Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2134 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2134/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 338/1
               
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2134
      ze dne 23. listopadu 2016,
      kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
      EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
      v souladu s řádným legislativním postupem (1),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 (2) bylo přijato v roce 2005 a vstoupilo v platnost dne 30. července 2006. V návaznosti na výzvy Evropského parlamentu v roce 2010 (3) a vzhledem k informacím, že léčivé přípravky vyvážené z Unie byly v jedné třetí zemi použity k výkonu trestu smrti, byly v přílohách II a III uvedeného nařízení změněny seznamy zboží, s nímž je zakázán či kontrolován obchod, a to prostřednictvím prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1352/2011 (4). Komise s pomocí skupiny odborníků přezkoumala potřebu dalších změn nařízení (ES) č. 1236/2005 a jeho příloh. V červenci 2014 byly prováděcím nařízením Komise (EU) č. 775/2014 (5) odpovídajícím způsobem změněny přílohy II a III.
               
      
                  (2)
               
                  Listina základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) se stala právně závaznou vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009. Definice mučení v nařízení (ES) č. 1236/2005 byla převzata z Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984 a stále platí. Definice „jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání“, která v této úmluvě není, by měla být změněna tak, aby byla v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Rovněž je vhodné objasnit význam pojmu „zákonné tresty“ v definici „mučení“ a „jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání“, přičemž se zohlední politika Unie ohledně trestu smrti.
               
      
                  (3)
               
                  Nařízení (ES) č. 1236/2005 stanovilo systém vývozních povolení, jehož účelem je zabránit použití zboží uvedeného v příloze III zmíněného nařízení k výkonu trestu smrti, mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
               
      
                  (4)
               
                  Systém vývozních povolení by neměl překračovat rámec toho, co je přiměřené. Neměl by proto bránit vývozu léčivých přípravků používaných pro legitimní terapeutické účely.
               
      
                  (5)
               
                  Vzhledem k různým pojetím trestu smrti na jedné straně a mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání na straně druhé je vhodné zavést zvláštní systém vývozních povolení s cílem zabránit použití určitého zboží k výkonu trestu smrti. Takový systém by měl zohlednit skutečnost, že řada zemí zrušila trest smrti za všechny trestné činy a přijala v tomto směru mezinárodní závazky. Protože existuje riziko opětovného vývozu do zemí, které tak dosud neučinily, měly by se při vydávání povolení k vývozu do zemí, které zrušily trest smrti, ukládat určité podmínky a požadavky. Je proto vhodné vydávat všeobecné vývozní povolení k vývozu do těch zemí, které zrušily trest smrti za všechny trestné činy a stvrdily jeho zrušení mezinárodně právním závazkem.
               
      
                  (6)
               
                  Pokud země nezrušila smrti za všechny trestné činy a nestvrdila jeho zrušení mezinárodně právním závazkem, měly by příslušné orgány při posuzování žádosti o vývozní povolení prověřit, zda existuje riziko, že konečný uživatel v zemi určení použije vyvážené zboží k výkonu takového trestu. Měly by být zavedeny vhodné podmínky a požadavky za účelem kontroly prodeje nebo převodu třetím stranám ze strany konečného uživatele. V případě realizace dodání zboží prostřednictvím více zásilek mezi týmž vývozcem a konečným uživatelem by mělo být příslušným orgánům umožněno přezkoumávat status konečného uživatele periodicky, například každých šest měsíců, a nikoli pokaždé, když se uděluje vývozní povolení pro zásilku, aniž by bylo dotčeno právo příslušných orgánů v odůvodněných případech zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat vývozní povolení v souladu s čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 1236/2005.
               
      
                  (7)
               
                  Aby se omezila administrativní zátěž vývozců, měly by mít příslušné orgány možnost udělit vývozci souhrnné povolení na všechny zásilky léčivých přípravků od daného vývozce pro určitého konečného uživatele na dobu určitou, s uvedením množství, které odpovídá běžnému používání daných přípravků konečným uživatelem, je-li to nezbytné. V souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1236/2005 by takové povolení platilo jeden až tři roky s možností prodloužení až o dva roky.
               
      
                  (8)
               
                  Udělení souhrnného povolení by bylo vhodné i v případech, kdy výrobce hodlá vyvézt léčivé přípravky spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1236/2005 distributorovi do země, která nezrušila trest smrti, za předpokladu, že vývozce a distributor uzavřeli právně závaznou dohodu, podle níž musí distributor použít vhodný soubor opatření k zajištění toho, aby dané léčivé přípravky nebyly použity k výkonu trestu smrti.
               
      
                  (9)
               
                  Seznam zboží, na jehož vývoz se vyžaduje povolení s cílem zabránit jeho použití k výkonu trestu smrti, by měl zahrnovat pouze zboží, které se používá k výkonu trestu smrti ve třetí zemi, jež trest smrti nezrušila, a zboží, jehož použití k výkonu trestu smrti jakákoli taková třetí země schválila, ale doposud je k tomuto účelu nepoužila. Neměl by zahrnovat neletální zboží, které není nezbytné k popravě odsouzené osoby, například standardní vybavení, které se může nacházet v popravčí místnosti.
               
      
                  (10)
               
                  Léčivé přípravky spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1236/2005 mohou podléhat kontrole v souladu s mezinárodními úmluvami o omamných a psychotropních látkách, jako je Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971. Tyto kontroly se však neuplatňují proto, aby zabránily použití příslušných léčivých přípravků k výkonu trestu smrti, nýbrž proto, aby bránily nedovolenému obchodu s drogami, a proto by se měly kromě mezinárodních kontrol provádět ještě kontroly vývozu podle nařízení (ES) č. 1236/2005. Členské státy by však měly být vybízeny k tomu, aby používaly jeden postup a uplatňovaly při něm oba systémy kontroly.
               
      
                  (11)
               
                  Aby se omezila administrativní zátěž vývozců, měly by mít příslušné orgány možnost udělit vývozci souhrnné povolení, pokud jde o zboží uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1236/2005, jež má zabránit použití příslušného zboží k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
               
      
                  (12)
               
                  Kontrola vývozu podle nařízení (ES) č. 1236/2005 by se neměla týkat zboží, jehož vývoz je kontrolován v souladu se společným postojem Rady 2008/944/SZBP (6), nařízením Rady (ES) č. 428/2009 (7) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 (8).
               
      
                  (13)
               
                  Nařízení (ES) č. 1236/2005 zakazuje vývoz a dovoz zboží uvedeného v příloze II zmíněného nařízení a poskytování technické pomoci v souvislosti s tímto zbožím. Nachází-li se toto zboží ve třetích zemích, je nezbytné zakázat zprostředkovatelům v Unii poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti s tímto zbožím, jelikož takové zboží nemá jiné praktické využití než pro účely výkonu trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Zákaz poskytování takových zprostředkovatelských služeb by sloužil k ochraně veřejné mravnosti a k dodržování zásad lidské důstojnosti, které jsou základem evropských hodnot, jež jsou zakotveny ve Smlouvě o Evropské unii a v Listině.
               
      
                  (14)
               
                  Poskytování zprostředkovatelských služeb a technické pomoci v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III nebo v příloze IIIa nařízení (ES) č. 1236/2005 by mělo podléhat předchozímu povolení s cílem zabránit tomu, aby se poskytováním zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci související s příslušným zbožím podporovalo používání tohoto zboží pro účely výkonu trestu smrti, mučení nebo jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.
               
      
                  (15)
               
                  Zprostředkovatelské služby a technická pomoc, které podle tohoto nařízení podléhají předchozímu povolení, by měly být ty, které jsou poskytovány z území Unie, čímž se rozumí pomoc a služby poskytované z území v rámci územní působnosti Smluv, včetně vzdušného prostoru a jakéhokoli letadla nebo plavidla, které patří do jurisdikce některého členského státu.
               
      
                  (16)
               
                  Při udělování povolení k poskytování technické pomoci v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III nařízení (ES) č. 1236/2005 by měly příslušné orgány usilovat o zajištění toho, aby byla technická pomoc a jakékoli školení ohledně používání tohoto zboží, které by bylo dodáno nebo nabízeno ve spojení s technickou pomocí, jež je předmětem žádosti o povolení, poskytovány tak, aby podporovaly normy vymáhání práva, které ctí lidská práva a přispívají k předcházení mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.
               
      
                  (17)
               
                  Vzhledem k tomu, že zboží uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 1236/2005 nemá jiné praktické využití než k výkonu trestu smrti, mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, je vhodné zakázat zprostředkovatelům a dodavatelům technické pomoci, aby poskytovali školení týkající se používání tohoto zboží třetím zemím, ale i zakázat jak propagaci tohoto zboží na veletrzích nebo výstavách v Unii, tak i prodej nebo zakoupení reklamního prostoru v tištěných médiích nebo na internetu a reklamního času v televizi nebo v rádiu v souvislosti s tímto zbožím.
               
      
                  (18)
               
                  Aby se zabránilo tomu, že hospodářské subjekty budou čerpat výhody z přepravy zboží, které je přepravováno přes celní území Unie do třetí země a které je určeno k výkonu trestu smrti, mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, je třeba zakázat přepravu takového zboží v Unii, je-li toto zboží uvedeno v příloze II nebo, pokud je hospodářskému subjektu známo, jaké je jeho zamýšlené použití, je-li uvedeno v příloze III nebo v příloze IIIa nařízení (ES) č. 1236/2005.
               
      
                  (19)
               
                  Je vhodné upřesnit, že členské státy mohou uplatňovat opatření, která omezují poskytování některých služeb souvisejících se zbožím uvedeným v příloze II nařízení (ES) č. 1236/2005, v souladu s platnými předpisy Unie.
               
      
                  (20)
               
                  Zatímco by celní orgány měly sdílet určité informace s jinými celními orgány prostřednictvím společného celního systému pro řešení rizik v souladu s celními předpisy Unie, příslušné orgány uvedené v článku 8 nařízení (ES) č. 1236/2005 by měly sdílet některé informace s jinými příslušnými orgány v souladu s článkem 11 uvedeného nařízení. Je vhodné požadovat, aby příslušné orgány používaly zabezpečený a zašifrovaný systém pro výměnu informací o zamítnutích v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 1236/2005. Za tímto účelem by měla Komise zpřístupnit novou funkci ve stávajícím systému zřízeném v souladu s čl. 19 odst. 4 nařízení (ES) č. 428/2009.
               
      
                  (21)
               
                  Je vhodné objasnit, že pokud se jedná o osobní údaje, zpracování a výměna informací by měly být v souladu s platnými předpisy o zpracovávání a výměně osobních údajů v souladu s pravidly stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (9) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10).
               
      
                  (22)
               
                  Za účelem přijímání ustanovení nezbytných pro uplatňování nařízení (ES) č. 1236/2005 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), pokud jde o změnu nových příloh IIIa, IIIb, VI a VII nařízení (ES) č. 1236/2005. Je třeba připomenout, že nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 37/2014 (11) byla na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu příloh I, II, III, IV a V nařízení (ES) č. 1236/2005. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami uvedenými v Interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (12). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
               
      
                  (23)
               
                  S cílem umožnit Unii rychle reagovat na vývoj nového zboží, které by mohlo být použito k výkonu trestu smrti, mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, a existuje-li jednoznačné a bezprostřední riziko, že toto zboží bude použito k účelům, které zahrnují taková porušování lidských práv, je vhodné stanovit ustanovení o bezodkladné použitelnosti příslušného aktu Komise, budou-li v případě změny příloh II nebo III nařízení (ES) č. 1236/2005 existovat zvláště závažné naléhavé důvody pro takovou změnu. S cílem umožnit Unii rychle zareagovat v případě, že jedna nebo více třetích zemí schválí některé zboží pro použití k výkonu trestu smrti, nebo přijme či poruší mezinárodní závazek ke zrušení trestu smrti za všechny trestné činy, je vhodné stanovit ustanovení o bezodkladné použitelnosti příslušného aktu Komise, budou-li pro změnu přílohy IIIa nebo přílohy IIIb nařízení (ES) č. 1236/2005 existovat zvláště závažné naléhavé důvody. Pokud se uplatní postup pro naléhavé případy, je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni.
               
      
                  (24)
               
                  Měla by být zřízena koordinační skupina. Skupina by měla sloužit jako platforma pro výměnu informací mezi odborníky z členských států a Komisí o správních postupech a pro jejich jednání o otázkách výkladu tohoto nařízení, technických problémech souvisejících se zbožím uvedeným na seznamech, vývoji souvisejícím s tímto nařízením a jakýchkoli dalších otázkách, které mohou vyvstat. Skupina může zejména projednávat otázky týkající se povahy a zamýšleného účinku zboží, jeho dostupnosti ve třetích zemích a otázku, zda je zboží konkrétně zamýšleno nebo upraveno k výkonu trestu smrti nebo k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Pokud se Komise rozhodne vést se skupinou konzultace při přípravě aktů v přenesené pravomoci, měla by tak učinit v souladu se zásadami stanovenými v Interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
               
      
                  (25)
               
                  Komise si nepořizuje zařízení pro účely vymáhání práva, protože není odpovědná za udržování práva a pořádku, trestní řízení ani výkon soudních rozhodnutí ve věcech trestních. Proto by měl být stanoven postup zajišťující, aby Komise dostávala informace o zařízeních a o výrobcích sloužících k vymáhání práva, které nejsou uvedeny v kontrolních seznamech, a jsou uváděny na trh v Unii, aby mohla zajistit aktualizaci seznamů zboží, s nímž je obchod zakázán nebo kontrolován, se zřetelem k novému vývoji. Při podávání své žádosti Komisi by měl žádající členský stát postoupit tuto žádost o zařazení zboží do přílohy II, III nebo IIIa nařízení (ES) č. 1236/2005 rovněž ostatním členským státům.
               
      
                  (26)
               
                  S cílem poskytnout hospodářským subjektům a příslušným orgánům čas na podání žádosti a vydání požadovaných povolení by mělo být vymezeno krátké přechodné období pro uplatňování nové kontroly zprostředkovatelských služeb a technické pomoci,
               
      PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 1236/2005 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Článek 1 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 1
                  Předmět
                  Toto nařízení stanoví pravidla Unie pro obchod s třetími zeměmi se zbožím, které by mohlo být použito pro účely výkonu trestu smrti nebo pro účely mučení či jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, jakož i pravidla pro poskytování zprostředkovatelských služeb, technické pomoci, školení a reklamy v souvislosti s takovým zbožím.“
               
      
                  2)
               
                  Článek 2 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              písmena a), b), c), d) a e) se nahrazují tímto:
                              
                                          „a)
                                       
                                          „mučením“ jednání, jímž je člověku úmyslně působena silná bolest nebo tělesné či duševní utrpení pro takové účely jako získat od něj nebo od třetí osoby informace nebo přiznání, potrestat jej za jednání, jehož se dopustil on nebo třetí osoba nebo z něhož jsou podezřelí, nebo s cílem zastrašit nebo přinutit jej nebo třetí osobu nebo z jakéhokoli jiného důvodu založeného na jakékoli diskriminaci, jsou-li taková bolest nebo utrpení působeny veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající z úředního pověření, anebo z jejich podnětu či s jejich výslovným nebo tichým souhlasem. Tento pojem však nezahrnuje bolest nebo utrpení, které vznikají pouze v důsledku zákonných trestů, jsou od těchto trestů neoddělitelné nebo jsou k těmto trestům průvodní. Trest smrti není považován za zákonný trest za žádných okolností;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          „jiným krutým, nelidským či ponižujícím zacházením nebo trestáním“ jednání, jímž je člověku úmyslně působena bolest nebo tělesné či duševní utrpení dosahující minimální úrovně závažnosti, jsou-li tato bolest nebo utrpení působeny veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající z úředního pověření, nebo z jejich podnětu či s jejich výslovným nebo tichým souhlasem. Tento pojem však nezahrnuje bolest nebo utrpení, které vznikají pouze v důsledku zákonných trestů, jsou od těchto trestů neoddělitelné nebo jsou k těmto trestům průvodní. Trest smrti není považován za zákonný trest za žádných okolností;
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          „donucovacím orgánem“ jakýkoli orgán příslušný pro předcházení, odhalování, vyšetřování, stíhání a trestání trestných činů včetně například policie, státního zastupitelství, soudů, státních nebo soukromých vězeňských orgánů a případně složek státní bezpečnosti a vojenských orgánů;
                                       
                              
                                          d)
                                       
                                          „vývozem“ odeslání zboží z celního území Unie, včetně odeslání zboží, u nějž se vyžaduje celní prohlášení, a odeslání zboží poté, co bylo uskladněno ve svobodném pásmu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (*1);
                                       
                              
                                          e)
                                       
                                          „dovozem“ vstup zboží na celní území Unie, včetně dočasného uskladnění, umístění do svobodného pásma, propuštění do zvláštního režimu a propuštění do volného oběhu ve smyslu nařízení (EU) č. 952/2013;
                                       
                              
                                 (*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“;"

                           
                  
                              b)
                           
                              písmena h) a i) se nahrazují tímto:
                              
                                          „h)
                                       
                                          „příslušným orgánem“ orgán jednoho z členských států uvedený v příloze I, který má podle článku 8 právo rozhodnout o žádosti o udělení povolení nebo zakázat vývozci použít všeobecné vývozní povolení Unie;
                                       
                              
                                          i)
                                       
                                          „žadatelem“:
                                          
                                                      1.
                                                   
                                                      vývozce, v případě vývozu uvedeného v článcích 3, 5 nebo 7b;
                                                   
                                          
                                                      2.
                                                   
                                                      fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán převážející zboží v rámci celního území Unie, v případě tranzitu uvedeného v článku 4a;
                                                   
                                          
                                                      3.
                                                   
                                                      poskytovatel technické pomoci, v případě poskytování technické pomoci uvedené v článku 3;
                                                   
                                          
                                                      4.
                                                   
                                                      muzeum, které bude zboží vystavovat, v případě dovozu a poskytování technické pomoci uvedených v článku 4; a
                                                   
                                          
                                                      5.
                                                   
                                                      poskytovatel technické pomoci, v případě poskytování technické pomoci uvedené v článku 7a, nebo zprostředkovatel, v případě zprostředkovatelských služeb uvedených v článku 7d;“;
                                                   
                                       
                           
                  
                              c)
                           
                              doplňují se nová písmena, která znějí:
                              
                                          „j)
                                       
                                          „celním územím Unie“ území ve smyslu článku 4 nařízení (EU) č. 952/2013;
                                       
                              
                                          k)
                                       
                                          „zprostředkovatelskými službami“:
                                          
                                                      1)
                                                   
                                                      sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek příslušného zboží z třetí země do jakékoliv jiné třetí země nebo
                                                   
                                          
                                                      2)
                                                   
                                                      prodej nebo nákup příslušného zboží, které je umístěno v třetí zemi, za účelem jeho převodu do jiné třetí země.
                                                   
                                          Pro účely tohoto nařízení je z této definice vyloučeno pouhé poskytování doplňkových služeb. Doplňkovými službami jsou přeprava, finanční služby, pojištění, zajištění nebo obecná propagace a podpora;
                                       
                              
                                          l)
                                       
                                          „zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, včetně partnerství, s bydlištěm v členském státě nebo v něm usazené, které poskytují služby uvedené pod písmenem k) z území Unie; jakákoli fyzická osoba se státní příslušností členského státu, bez ohledu na to, kde má své bydliště, která poskytuje takové služby z území Unie; a jakákoli právnická osoba, subjekt nebo orgán registrované nebo zřízené podle práva členského státu, bez ohledu na to, kde jsou usazené, které poskytují takové služby z území Unie;
                                       
                              
                                          m)
                                       
                                          „poskytovatelem technické pomoci“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, včetně partnerství, s bydlištěm v členském státě nebo v něm usazené, které poskytují technickou pomoc uvedenou pod písmenem f) z území Unie; jakákoli fyzická osoba se státní příslušností členského státu, bez ohledu na to, kde má bydliště, která poskytuje takovou pomoc z území Unie; a jakákoli právnická osoba, subjekt nebo orgán registrované nebo zřízené podle práva členského státu, bez ohledu na to, kde jsou usazené, které poskytují takovou pomoc z území Unie;
                                       
                              
                                          n)
                                       
                                          „vývozcem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, včetně partnerství, jehož jménem je podáváno vývozní prohlášení, totiž osoba, subjekt nebo orgán, který je v okamžiku přijetí vývozního prohlášení smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem v příslušné třetí zemi a který je oprávněn rozhodnout o odeslání zboží z celního území Unie. Nebyla-li uzavřena žádná taková smlouva nebo nejedná-li smluvní strana svým jménem, rozumí se vývozcem osoba, subjekt nebo orgán, který má nezbytné oprávnění rozhodnout o odeslání zboží mimo celní území Unie. Má-li podle smlouvy, na které je vývoz založen, právo nakládat se zbožím osoba, subjekt nebo orgán, s bydlištěm mimo Unii nebo usazené mimo Unii, považuje se za vývozce smluvní strana, která má bydliště nebo je usazena na území Unie;
                                       
                              
                                          o)
                                       
                                          „všeobecným vývozním povolením Unie“ povolení k vývozu ve smyslu písmene d) do některých zemí, které je dostupné všem vývozcům, kteří dodržují podmínky a požadavky pro jeho použití uvedené v příloze IIIb;
                                       
                              
                                          p)
                                       
                                          „individuálním povolením“ povolení udělené:
                                          
                                                      1.
                                                   
                                                      jednomu konkrétnímu vývozci k vývozu ve smyslu písmene d), pro jednoho konečného uživatele nebo příjemce ve třetí zemi a které se vztahuje na jeden nebo více druhů zboží;
                                                   
                                          
                                                      2.
                                                   
                                                      jednomu konkrétnímu zprostředkovateli na poskytování zprostředkovatelských služeb ve smyslu písmene k) jednomu konečnému uživateli nebo příjemci ve třetí zemi a které se vztahuje na jeden nebo více druhů zboží, nebo
                                                   
                                          
                                                      3.
                                                   
                                                      fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu převážejícímu zboží v rámci celního území Unie za účelem tranzitu ve smyslu písmene s);
                                                   
                                       
                              
                                          q)
                                       
                                          „souhrnným povolením“ povolení udělené jednomu konkrétnímu vývozci nebo zprostředkovateli pro typ zboží uvedený v příloze III nebo příloze IIIa, které může být platné pro:
                                          
                                                      1.
                                                   
                                                      vývozy ve smyslu písmene d) pro jednoho nebo více určených konečných uživatelů v jedné nebo více určených třetích zemích;
                                                   
                                          
                                                      2.
                                                   
                                                      vývozy ve smyslu písmene d) pro jednoho nebo více určených distributorů v jedné nebo více určených zemích, pokud je vývozce výrobcem zboží uvedeného v příloze III bodě 3.2 nebo 3.3 nebo v příloze IIIa oddíle 1;
                                                   
                                          
                                                      3.
                                                   
                                                      poskytování zprostředkovatelských služeb souvisejících s převodem zboží, které se nachází ve třetí zemi, jednomu nebo více určeným konečným uživatelům v jedné nebo více určených třetích zemích;
                                                   
                                          
                                                      4.
                                                   
                                                      poskytování zprostředkovatelských služeb souvisejících s převodem zboží, které se nachází ve třetí zemi, jednomu nebo více určeným distributorům v jedné nebo více určených třetích zemích, kde je zprostředkovatel výrobcem zboží uvedeného v příloze III bodě 3.2 nebo 3.3 nebo v příloze IIIa oddíle 1;
                                                   
                                       
                              
                                          r)
                                       
                                          „distributorem“ hospodářský subjekt, který vykonává velkoobchodní činnost ve vztahu ke zboží uvedenému v příloze III bodě 3.2 nebo 3.3 nebo v příloze IIIa oddíle 1, jako je opatřování takového zboží od výrobců nebo skladování, dodávání nebo vývoz takového zboží; velkoobchodní činnost s takovým zbožím nezahrnuje opatřování nemocničním, farmaceutickým nebo zdravotnickým personálem pouze za účelem zásobování veřejnosti tímto zbožím;
                                       
                              
                                          s)
                                       
                                          „tranzitem“ doprava zboží, které není zbožím Unie a které je přepravováno přes její celní území, přičemž jeho místo určení se nachází mimo celní území Unie.“
                                       
                           
               
      
                  3)
               
                  V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Veškerý vývoz zboží uvedeného v příloze II je zakázán bez ohledu na jeho původ.
                  V příloze II je uvedeno zboží, které nemá žádné jiné praktické využití než k výkonu trestu smrti, mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
                  Poskytovateli technické pomoci je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi úplatnou či bezúplatnou technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze II.“
               
      
                  4)
               
                  V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Veškerý dovoz zboží uvedeného v příloze II je zakázán, bez ohledu na jeho původ.
                  Osobám, subjektům nebo orgánům na území Unie je zakázáno přijímat úplatnou i bezúplatnou technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze II poskytovanou ze třetí země jakoukoliv osobou, subjektem nebo orgánem.“
               
      
                  5)
               
                  Vkládají se nové články, které znějí:
                  „Článek 4a
                  Zákaz tranzitu
                  1.   Veškerý tranzit zboží uvedeného v příloze II je zakázán.
                  2.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán povolit tranzit zboží uvedeného v příloze II, pokud se prokáže, že se toto zboží v zemi určení použije výhradně pro účely veřejného vystavení v muzeu z důvodu svého historického významu.
                  Článek 4b
                  Zákaz zprostředkovatelských služeb
                  Zprostředkovateli je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi zprostředkovatelské služby v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze II, a to bez ohledu na původ takového zboží.
                  Článek 4c
                  Zákaz školení
                  Poskytovateli technické pomoci nebo zprostředkovateli je zakázáno poskytovat nebo nabízet jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu ve třetí zemi školení v souvislosti s používáním zboží uvedeného v příloze II.
                  Článek 4d
                  Veletrhy
                  Jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům včetně partnerství bez ohledu na to, zda mají bydliště nebo jsou usazené v členském státě nebo mimo něj, je zakázáno vystavovat nebo nabízet k prodeji jakékoli zboží uvedené v příloze II na výstavách nebo veletrzích pořádaných na území Unie, není-li prokázáno, že vzhledem k povaze výstavy nebo veletrhu takové vystavování nebo nabízení zboží k prodeji není nedílnou součástí prodeje ani dodávky příslušného zboží jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu ve třetí zemi, ani že takový prodej nebo dodávku nepropaguje.
                  Článek 4e
                  Reklama
                  Jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům včetně partnerství, které mají bydliště nebo jsou usazené v členském státě a které prodávají nebo kupují reklamní prostor nebo reklamní vysílací čas v rámci Unie, jakýmkoli fyzickým osobám se státní příslušností členského státu, které prodávají nebo kupují reklamní prostor nebo reklamní vysílací čas v rámci Unie, a jakýmkoli právnickým osobám, subjektům nebo orgánům registrovaným nebo zřízeným podle práva členského státu, které prodávají nebo kupují reklamní prostor nebo reklamní čas v rámci Unie, je zakázáno prodávat nebo kupovat od jakýchkoli fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů v třetí zemi reklamní prostor v tištěných médiích nebo na internetu nebo reklamní vysílací čas v televizi či v rádiu v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze II.
                  Článek 4f
                  Vnitrostátní opatření
                  1.   Aniž by tím byly dotčeny platné předpisy Unie, včetně zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti, mohou členské státy přijmout nebo zachovat vnitrostátní opatření omezující přepravu, finanční služby, pojištění nebo zajištění či všeobecnou reklamu či propagaci v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze II.
                  2.   Členské státy oznamují veškerá opatření přijatá podle odstavce 1 Komisi. Stávající opatření oznámí do 17. února 2017. Nová opatření, změny a zrušení se oznamují před svým vstupem v platnost.“
               
      
                  6)
               
                  V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Pro jakýkoli vývoz zboží uvedeného v příloze III, bez ohledu na jeho původ, se vyžaduje povolení. Povolení se však nevyžaduje pro zboží, které se přes celní území Unie pouze přepravuje, totiž zboží, jemuž nebylo přiděleno jiné celně schválené určení nebo použití než režim vnějšího tranzitu podle článku 226 nařízení (EU) č. 952/2013 včetně skladování jiného zboží než zboží Unie ve svobodném pásmu.
                  Příloha III obsahuje pouze toto zboží, které by mohlo být použito za účelem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání:
                  
                              a)
                           
                              zboží používané především pro účely vymáhání práva a
                           
                  
                              b)
                           
                              zboží, které vzhledem ke své konstrukci a technickým vlastnostem představuje značné riziko použití k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
                           
                  Příloha III neobsahuje:
                  
                              a)
                           
                              palné zbraně kontrolované podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 (*2);
                           
                  
                              b)
                           
                              zboží dvojího užití kontrolované podle nařízení Rady (ES) č. 428/2009 (*3) a
                           
                  
                              c)
                           
                              zboží kontrolované v souladu se společným postojem Rady 2008/944/SZBP (*4).
                           
                  
                     (*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit palných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 1)."

                  
                     (*3)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1)."

                  
                     (*4)  Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).“"

               
      
                  7)
               
                  Článek 6 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              odstavec 1 nahrazuje tímto:
                              „1.   Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze III přijímají příslušné orgány, přičemž berou v úvahu všechny důležité okolnosti, zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v jiném členském státě zamítnuta žádost o povolení v podstatě stejného vývozu, jakož i zřetel na zamýšlené konečné použití zboží a riziko zneužití.“;
                           
                  
                              b)
                           
                              doplňují se nové odstavce, které znějí:
                              „3.   Na ověření zamýšleného konečného použití zboží a rizika zneužití se vztahují tato pravidla:
                              
                                          3.1.
                                       
                                          Pokud výrobce zboží uvedeného v příloze III bodě 3.2 nebo 3.3 žádá o povolení vývozu tohoto zboží pro distributora, příslušný orgán posoudí smluvní ujednání mezi výrobcem a distributorem a opatření, která přijímají, aby se zajistilo, že toto zboží, a případně i výrobky, jejichž se stane součástí, nebudou použity k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
                                       
                              
                                          3.2.
                                       
                                          Pokud se žádá o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze III bodech 3.2 nebo 3.3. pro konečného uživatele, může příslušný orgán při posuzování rizika zneužití zohlednit platná smluvní ujednání a podepsané prohlášení konečného uživatele o konečném použití, je-li takové prohlášení k dispozici. Není-li k dispozici prohlášení o konečném použití, je povinností vývozce prokázat, kdo bude konečným uživatelem a jaké bude konečné použití daného zboží. Pokud vývozce nepředloží dostatečné informace o konečném uživateli a konečném použití zboží, má se za to, že příslušný orgán má oprávněné důvody domnívat se, že dané zboží by mohlo být použito k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
                                       
                              4.   Při posuzování žádosti o souhrnné povolení bere příslušný orgán kromě kritérií uvedených v odstavci 1 v úvahu i to, zda vývozce uplatňuje přiměřené a vhodné prostředky a postupy pro dosažení souladu s ustanoveními a cíli tohoto nařízení a s podmínkami povolení.“
                           
               
      
                  8)
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 6a
                  Zákaz tranzitu
                  Jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům včetně partnerství, bez ohledu na to, zda mají bydliště nebo jsou usazené v členském státě či mimo něj, je zakázáno provádět tranzit zboží uvedeného v příloze III, pokud je jim známa skutečnost, že jakákoli součást takto přepravovaného zboží má být použita k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve třetí zemi.“
               
      
                  9)
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 7a
                  Požadavek povolení pro určité služby
                  1.   Povolení je vyžadováno vždy, pokud poskytovatel technické pomoci nebo zprostředkovatel úplatně či bezúplatně poskytuje jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi některou z těchto služeb:
                  
                              a)
                           
                              technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III, bez ohledu na jeho původ; a
                           
                  
                              b)
                           
                              zprostředkovatelské služby v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III, bez ohledu na jeho původ.
                           
                  2.   Při rozhodování o žádostech o povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III se použije článek 6 obdobně.
                  Při rozhodování o žádostech o povolení k poskytování technické pomoci v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III se zohlední kritéria uvedená v článku 6 pro posouzení toho, zda by:
                  
                              a)
                           
                              technická pomoc byla poskytnuta osobě, subjektu nebo orgánu, které by mohly zboží, s nímž tato technická pomoc souvisí, použít k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání; a
                           
                  
                              b)
                           
                              technická pomoc byla použita pro opravu, vývoj, výrobu, zkoušky, údržbu nebo montáž zboží uvedeného v příloze III pro osobu, subjekt nebo orgán, které by mohly zboží, s nímž tato technická pomoc souvisí, použít k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, nebo zda by byla použita za účelem poskytování technické pomoci takové osobě, subjektu nebo orgánu.
                           
                  3.   Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování technické pomoci, pokud
                  
                              a)
                           
                              se technická pomoc poskytuje donucovacímu orgánu členského státu nebo vojenským či civilním pracovníkům členského státu, jak je uvedeno v první větě čl. 5 odst. 3;
                           
                  
                              b)
                           
                              technická pomoc spočívá v poskytování informací, které jsou veřejně přístupné; nebo
                           
                  
                              (c)
                           
                              technická pomoc je minimálním předpokladem pro instalaci, provoz, údržbu nebo opravu zboží uvedeného v příloze III, jehož vývoz byl povolen příslušným orgánem v souladu s tímto nařízením.
                           
                  4.   Bez ohledu na článek 1 se může členský stát rozhodnout zachovat zákaz poskytování zprostředkovatelských služeb týkajících se okovů, spojených řetězů a přenosných zařízení pro aplikaci elektrických šoků. Pokud se některý členský stát rozhodne tento zákaz zachovat, oznámí Komisi přijatá opatření do 17. února 2017 a informuje Komisi v případě, že jsou tato opatření změněna nebo zrušena.“
               
      
                  10)
               
                  Za článek 7a se vkládá nová kapitola, která zní:
                  „KAPITOLA IIIa
                  Zboží, které je možno použít k výkonu trestu smrti
                  Článek 7b
                  Požadavek vývozního povolení
                  1.   Pro vývoz zboží uvedeného v příloze IIIa se, bez ohledu na jeho původ, vyžaduje povolení. Povolení se však nevyžaduje pro zboží, které se přes celní území Unie pouze přepravuje, totiž zboží, jemuž nebylo přiděleno jiné celně schválené určení nebo použití než režim vnějšího tranzitu podle článku 226 nařízení (EU) č. 952/2013, včetně skladování zboží jiného než zboží Unie ve svobodném pásmu.
                  Příloha IIIa obsahuje pouze zboží, které je možno použít k výkonu trestu smrti a které bylo schváleno nebo skutečně použito k výkonu trestu smrti jednou nebo několika třetími zeměmi, jež trest smrti nezrušily. Příloha IIIa neobsahuje:
                  
                              a)
                           
                              palné zbraně kontrolované podle nařízení (EU) č. 258/2012;
                           
                  
                              b)
                           
                              zboží dvojího užití kontrolované podle nařízení (ES) č. 428/2009 a
                           
                  
                              c)
                           
                              zboží kontrolované v souladu se společným postojem 2008/944/SZBP.
                           
                  2.   Pokud vývoz léčivých přípravků vyžaduje vývozní povolení podle tohoto nařízení a tento vývoz vyžaduje rovněž povolení podle mezinárodních úmluv o kontrole omamných a psychotropních látek, jako je Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971, mohou členské státy pro splnění povinností, které jim toto nařízení a příslušná úmluva ukládá, použít jednotný postup.
                  Článek 7c
                  Kritéria pro udělení vývozního povolení
                  1.   Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze IIIa přijímají příslušné orgány, přičemž berou v úvahu všechny důležité okolnosti, zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v jiném členském státě zamítnuta žádost o povolení v podstatě stejného vývozu, jakož i zřetel na zamýšlené konečné použití zboží a riziko zneužití.
                  2.   Příslušný orgán neudělí povolení, pokud existují oprávněné důvody domnívat se, že zboží uvedené v příloze IIIa by mohlo být použito k výkonu trestu smrti ve třetí zemi.
                  3.   Na ověření zamýšleného konečného použití zboží a rizika zneužití se vztahují tato pravidla:
                  
                              3.1.
                           
                              Pokud výrobce zboží uvedeného v příloze IIIa oddíle 1 žádá o povolení vývozu tohoto zboží pro distributora, příslušný orgán posoudí smluvní ujednání mezi výrobcem a distributorem a opatření, která přijímají, aby se zajistilo, že toto zboží nebude použito k výkonu trestu smrti.
                           
                  
                              3.2.
                           
                              Pokud se žádá o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze IIIa oddíle I pro konečného uživatele, může příslušný orgán při posuzování rizika zneužití zohlednit platná smluvní ujednání a podepsané prohlášení konečného uživatele o konečném použití, je-li takové prohlášení k dispozici. Není-li k dispozici prohlášení o konečném použití, je povinností vývozce prokázat, kdo bude konečným uživatelem a jaké bude konečné použití daného zboží. Pokud vývozce nepředloží dostatečné informace o konečném uživateli a konečném použití zboží, je třeba mít za to, že příslušný orgán má oprávněné důvody se domnívat, že dané zboží by mohlo být použito k výkonu trestu smrti.
                           
                  
                              3.3.
                           
                              Komise ve spolupráci s příslušnými orgány členských států může přijmout pokyny obsahující osvědčené postupy pro posuzování konečného použití a pro posuzování účelu, k němuž by byla technická pomoc použita.
                           
                  4.   Při posuzování žádosti o souhrnné povolení bere příslušný orgán kromě kritérií uvedených v odstavci 1 v úvahu i to, zda vývozce uplatňuje přiměřené a vhodné prostředky a postupy pro dosažení souladu s ustanoveními a cíli tohoto nařízení a s podmínkami povolení.
                  Článek 7d
                  Zákaz tranzitu
                  Jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům včetně partnerství, bez ohledu na to, zda mají bydliště nebo jsou usazené v členském státě či mimo něj, je zakázáno provádět tranzit zboží uvedeného v příloze IIIa, pokud je jim známa skutečnost, že jakákoli součást takto přepravovaného zboží má být použita k výkonu trestu smrti ve třetí zemi.
                  Článek 7e
                  Požadavek povolení pro určité služby
                  1.   Povolení je vyžadováno vždy, pokud poskytovatel technické pomoci nebo zprostředkovatel úplatně či bezúplatně poskytuje jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi některou z těchto služeb:
                  
                              a)
                           
                              technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze IIIa, bez ohledu na jeho původ; a
                           
                  
                              b)
                           
                              zprostředkovatelské služby v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze IIIa, bez ohledu na jeho původ.
                           
                  2.   Při rozhodování o žádostech o povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze IIIa se použije článek 7c obdobně.
                  Při rozhodování o žádostech o povolení k poskytování technické pomoci v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze IIIa se zohlední kritéria uvedená v článku 7c pro posouzení toho, zda by:
                  
                              a)
                           
                              technická pomoc byla poskytnuta osobě, subjektu nebo orgánu, které by mohly zboží, s nímž tato technická pomoc souvisí, použít k výkonu trestu smrti; a
                           
                  
                              b)
                           
                              technická pomoc byla použita pro opravu, vývoj, výrobu, zkoušky, údržbu nebo montáž zboží uvedeného v příloze IIIa pro osobu, subjekt nebo orgán, které by mohly zboží, s nímž tato technická pomoc souvisí, použít k výkonu trestu smrti, nebo zda by byla použita za účelem technické pomoci takové osobě, subjektu nebo orgánu.
                           
                  3.   Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování technické pomoci, pokud
                  
                              a)
                           
                              technická pomoc spočívá v poskytování informací, které jsou veřejně přístupné; nebo
                           
                  
                              b)
                           
                              technická pomoc je minimálním předpokladem pro instalaci, provoz, údržbu nebo opravu zboží uvedeného v příloze IIIa, jehož vývoz byl povolen příslušným orgánem v souladu s tímto nařízením.“
                           
               
      
                  11)
               
                  Článek 8 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 8
                  Typy povolení a vydávající orgány
                  1.   Tímto nařízením se zavádí všeobecné vývozní povolení Unie pro určitý vývoz uvedený v příloze IIIb.
                  Příslušný orgán členského státu, v němž má bydliště nebo je usazen vývozce, může vývozci používání tohoto povolení zakázat, pokud existuje důvodné podezření, že vývozce není schopen dodržet podmínky tohoto povolení nebo ustanovení právních předpisů upravujících kontrolu vývozu.
                  Příslušné orgány členských států si předávají informace o všech vývozcích, kterým bylo odepřeno právo používat všeobecné vývozní povolení Unie, ledaže dojdou k závěru, že se určitý vývozce nepokusí o vývoz zboží uvedeného v příloze IIIa prostřednictvím jiného členského státu. Pro tento účel se použije bezpečný a zašifrovaný systém výměny informací.
                  2.   Povolení k vývozu jiného zboží, než je zboží uvedené v odstavci 1, pro které se vyžaduje povolení podle tohoto nařízení, uděluje příslušný orgán členského státu, v němž má bydliště nebo je usazen vývozce, uvedený v příloze I. Tato povolení mohou být individuální nebo všeobecná, jestliže se týkají zboží uvedeného v příloze III nebo IIIa. Povolení pro zboží uvedené v příloze II mohou být jen individuální.
                  3.   Povolení k tranzitu zboží uvedeného v příloze II uděluje příslušný orgán členského státu, v němž mají bydliště nebo jsou usazené fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán převážející zboží v rámci celního území Unie, jak je uvedeno v příloze I. Pokud daná osoba, subjekt nebo orgán nemají bydliště či nejsou usazené v členském státě, uděluje povolení příslušný orgán členského státu, v němž dochází ke vstupu zboží na celní území Unie. Takové povolení je jen individuální.
                  4.   Povolení k dovozu, pro který se podle tohoto nařízení vyžaduje povolení, uděluje příslušný orgán členského státu, v němž sídlí muzeum, jak je uvedeno v příloze I. Povolení pro zboží uvedené v příloze II mohou být jen individuální.
                  5.   Povolení k poskytování technické pomoci vztahující se ke zboží uvedenému v příloze II uděluje:
                  
                              a)
                           
                              příslušný orgán členského státu, ve kterém má poskytovatel technické pomoci bydliště nebo je v něm usazen, uvedený v příloze I, nebo pokud není takový členský stát, příslušný orgán členského státu, jehož je poskytovatel technické pomoci státním příslušníkem nebo podle jehož právních předpisů byl registrován nebo zřízen, pokud má být pomoc poskytnuta muzeu v třetí zemi; nebo
                           
                  
                              b)
                           
                              příslušný orgán členského státu, ve kterém muzeum sídlí, uvedený v příloze I, pokud má být pomoc poskytnuta muzeu v Unii.
                           
                  6.   Povolení k poskytování technické pomoci v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III nebo v příloze IIIa uděluje příslušný orgán členského státu, ve kterém má poskytovatel technické pomoci bydliště nebo je v něm usazen, uvedený v příloze I, nebo pokud není takový členský stát, příslušný orgán členského státu, jehož je poskytovatel technické pomoci státním příslušníkem nebo podle jehož právních předpisů byl registrován nebo zřízen.
                  7.   Povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III nebo v příloze IIIa uděluje příslušný orgán členského státu, ve kterém má zprostředkovatel bydliště nebo je v něm usazen, uvedený v příloze I, nebo pokud není takový členský stát, příslušný orgán členského státu, jehož je zprostředkovatel státním příslušníkem nebo podle jehož právních předpisů byl registrován nebo zřízen. Toto povolení je udělováno pro určité množství konkrétního zboží pohybujícího se mezi dvěma nebo více třetími zeměmi. Jasně musí být uvedeno umístění zboží ve třetí zemi původu, konečný uživatel a přesné umístění tohoto uživatele.
                  8.   Žadatelé poskytnou příslušnému orgánu všechny významné informace, které jsou nezbytné pro jejich žádosti o individuální nebo všeobecné povolení k vývozu nebo poskytování zprostředkovatelských služeb, o povolení k poskytování technické pomoci, o individuální dovozní povolení nebo o individuální tranzitní povolení.
                  Pokud jde o vývoz, příslušné orgány musí obdržet úplné informace zejména o konečném uživateli, zemi určení a konečném použití zboží.
                  Pokud jde o zprostředkovatelské služby, příslušné orgány musí obdržet zejména podrobné informace o umístění zboží ve třetí zemi původu, jasný popis zboží a jeho množství, informace o třetích stranách zapojených do transakce, o třetí zemi určení, konečném uživateli v této zemi a jeho přesném umístění.
                  Udělení povolení může být případně podmíněno prohlášením o konečném použití.
                  9.   Odchylně od odstavce 8, pokud výrobce nebo zástupce výrobce má vyvézt nebo prodat a přepravit zboží uvedené v příloze III bodech 3.2 nebo 3.3 nebo příloze IIIa oddílu 1 k distributorovi ve třetí zemi, musí výrobce poskytnout informace o dohodách a opatřeních přijatých proto, aby se zabránilo použití zboží uvedeného v příloze III bodech 3.2 nebo 3.3 k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání nebo aby se zabránilo použití zboží uvedeného v příloze IIIa oddíle 1 k výkonu trestu smrti, informace o zemi určení a, jsou-li k dispozici, informace o konečném použití a konečných uživatelích daného zboží.
                  10.   Na žádost vnitrostátního mechanismu pro předcházení mučení vytvořeného na základě Opčního protokolu z roku 1984 k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání mohou příslušné orgány rozhodnout, že danému vnitrostátnímu mechanismu pro předcházení mučení poskytnou informace, které od žadatele obdržely o zemi určení, příjemci, konečném použití a konečných uživatelích, případně distributorovi a dohodách a opatřeních uvedených v odstavci 9. Příslušné orgány předtím, než poskytnou příslušné informace, vyslechnou žadatele a mohou stanovit omezení ohledně možného využívání těchto informací. Příslušné orgány přijímají svá rozhodnutí v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí.
                  11.   Členské státy vyřídí žádosti o individuální nebo všeobecné povolení ve lhůtě stanovené podle vnitrostátních právních předpisů nebo praxe.“
               
      
                  12)
               
                  Článek 9 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 9
                  Povolení
                  1.   Vývozní, dovozní a tranzitní povolení se vystavují na tiskopise, který se shoduje se vzorem uvedeným v příloze V. Povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb se vystavuje na tiskopise, který se shoduje se vzorem uvedeným v příloze VI. Povolení k poskytování technické pomoci se vystavuje na tiskopise, který se shoduje se vzorem uvedeným v příloze VII. Tato povolení jsou platná v celé Unii. Doba platnosti povolení činí od tří do dvanácti měsíců s možností prodloužení až o dvanáct měsíců. Doba platnosti souhrnného povolení činí od jednoho roku do tří let s možností prodloužení až o dva roky.
                  2.   Vývozní povolení udělované v souladu s článkem 6 nebo článkem 7c zahrnuje rovněž povolení pro vývozce poskytnout technickou pomoc konečným uživatelům, pokud se tato pomoc jeví nezbytnou pro instalaci, provoz, údržbu nebo opravu zboží, jehož vývoz je povolen.
                  3.   Povolení lze vystavit elektronicky. Konkrétní postupy budou stanoveny na vnitrostátní úrovni. Členské státy, které této možnosti využijí, o tom uvědomí Komisi.
                  4.   Vývozní, dovozní a tranzitní povolení, povolení k poskytování technické pomoci či zprostředkovatelských služeb podléhají veškerým požadavkům a podmínkám, které příslušný orgán považuje za přiměřené.
                  5.   Příslušné orgány, které jednají v souladu s tímto nařízením, mohou udělení povolení odmítnout a mohou zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat povolení, které již bylo uděleno.“
               
      
                  13)
               
                  V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Je-li na zboží uvedené v přílohách II, III nebo IIIa učiněno celní prohlášení a potvrdí-li se, že pro zamýšlený vývoz nebo dovoz nebylo vydáno povolení podle tohoto nařízení, zadrží celní orgány deklarované zboží a upozorní vývozce či dovozce na možnost požádat o povolení podle tohoto nařízení. Jestliže žádost o povolení není podána do šesti měsíců po zadržení zboží nebo jestliže příslušný orgán tuto žádost zamítne, celní orgány se zadrženým zbožím naloží v souladu s platným vnitrostátním právem.“
               
      
                  14)
               
                  Článek 11 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 11
                  Požadavek na oznamování a konzultace
                  1.   Přijmou-li příslušné orgány členského státu uvedené v příloze I rozhodnutí, kterým zamítnou žádost o povolení podle tohoto nařízení, nebo zruší-li povolení, které udělily, oznámí to daný členský stát ostatním členským státům a Komisi. Toto oznámení se provádí ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne rozhodnutí nebo zrušení.
                  2.   Příslušný orgán konzultuje, pokud je to nezbytné a vhodné prostřednictvím diplomatických kanálů, orgán nebo orgány, které během předchozích tří let zamítly žádost o vývozní nebo tranzitní povolení, povolení k poskytování technické pomoci osobě, subjektu nebo orgánu ve třetí zemi nebo povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb na základě tohoto nařízení, obdrží-li žádost ohledně dovozu, tranzitu, poskytování technické pomoci osobě, subjektu nebo orgánu ve třetí zemi nebo poskytování zprostředkovatelských služeb týkající se téže transakce, která byla uvedena v dotyčné dřívější žádosti, a domnívá-li se, že by povolení přesto mělo být uděleno.
                  3.   Pokud se po konzultacích uvedených v odstavci 2 příslušný orgán rozhodne povolení udělit, příslušný členský stát uvědomí o svém rozhodnutí okamžitě ostatní členské státy a Komisi a vysvětlí důvody svého rozhodnutí a případně předloží všechny podpůrné informace.
                  4.   Je-li odmítnutí udělit povolení založeno na vnitrostátním zákazu v souladu s čl. 7 odst. 1 nebo čl. 7a odst. 4, nepovažuje se za rozhodnutí zamítající žádost ve smyslu odstavce 1 tohoto článku.
                  5.   Veškerá oznámení požadovaná podle tohoto článku se podávají prostřednictvím bezpečného a zašifrovaného systému výměny informací.“
               
      
                  15)
               
                  Článek 12 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 12
                  Změny příloh
                  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem změny příloh I, II, III, IIIa, IIIb, IV, V, VI a VII. Údaje uvedené v příloze I týkající se příslušných orgánů členských států se mění na základě informací předložených členskými státy.
                  V případě změny příloh II, III, IIIa nebo IIIb v zvláště závažných naléhavých případech, se na akty v přenesené pravomoci přijímané podle tohoto článku použije postup stanovený v článku 15b.“
               
      
                  16)
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 12a
                  Žádosti o zařazení zboží na seznam zboží
                  1.   Každý členský stát může podat Komisi řádně odůvodněnou žádost o zařazení zboží určeného nebo uváděného na trh pro účely vymáhání práva na seznam v přílohách II, III nebo IIIa. Tato žádost musí obsahovat informace o
                  
                              a)
                           
                              konstrukci a vlastnostech zboží;
                           
                  
                              b)
                           
                              všech možných účelech použití; a
                           
                  
                              c)
                           
                              mezinárodních nebo vnitrostátních předpisech, které by byly porušeny, pokud by zboží bylo použito pro vymáhání práva.
                           
                  Při podávání své žádosti Komisi ji žádající členský stát rovněž předá ostatním členským státům.
                  2.   Komise může ve lhůtě tří měsíců od obdržení žádosti požádat žádající členský stát o poskytnutí doplňujících informací, domnívá-li se, že žádost neobsahuje jeden či více významných bodů nebo že jsou potřeba další informace o jednom nebo více významných bodech. Sdělí body, k nimž je třeba poskytnout doplňující informace. Komise postoupí své dotazy ostatním členským státům. Ostatní členské státy mohou Komisi rovněž poskytnout další informace pro posouzení žádosti.
                  3.   Domnívá-li se, že není třeba požadovat doplňující informace, nebo případně po obdržení požadovaných doplňujících informací, Komise do dvaceti týdnů od obdržení žádosti, nebo případně od obdržení doplňujících informací, zahájí postup pro přijetí požadované změny nebo uvědomí žádající členské státy o důvodech, proč tak neučiní.“
               
      
                  17)
               
                  V článku 13 se vkládá nový odstavec, který zní:
                  „3a.   Komise vypracuje výroční zprávu sestavenou z výročních zpráv o činnosti uvedených v odstavci 3. Tato výroční zpráva se zpřístupní veřejnosti.“
               
      
                  18)
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 13a
                  Zpracování osobních údajů
                  Osobní údaje se zpracovávají a vyměňují v souladu s pravidly stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (*5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (*6).
                  
                     (*5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31)."

                  
                     (*6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).“"

               
      
                  19)
               
                  Článek 15a se nahrazuje tímto:
                  „Článek 15a
                  Výkon přenesené pravomoci
                  1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
                  2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 12 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 16. prosince 2016. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
                  3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
                  4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v Interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (*7).
                  5.   Přijetí právního aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
                  6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
                  
                     (*7)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

               
      
                  20)
               
                  Vkládají se nové články, které znějí:
                  „Článek 15b
                  Postup pro naléhavé případy
                  1.   Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení právního aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.
                  2.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 15a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.
                  Článek 15c
                  Koordinační skupina proti mučení
                  1.   Zřizuje se koordinační skupina proti mučení, které předsedá zástupce Komise. Každý členský stát jmenuje do této skupiny jednoho zástupce.
                  2.   Skupina posuzuje veškeré otázky týkající se uplatňování tohoto nařízení, a to i pokud jde mimo jiné, o výměnu informací o správních postupech a jakékoli otázky, které může vznést předseda nebo zástupce některého členského státu.
                  3.   Považuje-li to koordinační skupina proti mučení za nutné, vede konzultace s vývozci, zprostředkovateli, poskytovateli technické pomoci a ostatními zúčastněnými stranami, jichž se toto nařízení týká.
                  4.   Komise každoročně předkládá Evropskému parlamentu písemnou výroční zprávu o činnosti, šetřeních a konzultacích koordinační skupiny proti mučení.
                  Tato výroční zpráva musí být vypracovávána s náležitým ohledem na nutnost nenarušovat obchodní zájmy fyzických či právnických osob. Jednání ve skupině jsou důvěrná.
                  Článek 15d
                  Přezkum
                  1.   Do 31. července 2020 a poté každých pět let Komise přezkoumá provádění tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o jeho provádění a posouzení jeho dopadu, která může obsahovat návrhy na jeho změnu. Při přezkumu se posuzuje potřeba zahrnout do oblasti působnosti nařízení činnost občanů Unie v zahraničí. Členské státy poskytnou Komisi veškeré příslušné informace nutné k vypracování této zprávy.
                  2.   Zvláštní oddíly zprávy se týkají:
                  
                              a)
                           
                              koordinační skupiny proti mučení a její činnosti. Zpráva je vypracovávána s náležitým ohledem na nutnost nenarušovat obchodní zájmy fyzických či právnických osob. Jednání ve skupině jsou důvěrná; a
                           
                  
                              b)
                           
                              informací o opatřeních přijatých členskými státy podle čl. 17 odst. 1 a oznámených Komisi podle čl. 17 odst. 2.“
                           
               
      
                  21)
               
                  V článku 18 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Toto nařízení bude mít tutéž územní oblast působnosti jako Smlouvy, s výjimkou čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce, čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce, článků 4a, 5, 6a, 7, 7b a 7d, čl. 8 odst. 1 až 4 a článku 10, které se vztahují na:
                  
                              —
                           
                              celní území Unie,
                           
                  
                              —
                           
                              španělská území Ceutu a Melillu,
                           
                  
                              —
                           
                              německé území Helgoland.“
                           
               
      
                  22)
               
                  Přílohy se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              V příloze II se bod 1.1 nahrazuje tímto:
                              
                                          Kód KN
                                       
                                          Popis
                                       
                                          „ex 4421 90 97
                                          ex 8208 90 00
                                       
                                          
                                                      1.1.
                                                   
                                                      Šibenice, gilotiny a ostří pro gilotiny“
                                                   
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              V příloze III se zrušují oddíly 4 a 5.
                           
                  
                              c)
                           
                              Vkládá se nová příloha IIIa, jejíž znění je uvedeno v příloze I tohoto nařízení.
                           
                  
                              d)
                           
                              Vkládá se nová příloha IIIb, jejíž znění je uvedeno v příloze II tohoto nařízení.
                           
                  
                              e)
                           
                              Doplňuje se nová příloha VI, jejíž znění je uvedeno v příloze III tohoto nařízení.
                           
                  
                              f)
                           
                              Doplňuje se nová příloha VII, jejíž znění je uvedeno v příloze IV tohoto nařízení.
                           
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Ustanovení čl. 1 odst. 9 a čl. 1 odst. 10, pokud jde o vložení článku 7e, se však použijí ode dne 17. března 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         Ve Štrasburku dne 23. listopadu 2016.
         
            
               Za Evropský parlament
            
            
               předseda
            
            M. SCHULZ
         
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            I. KORČOK
         
      
      
      
         (1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. října 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2016.
      
         (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 1).
      
         (3)  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2010 o provádění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 107).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 31).
      
         (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 775/2014 ze dne 16. července 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (Úř. věst. L 210, 17.7.2014, s. 1).
      
         (6)  Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).
      
         (7)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).
      
         (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit palných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva ( Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 1).
      
         (9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
      
         (10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
      
         (11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 37/2014 ze dne 15. ledna 2014, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření (Úř. věst. L 18, 21.1.2014, s. 1).
      
         (12)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            
               „PŘÍLOHA IIIA
               
                  ZBOŽÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO K VÝKONU TRESTU SMRTI, UVEDENÉ V ČLÁNKU 7B
               
               
                           Kód KN
                        
                           Popis
                        
                            
                        
                           
                                       1.
                                    
                                       Výrobky, které by bylo možné použít k popravě lidí injekční aplikací smrtelné dávky:
                                    
                        
                            
                        
                           
                                       1.1
                                    
                                       Barbiturátová anestetika s krátkodobým či okamžitým působením včetně:
                                    
                        
                           ex 2933 53 90  [a) až f)]
                           ex 2933 59 95  [g) a h)]
                        
                           
                                       a)
                                    
                                       amobarbitalu (CAS RN 57-43-2)
                                    
                           
                                       b)
                                    
                                       sodné soli amobarbitalu (CAS RN 64-43-7)
                                    
                           
                                       c
                                    
                                       pentobarbitalu (CAS RN 76-74-4)
                                    
                           
                                       d)
                                    
                                       sodné soli pentobarbitalu (CAS 57-33-0)
                                    
                           
                                       e)
                                    
                                       sekobarbitalu (CAS RN 76-73-3)
                                    
                           
                                       f)
                                    
                                       sodné soli sekobarbitalu (CAS RN 309-43-3)
                                    
                           
                                       g)
                                    
                                       thiopentalu (CAS RN 76-75-5)
                                    
                           
                                       h)
                                    
                                       thiopentalu sodného (CAS RN 71-73-8), známého také jako thiopenton sodný
                                    
                        
                           ex 3003 90 00
                           ex 3004 90 00
                           ex 3824 90 96
                        
                           Tato položka zahrnuje také výrobky obsahující jedno z anestetik uvedených mezi barbiturátovými anestetiky s krátkodobým či okamžitým působením.“
                        
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            
               „PŘÍLOHA IIIB
               
                  VŠEOBECNÉ VÝVOZNÍ POVOLENÍ UNIE EU GEA 1236/2005
               
               Část 1 Zboží
               Toto všeobecné vývozní povolení se vztahuje na zboží uvedené v položkách seznamu v příloze IIIa nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 (*1).
               Rovněž se vztahuje na poskytování technické pomoci konečným uživatelům, pokud je tato pomoc nezbytná pro instalaci, provoz, údržbu nebo opravy zboží, jehož vývoz je povolen a poskytuje ji vývozce.
               Část 2 – Místa určení
               Vývozní povolení podle nařízení (ES) č. 1236/2005 se nevyžaduje pro dodávky do země nebo území, které je součástí celního území Unie a které pro účely tohoto nařízení zahrnuje Ceutu, Helgoland a Melillu (čl. 18 odst. 2)).
               Toto všeobecné vývozní povolení je platné v celé Unii pro vývoz do těchto míst určení:
               
                            
                        
                           Dánská území, jež nejsou součástí celního území:
                           
                                       —
                                    
                                       Faerské ostrovy
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Grónsko.
                                    
                        
               
                            
                        
                           Francouzská území, jež nejsou součástí celního území Unie:
                           
                                       —
                                    
                                       Francouzská Polynésie,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Francouzská jižní a antarktická území,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Nová Kaledonie a závislá území,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Saint-Pierre a Miquelon,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Svatý Bartoloměj,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Ostrovy Wallis a Futuna
                                    
                        
               
                            
                        
                           Nizozemská území, jež nejsou součástí celního území:
                           
                                       —
                                    
                                       Aruba,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Bonaire,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Curaçao,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Saba,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Sint Eustatius,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Sint Maarten
                                    
                        
               
                            
                        
                           Příslušná britská území, jež nejsou součástí celního území Unie:
                           
                                       —
                                    
                                       Anguilla,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Bermudy,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Falklandy,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Gibraltar,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Montserrat,
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Ostrovy Turks a Caicos
                                    
                           
                                       —
                                    
                                       Svatá Helena a závislá území,
                                    
                        
               
                            
                        
                           Albánie
                        
               
                            
                        
                           Andorra
                        
               
                            
                        
                           Argentina
                        
               
                            
                        
                           Austrálie
                        
               
                            
                        
                           Benin
                        
               
                            
                        
                           Bolívie
                        
               
                            
                        
                           Bosna a Hercegovina
                        
               
                            
                        
                           Bývalá jugoslávská republika Makedonie
                        
               
                            
                        
                           Černá Hora
                        
               
                            
                        
                           Džibutsko
                        
               
                            
                        
                           Ekvádor
                        
               
                            
                        
                           Filipíny
                        
               
                            
                        
                           Gabon
                        
               
                            
                        
                           Gruzie
                        
               
                            
                        
                           Guinea-Bissau
                        
               
                            
                        
                           Honduras
                        
               
                            
                        
                           Island
                        
               
                            
                        
                           Jihoafrická republika
                        
               
                            
                        
                           Kanada
                        
               
                            
                        
                           Kapverdy
                        
               
                            
                        
                           Kolumbie
                        
               
                            
                        
                           Kostarika
                        
               
                            
                        
                           Kyrgyzstán
                        
               
                            
                        
                           Libérie
                        
               
                            
                        
                           Lichtenštejnsko
                        
               
                            
                        
                           Mexiko
                        
               
                            
                        
                           Moldavsko
                        
               
                            
                        
                           Mongolsko
                        
               
                            
                        
                           Mosambik
                        
               
                            
                        
                           Namibie
                        
               
                            
                        
                           Nepál
                        
               
                            
                        
                           Nikaragua
                        
               
                            
                        
                           Norsko
                        
               
                            
                        
                           Nový Zéland
                        
               
                            
                        
                           Panama
                        
               
                            
                        
                           Paraguay
                        
               
                            
                        
                           Rwanda
                        
               
                            
                        
                           San Marino
                        
               
                            
                        
                           Seychely
                        
               
                            
                        
                           Srbsko
                        
               
                            
                        
                           Švýcarsko (včetně Büsingenu a Campione d'Italia)
                        
               
                            
                        
                           Východní Timor
                        
               
                            
                        
                           Turecko
                        
               
                            
                        
                           Turkmenistán
                        
               
                            
                        
                           Ukrajina
                        
               
                            
                        
                           Uruguay
                        
               
                            
                        
                           Uzbekistán
                        
               
                            
                        
                           Venezuela
                        
               Část 3 – Podmínky a požadavky pro používání tohoto všeobecného vývozního povolení
               
                           (1)
                        
                           Toto všeobecné vývozní povolení nelze použít, pokud:
                           
                                       a)
                                    
                                       vývozci bylo použití tohoto všeobecného vývozního povolení zakázáno podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1236/2005;
                                    
                           
                                       b)
                                    
                                       vývozce byl informován příslušnými orgány členského státu, ve kterém má bydliště nebo je usazen, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být určeno, zcela nebo zčásti, k opětovnému vývozu do třetí země nebo k výkonu trestu smrti v třetí zemi;
                                    
                           
                                       c)
                                    
                                       vývozci je známa skutečnost nebo má oprávněné důvody se domnívat, že dotyčné zboží je, zcela nebo zčásti, určeno buď k opětovnému vývozu do třetí země nebo k použití pro účely výkonu trestu smrti v třetí zemi;
                                    
                           
                                       d)
                                    
                                       je dotyčné zboží vyváženo do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu v místě určení, na které se toto všeobecné vývozní povolení vztahuje;
                                    
                           
                                       e)
                                    
                                       vývozce je výrobcem dotyčných léčivých přípravků a neuzavřel právně závaznou dohodu s distributorem, podle níž musí distributor uzavřít ke všem dodávkám a převodům právně závaznou dohodu, podle níž odběratel s výhradou odrazující smluvní pokuty
                                       
                                                   i)
                                                
                                                   nesmí použít zboží od distributora k výkonu trestu smrti;
                                                
                                       
                                                   ii)
                                                
                                                   nesmí dodávat nebo převádět takové zboží třetí straně, pokud odběratel ví anebo má oprávněné důvody se domnívat, že toto zboží je určeno pro účely výkonu trestu smrti a
                                                
                                       
                                                   iii)
                                                
                                                   musí totéž vyžadovat od třetí strany, které by odběratel mohl dodávat nebo na kterou by mohl převádět dotyčné zboží;
                                                
                                    
                           
                                       f)
                                    
                                       vývozce není výrobcem dotyčných léčivých přípravků a nezískal od konečného uživatele v zemi určení podepsané prohlášení konečného uživatele;
                                    
                           
                                       g)
                                    
                                       vývozce léčivých přípravků neuzavřel právně závaznou dohodu s distributorem nebo konečným uživatelem, která s výhradou odrazující smluvní pokuty vyžaduje, aby distributor, případně konečný uživatel, pokud tuto dohodu uzavřel on, získal od vývozce předem povolení pro
                                       
                                                   i)
                                                
                                                   převod či dodávku jakékoli části zásilky donucovacímu orgánu v zemi nebo na území, které nezrušily trest smrti;
                                                
                                       
                                                   ii)
                                                
                                                   převod či dodávku jakékoli části zásilky fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu, který příslušné zboží opatřuje donucovacímu orgánu nebo mu poskytuje služby, v rámci kterých se takové zboží používá a
                                                
                                       
                                                   iii)
                                                
                                                   opětovný vývoz či převod jakékoli části zásilky do země nebo na území, které nezrušilo trest smrti; nebo
                                                
                                    
                           
                                       h)
                                    
                                       vývozce zboží jiného než léčivých přípravků neuzavřel s konečným uživatelem právně závaznou dohodu uvedenou v písmenu g).
                                    
                        
               
                           (2)
                        
                           Vývozci, kteří používají toto všeobecné vývozní povolení EU GEA 1236/2005, vyrozumí příslušné orgány členského státu, v němž mají bydliště nebo jsou usazeni, o prvním použití tohoto všeobecného vývozního povolení nejpozději 30 dnů po datu prvního vývozu.
                           Vývozci rovněž podají v celním prohlášení zprávu o skutečnosti, že využívají toto všeobecné vývozní povolení EU GEA 1236/2005, uvedením příslušného kódu z databáze TARIC v kolonce 44.
                        
               
                           (3)
                        
                           Požadavky na oznamování spojené s používáním tohoto všeobecného vývozního povolení a veškeré doplňující informace, které může požadovat členský stát o zboží, které je z něj vyváženo podle tohoto všeobecného vývozního povolení, stanoví členské státy.
                           Členský stát může požadovat po vývozcích, kteří mají bydliště nebo jsou usazeni na jeho území, aby se před prvním použitím tohoto všeobecného vývozního povolení zaregistrovali. Aniž by byl dotčen čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1236/2005, bude registrace automatická a vývozcům bude neprodleně uznána příslušnými orgány, nejpozději však do deseti dnů od přijetí.
                        
            
         
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            
               „PŘÍLOHA VI
               
                  TISKOPIS POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÝCH SLUŽEB UVEDENÝ V ČL. 9 ODST. 1
               
               Technická specifikace:
               Rozměry tohoto tiskopisu jsou 210 × 297 mm s maximální povolenou odchylkou 5 mm méně nebo 8 mm více. Základem rozměrů kolonek je jedna desetina palce vodorovně a jedna šestina palce svisle. Základem rozměrů podkolonek je jedna desetina palce vodorovně.
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  EVROPSKÁ UNIE
                  1
                  1 Zprostředkovatel podávajícížádost (celé jméno a adresa)
                  POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÝCH SLUŽEB TÝKAJÍCÍCH SE ZBOŽÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO K MUČENÍ NEBO TRESTU SMRTI (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1236/2005)
                  Povolení zprostředkovatelských služeb (nařízení (ES) č. 1236/2005)
                  2 Fyzická nebo právnická o so ba, subjekt nebo orgán vyvážející zboží z příslušné třetí země do třetí země určení (celé jméno a adresa)
                  3 Povolení č.
                  Jednotné povolení Souhrnné povolení
                  4 Platnost povolení do:
                  5 Příjemceve třetí zemi určení (celé jméno a adresa)
                  Konečný uživatel Distributor Jiné
                  6 Třetí země, kde je zboží umístěno
                  Kód země
                  7 Třetí země určení
                  Kód země
                  8 Konečný uživatel nebo distributor ve třetí zemi určení (celé jméno a adresa),je-li jiný nežpříjemce
                  Konečný uživatel Distributor
                  9 Členský stát, v němž má zprostředkovatel bydliště nebo je usazen
                  Pokud takový členský stát neexistuje, členský stát, jehožstátním příslušníkem je zprostředkovatel, nebo v němž je registrovanou právnickou o sobou, subjektem nebo orgánem
                  1
                  10 Zúčastněné třetí strany (např. agent)
                  Vydávající orgán
                  11 Konečné použití
                  12 Přesné informace o umístění zboží ve třetí zemi, ve které je umístěno
                  13 Popis položky
                  14 Položka č. 1
                  15 Kód HS
                  16 Množství
                  17 Měna a hodnota
                  13 Popis položky
                  14 Položka č. 2
                  15 Kód HS
                  16 Množství
                  17 Měna a hodnota
                  13 Popis položky
                  14 Položka č. 3
                  15 Kód HS
                  16 Množství
                  17 Měna a hodnota
                  18 Zvláštní po adavky a po dmínky
                  19 Podepsaný potvrzuje, že podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1236/2005 a na základě požadavků, podmínek a postupů stanovených v tomto tiskopise a v příloze (přílohách), na něž se odvolává, příslušný orgán povolil zprostředkovatelské služby týkající se zboží uvedeného v kolonce 13.
                  20 Počet příloh
                  V …. dne …..
                  Jméno (na psacím stroji nebo tiskacími písmeny)
                  Podpis: (Razítko vystavujícího orgánu)
               
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  EVROPSKÁ UNIE
                  Zpráva o použití povoleného množství
                  POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÝCH SLUŽEB TÝKAJÍCÍCH SE ZBOŽÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO K MUČENÍ NEBO TRESTU SMRTI (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1236/2005)
                  Poznámka: Do sloupce 21 zapište množství, které je stále dostupné, v části 1 a odpočtené množství pří této příležitosti v části 2
                  3 Povolení č.
                  14 Položka č.
                  21 Čisté množství (čistá hmotnost nebo jiná jednotka) s upřesněním jednotky
                  22 Datum odpočtu
                  23 Referenční doklad (stát, druh, číslo)
                  1.
                  2.
                  1.
                  2.
                  1.
                  2.
                  1.
                  2.
                  1.
                  2.
                  1.
                  2.
                  1.
                  2.
                  1.
                  2.
                  1.
                  2.
                  1.
                  2.
                  1.
                  2.
                  1.
                  2.
                  1.
                  2.
                  1.
                  2.
               
               
                  Vysvětlivky k tiskopisu
               
               
                  „Povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb týkajících se zboží, které by mohlo být použito k mučení nebo k výkonu trestu smrti (nařízení Rady (ES) č. 1236/2005
                      (*1)
                     )“
                  
               
               Tento tiskopis pro povolení se používá pro vystavení povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb v souladu s nařízením (ES) č. 1236/2005.
               Vydává ho orgán uvedený ve čl. 2 písm. h) nařízení Rady (ES) č. 1236/2005. Je to orgán uvedený na seznamu příslušných orgánů v příloze I uvedeného nařízení.
               
                           Kolonka 1
                        
                           
                              Zprostředkovatel podávající žádost
                           
                        
                           Uveďte jméno/název a celou adresu zprostředkovatele podávajícího žádost. Zprostředkovatel je definován ve čl. 2 písm. l) nařízení (ES) č. 1236/2005.
                        
                           Kolonka 3
                        
                           
                              Povolení č.
                           
                        
                           Vyplňte číslo a zatrhněte vhodné políčko, které určuje, zda je povolení individuální nebo souhrnné (ohledně definic viz čl. 2 písm. p) a q) nařízení (ES) č. 1236/2005).
                        
                           Kolonka 4
                        
                           
                              Platnost povolení do
                           
                        
                           Uveďte den (dvě číslice), měsíc (dvě číslice) a rok (čtyři číslice). Doba platnosti individuálního povolení činí od tří do dvanácti měsíců a od jednoho do tří let u souhrnného povolení. Končí-li doba platnosti, je možné případně požádat o její prodloužení.
                        
                           Kolonka 5
                        
                           
                              Příjemce
                           
                        
                           Uveďte vedle jména/názvu a adresy, zda je příjemce ve třetí zemi určení konečným uživatelem, distributorem ve smyslu čl. 2 písm. r) nařízení (ES) č. 1236/2005 nebo stranou, která má v transakci jinou úlohu.
                           Pokud je příjemce distributor, avšak také používá část dodávky ke specifickému konečnému použití, zatrhněte políčka „distributor“ i „konečný uživatel“ a uveďte konečné použití v kolonce 11.
                        
                           Kolonka 6
                        
                           
                              Třetí země, kde je zboží umístěno
                           
                        
                           Uveďte název dané země a její kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 (*2). Viz nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 (*3).
                        
                           Kolonka 7
                        
                           
                              Třetí země určení
                           
                        
                           Uveďte název dané země a její kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení (ES) č. 471/2009. Viz nařízení (EU) č. 1106/2012.
                        
                           Kolonka 9
                        
                           
                              Vydávající členský stát
                           
                        
                           Uveďte na daném řádku název členského státu a jeho kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení (ES) č. 471/2009. Viz nařízení (EU) č. 1106/2012.
                        
                           Kolonka 11
                        
                           
                              Konečné použití
                           
                        
                           Uveďte přesný popis toho, jak bude zboží používáno, a také, zda je konečný uživatel donucovacím orgánem ve smyslu čl. 2 písm. odst. c) nařízení (ES) č. 1236/2005 nebo poskytovatelem školení ohledně použití zprostředkovaného zboží.
                           Ponechte prázdné, pokud jsou zprostředkovatelské služby poskytovány distributorovi, nepoužívá-li samotný distributor část zboží ke specifickému konečnému použití.
                        
                           Kolonka 12
                        
                           
                              Upřesněte umístění zboží ve třetí zemi, ze které bude vyvezeno
                           
                        
                           Popište místo, kde se zboží ve třetí zemi, ze které bude dodáno osobě, orgánu nebo subjektu uvedenému v kolonce 2, nachází. Umístění musí být adresa v zemi uvedené v kolonce 6 nebo podobné informace, které popisují umístění zboží. Vezměte na vědomí, že není dovoleno uvádět číslo poštovní přihrádky nebo podobnou poštovní adresu.
                        
                           Kolonka 13
                        
                           
                              Popis položky
                           
                        
                           Popis zboží by měl zahrnovat odkaz na konkrétní položku v příloze III nebo IIIa nařízení (ES) č. 1236/2005. Nezapomeňte uvést údaje na obalu příslušného zboží.
                           Pokud není dostatek místa v kolonce 13, pokračujte na přiloženém listu papíru, na kterém uveďte číslo povolení. Počet příloh uveďte v kolonce 20.
                        
                           Kolonka 14
                        
                           
                              Položka č.
                           
                        
                           Tuto kolonku je třeba vyplnit pouze na zadní straně tiskopisu. Ujistěte se, že číslo položky odpovídá vytištěnému číslu položky v kolonce 14, která se nachází vedle popisu příslušné položky na přední straně.
                        
                           Kolonka 15
                        
                           
                              Kód HS
                           
                        
                           Kód HS je celní kód přiřazený zboží v harmonizovaném systému. Pokud je znám kód z kombinované nomenklatury EU, může být použit namísto něj. Současná verze kombinované nomenklatury viz prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/1754 (*4).
                        
                           Kolonka 17
                        
                           
                              Měna a hodnota
                           
                        
                           Uveďte hodnotu a měnu za použití splatné ceny (bez konverze měny). Pokud tato cena není známa, měla by být uveden odhad hodnoty, před nímž se uvede OH. Měna musí být uvedena za použití písmenného kódu měny (ISO 4217:2015).
                        
                           Kolonka 18
                        
                           
                              Zvláštní požadavky a podmínky
                           
                        
                           Kolonka 18 se týká položky 1, 2 nebo 3 (případně uveďte), která je popsána v kolonkách 14 až 16 před ní. Pokud není dostatek místa v kolonce 18, pokračujte na přiloženém listu papíru, na kterém uveďte číslo povolení. Počet příloh uveďte v kolonce 20.
                        
                           Kolonka 20
                        
                           
                              Počet příloh
                           
                        
                           Uveďte počet příloh, pokud je přikládáte (viz vysvětlivky ke kolonkám 13 a 18).
                        
            
         
         
      
      
      
         PŘÍLOHA IV
         
            
               „PŘÍLOHA VII
               
                  TISKOPIS POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI UVEDENÝ V ČL. 9 ODST. 1
               
               Technická specifikace:
               Rozměry tohoto tiskopisu jsou 210 × 297 mm s maximální povolenou odchylkou 5 mm méně nebo 8 mm více. Základem rozměrů kolonek je jedna desetina palce vodorovně a jedna šestina palce svisle. Základem rozměrů podkolonek je jedna desetina palce vodorovně.
               
                  
               
               Text obrazu
               
                  EVROPSKÁ UNIE
                  1
                  1 Poskytovatel technické pomoci (celé jméno a adresa)
                  POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO K MUČENÍ NEBO TRESTU SMRTI (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1236/2005)
                  Povolení technické pomoci (nařízení (ES) č. 1236/2005
                  2 Fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, kterému bude technická pomoc poskytována (celé jméno a adresa)
                  3 Povolení č.
                  Na základě článku 3 4 7a 7d
                  4 Platno st povolení do :
                  5 Fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedený v kolonce 2 je
                  Muzeum
                  Donucovací orgán
                  Instituce poskytující vzdělávání nebo školení
                  Poskyto vatel oprav, údržby nebo dalších technických služeb vztahujících se ke zboží, kterého se týká technická pomoc
                  Výrobce zboží, k němuž se vztahuje technická pomoc
                  Žádné zvýše uvedeného. Uveďte činnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu zmíněného v bodě 2
                  6 Třetí země nebo členský stát, kde bude technická pomoc po skyto vána (jméno a kód)
                  7 Totopovolení se vztahuje na
                  Jednotlivé poskytnutí technické pomoci
                  Technická pomoc po skytovaná během časového období. Uveďte dotyčné období:
                  8 Členský stát, v němž má poskyto vatel technické pomoci bydliště nebo je usazen
                  Pokud takový členský stát neexistuje, členský stát, jehož je státním příslušníkem poskytovatel technické pomoci, nebo v němžje registrovanou právnickou osobou, subjektem nebo orgánem.
                  1
                  9 Popis typu zboží, k němuž se technická pomoc vztahuje
                  Vydávjící orgán
                  10 Popis technické pomoci, která je povolená
                  11 Pokud osoba, subjekt nebo orgán uvedený ve 2 je osobou, subjektem nebo orgánem ve t řetí zemi, technická pomoc bude poskytována
                  z EU do dané třetí země pracovníky v dané třetí zemi z jiné třetí země (uveďte)
                  12 Popis jakéhokoli školení ohledně použití zboží, k němuž se vztahuje technická pomoc, která bude po skytována fyzické nebo právnické osobě, orgánu nebo subjektu uvedenému v bodě 2
                  13 Školení o hledně po užití zbo ží uvedeného v bodě 9 poskytne:
                  Poskyto vatel technické pomoci uvedený v bodě 1
                  Třetí strana jednající jménem po skyto vatele technické pomoci nebo ve spojení s ním (celé jméno a adresa):
                  14 Zvláštní požadavky a podmínky
                  15 Podepsaný potvrzuje, že podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1236/2005 a na základě požadavků, podmínek a postupů stanovených v tomto tiskopise a v příloze (přílohách), na něž se o dvolává, příslušný o rgán povolil poskytování technické pomoci týkající se zboží uvedeného v kolonce 9.
                  16 Počet příloh
                  V …. dne …..
                  Jméno (na psacím stro ji nebo tiskacími písmeny)
                  Podpis: (Razítko vystavujícího orgánu)
               
               
                  Vysvětlivky k tiskopisu
               
               
                  
                     „Povolení k poskytování technické pomoci týkající se zboží, které by mohlo být použito k mučení nebo trestu smrti (nařízení Rady (ES) č. 1236/2005
                      (*1)
                     )“
                  
               
               Tento tiskopis pro povolení se používá k vystavení povolení k poskytování technické pomoci podle nařízení (ES) č. 1236/2005. Pokud technická pomoc doprovází vývoz, k němuž je uděleno povolení nařízením (ES) č. 1236/2005 nebo podle něj, neměl by se tento tiskopis použít vyjma těchto případů:
               
                           —
                        
                           technická pomoc souvisí se zbožím uvedeným v příloze II nařízení (ES) č. 1236/2005 (viz čl. 3 odst. 2); nebo
                        
               
                           —
                        
                           technická pomoc související se zbožím uvedeným v příloze III nebo v příloze IIIa nařízení (ES) č. 1236/2005 přesahuje pomoc, která je nezbytná k instalaci, provozu, údržbě nebo opravě vyvezeného zboží (viz čl. 9 odst. 2 a, s ohledem na zboží uvedené v příloze IIIa, 1. část všeobecného vývozního povolení Unie EU GEA 1236/2005 v příloze IIIb nařízení (ES) č. 1236/2005).
                        
               Vydávající orgán je orgán ve smyslu čl. 2 písm. h) nařízení (ES) č. 1236/2005. Je to orgán uvedený na seznamu příslušných orgánů v příloze I uvedeného nařízení.
               Povolení se vystavují na tomto tiskopise, který má jeden list a případné přílohy.
               
                           Kolonka 1
                        
                           
                              Poskytovatel technické pomoci podávající žádost
                           
                        
                           Uveďte jméno/název a plnou adresu žadatele. Poskytovatel technické pomoci je definován ve čl. 2 písm. m) nařízení (ES) č. 1236/2005.
                           Pokud technická pomoc doprovází vývoz, k němuž je uděleno povolení, uveďte rovněž daňové číslo žadatele, pokud je to možné, a číslo souvisejícího povolení vývozu v kolonce 14.
                        
                           Kolonka 3
                        
                           
                              Povolení č.
                           
                        
                           Vyplňte číslo a zatrhněte políčko, které určuje, na kterém článku nařízení (ES) č. 1236/2005 je povolení založeno.
                        
                           Kolonka 4
                        
                           
                              Platnost povolení do
                           
                        
                           Uveďte den (dvě číslice), měsíc (dvě číslice) a rok (čtyři číslice). Doba platnosti povolení činí od tří do dvanácti měsíců. Končí-li doba platnosti, je možné případně požádat o její prodloužení.
                        
                           Kolonka 5
                        
                           
                              Činnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu zmíněného v bodě 2
                           
                        
                           Uveďte hlavní činnost osoby, orgánu nebo subjektu, kterému bude poskytována technická pomoc. Termín donucovací orgán je definován ve čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1236/2005.
                           Pokud se v seznamu hlavní činnost nevyskytuje, zatrhněte „žádné z výše uvedeného“ a popište hlavní činnost pomocí obecných slov (např. velkoobchod, maloobchod, nemocnice).
                        
                           Kolonka 6
                        
                           
                              Třetí země nebo členský stát, kde bude technická pomoc poskytována
                           
                        
                           Uveďte název dané země a její kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 (*2). Viz nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 (*3).
                           V kolonce 6 by měl být uveden členský stát, jen opírá-li se povolení o článek 4 nařízení (ES) č. 1236/2005.
                        
                           Kolonka 7
                        
                           
                              Druh povolení
                           
                        
                           Uveďte, zda je technická pomoc poskytována během zvláštního období, a pokud je tomu tak, uveďte dané období jako dny, týdny nebo měsíce, během nichž musí poskytovatel reagovat na žádosti o poradenství, podporu nebo školení. Jednotlivé poskytnutí technické pomoci se týká jedné konkrétní žádosti o poradenství, podporu nebo konkrétního školení (i když se týká kursu trvajícího několik dní)
                        
                           Kolonka 8
                        
                           
                              Vydávající členský stát
                           
                        
                           Uveďte na daném řádku název členského státu a jeho kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení (ES) č. 471/2009. Viz nařízení (EU) č. 1106/2012.
                        
                           Kolonka 9
                        
                           
                              Popis druhu zboží, k němuž se technická pomoc vztahuje
                           
                        
                           Popište druh zboží, k němuž se technická pomoc vztahuje. Popis by měl zahrnovat odkaz na konkrétní položku v příloze II, III nebo IIIa nařízení (ES) č. 1236/2005.
                        
                           Kolonka 10
                        
                           
                              Popis technické pomoci, která je povolena
                           
                        
                           Jasným a přesným způsobem popište technickou pomoc. Vložte odkaz na datum a číslo smlouvy, kterou uzavřel poskytovatel technické pomoci, nebo případně tuto smlouvu přiložte.
                        
                           Kolonka 11
                        
                           
                              Způsob poskytování:
                           
                        
                           Kolonka 11 by neměla být vyplněna, opírá-li se povolení o článek 4 nařízení (ES) č. 1236/2005.
                           Pokud je technická pomoc poskytována ze třetí země jiné než té, v níž má příjemce bydliště nebo je usazen, uveďte název dané země a její kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení (ES) č. 471/2009. Viz nařízení (EU) č. 1106/2012.
                        
                           Kolonka 12
                        
                           
                              Popis školení ohledně použití zboží, k němuž se technická pomoc vztahuje
                           
                        
                           Uveďte, zda technickou podporu nebo technickou službu zahrnutou v definici technické pomoci ve čl. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1236/2005 doprovází školení pro uživatele dotyčného zboží. Uveďte, jaký druh uživatelů bude školen a upřesněte cíle a obsah programu školení.
                        
                           Kolonka 14
                        
                           
                              Zvláštní požadavky a podmínky:
                           
                        
                           Pokud není dostatek místa v kolonce 14, pokračujte na přiloženém listu papíru, na kterém uveďte číslo povolení. Počet příloh uveďte v kolonce 16.
                        
                           Kolonka 16:
                        
                           
                              Počet příloh
                           
                        
                           Uveďte počet příloh, pokud je přikládáte (viz vysvětlivky ke kolonkám 10 a 14)
                        
            
         
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.