Nařízení Rady (EU) 2016/2137 ze dne 6. prosince 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2137/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 332/3
               
      
      NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/2137
      ze dne 6. prosince 2016,
      kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
      s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1),
      s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízením Rady (EU) č. 36/2012 (2) se uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím 2013/255/SZBP.
               
      
                  (2)
               
                  Dne 6. prosince 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/2144 (3), kterým se stanoví změny s cílem umožnit nákup a přepravu ropy a ropných produktů a související poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci v Sýrii jasně vymezenými kategoriemi osob a subjektů výlučně za účelem poskytování humanitární pomoci či pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii. Uvedeným rozhodnutím se rovněž mění příslušné související výjimky z omezení týkajících se zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů.
               
      
                  (3)
               
                  Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jeho provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
               
      
                  (4)
               
                  Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (EU) č. 36/2012 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Článek 6 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              písmeno d) se nahrazuje tímto:
                              
                                          „d)
                                       
                                          přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění v souvislosti se zákazy stanovenými v písmeni a);“
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              vkládá se nové písmeno, které zní:
                              
                                          „da)
                                       
                                          přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění v souvislosti se zákazy stanovenými v písmenech b) a c) a“
                                       
                           
                  
                              c)
                           
                              písmeno e) se nahrazuje tímto:
                              
                                          „e)
                                       
                                          vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž přímým nebo nepřímým cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a), b), c), d) nebo da).“
                                       
                           
               
      
                  2)
               
                  Článek 6a se nahrazuje tímto:
                  „Článek 6a
                  1.   Zákazy stanovené v čl. 6 písm. b), c) a e) se nevztahují na nákup nebo přepravu ropných produktů v Sýrii ani na související poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci veřejnými subjekty nebo právnickými osobami, subjekty či orgány, které jsou příjemci veřejných finančních prostředků Unie nebo členských států, aby poskytovaly humanitární pomoc či pomoc civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, pokud jsou tyto produkty nakupovány nebo přepravovány výlučně za účelem poskytování humanitární pomoci v Sýrii nebo pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.
                  2.   Odchylně od čl. 6 písm. b), c) a e) a v případech neuvedených v odstavci 1 tohoto článku může příslušný orgán členského státu uvedený na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, povolit nákup a přepravu ropných produktů v Sýrii nebo poskytnutí souvisejících finančních prostředků nebo finanční pomoci, za všeobecných a zvláštních podmínek, které považuje za vhodné, pokud:
                  
                              a)
                           
                              jediným účelem tohoto nákupu a přepravy je poskytnutí humanitární pomoci v Sýrii nebo pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii a
                           
                  
                              b)
                           
                              tímto nákupem a přepravou není porušen žádný ze zákazů stanovených tímto nařízením.
                           
                  Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do dvou týdnů od jeho udělení. Oznámení musí obsahovat podrobné údaje o právnické osobě, subjektu či orgánu, kterému bylo povolení uděleno, a o jeho humanitární činnosti v Sýrii.
                  3.   Žádným ustanovením tohoto článku není dotčeno dodržování nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 (*1), nařízení Rady (ES) č. 881/2002 (*2) ani nařízení Rady (EU) 2016/1686 (*3).
                  
                     (*1)  Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70)."

                  
                     (*2)  Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9)."

                  
                     (*3)  Nařízení Rady (EU) 2016/1686 ze dne 20. září 2016 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny (Úř. věst. L 255, 21.9.2016, s. 1).“"

               
      
                  3)
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 6b
                  Zákazy stanovené v čl. 6 písm. b), c) a e) se nevztahují na nákup nebo přepravu ropných produktů v Sýrii nebo související poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci diplomatickými zastoupeními či konzulárními úřady, pokud jsou tyto produkty nakupovány nebo přepravovány pro služební účely tohoto zastoupení či úřadu.“
               
      
                  4)
               
                  V článku 16 se písmeno e) nahrazuje tímto:
                  
                              „e)
                           
                              v případech, na které se nevztahuje článek 16b, určené k platbě na účet nebo z účtu diplomatického zastoupení či konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto platby použity pro služební účely diplomatického zastoupení či konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace;“.
                           
               
      
                  5)
               
                  V článku 16 se zrušuje písmeno f).
               
      
                  6)
               
                  Článek 16a se nahrazuje tímto:
                  „Článek 16a
                  1.   Zákaz stanovený v čl. 14 odst. 2 se nevztahuje na finanční prostředky nebo hospodářské zdroje poskytnuté veřejnými subjekty či právnickými osobami, subjekty nebo orgány, které jsou příjemci veřejných finančních prostředků Unie nebo členských států, aby poskytovaly humanitární pomoc v Sýrii nebo pomoc civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, pokud je poskytování těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů v souladu s čl. 6a odst. 1.
                  2.   V případech, na které se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, a odchylně od čl. 14 odst. 2 může příslušný orgán členského státu uvedený na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, povolit zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za všeobecných a zvláštních podmínek, které uzná za vhodné, pokud jsou tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nezbytné výlučně za účelem poskytování humanitární pomoci v Sýrii nebo pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.
                  3.   Odchylně od čl. 14 odst. 1 může příslušný orgán členského státu uvedený na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za všeobecných a zvláštních podmínek, které uzná za vhodné, pokud jsou:
                  
                              a)
                           
                              nezbytné výlučně za účelem poskytování humanitární pomoci v Sýrii nebo pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii a
                           
                  
                              b)
                           
                              uvolněny pro OSN za účelem poskytnutí či usnadnění poskytnutí pomoci v Sýrii v souladu s plánem reakce v oblasti humanitární pomoci Sýrii nebo jakýmkoli následným plánem koordinovaným OSN.
                           
                  4.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 2 a 3 tohoto článku do dvou týdnů od jeho udělení.“
               
      
                  7)
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 16b
                  Zákaz stanovený v čl. 14 odst. 2 se nevztahuje na finanční prostředky nebo hospodářské zdroje zpřístupněné z účtů diplomatického zastoupení či konzulárního úřadu, pokud jsou tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje poskytnuty pro služební účely tohoto zastoupení či úřadu v souladu s článkem 6b.“
               
      
                  8)
               
                  Příloha IV se nahrazuje přílohu tohoto nařízení.
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 6. prosince 2016.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            P. KAŽIMÍR
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.
      
         (2)  Nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1).
      
         (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2144 ze dne 6. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (viz strana 22 v tomto čísle Úředního věstníku).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
               „PŘÍLOHA IV
               
                  SEZNAM „SUROVÉ ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ“ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 6
               
               
                           Část A
                        
                           SUROVÁ ROPA
                        
                           Kód KN
                        
                           Popis
                        
                           2709 00
                        
                           Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové
                        
                           Část B
                        
                           ROPNÉ PRODUKTY
                        
                           Kód KN
                        
                           Popis
                        
                           2710
                        
                           Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové: přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje (s výjimkou toho, že v Sýrii není zakázán nákup paliva pro tryskové motory kódu KN 2710 19 21 , pokud je určeno a využito výhradně k účelům pokračování letového provozu letadla, do něhož je natankován)
                        
                           2712
                        
                           Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené
                        
                           2713
                        
                           Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
                        
                           2714
                        
                           Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltové horniny
                        
                           2715 00 00
                        
                           Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (např. živičné tmely, ředěné produkty)“
                        
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.