            
               Příloha nařízení (ES) č. 1033/2006 uvádí ustanovení stanovená v příloze 2 ICAO – Pravidla létání, konkrétněji v jejím desátém vydání z července 2005 včetně všech změn až do změny č. 42. Od doby, kdy bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 428/2013 (3), vstoupila společná pravidla létání přijatá na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (4) v platnost a byla nedávno dále aktualizována prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1185 (5). Tato společná pravidla létání se věnují zejména, a sice v oddíle 4 přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012, ustanovením týkajícím se letových plánů, čímž nahradila dřívější odkazy na přílohu 2 ICAO.
            
   
               (3)
            
               Příloha nařízení (ES) č. 1033/2006 uvádí ustanovení stanovená v Postupech ICAO pro letové navigační služby – Uspořádání letového provozu (PANS-ATM, Doc. 4444), konkrétněji v jejich patnáctém vydání z roku 2007, obsahujícím změnu 4. Od doby, kdy bylo přijato prováděcí nařízení (EU) č. 428/2013, organizace ICAO tento dokument pozměnila, naposledy zahrnutím změny č. 6. Příloha nařízení (ES) č. 1033/2006 uvádí ustanovení stanovená v Regionálních doplňkových postupech ICAO (Doc. 7030), konkrétněji v jejich pátém vydání z roku 2008, obsahujícím změnu č. 7. Od doby, kdy bylo přijato prováděcí nařízení (EU) č. 428/2013, organizace ICAO tento dokument pozměnila, naposledy zahrnutím změny č. 9.
            
   
               (4)
            
               Odkazy na přílohu 2 ICAO, Doc. 8168, Doc. 4444 a Doc. 7030 v nařízení (ES) č. 1033/2006 by měly být aktualizovány, aby členské státy mohly plnit své mezinárodní právní závazky a aby byl zajištěn soulad s mezinárodním regulačním rámcem organizace ICAO.
            
   
               (5)
            
               Nařízení (ES) č. 1033/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 1033/2006 se mění takto:
   
               1)
            
               V čl. 2 odst. 2 se bod 16 nahrazuje tímto:
               
                           „16.
                        
                           ‚postupy v koncovém řízeném prostoru‘ se rozumí standardizované postupy při odletech podle přístrojů a standardizované postupy při příletech podle přístrojů definované v Postupech ICAO pro letové navigační služby – Provoz letadel (PANS-OPS, Doc. 8168 – 1. díl – 5. vydání – 2006 – obsahující všechny změny až po č. 6).“;
                        
            
   
               2)
            
               Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 2. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1033/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 186, 7.7.2006, s. 46).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 428/2013 ze dne 8. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1, a zrušuje nařízení (EU) č. 929/2010 (Úř. věst. L 127, 9.5.2013, s. 23).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1185 ze dne 20. července 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o aktualizaci a doplnění společných pravidel létání a provozních předpisů týkajících se služeb a postupů v oblasti letecké navigace (SERA část C), a ruší nařízení (ES) č. 730/2006 (Úř. věst. L 196, 21.7.2016, s. 3).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA
            
               Ustanovení uvedená v čl. 3 odst. 1
            
            
                        1.
                     
                        Oddíl 4 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (1).
                     
            
                        2.
                     
                        Hlava 4 oddíl 4.4 (Letový plán) a hlava 11 odst. 11.4.2.2 (Zprávy o pohybu letadel) dokumentu č. 4444 Úmluvy ICAO „Postupy pro letové navigační služby – Uspořádání letového povozu“ (patnácté vydání z roku 2007 včetně všech změn až do změny č. 6).
                     
            
                        3.
                     
                        Hlava 2 (Letové plány) a hlava 6 odst. 6.12.3 (Vypočítané časy přeletu hranic) regionálních doplňkových postupů, dokument č. 7030 Evropské (EUR) regionální doplňkové postupy (páté vydání z roku 2008 včetně všech změn až do změny č. 9).
                     
         
      
      
      
         (1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).“
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.