Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2146 ze dne 7. prosince 2016, kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2146/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 333/4
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2146
   ze dne 7. prosince 2016,
   kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“),
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
   informujíc členské státy,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   ZÁVAZEK A DALŠÍ STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
   
   
               (1)
            
               Nařízením (EU) č. 513/2013 (3) Evropská komise (dále jen „Komise“) uložila prozatímní antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů (dále jen „moduly“) a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Evropské unie (dále jen „Unie“).
            
   
               (2)
            
               Skupina vyvážejících výrobců pověřila čínskou obchodní komoru pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, dále jen „CCCME“), aby jejich jménem předložila Komisi cenový závazek, což CCCME učinila. Ze stanovených podmínek tohoto cenového závazku jasně vyplývá, že jej tvoří soubor individuálních cenových závazků každého vyvážejícího výrobce, který je z praktických administrativních důvodů koordinován CCCME.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutím 2013/423/EU (4) Komise přijala uvedený cenový závazek, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo. Nařízením (EU) č. 748/2013 (5) Komise změnila nařízení (EU) č. 513/2013 a zavedla technické změny potřebné v souvislosti s přijetím závazku, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo.
            
   
               (4)
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 (6) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz modulů a článků pocházejících nebo odesílaných z ČLR (dále jen „dotčené výrobky“) do Unie. Prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 (7) uložila Rada rovněž konečné vyrovnávací clo na dovoz dotčených výrobků do Unie.
            
   
               (5)
            
               Na základě oznámení o pozměněné verzi cenového závazku předloženého skupinou vyvážejících výrobců (dále jen „vyvážející výrobci“) a CCCME potvrdila Komise prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU (8), že přijímá cenový závazek v pozměněné podobě (dále jen „závazek“), a to po dobu uplatňování konečných opatření. V příloze tohoto rozhodnutí je uveden seznam vyvážejících výrobců, od nichž byl závazek přijat, včetně těchto společností:
               
                           (a)
                        
                           společnost Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd, pod doplňkovým kódem TARIC: B856 (dále jen „Huashun China“);
                        
               
                           (b)
                        
                           společnost Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, pod doplňkovým kódem TARIC: B836 (dále jen „Seraphim China“);
                        
            
   
               (6)
            
               Prováděcím rozhodnutím 2014/657/EU (9) Komise přijala návrh vyvážejících výrobců a CCCME, jenž se týkal upřesnění ohledně plnění závazku pro dotčené výrobky, na něž se závazek vztahuje, tj. moduly a články pocházející nebo odesílané z ČLR, v současnosti kódů KN ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 a 8541409039), vyráběné vyvážejícími výrobci (dále jen „výrobek, na nějž se vztahuje závazek“). Na antidumpingová a vyrovnávací cla uvedená ve 4. bodě odůvodnění výše se společně se závazkem odkazuje jako na „opatření“.
            
   
               (7)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/866 (10) Komise odvolala přijetí závazku tří vyvážejících výrobců.
            
   
               (8)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/1403 (11) odvolala Komise přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
   
               (9)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/2018 (12) Komise odvolala přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců.
            
   
               (10)
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu antidumpingových opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (13) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (11)
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu vyrovnávacích opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (14) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (12)
            
               Komise rovněž zahájila částečný prozatímní přezkum antidumpingových a vyrovnávacích opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (15) dne 5. prosince 2015.
            
   
               (13)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/115 (16) odvolala Komise přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
   
               (14)
            
               Konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise prováděcím nařízením (EU) 2016/185 (17) dále rozšířila na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
   
               (15)
            
               Konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise prováděcím nařízením (EU) 2016/184 (18) dále rozšířila na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
   
               (16)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1045 (19) odvolala Komise přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
   
               (17)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1382 (20) odvolala Komise přijetí závazku dalších pěti vyvážejících výrobců.
            
   
               (18)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1402 (21) odvolala Komise přijetí závazku dalších tří vyvážejících výrobců.
            
   
               (19)
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1998 (22) odvolala Komise přijetí závazku dalších pěti vyvážejících výrobců.
            
   B.   PODMÍNKY ZÁVAZKU
   
   
               (20)
            
               Vyvážející výrobci mimo jiné souhlasili, že nebudou prodávat výrobek, na nějž se vztahuje závazek, prvnímu nezávislému odběrateli v Unii pod určitou minimální dovozní cenou v mezích souvisejícího ročního objemu dovozu do Unie (dále jen „roční objem“) stanoveného v závazku.
            
   
               (21)
            
               Vyvážející výrobci rovněž souhlasili, že výrobek, na nějž se vztahuje závazek, budou prodávat pouze prostřednictvím přímého prodeje. Pro účely závazku je přímý prodej definován buď jako prodej prvnímu nezávislému odběrateli v Unii, nebo prostřednictvím strany ve spojení v Unii uvedené v závazku.
            
   
               (22)
            
               V rámci závazku je rovněž uveden orientační seznam případů, které představují jeho porušení. Seznam porušení zahrnuje nepřímý prodej do Unie ze strany společností jiných, než které jsou uvedeny v závazku.
            
   
               (23)
            
               Ze závazku pro vyvážející výrobce rovněž vyplývá povinnost každého čtvrt roku Komisi poskytovat podrobné informace o veškerém jejich prodeji na vývoz do Unie a dalším prodeji v Unii (dále jen „čtvrtletní zprávy“). To znamená, že údaje uváděné v těchto čtvrtletních zprávách musí být úplné a správné a že nahlášené transakce musí být zcela v souladu s podmínkami závazku. Hlášení dalšího prodeje v Unii je zvláštní povinností v případě, že výrobek, na nějž se vztahuje závazek, je prvnímu nezávislému odběrateli prodán prostřednictvím dovozce ve spojení. Pouze tato hlášení Komisi umožňují kontrolovat, zda je cena dovozce ve spojení při prodeji prvnímu nezávislému odběrateli v souladu s minimální dovozní cenou.
            
   
               (24)
            
               Vyvážející výrobce je odpovědný za porušení způsobené kteroukoli z jeho stran ve spojení bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v závazku.
            
   C.   MONITOROVÁNÍ VYVÁŽEJÍCÍCH VÝROBCŮ A DOBROVOLNÉHO ODVOLÁNÍ
   
   
               (25)
            
               Komise v rámci monitorování dodržování závazku ověřovala informace související se závazkem předkládané společnostmi Huashun China a Seraphim China. Komise rovněž posuzovala veřejně dostupné informace týkající se podnikové struktury obou společností.
            
   
               (26)
            
               Zjištění uvedená ve 27. až 30. bodě odůvodnění se zabývají problémy, které byly zjištěny u společností Huashun China a Seraphim China, z nichž pro Komisi vyplývá povinnost v případě těchto vyvážejících výrobců odvolat přijetí závazku.
            
   D.   DŮVODY PRO ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU
   
   (a)   Prodej společnosti Huashun China
   
   
               (27)
            
               Ve svých čtvrtletních zprávách vykázala společnost Huashun China řadu transakcí zahrnujících prodej výrobku, na nějž se vztahuje závazek, dovozci v Unii, který údajně není ve spojení, a vystavila závazkové faktury. Na základě informací, které má Komise k dispozici, byl však dovozce podílející se na výše uvedených transakcích ve spojení se společností Huashun China. Jelikož tento dovozce není uveden v závazku jako strana ve spojení, porušila společnost Huashun China podmínky závazku popsané v 20. až 22. bodě odůvodnění.
            
   
               (28)
            
               Komisi nebyl hlášen žádný další prodej prostřednictvím dovozce ve spojení. Proto společnost Huashun China rovněž porušila podmínky závazku popsané ve 23. a 24. bodě odůvodnění.
            
   (b)   Prodej společnosti Seraphim China
   
   
               (29)
            
               Ve svých čtvrtletních zprávách vykázala společnost Seraphim China řadu transakcí zahrnujících prodej výrobku, na nějž se vztahuje závazek, dovozci v Unii, který údajně není ve spojení, a vystavila závazkové faktury. Na základě informací, které má Komise k dispozici, byl dovozce podílející se na výše uvedených transakcích, ve spojení se společností Seraphim China. Jelikož tento dovozce není uveden v závazku jako strana ve spojení, porušila společnost Seraphim China podmínky závazku popsané v 20. až 22. bodě odůvodnění.
            
   
               (30)
            
               Komisi nebyl hlášen žádný další prodej prostřednictvím dovozce ve spojení. Proto společnost Seraphim China rovněž porušila podmínky závazku popsané ve 23. a 24. bodě odůvodnění.
            
   E.   PROHLÁŠENÍ ZÁVAZKOVÝCH FAKTUR ZA NEPLATNÉ
   
   
               (31)
            
               Nepřímé prodejní transakce společností Huashun China a Seraphim China jsou spojeny s těmito závazkovými fakturami:
               
                           Číslo obchodní faktury doprovázející zboží podléhající závazku
                        
                           Datum
                        
                           Vystavena společností
                        
                           Vystavena společnosti
                        
                           HS-CI13A0916
                        
                           25.9.2013
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-13A0812
                        
                           12.8.2013
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-CI13A0607
                        
                           13.8.2013
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-13A1022
                        
                           29.10.2013
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-13A1107
                        
                           15.11.2013
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-13A1120
                        
                           29.11.2013
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-14A0312DE
                        
                           12.3.2014
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-13A0325DE
                        
                           20.4.2014
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-14A0510DE
                        
                           19.5.2014
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-13A0421DE
                        
                           21.4.2014
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-14A0917DE
                        
                           26.9.2014
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-14A0701DE
                        
                           1.7.2014
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-14A0822DE
                        
                           28.8.2014
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-14A1013DE
                        
                           16.10.2014
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-14A1102DE
                        
                           28.11.2014
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A0503
                        
                           7.6.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-14A0409
                        
                           27.4.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A0502
                        
                           21.5.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A0407
                        
                           8.4.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A0613
                        
                           26.6.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A0801
                        
                           11.8.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A07102
                        
                           14.9.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A07101
                        
                           1.9.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A0713
                        
                           5.8.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A1210
                        
                           23.12.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A1207
                        
                           23.12.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A11091
                        
                           27.11.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A12032
                        
                           9.12.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A1003DE
                        
                           26.10.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A12031
                        
                           9.12.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A1206
                        
                           29.12.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A1114
                        
                           1.12.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A1008
                        
                           3.11.2015
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-16A0107
                        
                           22.1.2016
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-16A0114
                        
                           22.1.2016
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-16A01021
                        
                           11.1.2016
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-16A0304
                        
                           17.3.2016
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-16A01022
                        
                           11.1.2016
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-16A0313
                        
                           30.3.2016
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-16A0308
                        
                           17.3.2016
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-15A1213
                        
                           8.1.2016
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-16A0105
                        
                           8.1.2016
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-16A0318
                        
                           7.4.2016
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-16A0812
                        
                           19.8.2016
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-16A0613
                        
                           13.7.2016
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-16A0702
                        
                           27.7.2016
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           HS-16A0920
                        
                           28.9.2016
                        
                           Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
                        
                           Huashun Solar GmbH
                        
                           SS8801C32-FU_2
                        
                           29.5.2014
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C13-FU
                        
                           1.4.2014
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C23-FU
                        
                           23.4.2014
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C32-FU_1
                        
                           22.5.2014
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C50-FU_2
                        
                           24.7.2014
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C50-FU_1
                        
                           17.7.2014
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C45-FU
                        
                           12.7.2014
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C69-FU_2
                        
                           17.9.2014
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C69-FU_1
                        
                           17.9.2014
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C80-FU_2
                        
                           10.10.2014
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C91-FU
                        
                           12.11.2014
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C78-FU_1
                        
                           1.10.2014
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C80-FU_1
                        
                           10.10.2014
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C107-FU
                        
                           25.12.2014
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C07-FI
                        
                           3.2.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C29-FI_2
                        
                           28.3.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C40-FI
                        
                           28.3.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C113-FU
                        
                           6.1.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C24-FI
                        
                           13.3.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C29-FI_1
                        
                           18.3.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C50-FI
                        
                           28.4.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C47-FI_1
                        
                           7.4.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C88-FI
                        
                           17.6.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C90-FI
                        
                           25.6.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C45-FI_2
                        
                           19.4.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           AN8801C01-FI_1
                        
                           24.5.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C49-FI_2
                        
                           28.4.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           AN8801C01-FI_2
                        
                           2.6.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C45-FI
                        
                           15.4.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C49-FI_1
                        
                           22.4.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C60-FI_1
                        
                           8.5.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C60-FI_2
                        
                           11.5.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C48-FI
                        
                           15.4.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           AN8801C03-FI_3
                        
                           25.8.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C116-FI
                        
                           21.8.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C106-FI_8
                        
                           26.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C112-FI_3
                        
                           14.8.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C117-FI
                        
                           26.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C106-FU_3
                        
                           7.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C130-FI
                        
                           7.9.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C106-FI_4
                        
                           13.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C126-FI
                        
                           25.8.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C121-FI_1
                        
                           7.8.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C112-FI_2
                        
                           26.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           AN8801C02-FI
                        
                           16.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C112-FI_1
                        
                           17.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C118-FI
                        
                           15.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C129-FI
                        
                           11.9.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           AN8801C03-FI_5
                        
                           16.9.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           AN8801C03-FI_1
                        
                           14.8.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           AN8801C01-FI_4
                        
                           7.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C125-FI_1
                        
                           14.8.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C123-FI
                        
                           4.8.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           AN8801C03-FI_4
                        
                           28.8.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C125-FI_2
                        
                           21.8.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           AN8801C01-FI_3
                        
                           3.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C109-FI
                        
                           4.8.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C106-FI_7
                        
                           25.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C121-FI_2
                        
                           7.8.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C135-FI
                        
                           25.9.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           AN8801C01-FI_5
                        
                           13.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C106-FI_5
                        
                           13.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C106-FI_1
                        
                           3.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C106-FI_6
                        
                           17.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           AN8801C03-FI_2
                        
                           21.8.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C106-FI_2
                        
                           3.7.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C155-FI_3
                        
                           18.12.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C146-FI_4
                        
                           1.12.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C155-FI_1
                        
                           14.12.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C146-FI_2
                        
                           5.11.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C139-FI
                        
                           21.10.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C143-FI_1
                        
                           29.10.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C155-FI_6
                        
                           30.12.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C166-FI
                        
                           18.12.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C143-FI_3
                        
                           9.11.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C155-FI_5
                        
                           30.12.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C137-FI
                        
                           12.10.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C136-FI_3
                        
                           21.10.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C136-FI_1-N
                        
                           26.10.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C136-FI_1
                        
                           12.10.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C168-FI_1
                        
                           14.12.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           AN8801C03-FI_7
                        
                           21.10.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C146-F_3
                        
                           23.11.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C136-FI_2
                        
                           21.10.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C146-FI_5
                        
                           2.12.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C155-FI_2
                        
                           14.12.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C146-FI_6
                        
                           7.12.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C155-FI_10
                        
                           15.12.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C106-FI_5-N
                        
                           23.11.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C145-FI
                        
                           29.10.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C155-FI_4
                        
                           18.12.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C143-FI_4
                        
                           23.11.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C143-FI_2
                        
                           29.10.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           AN8801C03-FI_6
                        
                           13.10.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C168-FI_2
                        
                           14.12.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C146-FI_1
                        
                           9.11.2015
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C155-FI_7
                        
                           5.1.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C170-FI
                        
                           18.1.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C155-FI_3-N
                        
                           23.3.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C163-FI_4
                        
                           28.1.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C163-FI_3
                        
                           28.1.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C169-FI_2
                        
                           28.1.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C155-FI_8
                        
                           25.1.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C155-FI_9
                        
                           3.2.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C163-FI_5
                        
                           3.2.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C163-FI_1
                        
                           14.1.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C163-FI_2
                        
                           25.1.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C169-FI_1
                        
                           25.1.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C171-FI
                        
                           18.1.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C35-SX
                        
                           20.5.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C34-SX_3
                        
                           23.6.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C28-SX-2
                        
                           17.5.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C34-SX_2
                        
                           6.6.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C37-SX_1
                        
                           16.6.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C34-SX_1
                        
                           20.5.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C24-SX
                        
                           9.5.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C23-SX
                        
                           9.5.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C28-SX-1
                        
                           11.5.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C37-SX_2
                        
                           23.6.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C40-SX_3
                        
                           14.7.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C50-SX_2
                        
                           19.8.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C50-SX_2
                        
                           19.8.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C51-SX_1
                        
                           24.8.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C51-SX_2
                        
                           20.9.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C46-SX
                        
                           19.7.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C57-SX
                        
                           30.9.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C57-SX
                        
                           30.9.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C50-SX_3
                        
                           24.8.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C40-SX_2
                        
                           6.7.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C45-SX_2
                        
                           19.8.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C44-SX_2
                        
                           2.8.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C40-SX_1
                        
                           6.7.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C50-SX_1
                        
                           15.8.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C44-SX_1
                        
                           19.7.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
                           SS8801C45-SX_1
                        
                           15.8.2016
                        
                           Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
                        
                           Seraphim Solar System GmbH
                        
            
   
               (32)
            
               Proto jsou tyto faktury v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 prohlášeny za neplatné. Částka odpovídající celnímu dluhu, který vznikl v okamžiku přijetí prohlášení o propuštění zboží do volného oběhu, by měla být vnitrostátními celními orgány podle čl. 105 odst. 3 až 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (23) vybrána v okamžiku, kdy vstoupí v platnost odvolání závazku ve vztahu ke dvěma vyvážejícím výrobcům. Vnitrostátní celní orgány příslušné k výběru cla budou příslušným způsobem informovány.
            
   
               (33)
            
               V této souvislosti Komise připomíná, že podle čl. 3 odst. 1 písm. b) ve spojení s bodem 7 přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 1 písm. b) ve spojení s bodem 7 přílohy 2 prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 je dovoz osvobozen od cla pouze tehdy, pokud faktura uvádí cenu a případné rabaty. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je clo splatné, i když Komise obchodní fakturu doprovázející dané zboží neprohlásila za neplatnou.
            
   F.   POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI CELÉHO ZÁVAZKU
   
   
               (34)
            
               Závazek stanoví, že jeho porušení ze strany jednotlivého vyvážejícího výrobce automaticky nevede k odvolání přijetí závazku pro všechny vyvážející výrobce. V takovém případě Komise posoudí dopad daného porušení na proveditelnost závazku s ohledem na všechny vyvážející výrobce a CCCME.
            
   
               (35)
            
               Komise tudíž náležitě posoudila dopad porušení závazku ze strany společností Huashun China a Seraphim China na proveditelnost závazku s ohledem na všechny vyvážející výrobce a CCCME.
            
   
               (36)
            
               Odpovědnost za porušení nesou pouze dotčení vyvážející výrobci; monitorování neodhalilo žádné systematické porušování ze strany velkého počtu vyvážejících výrobců nebo CCCME.
            
   
               (37)
            
               Komise proto dospěla k závěru, že celkové fungování závazku není ohroženo a že neexistují důvody pro odvolání jeho přijetí u všech vyvážejících výrobců a CCCME.
            
   G.   PÍSEMNÁ PODÁNÍ A SLYŠENÍ
   
   
               (38)
            
               Zúčastněné strany měly možnost zúčastnit se slyšení a k věci se vyjádřit v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení.
            
   
               (39)
            
               Oba vyvážející výrobci předložili po zveřejnění připomínky. Jeden vyvážející výrobce zpochybnil vztah naznačující, že by dovozce v Unii byl ve vlastnictví jiné osoby než vyvážejícího výrobce. Komise zaslala další doklady prokazující vztah mezi vyvážejícím výrobcem a dovozcem v Unii. Vyvážející výrobce dále nereagoval. Toto tvrzení se proto zamítá.
            
   
               (40)
            
               Druhý vyvážející výrobce učinil obecné prohlášení zpochybňující důkazy Komise o vztahu, aniž by toto své prohlášení dále doložil. Komise konstatuje, že vyvážející výrobce nezpochybnil samotný vztah. Komise rovněž konstatuje, že byl vztah deklarován vyvážejícím výrobcem v odpovědích na dotazník k výběru vzorku v rámci probíhajícího přezkumu před pozbytím platnosti platných opatření.
            
   
               (41)
            
               Jeden vyvážející výrobce dále požádal o slyšení, ale ve věci své žádosti již dále nejednal.
            
   
               (42)
            
               Tentýž vyvážející výrobce zpochybnil zrušení faktury. Tvrdil, že Komise nemůže ukládat cla/nařizovat celním orgánům vybírání cel z dovozu propuštěného do volného oběhu před datem odvolání přijetí závazku v případě dovozů, které nebyly zaznamenány. Toto tvrzení vychází z poznatku, že Komise může rozhodnout o uložení prozatímních cel před odvoláním přijetí závazku. Podle čl. 8 odst. 10 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 10 základního antisubvenčního nařízení může být prozatímní clo uloženo v případě, že šetření, které vedlo ke vzniku závazku, nebylo ukončeno. Není tomu tak v případě, kdy vyšetřování bylo ukončeno uložením konečných antidumpingových a vyrovnávacích cel. V důsledku toho se v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení v případě porušení nebo odvolání přijetí závazku Komisí automaticky uplatní konečné clo. Tvrzení se proto zamítá.
            
   
               (43)
            
               Tento vyvážející výrobce rovněž tvrdil, že Komise sama uznala, že neexistuje právní základ pro zpětné odvolání závazku (24). Komise konstatuje, že stažení projednávané věci nemá zpětnou účinnost. Jedná se odvolání přijetí závazku v kombinaci se zneplatněním závazkové faktury. Odpověď Komise ohledně odvolání se zpětným účinkem bylo také specifické vzhledem k okolnostem tohoto konkrétního odvolání a zvláštnímu tvrzení jedné ze stran v této věci. Tvrzení se proto zamítá.
            
   H.   ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU A ULOŽENÍ KONEČNÉHO CLA
   
   
               (44)
            
               Komise proto v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení a rovněž v souladu s podmínkami závazku dospěla k závěru, že by přijetí závazku společností Huashun China a Seraphim China mělo být odvoláno.
            
   
               (45)
            
               V důsledku toho se v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení konečné antidumpingové clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 a konečné vyrovnávací clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1239/2013 automaticky uplatní na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího nebo odesílaného z ČLR a vyráběného společností Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd, pod doplňkovým kódem TARIC: B856 a společnost Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, pod doplňkovým kódem TARIC: B836, a to ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
   
               (46)
            
               Pokud celní orgány členských států mají informace o tom, že cena předložená na závazkové faktuře neodpovídá ceně skutečně zaplacené, měly by vyšetřit, zda byl porušen požadavek na zahrnutí jakýchkoli rabatů na závazkové faktury či zda nebyla dodržena minimální dovozní cena. Pokud celní orgány členského státu dospějí k závěru, že došlo k takovému porušení nebo že minimální dovozní cena nebyla dodržena, měly by v důsledku toho vybírat cla. Komise by s cílem usnadnit na základě čl. 4 odst. 3 Smlouvy práci celních orgánů členských států měla v takových situacích sdílet důvěrné znění a další informace o závazku výhradně pro účely vnitrostátního řízení.
            
   
               (47)
            
               V tabulce v příloze II tohoto nařízení jsou pro informaci uvedeni vyvážející výrobci, u nichž není přijetí závazku prováděcím rozhodnutím 2013/707/EU dotčeno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přijetí závazku, pokud jde o společnost Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd, pod doplňkovým kódem TARIC: B856 a společnost Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, pod doplňkovým kódem TARIC: B836 se tímto odvolává.
   Článek 2
   1.   Závazkové faktury uvedené v příloze I tohoto nařízení jsou prohlášeny za neplatné.
   2.   Vyberou se antidumpingová a vyrovnávací cla splatná v okamžiku přijetí celního prohlášení o propuštění zboží do volného oběhu podle čl. 3 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013.
   Článek 3
   1.   Pokud mají celní orgány informace o tom, že cena předložená na závazkové faktuře podle čl. 3 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 vydané společností uvedenou v čl. 1 před vstupem tohoto nařízení v platnost neodpovídá zaplacené ceně, a že proto uvedené společnosti mohly závazek porušit, mohou celní orgány v případě potřeby pro účely provádění vnitrostátního řízení požádat Komisi, aby jim předala kopie závazku a další informace za účelem kontroly použitelných minimálních dovozních cen (dále jen „MDC“) v den, kdy byla vystavena faktura.
   2.   Pokud tato kontrola odhalí, že zaplacená cena je nižší než MDC, cla v důsledku splatná podle čl. 8 odst. 9 nařízení (EU) 2016/2013 a čl. 13 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1037 se vyberou.
   Pokud tato kontrola odhalí, že slevy a rabaty nebyly do obchodní faktury zahrnuty, cla v důsledku splatná podle čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1238/1036 a čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 se vyberou.
   3.   Informace podle odstavce 1 mohou být použity pouze pro účely prosazování cel splatných podle čl. 3 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013. V této souvislosti mohou celní orgány členských států poskytnout dlužníkovi tohoto cla tyto informace pouze za účelem zachování jejich práva na obhajobu. Tyto informace nesmí být za žádných okolností sdělovány třetím osobám.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.
   
      (3)  Úř. věst. L 152, 5.6.2013, s. 5.
   
      (4)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 26.
   
      (5)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 1.
   
      (6)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.
   
      (7)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66.
   
      (8)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 214.
   
      (9)  Úř. věst. L 270, 11.9.2014, s. 6.
   
      (10)  Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 30.
   
      (11)  Úř. věst. L 218, 19.8.2015, s. 1.
   
      (12)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 23.
   
      (13)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 8.
   
      (14)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 20.
   
      (15)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 33.
   
      (16)  Úř. věst. L 23, 29.1.2016, s. 47.
   
      (17)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 76.
   
      (18)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 56.
   
      (19)  Úř. věst. L 170, 29.6.2016, s. 5.
   
      (20)  Úř. věst. L 222, 17.8.2016, s. 10.
   
      (21)  Úř. věst. L 228, 23.8.2016, s. 16.
   
      (22)  Úř. věst. L 308, 16.11.2016, s. 8.
   
      (23)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (24)  Prováděcí nařízení (EU) 2015/1403.
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Seznam závazkových faktur, které jsou prohlášeny za neplatné
      
      
                  Číslo obchodní faktury doprovázející zboží podléhající závazku
               
                  Datum
               
                  Vystavena společností
               
                  Vystavena společnosti
               
                  HS-CI13A0916
               
                  25.9.2013
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-13A0812
               
                  12.8.2013
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-CI13A0607
               
                  13.8.2013
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-13A1022
               
                  29.10.2013
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-13A1107
               
                  15.11.2013
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-13A1120
               
                  29.11.2013
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-14A0312DE
               
                  12.3.2014
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-13A0325DE
               
                  20.4.2014
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-14A0510DE
               
                  19.5.2014
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-13A0421DE
               
                  21.4.2014
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-14A0917DE
               
                  26.9.2014
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-14A0701DE
               
                  1.7.2014
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-14A0822DE
               
                  28.8.2014
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-14A1013DE
               
                  16.10.2014
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-14A1102DE
               
                  28.11.2014
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A0503
               
                  7.6.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-14A0409
               
                  27.4.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A0502
               
                  21.5.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A0407
               
                  8.4.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A0613
               
                  26.6.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A0801
               
                  11.8.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A07102
               
                  14.9.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A07101
               
                  1.9.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A0713
               
                  5.8.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A1210
               
                  23.12.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A1207
               
                  23.12.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A11091
               
                  27.11.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A12032
               
                  9.12.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A1003DE
               
                  26.10.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A12031
               
                  9.12.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A1206
               
                  29.12.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A1114
               
                  1.12.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A1008
               
                  3.11.2015
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-16A0107
               
                  22.1.2016
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-16A0114
               
                  22.1.2016
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-16A01021
               
                  11.1.2016
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-16A0304
               
                  17.3.2016
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-16A01022
               
                  11.1.2016
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-16A0313
               
                  30.3.2016
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-16A0308
               
                  17.3.2016
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-15A1213
               
                  8.1.2016
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-16A0105
               
                  8.1.2016
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-16A0318
               
                  7.4.2016
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-16A0812
               
                  19.8.2016
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-16A0613
               
                  13.7.2016
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-16A0702
               
                  27.7.2016
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  HS-16A0920
               
                  28.9.2016
               
                  Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd
               
                  Huashun Solar GmbH
               
                  SS8801C32-FU_2
               
                  29.5.2014
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C13-FU
               
                  1.4.2014
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C23-FU
               
                  23.4.2014
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C32-FU_1
               
                  22.5.2014
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C50-FU_2
               
                  24.7.2014
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C50-FU_1
               
                  17.7.2014
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C45-FU
               
                  12.7.2014
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C69-FU_2
               
                  17.9.2014
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C69-FU_1
               
                  17.9.2014
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C80-FU_2
               
                  10.10.2014
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C91-FU
               
                  12.11.2014
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C78-FU_1
               
                  1.10.2014
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C80-FU_1
               
                  10.10.2014
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C107-FU
               
                  25.12.2014
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C07-FI
               
                  3.2.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C29-FI_2
               
                  28.3.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C40-FI
               
                  28.3.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C113-FU
               
                  6.1.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C24-FI
               
                  13.3.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C29-FI_1
               
                  18.3.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C50-FI
               
                  28.4.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C47-FI_1
               
                  7.4.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C88-FI
               
                  17.6.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C90-FI
               
                  25.6.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C45-FI_2
               
                  19.4.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  AN8801C01-FI_1
               
                  24.5.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C49-FI_2
               
                  28.4.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  AN8801C01-FI_2
               
                  2.6.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C45-FI
               
                  15.4.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C49-FI_1
               
                  22.4.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C60-FI_1
               
                  8.5.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C60-FI_2
               
                  11.5.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C48-FI
               
                  15.4.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  AN8801C03-FI_3
               
                  25.8.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C116-FI
               
                  21.8.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C106-FI_8
               
                  26.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C112-FI_3
               
                  14.8.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C117-FI
               
                  26.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C106-FU_3
               
                  7.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C130-FI
               
                  7.9.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C106-FI_4
               
                  13.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C126-FI
               
                  25.8.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C121-FI_1
               
                  7.8.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C112-FI_2
               
                  26.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  AN8801C02-FI
               
                  16.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C112-FI_1
               
                  17.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C118-FI
               
                  15.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C129-FI
               
                  11.9.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  AN8801C03-FI_5
               
                  16.9.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  AN8801C03-FI_1
               
                  14.8.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  AN8801C01-FI_4
               
                  7.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C125-FI_1
               
                  14.8.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C123-FI
               
                  4.8.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  AN8801C03-FI_4
               
                  28.8.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C125-FI_2
               
                  21.8.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  AN8801C01-FI_3
               
                  3.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C109-FI
               
                  4.8.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C106-FI_7
               
                  25.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C121-FI_2
               
                  7.8.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C135-FI
               
                  25.9.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  AN8801C01-FI_5
               
                  13.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C106-FI_5
               
                  13.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C106-FI_1
               
                  3.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C106-FI_6
               
                  17.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  AN8801C03-FI_2
               
                  21.8.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C106-FI_2
               
                  3.7.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C155-FI_3
               
                  18.12.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C146-FI_4
               
                  1.12.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C155-FI_1
               
                  14.12.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C146-FI_2
               
                  5.11.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C139-FI
               
                  21.10.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C143-FI_1
               
                  29.10.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C155-FI_6
               
                  30.12.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C166-FI
               
                  18.12.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C143-FI_3
               
                  9.11.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C155-FI_5
               
                  30.12.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C137-FI
               
                  12.10.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C136-FI_3
               
                  21.10.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C136-FI_1-N
               
                  26.10.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C136-FI_1
               
                  12.10.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C168-FI_1
               
                  14.12.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  AN8801C03-FI_7
               
                  21.10.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C146-F_3
               
                  23.11.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C136-FI_2
               
                  21.10.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C146-FI_5
               
                  2.12.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C155-FI_2
               
                  14.12.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C146-FI_6
               
                  7.12.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C155-FI_10
               
                  15.12.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C106-FI_5-N
               
                  23.11.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C145-FI
               
                  29.10.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C155-FI_4
               
                  18.12.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C143-FI_4
               
                  23.11.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C143-FI_2
               
                  29.10.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  AN8801C03-FI_6
               
                  13.10.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C168-FI_2
               
                  14.12.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C146-FI_1
               
                  9.11.2015
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C155-FI_7
               
                  5.1.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C170-FI
               
                  18.1.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C155-FI_3-N
               
                  23.3.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C163-FI_4
               
                  28.1.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C163-FI_3
               
                  28.1.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C169-FI_2
               
                  28.1.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C155-FI_8
               
                  25.1.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C155-FI_9
               
                  3.2.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C163-FI_5
               
                  3.2.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C163-FI_1
               
                  14.1.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C163-FI_2
               
                  25.1.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C169-FI_1
               
                  25.1.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C171-FI
               
                  18.1.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C35-SX
               
                  20.5.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C34-SX_3
               
                  23.6.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C28-SX-2
               
                  17.5.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C34-SX_2
               
                  6.6.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C37-SX_1
               
                  16.6.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C34-SX_1
               
                  20.5.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C24-SX
               
                  9.5.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C23-SX
               
                  9.5.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C28-SX-1
               
                  11.5.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C37-SX_2
               
                  23.6.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C40-SX_3
               
                  14.7.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C50-SX_2
               
                  19.8.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C50-SX_2
               
                  19.8.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C51-SX_1
               
                  24.8.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C51-SX_2
               
                  20.9.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C46-SX
               
                  19.7.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C57-SX
               
                  30.9.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C57-SX
               
                  30.9.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C50-SX_3
               
                  24.8.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C40-SX_2
               
                  6.7.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C45-SX_2
               
                  19.8.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C44-SX_2
               
                  2.8.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C40-SX_1
               
                  6.7.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C50-SX_1
               
                  15.8.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C44-SX_1
               
                  19.7.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
                  SS8801C45-SX_1
               
                  15.8.2016
               
                  Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd
               
                  Seraphim Solar System GmbH
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Seznam společností
      
      
                  Název společnosti
               
                  Doplňkový kód TARIC
               
                  Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd
               
                  B798
               
                  Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd
               
                  B799
               
                  Anhui Chaoqun Power Co., Ltd
               
                  B800
               
                  Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co., Ltd
               
                  B802
               
                  Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd
                  Quanjiao Jingkun Trade Co., Ltd.
               
                  B801
               
                  Anhui Titan PV Co. Ltd
               
                  B803
               
                  Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited
                  TBEA SOLAR CO. LTD
                  XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT
               
                  B804
               
                  Changzhou NESL Solartech Co., Ltd
               
                  B806
               
                  Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co., Ltd
               
                  B807
               
                  CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD
               
                  B808
               
                  ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co., Ltd
               
                  B811
               
                  CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD
                  ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD
                  HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B812
               
                  CSG PVtech Co., Ltd
               
                  B814
               
                  China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd
                  CEEG Nanjing Renewable Energy Co., Ltd
                  CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co., Ltd
                  China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd.
                  China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.
               
                  B809
               
                  Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co., Ltd
               
                  B816
               
                  EOPLLY New Energy Technology Co., Ltd
                  SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
                  JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD
               
                  B817
               
                  Zheijiang Era Solar Co. Ltd
               
                  B818
               
                  GD Solar Co. Ltd
               
                  B820
               
                  Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co., Ltd
                  Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd
               
                  B821
               
                  Konca Solar Cell Co., Ltd
                  Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co., Ltd
                  Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co., Ltd
                  Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd
                  GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
                  GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
                  GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
                  GCL Solar System (Shuzhou) Limited
                  GCL System Integration Technology Co. Ltd
               
                  B850
               
                  Guodian Jintech Solar Energy Co., Ltd
               
                  B822
               
                  Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd
               
                  B824
               
                  Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd
               
                  B826
               
                  Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd
               
                  B827
               
                  HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD
               
                  B828
               
                  Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd
               
                  B829
               
                  Jetion Solar (China) Co., Ltd
                  Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd
                  Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd
               
                  B830
               
                  Jiangsu Green Power PV Co., Ltd
               
                  B831
               
                  Jiangsu Hosun Solar Power Co., Ltd
               
                  B832
               
                  Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd
               
                  B833
               
                  Jiangsu Runda PV Co., Ltd
               
                  B834
               
                  Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co., Ltd
                  Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd
               
                  B835
               
                  Jiangsu Shunfeng Photovoltic Technology Co., Ltd
                  Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd
                  Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd
               
                  B837
               
                  Jiangsu Sinski PV Co., Ltd
               
                  B838
               
                  Jiangsu Sunlink PV Technology Co., Ltd
               
                  B839
               
                  Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co., Ltd
               
                  B840
               
                  Jiangxi Risun Solar Energy Co., Ltd
               
                  B841
               
                  Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd
                  LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd
                  LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd
               
                  B793
               
                  Jiangyin Hareon Power Co., Ltd
                  Hareon Solar Technology Co., Ltd
                  Taicang Hareon Solar Co. Ltd
                  Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd
                  Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd
                  Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd
               
                  B842
               
                  Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd
               
                  B843
               
                  Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd
                  Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd
                  Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd
               
                  B795
               
                  Juli New Energy Co., Ltd
               
                  B846
               
                  Jumao Photonic (Xiamen) Co., Ltd
               
                  B847
               
                  King-PV Technology Co., Ltd
               
                  B848
               
                  Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan)
               
                  B849
               
                  Lightway Green New Energy Co., Ltd
                  Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd
               
                  B851
               
                  Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd
               
                  B853
               
                  NICE SUN PV CO. LTD
                  LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B854
               
                  Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co., Ltd
               
                  B857
               
                  Ningbo Komaes Solar Technology Co., Ltd
               
                  B858
               
                  Ningbo South New Energy Technology Co., Ltd
               
                  B861
               
                  Ningbo Sunbe Electric Ind Co., Ltd
               
                  B862
               
                  Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co., Ltd
               
                  B863
               
                  Perfectenergy (Shanghai) Co., Ltd
               
                  B864
               
                  Perlight Solar Co., Ltd
               
                  B865
               
                  SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD
                  SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD
               
                  B870
               
                  Shanghai BYD Co., Ltd
                  BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd
               
                  B871
               
                  Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co., Ltd
               
                  B872
               
                  Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co., Ltd
                  Shanghai Propsolar New Energy Co., Ltd
               
                  B873
               
                  SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
               
                  B874
               
                  SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD
                  Shanghai Shenzhou New Energy Development Co., Ltd
                  Lianyungang Shenzhou New Energy Co., Ltd
               
                  B875
               
                  Shanghai ST Solar Co. Ltd
                  Jiangsu ST Solar Co. Ltd
               
                  B876
               
                  Shenzhen Sacred Industry Co., Ltd
               
                  B878
               
                  Shenzhen Topray Solar Co., Ltd
                  Shanxi Topray Solar Co. Ltd
                  Leshan Topray Cell Co. Ltd
               
                  B880
               
                  Sopray Energy Co., Ltd
                  Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd
               
                  B881
               
                  SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
                  NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
                  Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd.
               
                  B882
               
                  SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD
               
                  B883
               
                  TDG Holding Co., Ltd
               
                  B884
               
                  Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd
                  Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co., Ltd
                  Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd
               
                  B885
               
                  Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd
               
                  B886
               
                  Shanghai Topsolar Green Energy Co., Ltd
               
                  B877
               
                  Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
               
                  B879
               
                  Wuhu Zhongfu PV Co., Ltd
               
                  B889
               
                  Wuxi Saijing Solar Co., Ltd
               
                  B890
               
                  Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co..Ltd
               
                  B891
               
                  Wuxi Solar Innova PV Co., Ltd
               
                  B892
               
                  Wuxi Taichang Electronic Co., Ltd
                  China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd
                  Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd
               
                  B893
               
                  Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd
                  State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation
                  Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
                  B896
               
                  Yingli Energy (China) Co. Ltd
                  Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
                  Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd
               
                  B797
               
                  Yuhuan BLD Solar Technology Co., Ltd
                  Zhejiang BLD Solar Technology Co., Ltd
               
                  B899
               
                  Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd
               
                  B900
               
                  Zhangjiagang City SEG PV Co., Ltd
               
                  B902
               
                  Zhejiang Fengsheng Electrical Co., Ltd
               
                  B903
               
                  Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co., Ltd
               
                  B904
               
                  Zhejiang Heda Solar Technology Co., Ltd
               
                  B905
               
                  Zhejiang Jiutai New Energy Co., Ltd
                  Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd
               
                  B906
               
                  Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co., Ltd
               
                  B907
               
                  Zhejiang Koly Energy Co., Ltd
               
                  B908
               
                  Zhejiang Mega Solar Energy Co., Ltd
                  Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd
               
                  B910
               
                  Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co., Ltd
               
                  B911
               
                  Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd
               
                  B912
               
                  Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company
                  Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co., Ltd
               
                  B914
               
                  Zhejiang Sunrupu New Energy Co., Ltd
               
                  B915
               
                  Zhejiang Tianming Solar Technology Co., Ltd
               
                  B916
               
                  Zhejiang Trunsun Solar Co., Ltd
                  Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd
               
                  B917
               
                  Zhejiang Wanxiang Solar Co., Ltd
                  WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD
               
                  B918
               
                  ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD
               
                  B920
               
                  Zhongli Talesun Solar Co., Ltd
               
                  B922
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.