Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2129 ze dne 5. prosince 2016, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2129/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 331/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2129
   ze dne 5. prosince 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 třetí pododstavec, čl. 5a odst. 2 a 4, čl. 5b odst. 7 a čl. 8 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/220 (2) stanoví prahy ekonomické velikosti pro každý členský stát. Vzhledem k tomu, že důležitost větších zemědělských podniků pro zemědělské struktury v Bulharsku a Rakousku roste, je vhodné u těchto členských států zvýšit práh ekonomické velikosti stanovený v uvedené příloze.
            
   
               (2)
            
               Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2015/220 stanoví počet vykazujících podniků na členský stát a na oblast zemědělské účetní datové sítě (FADN). V důsledku strukturálních změn zemědělství v Bulharsku je třeba pro tento členský stát odpovídajícím způsobem upravit počet vykazujících podniků na oblast stanovený v uvedené příloze. V důsledku strukturálních změn zemědělství v Dánsku a Rakousku, které vedly ke snížení celkového počtu podniků, je třeba pro tyto členské státy odpovídajícím způsobem snížit počet vykazujících podniků stanovený v uvedené příloze.
            
   
               (3)
            
               Vzhledem ke změnám stanoveným v tomto nařízení je třeba požádat Bulharsko, Dánsko a Rakousko, aby revidovaly své příslušné plány výběru na účetní období 2017.
            
   
               (4)
            
               Část B přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2015/220 uvádí srovnání mezi položkami ve statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků (FSS) uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 (3) a v podnikovém výkazu zemědělské účetní datové sítě (FADN). Jelikož není vyžadován žádný výpočet standardní produkce pro položku „Ostatní králíci“, je nutno upravit srovnání mezi položkami ve statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků (FSS) a v podnikovém výkazu zemědělské účetní datové sítě (FADN) zrušením uvedené charakteristiky.
            
   
               (5)
            
               Přílohy VI, VII a VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220 stanoví metodu výpočtu pro stanovení standardní produkce, metodu pro odhad významu výdělečných činností a formu a strukturu podnikového výkazu. V zájmu jasnosti by uvedené přílohy měly stanovit další informace a vysvětlení týkající se určitých pokynů a definic.
            
   
               (6)
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2015/220 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro zemědělskou účetní datovou síť,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Prováděcí nařízení (EU) 2015/220 se mění takto:
   
               (1)
            
               V čl. 3 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
               „Bulharsko, Dánsko a Rakousko zrevidují příslušné plány výběru, které oznámily na účetní období 2017. Své příslušné revidované plány výběru na toto účetní období oznámí Komisi do 31. března 2017.“
            
   
               (2)
            
               Přílohy I, II, IV, VI, VII a VIII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se od účetního období 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 27.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220 ze dne 3. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (Úř. věst. L 46, 19.2.2015, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88 (Úř. věst. L 321, 1.12.2008, s. 14).
   
   
      PŘÍLOHA
      Přílohy I, II, IV, VI, VII a VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Příloha I se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              položka týkající se Bulharska se nahrazuje tímto:
                              
                                          „Bulharsko
                                       
                                          4 000 “
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              položka týkající se Rakouska se nahrazuje tímto:
                              
                                          „Rakousko
                                       
                                          15 000 “
                                       
                           
               
      
                  2)
               
                  Příloha II se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              položka týkající se Bulharska se nahrazuje tímto:
                              
                                           
                                       
                                          „BULHARSKO
                                       
                                           
                                       
                                          831
                                       
                                          Северозападен (Severozapaden)
                                       
                                          393
                                       
                                          832
                                       
                                          Северен централен (Severen tsentralen)
                                       
                                          377
                                       
                                          833
                                       
                                          Североизточен (Severoiztochen)
                                       
                                          347
                                       
                                          834
                                       
                                          Югозападен (Jugozapaden)
                                       
                                          222
                                       
                                          835
                                       
                                          Южен централен (Yuzhen tsentralen)
                                       
                                          482
                                       
                                          836
                                       
                                          Югоизточен (Yugoiztochen)
                                       
                                          381
                                       
                                          Bulharsko celkem
                                       
                                          2 202 “
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              položka týkající se Dánska se nahrazuje tímto:
                              
                                          „370
                                       
                                          DÁNSKO
                                       
                                          1 850 “
                                       
                           
                  
                              c)
                           
                              položka týkající se Rakouska se nahrazuje tímto:
                              
                                          „660
                                       
                                          RAKOUSKO
                                       
                                          1 800 “
                                       
                           
               
      
                  3)
               
                  V příloze IV části B se v tabulce položka týkající se kódu 3.06 nahrazuje tímto:
                  
                              „3.06
                           
                              C_6
                           
                              Králíci, chovné samice
                           
                              
                                          610.
                                       
                                          Králíci, chovné samice“
                                       
                           
               
      
                  4)
               
                  V příloze VI oddíle 2 písm. b) první odrážce se poslední věta nahrazuje tímto:
                  „Za územní jednotky se nepokládají znevýhodněné oblasti a oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními.“
               
      
                  5)
               
                  V příloze VII části A se druhá věta třetího odstavce nahrazuje tímto:
                  „Výroba vína a olivového oleje jsou považovány za zemědělské činnosti, pokud není významný podíl nakoupeného vína nebo olivového oleje.“
               
      
                  6)
               
                  V příloze VIII tabulce D se položka týkající se kódu 7020 nahrazuje tímto:
                  „Všechna ostatní nehmotná aktiva, která nelze snadno koupit či prodat (např. software, licence atd.). Položka se musí vyplnit a uvedené částky je nutno odepisovat ve sloupci DY.“
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.