Nařízení Rady (EU) 2016/2145 ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2145/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 333/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/2145
   ze dne 1. prosince 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozsudkem ze dne 7. září 2016 ve věci C-113/14 (1) zrušil Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (2), v němž byly stanoveny referenční prahové hodnoty pro zemědělské produkty, a to s odůvodněním, že uvedené prahové hodnoty měly být na základě čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie přijaty na návrh Komise pouze Radou.
            
   
               (2)
            
               Soudní dvůr zrušil rovněž článek 2 nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 (3), v němž byla stanovena úroveň cen v rámci veřejné intervence, a to s odůvodněním, že uvedený článek je neoddělitelně spjat se zrušeným článkem 7 nařízení (EU) č. 1308/2013.
            
   
               (3)
            
               Soudní dvůr rozhodl, že právní účinky článku 7 nařízení (EU) č. 1308/2013 a článku 2 nařízení (EU) č. 1370/2013 zůstanou zachovány po dobu nejvýše pěti měsíců ode dne vyhlášení rozsudku.
            
   
               (4)
            
               Nařízení (EU) č. 1370/2013 by proto mělo být před uplynutím uvedené pětiměsíční lhůty změněno vložením ustanovení týkajících se referenčních prahových hodnot a úrovní intervenčních cen, jež byla Soudním dvorem zrušena, a provedením určitých následných úprav.
            
   
               (5)
            
               S ohledem na lhůtu stanovenou Soudním dvorem v jeho rozsudku by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) č. 1370/2013 se mění takto:
   
               1)
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 1a
               Referenční prahové hodnoty
               1.   Stanoví se tyto referenční prahové hodnoty:
               
                           a)
                        
                           pro odvětví obilovin: 101,31 EUR za tunu, vztaženo na stádium velkoobchodního prodeje u zboží dodaného do skladu před vyložením;
                        
               
                           b)
                        
                           pro neloupanou rýži: 150 EUR za tunu za standardní jakost vymezenou v příloze III části A nařízení (EU) č. 1308/2013, vztaženo na stádium velkoobchodního prodeje u zboží dodaného do skladu před vyložením;
                        
               
                           c)
                        
                           pro cukr standardní jakosti vymezené v příloze III části B nařízení (EU) č. 1308/2013, vztaženo na nebalený cukr při převzetí v závodě:
                           
                                       i)
                                    
                                       pro bílý cukr: 404,4 EUR za tunu,
                                    
                           
                                       ii)
                                    
                                       pro surový cukr: 335,2 EUR za tunu;
                                    
                        
               
                           d)
                        
                           pro odvětví hovězího a telecího masa: 2 224 EUR za tunu pro jatečně upravená těla skotu samčího pohlaví třídy zmasilosti/protučnělosti R3 podle klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu ve věku osm měsíců nebo více podle přílohy IV části A nařízení (EU) č. 1308/2013;
                        
               
                           e)
                        
                           pro odvětví mléka a mléčných výrobků;
                           
                                       i)
                                    
                                       246,39 EUR za 100 kg pro máslo,
                                    
                           
                                       ii)
                                    
                                       169,80 EUR za 100 kg pro sušené odstředěné mléko;
                                    
                        
               
                           f)
                        
                           pro vepřové maso: 1 509,39 EUR za tunu pro jatečně upravená těla prasat standardní jakosti stanovené na základě hmotnosti a podílu libového masa podle klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla prasat podle přílohy IV části B nařízení (EU) č. 1308/2013 takto:
                           
                                       i)
                                    
                                       jatečně upravená těla o hmotnosti nejméně 60 kg, avšak menší než 120 kg: třída E,
                                    
                           
                                       ii)
                                    
                                       jatečně upravená těla o hmotnosti od 120 do 180 kg: třída R;
                                    
                        
               
                           g)
                        
                           pro odvětví olivového oleje:
                           
                                       i)
                                    
                                       1 779 EUR za tunu pro extra panenský olivový olej,
                                    
                           
                                       ii)
                                    
                                       1 710 EUR za tunu pro panenský olivový olej,
                                    
                           
                                       iii)
                                    
                                       1 524 EUR za tunu pro lampantový olivový olej s obsahem mastných kyselin 2. stupně; při odečtení 36,70 EUR na tunu z této částky za každý další stupeň kyselosti.
                                    
                        
               2.   Komise referenční prahové hodnoty uvedené v odstavci 1 pravidelně přezkoumává s přihlédnutím k objektivním kritériím, zejména k vývoji produkce, nákladům na produkci (především na vstupy) a tržním trendům. Referenční prahové hodnoty se v případě potřeby aktualizují postupem stanoveným v čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU s ohledem na vývoj produkce a trhů.
               3.   Odkazy na referenční prahové hodnoty podle nařízení (EU) č. 1308/2013 se považují za odkazy na prahové hodnoty stanovené v odstavci 1 tohoto článku.“
            
   
               2)
            
               Článek 2 se nahrazuje tímto:
               „Článek 2
               Ceny v rámci veřejné intervence
               1.   Úroveň ceny v rámci veřejné intervence:
               
                           a)
                        
                           u pšenice obecné, pšenice tvrdé, ječmene, kukuřice, neloupané rýže a sušeného odstředěného mléka se rovná příslušné referenční prahové hodnotě stanovené v článku 1a v případě nákupu za pevně stanovenou cenu a nepřekročí příslušnou referenční prahovou hodnotu v případě nákupu prostřednictvím nabídkového řízení;
                        
               
                           b)
                        
                           u másla se rovná 90 % referenční prahové hodnoty stanovené v článku 1a v případě nákupu za pevně stanovenou cenu a nepřekročí 90 % referenční prahové hodnoty v případě nákupu prostřednictvím nabídkového řízení;
                        
               
                           c)
                        
                           u hovězího a telecího masa nepřekročí 85 % referenční prahové hodnoty stanovené v článku 1a.
                        
               2.   Ceny v rámci veřejné intervence pro pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen, kukuřici a neloupanou rýži uvedené v odstavci 1 se upravují zvýšením či snížením na základě hlavních kritérií jakosti pro dané produkty.
               3.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví zvýšení či snížení ceny v rámci veřejné intervence pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto článku za podmínek v něm stanovených. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2.“
            
   
               3)
            
               V článku 8 se písmeno b) nahrazuje tímto:
               
                           „b)
                        
                           ceny přebytkového cukru dostupného na trhu Unie nebo – v případě, že na tomto trhu není přebytkový cukr – na základě referenční prahové hodnoty cukru stanovené v čl. 1a písm. c).“
                        
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A. ÉRSEK
      
   
   
   
      (1)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. září 2016, Německo v. Parlament a Rada, C-113/14, ECLI:EU:C:2016:635.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
   
      (3)  Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.