Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2148 ze dne 7. prosince 2016, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2017

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2148/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 333/32
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2148
   ze dne 7. prosince 2016,
   kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2017
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 a 6 a čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (EU) 2015/936 zavedlo množstevní omezení pro dovoz některých textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, které budou přidělovány podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.
            
   
               (2)
            
               Podle nařízení (EU) 2015/936 je za určitých podmínek možné použít jiné metody přidělování, rozdělit kvóty na tranše, nebo vyhradit určitou část specifikovaného množstevního limitu výlučně na žádosti podložené důkazem o minulém plnění dovozu.
            
   
               (3)
            
               Pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2017 by měla být přijata před začátkem kvótového roku, aby nebyla nepřiměřeně ovlivněna návaznost obchodních toků.
            
   
               (4)
            
               Opatření přijatá v předcházejících letech, např. v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2106 (2), se ukázala jako uspokojivá, a proto je vhodné přijmout podobná pravidla pro rok 2017.
            
   
               (5)
            
               Aby bylo možno uspokojit co možná největší počet hospodářských subjektů, je vhodné vytvořit pružnější metodu přidělování podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, a sice stanovením limitů na množství, které lze podle této metody přidělit každému jednotlivému subjektu.
            
   
               (6)
            
               K zajištění určitého stupně kontinuity obchodu a účinné správy kvót by mělo být hospodářským subjektům umožněno v první žádosti o dovozní oprávnění pro rok 2017 zažádat o ekvivalent množství, které dovezly v roce 2016.
            
   
               (7)
            
               K dosažení optimálního využití množství by mělo být subjektu, který využil alespoň polovinu již povoleného množství, dovoleno požádat o další množství za předpokladu, že taková množství jsou v kvótách k dispozici.
            
   
               (8)
            
               V zájmu řádné správy by měla dovozní povolení platit devět měsíců ode dne vydání, ale nejdéle pouze do konce roku. Členské státy by měly vydávat povolení pouze poté, co jim Komise sdělí, že příslušná množství jsou dostupná, a jen tehdy, pokud mohou hospodářské subjekty prokázat existenci smlouvy a mohou osvědčit, neexistují-li odchylná ustanovení, že jim dosud nebylo uděleno dovozní povolení Unie vydané podle tohoto nařízení pro dotčené kategorie a země. Příslušné vnitrostátní orgány by měly být nicméně oprávněny na základě žádosti dovozce prodloužit povolení, u kterých byla do dne podání žádosti využita alespoň polovina přiděleného množství, o tři měsíce, nejdéle však do 31. března 2018.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil, zřízeného článkem 30 nařízení (EU) 2015/936,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Toto nařízení stanoví pravidla pro správu množstevních kvót pro dovoz některých textilních výrobků uvedených v příloze III nařízení (EU) 2015/936 pro rok 2017.
   Článek 2
   Kvóty uvedené v článku 1 se přidělují podle časového pořadí, v němž Komise obdržela sdělení členských států o žádostech jednotlivých hospodářských subjektů, na množství nepřesahující maximální množství na hospodářský subjekt stanovená v příloze I.
   Maximální množství se však nevztahují na hospodářské subjekty, které mohou příslušným vnitrostátním orgánům při podání první žádosti na rok 2017 prokázat, že pokud jde o dané kategorie a dané třetí země, dovezly více než maximální množství uvedená pro každou kategorii podle dovozních povolení, která jim byla udělena pro rok 2016.
   Takovým subjektům mohou příslušné orgány povolit dovoz nepřesahující množství dovezená v roce 2016 z daných třetích zemí a spadající do daných kategorií za předpokladu, že je k dispozici dostatečný objem kvót.
   Článek 3
   Dovozci, kteří již využili nejméně 50 % množství, jež jim bylo přiděleno podle tohoto nařízení, můžou podat další žádost ohledně téže kategorie a země původu na množství nepřesahující maximální množství stanovená v příloze I.
   Článek 4
   1.   Příslušné vnitrostátní orgány uvedené v příloze II mohou Komisi od 11. ledna 2017 od 10:00 hodin bruselského času sdělovat množství, na která se vztahují žádosti o dovozní povolení.
   2.   Příslušné vnitrostátní orgány vydávají povolení dovozu pouze poté, co jim Komise podle čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) 2015/936 sdělí, že požadovaná množství pro dovoz jsou k dispozici.
   Povolení vydají jen v případě, že hospodářský subjekt:
   
               a)
            
               prokáže existenci smlouvy o dodání zboží a
            
   
               b)
            
               písemně osvědčí, že v souvislosti s dotčenými kategoriemi a zeměmi:
               
                           i)
                        
                           mu dosud nebylo uděleno žádné povolení podle tohoto nařízení, nebo
                        
               
                           ii)
                        
                           mu bylo uděleno povolení podle tohoto nařízení, ale toto množství již nejméně z 50 % využil.
                        
            
   3.   Dovozní povolení platí devět měsíců ode dne vydání, nejdéle však do 31. prosince 2017.
   Příslušné vnitrostátní orgány však mohou na žádost dovozce o tři měsíce prodloužit platnost povolení, u kterých bylo do dne podání žádosti využito alespoň 50 % přiděleného množství. Platnost takového prodloužení nesmí za žádných okolností skončit později než 31. března 2018.
   Článek 5
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 160, 25.6.2015, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2106 ze dne 20. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2016 (Úř. věst. L 305, 21.11.2015, s. 35).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Maximální množství podle článků 2 a 3
      
      
                  Dotčená země
               
                  Kategorie
               
                  Jednotka
               
                  Maximální množství
               
                  Běloruská republika
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  1
               
                  kilogramy
               
                  20 000
               
                  2
               
                  kilogramy
               
                  80 000
               
                  3
               
                  kilogramy
               
                  5 000
               
                  4
               
                  kusy
               
                  20 000
               
                  5
               
                  kusy
               
                  15 000
               
                  6
               
                  kusy
               
                  20 000
               
                  7
               
                  kusy
               
                  20 000
               
                  8
               
                  kusy
               
                  20 000
               
                  15
               
                  kusy
               
                  17 000
               
                  20
               
                  kilogramy
               
                  5 000
               
                  21
               
                  kusy
               
                  5 000
               
                  22
               
                  kilogramy
               
                  6 000
               
                  24
               
                  kusy
               
                  5 000
               
                  26/27
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  29
               
                  kusy
               
                  5 000
               
                  67
               
                  kilogramy
               
                  3 000
               
                  73
               
                  kusy
               
                  6 000
               
                  115
               
                  kilogramy
               
                  20 000
               
                  117
               
                  kilogramy
               
                  30 000
               
                  118
               
                  kilogramy
               
                  5 000
               
      
         
      
      
                  Dotčená země
               
                  Kategorie
               
                  Jednotka
               
                  Maximální množství
               
                  Korejská lidově demokratická republika
               
                  1
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  2
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  3
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  4
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  5
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  6
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  7
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  8
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  9
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  12
               
                  páry
               
                  10 000
               
                  13
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  14
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  15
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  16
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  17
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  18
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  19
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  20
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  21
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  24
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  26
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  27
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  28
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  29
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  31
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  36
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  37
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  39
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  59
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  61
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  68
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  69
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  70
               
                  páry
               
                  10 000
               
                  73
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  74
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  75
               
                  kusy
               
                  10 000
               
                  76
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  77
               
                  kilogramy
               
                  5 000
               
                  78
               
                  kilogramy
               
                  5 000
               
                  83
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  87
               
                  kilogramy
               
                  8 000
               
                  109
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  117
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  118
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  142
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  151 A
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  151B
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
                  161
               
                  kilogramy
               
                  10 000
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Seznam příslušných vnitrostátních orgánů podle článku 4
      
      
                  1.   Belgie
                  
                  
                              FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy)
                           
                              Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie
                           
                              Dienst Vergunningen
                           
                              Vooruitgangstraat 50
                           
                              1210 Brussel
                           
                              Tel. +32 2 277 67 13
                           
                              Fax +32 2 277 50 63
                           
               
                  
                              SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie (FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy)
                           
                              Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale
                           
                              Service Licences
                           
                              Rue du Progrès 50
                           
                              1210 Bruxelles
                           
                              Tel. + 32 2 277 67 13
                           
                              Fax + 32 2 277 50 63
                           
               
                  2.   Bulharsko
                  
                  
                              Министерство на икономиката и енергетиката
                           
                              Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“
                           
                              „Славянска“ № 8
                           
                              1052 София
                           
                              Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800
                           
                              Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654
                           
                  
                              Ministry of Economy and Energy
                           
                              8, Slavyanska S., Sofia 1052
                           
                              Tel. +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800
                           
                              Fax +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654
                           
               
                  3.   Česká republika
                  
                  
                              Ministerstvo průmyslu a obchodu
                           
                              Licenční správa
                           
                              Na Františku 32
                           
                              110 15 Praha 1
                           
                              Tel. +420 224 907 111
                           
                              Fax +420 224 212 133
                           
               
                  4.   Dánsko
                  
                  
                              Erhvervs- og Vækstministeriet (Ministry of Business and Growth)
                           
                              Erhvervsstyrelsen
                           
                              Langelinie Allé 17
                           
                              2100 København
                           
                              Tel. +45 35 29 10 00
                           
                              Fax +45 35 29 10 01
                           
               
                  5.   Německo
                  
                  
                              Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federal Office of Economics and Export Control]
                           
                              Frankfurter S. 29-35
                           
                              65760 Eschborn
                           
                              Tel. +49 61 96 908-0
                           
                              Fax +49 61 96 908 800
                           
               
                  6.   Estonsko
                  
                  
                              Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)
                           
                              Harju 11
                           
                              15072 Tallinn
                           
                              Tel. +372 6256 400
                           
                              Fax +372 6313 660
                           
               
                  7.   Irsko
                  
                  
                              An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta
                           
                              23 Sráid Chill Dara
                           
                              Baile Átha Cliath 2D02 TD30
                           
                              Tel. (353 1) 631 2545
                           
                              Fax (353 1) 631 2562
                           
                  
                              Department of Jobs, Enterprise and Innovation
                           
                              Licensing Unit
                           
                              Kildare Street
                           
                              IRL-Dublin 2
                           
                              Tel. +353 1 631 2545
                           
                              Fax +353 1 631 2562
                           
               
                  8.   Řecko
                  
                  
                              Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
                           
                              Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής
                           
                              Διεύθυνση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων
                           
                              Τμήμα Β' Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών
                           
                              Κορνάρου 1
                           
                              105 63 Αθήνα
                           
                              Τηλ. +30 210 3286041-43, 210 3286223
                           
                              Fax: +30 210 3286094
                           
                  
                              Ministry of Economy, Development and Tourism
                           
                              General Directorate for International Economic and Trade Policy,
                           
                              Directorate fοr Trade Coordination and Trade Regimes
                           
                              Unit B' Special Import Regimes
                           
                              1 Kornarou S.
                           
                              10563 Athens
                           
                              Tel. +30 210 3286041-43,210 3286223
                           
                              Fax +30 210 3286094
                           
               
                  9.   Španělsko
                  
                  
                              Ministerio de Economía y Competitividad (Ministry of Economy and Competitiveness)
                           
                              Dirección General de Comercio e Inversiones
                           
                              Paseo de la Castellana no 162
                           
                              28046 Madrid
                           
                              Tel. +34 91 349 38 17, 349 38 74
                           
                              Fax +34 91 349 38 31
                           
                              E-mail: sgpolcoue.sscc@comercio.mineco.es
                           
               
                  10.   Francie
                  
                  
                              Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
                           
                              Direction générale des entreprises (DGE)
                           
                              Service de l'Industrie (SI)
                           
                              Sous-direction de la chimie, des matériaux et des eco-industries (SDCME)
                           
                              Bureau des Matériaux
                           
                              67, rue Barbès – BP 80001
                           
                              94201 Ivry-sur-Seine Cedex
                           
                              Tel. +33 1 79 84 34 49
                           
                              E-mail: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr
                           
               
                  11.   Chorvatsko
                  
                  
                              Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
                           
                              Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu
                           
                              Trg N. Š. Zrinskog 7-8
                           
                              HR-10000 Zagreb
                           
                              Tel. +385 1 6444626
                           
                              Fax +385 1 6444601
                           
                  
                              Ministry of Foreign and European Affairs
                           
                              Directorate for Trade Policy and Economic Multilateral Affairs
                           
                              Trg N. Š. Zrinskog 7-8
                           
                              10000 Zagreb
                           
                              Tel. 00 385 1 6444626
                           
                              Fax: 00 385 1 6444601
                           
               
                  12.   Itálie
                  
                  
                              Ministero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)
                           
                              Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale
                           
                              Divisione III – Accesso dei beni italiani nei mercati esteri e difesa commerciale delle imprese
                           
                              Viale Boston, 25
                           
                              I00144 Roma
                           
                              Tel. +39 06 5964 7517, 06 5993 2450, 06 5993 2436
                           
                              Fax +39 06 5993 2681, 06 5993 2636
                           
                              E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it
                           
               
                  13.   Kypr
                  
                  
                              Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
                           
                              Υπηρεσία Εμπορίου
                           
                              Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
                           
                              Ανδρέα Αραούζου 6
                           
                              1421 Λευκωσία
                           
                              Τηλ. +357 22 867 100
                           
                              Φαξ +357 22 375 443
                           
                  
                              Imports/Exports Licensing Section
                           
                              Trade Service
                           
                              Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism
                           
                              6, Andrea Araouzou
                           
                              1421 Nicosia
                           
                              Tel. +357 22 867 100
                           
                              Fax +357 22 375 443
                           
               
                  14.   Lotyšsko
                  
                  
                              Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia)
                           
                              Kr.Valdemāra iela 3
                           
                              Rīga LV-1395
                           
                              Tel. +371 6701 6201
                           
                              Fax +371 6782 8121
                           
               
                  15.   Litva
                  
                  
                              Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Ministry of Economy of the Republic of Lithuania)
                           
                              Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2
                           
                              LT-01104 Vilnius
                           
                              Tel. +370 706 64 658, +370 706 64 808
                           
                              Faks. +370 706 64 762
                           
                              E-mail: vienaslangelis@ukmin.lt
                           
               
                  16.   Lucembursko
                  
                  
                              Ministère de l'Économie (Ministry of Economy)
                           
                              Office des licences
                           
                              19-21, boulevard Royal
                           
                              L-2449 Luxembourg
                           
                              Tel. +352 22 61 62
                           
                              Fax +352 46 61 38
                           
                              E-mail: office.licences@eco.etat.lu
                           
               
                  17.   Maďarsko
                  
                  
                              Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
                           
                              (Hungarian Trade Licencing Office)
                           
                              Budapest
                           
                              Németvölgyi út 37-39.
                           
                              1124
                           
                              Tel. +36 1458 5514
                           
                              Fax +36 1458 5832
                           
                              E-mail: keo@mkeh.gov.hu
                           
               
                  18.   Malta
                  
                  
                              Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żghar
                           
                              Dipartiment tal-Kummerċ, Xatt Lascaris
                           
                              Valletta
                           
                              VLT1933
                           
                              Tel. +356 256 90 214
                           
                              Fax +356 212 37 112
                           
                              E-mail: commerce@gov.mt
                           
               
                  
                              Ministry for the Economy, Investment and Small Business
                           
                              Commerce Department, Trade Services Directorate
                           
                              Lascaris
                           
                              Valletta
                           
                              VLT1933
                           
                              Tel. +356 256 90 214
                           
                              Fax +356 212 37 112
                           
                              E-mail: commerce@gov.mt
                           
               
                  19.   Nizozemsko
                  
                  
                              Belastingdienst/Douane (Customs Administration)
                           
                              centrale dienst voor in- en uitvoer
                           
                              Postbus 3070
                           
                              6401 DN Heerlen
                           
                              Tel. +31 88 15 12 122
                           
                              Fax +31 88 15 13 182
                           
               
                  20.   Rakousko
                  
                  
                              Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (Federal Ministry of Science, Research and Economy)
                           
                              Abteilung C2/9 – Außenwirtschaftskontrolle
                           
                              Stubenring 1
                           
                              1010 Wien
                           
                              Tel. + 43 1 711 00 – 8353
                           
                              Fax+ 43 1 711 00 – 8366
                           
               
                  21.   Polsko
                  
                  
                              Ministerstwo Rozwoju (Ministry of Economic Development)
                           
                              Pl.Trzech Krzyży 3/5
                           
                              00-507 Warszawa
                           
                              Tel. +4822693 55 53
                           
                              Fax: +4822693 40 21
                           
               
                  22.   Portugalsko
                  
                  
                              Ministério das Finanças (Ministry of Finance)
                           
                              AT- Autoridade Tributária e Aduaneira
                           
                              DSL – Direcção de Serviços de Licenciamento
                           
                              Rua da Alfândega no 5 R/C
                           
                              1149-006 Lisboa
                           
                              Tel.: +3511 218 813 843
                           
                              Fax: +3511 218 813 986
                           
                              E-mail: dsl@at.gov.pt
                           
               
                  23.   Rumunsko
                  
                  
                              Ministerul Economiei (Ministry of Economy)
                              
                           
                              Comerţului şi Mediului de Afaceri
                           
                              Direcţia Politici Comerciale
                           
                              Calea Victoriei, nr.152, sector 1
                           
                              010096 Bucureşti
                           
                              Tel. +4021 315.00.81
                           
                              Fax +4021 315.04.54
                           
                              E-mail: clc@dce.gov.ro
                           
               
                  24.   Slovinsko
                  
                  
                              Ministrstvo za finance (Ministry of Finance)
                           
                              Finančna uprava Republike Slovenije
                           
                              Spodnji Plavž 6c
                           
                              SI-4270 Jesenice
                           
                              Tel. +3864 202 75 83
                           
                              Fax +3864 202 49 69
                           
                              E-mail: taric.fu@gov.si
                           
               
                  25.   Slovensko
                  
                  
                              Ministerstvo hospodárstva SR (Ministry of Economy of the Slovak Republic)
                           
                              Odbor výkonu obchodných opatrení
                           
                              Mierová 19
                           
                              S827 15 Bratislava
                           
                              Tel. +421 2 4854 7019
                           
                              Fax +421 2 4342 3915
                           
                              E-mail: jan.krocka@mhsr.sk
                           
               
                  26.   Finsko
                  
                  
                              Tulli (Finnish Customs)
                           
                              PL 512
                           
                              FI-00101 Helsinki
                           
                              Tel. +358 295 5200
                           
                              E-mail: kirmo@tulli.fi
                           
               
                  
                              Tullen (Finnish Customs)
                           
                              PB 512
                           
                              FI-00101 Helsingfors
                           
                              Tel. +358 295 5200
                           
                              E-mail: kirmo@tulli.fi
                           
               
                  27.   Švédsko
                  
                  
                              Kommerskollegium (National Board of Trade)
                           
                              Box 6803
                           
                              SE-113 86 Stockholm
                           
                              Tel. +46 8 690 48 00
                           
                              Fax +46 8 30 67 59
                           
                              E-mail: registrator@kommers.se
                           
               
                  28.   Spojené království
                  
                  
                              Department for International Trade
                           
                              1 Victoria Street
                           
                              London SW1H OET
                           
                              E-mail: grant.mosedale@trade.gsi.gov.uk
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.