Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2149 ze dne 7. prosince 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Noix de Grenoble (CHOP))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2149/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 333/42
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2149
   ze dne 7. prosince 2016,
   kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Noix de Grenoble (CHOP))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 a čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změn specifikace chráněného označení původu „Noix de Grenoble“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2), ve znění nařízení Komise (ES) č. 1204/2003 (3).
            
   
               (2)
            
               Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (4).
            
   
               (3)
            
               Dopisy ze dne 18. prosince 2014 a 31. července 2015 sdělily francouzské orgány Komisi, že podniky Les Jumelles Ets Huot, Z.A. Les Creux, 26600 Gervans, a S.N. Comptoir Rhodanien, Z.A. Les Lots, 26600 Tain l'Hermitage, usazené na území Francie mimo dotčenou zeměpisnou oblast, uváděly jakožto balírny ořechů legálně na trh produkt pod obchodním názvem „Noix de Grenoble“, přičemž tento název používaly nepřetržitě po dobu více než pěti let, na což bylo poukázáno v rámci vnitrostátního námitkového řízení. Po změně specifikace nebude název zapsaný do rejstříku moci používat ani jeden podnik z důvodu ustanovení, které balení omezuje na vymezenou zeměpisnou oblast.
            
   
               (4)
            
               Jelikož podniky Les Jumelles Ets Huot, Z.A. Les Creux, 26600 Gervans, a S.N. Comptoir Rhodanien, Z.A. Les Lots, 26600 Tain l'Hermitage, splňují podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012, které umožňují využít přechodného období pro legální používání obchodního názvu i po změně specifikace, mělo by jim být uděleno přechodné období v délce pěti let ode dne schválení uvedené změny, po které budou moci používat název Noix de Grenoble.
            
   
               (5)
            
               Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Noix de Grenoble“ (CHOP) se schvaluje.
   Článek 2
   Podnikům Les Jumelles Ets Huot, Z.A. Les Creux, 26600 Gervans, a S.N. COMPTOIR RHODANIEN, Z.A. Les Lots, 26600 Tain l'Hermitage, se povoluje i nadále používat název „Noix de Grenoble“ (CHOP) zapsaný do rejstříku po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1.
   
      (3)  Úř. věst. L 168, 5.7.2003, s. 10.
   
      (4)  Úř. věst. C 130, 13.4.2016, s. 12.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.