Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2135 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2135/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 338/34
            
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2135
   ze dne 23. listopadu 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
   po konzultaci s Výborem regionů,
   v souladu s řádným legislativním postupem (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle čl. 24 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (3) má Komise přezkoumat zvýšení průběžných plateb z evropských strukturálních a investičních fondů o částku odpovídající deseti procentním bodům nad míru spolufinancování platnou pro jednotlivé priority nebo opatření pro členské státy, které prováděly po 21. prosinci 2013 ozdravný program a požádaly, aby se na ně uvedené navýšení vztahovalo do 30. června 2016, a předložit Evropskému parlamentu a Radě do 30. června 2016 zprávu obsahující hodnocení a v případě potřeby legislativní návrh. Komise předložila tuto zprávu Evropskému parlamentu a Radě dne 27. června 2016.
            
   
               (2)
            
               Pro zvýšené platby podle článku 24 nařízení (EU) č. 1303/2013 bylo způsobilých pět členských států, totiž Rumunsko, Irsko, Portugalsko, Kypr a Řecko. Rumunsko, Irsko, Portugalsko a Kypr své ekonomické ozdravné programy dokončily. Pouze Řecko dosud ozdravný program provádí a využívá související finanční pomoc až do konce třetího čtvrtletí roku 2018. Jelikož je finanční stabilita Řecka stále ohrožena závažnými obtížemi, měla by být prodloužena doba, po kterou jsou členským státům s dočasnými rozpočtovými problémy poskytovány zvýšené platby.
            
   
               (3)
            
               Možnost využívat zvýšených plateb by nicméně měla skončit 30. června roku následujícího po kalendářním roce, v němž daný členský stát přestane být příjemcem finanční pomoci v rámci ozdravného programu.
            
   
               (4)
            
               Podle čl. 120 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 má Komise provést přezkum k posouzení toho, zda je odůvodněné zachovat maximální míru spolufinancování ve výši 85 % na úrovni každé prioritní osy pro všechny operační programy podporované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropského sociálního fondu (ESF) na Kypru po 30. červnu 2017, a případně předložit do 30. června 2016 legislativní návrh.
            
   
               (5)
            
               Kypr ukončil svůj ozdravný program v březnu 2016. Hospodářská situace na Kypru je však stále obtížná, což je patrno z jeho pomalého hospodářského růstu, poklesu investic, vysoké nezaměstnanosti a problémů ve finančním sektoru. V zájmu snížení tlaku na státní rozpočet a urychlení tolik potřebných investic by se tudíž uplatňování míry spolufinancování ve výši 85 % na všechny operační programy na Kypru podporované z EFRR a ESF mělo prodloužit až do uzavření operačního programu.
            
   
               (6)
            
               S cílem umožnit co nejrychlejší použití opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:
   
               1)
            
               článek 24 se nahrazuje tímto:
               „Článek 24
               Zvýšení plateb pro členský stát s dočasnými rozpočtovými problémy
               1.   Na žádost členského státu lze průběžné platby navýšit o 10 procentních bodů nad míru spolufinancování platnou pro jednotlivé priority v rámci EFRR, ESF a Fondu soudržnosti nebo pro jednotlivá opatření v rámci EZFRV a ENRF.
               Pokud členský stát po 21. prosinci 2013 splňuje některou z následujících podmínek, uplatní se v případě žádostí o platbu tohoto členského státu podaných na období do 30. června 2016 vyšší míra, která nesmí přesáhnout 100 %:
               
                           a)
                        
                           dotyčný členský stát obdržel půjčku od Unie na základě nařízení (EU) č. 407/2010;
                        
               
                           b)
                        
                           dotyčný členský stát obdržel střednědobou finanční pomoc v souladu s nařízením Rady (ES) č. 332/2002 pod podmínkou provádění makroekonomického ozdravného programu;
                        
               
                           c)
                        
                           dotyčný členský stát má přístup k finanční pomoci pod podmínkou provádění makroekonomického ozdravného programu, jak je uvedeno v nařízení (EU) č. 472/2013.
                        
               Jestliže členský stát splňuje některou z podmínek uvedených v druhém pododstavci po 30. červnu 2016, uplatní se vyšší míra na jeho žádosti o platby podané na období do 30. června roku následujícího po kalendářním roce, v němž je související finanční pomoc ukončena.
               Tento odstavec se nevztahuje na programy podle nařízení o EÚS.
               2.   Bez ohledu na odstavec 1 nesmí být podpora Unie poskytovaná prostřednictvím průběžných plateb a plateb konečného zůstatku vyšší než:
               
                           a)
                        
                           veřejné výdaje nebo
                        
               
                           b)
                        
                           maximální výše podpory z fondů ESI pro jednotlivé priority v rámci EFRR, ESF a Fondu soudržnosti, nebo pro jednotlivá opatření v rámci EZFRV a ENRF, která je stanovena v rozhodnutí Komise o schválení programu,
                        
               podle toho, co je nižší.“;
            
   
               2)
            
               v čl. 120 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Pro období od 1. ledna 2014 do uzavření operačního programu nesmí být míra spolufinancování na úrovni každé prioritní osy pro všechny operační programy na Kypru vyšší než 85 %.“.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      Ve Štrasburku dne 23. listopadu 2016.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         M. SCHULZ
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Stanovisko ze dne 21. září 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. října 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2016.
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.