Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2141 ze dne 6. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o výši ročního poplatku a zkušebních poplatků, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2141/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 332/13
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2141
      ze dne 6. prosince 2016,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o výši ročního poplatku a zkušebních poplatků, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (1), a zejména na článek 113 uvedeného nařízení,
      po konzultaci se Správní radou Odrůdového úřadu Společenství,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení Komise (ES) č. 1238/95 (2) stanoví v čl. 9 odst. 1 výši poplatku, který je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství (dále jen „úřad“) za každý rok trvání odrůdového práva Společenství.
               
      
                  (2)
               
                  Jelikož finanční rezerva úřadu klesla pod úroveň potřebnou k udržení vyrovnaného rozpočtu a zajištění kontinuity jeho činnosti, měl by být tento roční poplatek zvýšen.
               
      
                  (3)
               
                  V čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1238/95 a příloze I uvedeného nařízení je stanovena výše poplatků za sjednání a provedení technického zkoušení odrůdy, pro kterou je podána žádost o odrůdové právo Společenství, které je třeba zaplatit úřadu (dále jen „zkušební poplatky“).
               
      
                  (4)
               
                  Ze zkušeností získaných při technickém zkoušení vyplývá, že zkušební poplatky se v průběhu času mohou u některých skupin nákladů měnit. Poplatky účtované úřadem by měly odrážet celkovou výši poplatků u příslušných skupin nákladů, které úřad musí zaplatit zkušebním úřadům. Poplatky stanovené v příloze I nařízení (ES) č. 1238/95 by proto měly být u dotčených skupin nákladů upraveny.
               
      
                  (5)
               
                  Nařízení (ES) č. 1238/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (6)
               
                  Bylo by vhodné, aby se navrhované změny začaly používat od 1. ledna 2017, a začaly tak platit od nového rozpočtového roku pro rozpočet úřadu.
               
      
                  (7)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro odrůdová práva Společenství,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 1238/95 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Úřad účtuje držiteli odrůdového práva Společenství (dále jen „držitel“) poplatek za každý rok trvání odrůdového práva Společenství v souladu s čl. 113 odst. 2 písm. d) základního nařízení (dále jen „roční poplatek“) ve výši 330 EUR.“
               
      
                  2)
               
                  Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se od 1. ledna 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 6. prosince 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1238/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství (Úř. věst. L 121, 1.6.1995, s. 31).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
               „PŘÍLOHA I
               
                  Poplatky za technické zkoušení uvedené v článku 8
               
               Poplatek, který má být zaplacen za technické zkoušení odrůdy podle článku 8, se stanoví v souladu s touto tabulkou:
               
                           (v EUR)
                        
                            
                        
                           Skupina nákladů
                        
                           Poplatek
                        
                           
                              Skupina zemědělských plodin
                           
                        
                           1
                        
                           brambor
                        
                           1 760
                        
                           2
                        
                           řepka olejka
                        
                           1 860
                        
                           3
                        
                           trávy
                        
                           2 430
                        
                           4
                        
                           jiné druhy zemědělských plodin
                        
                           1 530
                        
                           
                              Skupina ovoce
                           
                        
                           5
                        
                           jabloň
                        
                           3 050
                        
                           6
                        
                           jahodník
                        
                           2 920
                        
                           7
                        
                           jiné ovocné druhy
                        
                           2 810
                        
                           
                              Skupina okrasných rostlin
                           
                        
                           8
                        
                           okrasné rostliny s živým referenčním souborem, zkouška ve skleníku
                        
                           2 020
                        
                           9
                        
                           okrasné rostliny s živým referenčním souborem, zkouška na poli
                        
                           1 960
                        
                           10
                        
                           okrasné rostliny s neživým referenčním souborem, zkouška ve skleníku
                        
                           1 940
                        
                           11
                        
                           okrasné rostliny s neživým referenčním souborem, zkouška na poli
                        
                           1 730
                        
                           12
                        
                           okrasné rostliny, zvláštní rostlinolékařské podmínky
                        
                           3 350
                        
                           
                              Skupina zeleniny
                           
                        
                           13
                        
                           zelenina, zkouška ve skleníku
                        
                           2 360
                        
                           14
                        
                           zelenina, zkouška na poli
                        
                           2 150 “
                        
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.