Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2147 ze dne 7. prosince 2016, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2016 v některých vinařských oblastech Německa a ve všech vinařských oblastech Maďarska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2147/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 333/30
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2147
   ze dne 7. prosince 2016,
   kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2016 v některých vinařských oblastech Německa a ve všech vinařských oblastech Maďarska
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 91 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha VIII část I bod A.3 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví, že v letech s mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami mohou členské státy požádat, aby byly mezní hodnoty pro zvýšení obsahu alkoholu (obohacení) v procentech objemových zvýšeny až o 0,5 %.
            
   
               (2)
            
               Německo a Maďarsko požádaly o toto zvýšení mezních hodnot pro obohacení vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2016, protože povětrnostní podmínky byly během vegetačního období mimořádně nepříznivé. Maďarsko podalo žádost pro všechny své vinařské oblasti. Německo požádalo o zvýšení mezních hodnot pro obohacení vína vyrobeného pouze z červených moštových odrůd v oblastech Ahr, Baden, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheinhessen a Württemberg.
            
   
               (3)
            
               Vzhledem k mimořádně nepříznivým povětrnostním podmínkám v roce 2016 neumožňují mezní hodnoty pro zvýšení přirozeného obsahu alkoholu podle přílohy VIII části I bodu A.2 nařízení (EU) č. 1308/2013 v některých vinařských oblastech výrobu vína s odpovídajícím celkovým obsahem alkoholu ze všech nebo z některých moštových odrůd, po němž by za běžných okolností byla na trhu poptávka.
            
   
               (4)
            
               Je proto vhodné povolit zvýšení mezních hodnot pro obohacení vína vyrobeného za použití všech nebo některých odrůd vinných hroznů sklizených v roce 2016 ve vinařských oblastech v Maďarsku a Německu.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Odchylně od přílohy VIII části I bodu A.3 nařízení (EU) č. 1308/2013 nepřekročí zvýšení přirozeného obsahu alkoholu v procentech objemových u čerstvých vinných hroznů sklizených v roce 2016, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu, mladého vína v procesu kvašení a vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2016 všech nebo některých moštových odrůd a ve vinařských oblastech nebo jejich části, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, tyto mezní hodnoty:
   
               a)
            
               3,5 % objemových ve vinařské zóně A uvedené v dodatku I přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013;
            
   
               b)
            
               2,5 % objemových ve vinařské zóně B uvedené v dodatku I přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013;
            
   
               c)
            
               2,0 % objemových ve vinařské zóně C uvedené v dodatku I přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013.
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Moštové odrůdy a vinařské oblasti nebo jejich část, v nichž se povoluje zvýšení mezní hodnoty pro obohacení podle článku 1
      
      
                  Členský stát
               
                  Vinařské oblasti nebo jejich část (vinařská zóna)
               
                  Odrůdy
               
                  Německo
               
                  Vinařská oblast Baden (zóna B)
               
                  Všechny povolené červené moštové odrůdy
               
                  Vinařská oblast Ahr (zóna A)
               
                  Vinařská oblast Mittelrhein (zóna A)
               
                  Vinařská oblast Mosel (zóna A)
               
                  Vinařská oblast Nahe (zóna A)
               
                  Vinařská oblast Pfalz (zóna A)
               
                  Vinařská oblast Rheinhessen (zóna A)
               
                  Vinařská oblast Württemberg (zóna A)
               
                  Maďarsko
               
                  Všechny vinařské oblasti (zóna C)
               
                  Všechny povolené moštové odrůdy
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.