Nařízení Komise (EU) 2016/2139 ze dne 2. prosince 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých, včetně rejnoka dvouskvrnného, rejnoka ostnatého, rejnoka plavého, rejnoka devonshirského, rejnoka světloskvrnného a rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti VIId a kterým se stanoví příslušné zvláštní podmínky ve vodách Unie oblastí VIa, VIb, VIIa-c a VIIe-k platná pro plavidla plující pod vlajkou Belgie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2139/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 332/9
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2139
   ze dne 2. prosince 2016,
   kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých, včetně rejnoka dvouskvrnného, rejnoka ostnatého, rejnoka plavého, rejnoka devonshirského, rejnoka světloskvrnného a rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti VIId a kterým se stanoví příslušné zvláštní podmínky ve vodách Unie oblastí VIa, VIb, VIIa-c a VIIe-k platná pro plavidla plující pod vlajkou Belgie
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Rady (EU) 2016/72 (2) stanoví kvóty na rok 2016.
            
   
               (2)
            
               Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2016 vyčerpaly.
            
   
               (3)
            
               Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Vyčerpání kvóty
   Rybolovná kvóta přidělená na rok 2016 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.
   Článek 2
   Zákazy
   Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 2. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         João AGUIAR MACHADO
         
            generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Č.
               
                  35/TQ72
               
                  Členský stát
               
                  Belgie
               
                  Populace
               
                  SRX/07D.
                  a zvláštní podmínky RJN/07D., RJC/07D., RJH/07D., RJM/07D., RJE/07D., RJU/07D., SRX/*67AKD, RJN/*67AKD, RJC/*67AKD, RJH/*67AKD, RJM/*67AKD, RJE/*67AKD
               
                  Druh
               
                  rejnokovití (Rajiformes)
                  včetně rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus), rejnoka ostnatého (Raja clavata), rejnoka plavého (Raja brachyura), rejnoka devonshirského (Raja montagui), rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata) a rejnoka vlnitého (Raja undulata)
               
                  Oblast
               
                  vody Unie oblasti VIId
                  a příslušné zvláštní podmínky ve vodách Unie VIa, VIb, VIIa-c a VIIe-k
               
                  Datum ukončení
               
                  26.10.2016
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.