Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2214 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2214/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 334/6
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2214
      ze dne 8. prosince 2016,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízením Komise (ES) č. 474/2006 (2) byl vytvořen seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, uvedený v kapitole II nařízení (ES) č. 2111/2005.
               
      
                  (2)
               
                  V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005 sdělily některé členské státy a Evropská agentura pro bezpečnost letectví („EASA“) Komisi informace, které jsou podstatné v souvislosti s aktualizací uvedeného seznamu. Podstatné informace sdělily rovněž třetí země a mezinárodní organizace. Na základě těchto informací by měl být seznam aktualizován.
               
      
                  (3)
               
                  Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů odpovědných za regulační dohled nad nimi o podstatných skutečnostech a úvahách, které budou základem pro rozhodnutí o uložení zákazu provozování letecké dopravy v Unii těmto dopravcům nebo o změně podmínek zákazu provozování letecké dopravy, který byl uložen leteckému dopravci uvedenému na seznamu.
               
      
                  (4)
               
                  Komise poskytla dotčeným leteckým dopravcům možnost nahlédnout do dokumentů poskytnutých členskými státy, předložit písemné připomínky a přednést ústně své stanovisko Komisi a výboru zřízenému nařízením Rady (EHS) č. 3922/1991 (3) („Výbor pro leteckou bezpečnost“).
               
      
                  (5)
               
                  Komise předala Výboru pro leteckou bezpečnost aktuální informace o probíhajících společných konzultacích podle nařízení (ES) č. 2111/2005 a nařízení Komise (ES) č. 473/2006 (4) s příslušnými orgány a leteckými dopravci z Afghánistánu, Beninu, Indie, Indonésie, Íránu, Kazachstánu, Kyrgyzské republiky, Libye, Mosambiku a Thajska. Komise rovněž poskytla Výboru pro leteckou bezpečnost informace o situaci v oblasti letecké bezpečnosti v Kamerunu, Demokratické republice Kongo, Dominikánské republice, Iráku, Libanonu, Nepálu, na Filipínách a v Súdánu a informace o technických konzultacích s Ruskou federací.
               
      
                  (6)
               
                  Agentura EASA předložila Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost výsledky analýzy zpráv o auditech, které provedla Mezinárodní organizace pro civilní letectví („ICAO“) v rámci svého všeobecného programu pro audit dohledu nad provozní bezpečností. Členské státy byly v této souvislosti vyzvány, aby stanovily priority při provádění prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali licenci od států, v nichž organizace ICAO zjistila významné bezpečnostní problémy nebo u nichž agentura EASA dospěla k závěru, že jejich systém dohledu nad provozní bezpečností vykazuje závažné nedostatky. Vedle konzultací vedených Komisí podle nařízení (ES) č. 2111/2005 tak díky stanovování priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše bude možné získat další informace o úrovni bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali licenci v těchto státech.
               
      
                  (7)
               
                  Agentura EASA Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost rovněž informovala o výsledcích analýzy prohlídek na odbavovací ploše provedených v rámci programu posuzování bezpečnosti zahraničních letadel („program SAFA“) v souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 (5).
               
      
                  (8)
               
                  Agentura EASA Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost dále informovala o projektech technické pomoci prováděných ve státech, jichž se týkají opatření nebo sledování podle nařízení (ES) č. 2111/2005. Agentura poskytla informace o plánech a žádostech o další technickou pomoc a spolupráci za účelem zlepšení správní a technické způsobilosti úřadů pro civilní letectví s cílem napomoci řešení veškerého nesouladu s platnými mezinárodními normami v oblasti civilního letectví. Členské státy byly vyzvány, aby se k těmto žádostem vyjádřily na bilaterálním základě v koordinaci s Komisí a agenturou EASA. Komise v této souvislosti zdůraznila, jak je pro zlepšování bezpečnosti letecké dopravy na celém světě užitečné poskytovat – zejména prostřednictvím databáze organizace ICAO „Safety Collaborative Assistance Network“ (SCAN) – mezinárodní letecké komunitě informace o technické pomoci poskytované Unií a jejími členskými státy.
               
      
                  (9)
               
                  Organizace Eurocontrol poskytla Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost informace o aktuálním stavu varovné funkce programu SAFA a o aktuálních statistických údajích, pokud jde o výstražné zprávy týkající se leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy.
               
      
         Letečtí dopravci Unie
      
      
                  (10)
               
                  Na základě analýzy provedené agenturou EASA v souvislosti s informacemi, které vyplynuly z prohlídek na odbavovací ploše provedených u letadel leteckých dopravců Unie nebo z normalizačních kontrol provedených agenturou EASA a specifických kontrol a auditů provedených vnitrostátními leteckými úřady, přijalo několik členských států určitá donucovací opatření a informovalo o nich Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost. Řecko informovalo Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost o opatřeních přijatých v souvislosti s leteckým dopravcem Olympus Airways.
               
      
                  (11)
               
                  Členské státy zopakovaly, že jsou připraveny náležitě jednat, pokud by z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců Unie hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika.
               
      
         Letečtí dopravci z Afghánistánu
      
      
                  (12)
               
                  Dopisem ze dne 10. ledna 2016 Úřad pro civilní letectví Islámské republiky Afghánistán (dále jen „ACAA“) informoval Komisi o pokroku při provádění afghánského zákona o letecké dopravě, afghánských předpisů v oblasti civilního letectví, o organizaci úřadu ACAA, včetně personálního obsazení a odborné přípravy inspektorů, postupu pro vydávání osvědčení leteckých dopravců, výsledcích činností souvisejících s dohledem nad provozní bezpečností prováděných u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Afghánistánu pro roky 2014 a 2015, hlášených událostech souvisejících s bezpečností a o vyšetřování nedávných nehod.
               
      
                  (13)
               
                  Z těchto informací vyplývá, že základní systém dohledu nad provozní bezpečností byl v Afghánistánu zaveden, nicméně je nutný další pokrok, pokud jde o skutečné provádění všech mezinárodních standardů v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Informace poskytnuté úřadem ACAA o činnostech v oblasti dohledu nad provozní bezpečností jsou povrchní. Úřad ACAA prokázal, že během auditů a inspekcí jsou prováděna zjištění a pozorování, avšak nebyly předloženy důkazy o řešení těchto zjištění, včetně analýzy hlavních příčin a vhodných následných opatření ze strany dotčených leteckých dopravců.
               
      
                  (14)
               
                  Úřad ACAA uvedl, že letecký dopravce Pamir Airlines již není držitelem osvědčení leteckého provozovatele a že letečtí dopravci zajišťující přepravu cestujících Afghan Jet International Airlines (AOC 008) a East Horizon Airlines (AOC 1013) získali od úřadu ACAA osvědčení. Úřad ACAA však neprokázal, že nad uvedenými dvěma leteckými dopravci je zajištěn bezpečnostní dohled v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.
               
      
                  (15)
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že by měl být změněn seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, a letecký dopravce Pamir Airlines by měl být vyřazen z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 a letečtí dopravci Afghan Jet International Airlines a East Horizon Airlines by měli být zařazeni do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006.
               
      
         Letečtí dopravci z Beninu
      
      
                  (16)
               
                  Dopisem ze dne 20. července 2016 Národní agentura pro civilní letectví Beninu (dále jen „ANAC Benin“) informovala Komisi o zrušení osvědčení leteckého provozovatele leteckých dopravců Aero Benin, Benin Golf Air, Cotair, Royal Air Limited, Trans Air Benin, Alafia Jet, Benin Littoral Airways a Africa Airways.
                  
               
      
                  (17)
               
                  Dopisem ze dne 18. listopadu 2016 agentura ANAC Benin informovala Komisi o tom, že od poslední aktualizace, kterou Komisi poskytla, získal osvědčení jeden nový letecký dopravce, a to Air Taxi Benin (AOC č. BEN 004 ATB-5). Agentura ANAC Benin však neprokázala, že nad uvedeným leteckým dopravcem je zajištěn bezpečnostní dohled v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.
               
      
                  (18)
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že by měl být změněn seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, a letecký dopravce Air Taxi Benin by měl být zařazen do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 a letečtí dopravci Aero Benin, Benin Golf Air, Cotair, Royal Air Limited, Trans Air Benin, Alafia Jet, Benin Littoral Airways a Africa Airwaysy by měli být z uvedené přílohy A vyřazeni.
               
      
         Letečtí dopravci z Indie
      
      
                  (19)
               
                  Dne 8. listopadu 2016 se konaly technické konzultace mezi Komisí, agenturou EASA, členským státem a zástupci Generálního ředitelství pro civilní letectví Indie (dále jen „indický úřad DGCA“) a leteckým dopravcem Air India, který získal osvědčení v Indii. Tyto konzultace proběhly v rámci předchozí dohody s indickým úřadem DGCA podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006 o pořádání pravidelných technických konzultací s Komisí s cílem projednat s indickým úřadem DGCA povinnosti tohoto úřadu v oblasti vydávání osvědčení a dohledu, pokud jde o letecké dopravce z Indie, kterým vydal osvědčení.
               
      
                  (20)
               
                  Během těchto konzultací indický úřad DGCA poskytl informace, které zahrnovaly analýzu provedenou jeho oddělením pro prohlídky na odbavovací ploše, která se týkala výkonnosti indických leteckých dopravců v rámci programu SAFA, a to včetně výkonnosti společnosti Air India. Indický úřad DGCA zejména poskytl podrobné informace o svých interakcích s leteckým dopravcem Air India a jinými leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Indii, v souvislosti se svými povinnosti v oblasti vydávání osvědčení a dohledu. V této souvislosti indický úřad DGCA poskytl přehled o činnostech dohledu, jehož součástí bylo shrnutí údajů za rok 2015 a 2016. Indický úřad DGCA rovněž poskytl aktualizované informace o svém programu pro rozvoj správy databází.
               
      
                  (21)
               
                  Letecký dopravce Air India poskytl aktuální informace v souvislosti se svým programem řízení SAFA, včetně konkrétních informací o tom, jak spravuje informace o opakujících se trendech v rámci programu SAFA. Pokud jde o jeho systém řízení bezpečnosti a kvality, dopravce Air India informoval o své interní struktuře pro zasedání a organizační struktuře, o způsobu šíření informací o bezpečnosti letů a o zapojení interních a externích zúčastněných stran.
               
      
                  (22)
               
                  Během uvedených konzultací Komise připomněla indickému úřadu DGCA řadu prvků týkajících se povinností indického úřadu DGCA v oblasti vydávání osvědčení a dohledu. Zejména i při zohlednění transparentnosti, s jakou indický úřad DGCA poskytl Komisi informace týkající se bezpečnosti, je i nadále zapotřebí, aby indický úřad DGCA proaktivně přistupoval k dalšímu vývoji svých interních postupů týkajících se osvědčení a dohledu, včetně sledování a monitorování dohledu nad provozní bezpečností, jakož i následných opatření vyplývajících ze zjištění.
               
      
                  (23)
               
                  Pokud jde o dopravce Air India, Komise zohlednila míru podrobností, s jakou mohl dopravce Air India předložit informace, a rovněž transparentní způsob poskytnutí těchto informací. Zopakovala, že udržitelné zlepšení v rámci programu SAFA musí zůstat hlavní prioritou.
               
      
                  (24)
               
                  Komise bere na vědomí informace poskytnuté indickým úřadem DGCA a dopravcem Air India. Na základě všech dostupných informací, jež jsou v současné době k dispozici, včetně podrobných údajů poskytnutých jak indickým úřadem DGCA, tak dopravcem Air India na technické konzultační schůzce dne 8. listopadu 2016, jakož i udělení oprávnění provozovatele ze třetí země (dále jen „TCO“) podle nařízení Komise (EU) č. 452/2014 (6) několika leteckým dopravcům, kteří získali v Indii osvědčení provozovatele ze třetí země, včetně dopravce Air India, se má za to, že v současné době neexistují žádné důvody pro uložení zákazu nebo omezení provozování letecké dopravy u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Indii.
               
      
                  (25)
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro změnu seznam uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, tím, že by na něj byli zařazeni letečtí dopravci z Indie.
               
      
                  (26)
               
                  Komise hodlá pokračovat v oficiálních konzultacích s indickým úřadem DGCA podle ustanovení čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006, zejména za účelem průběžného projednávání bezpečnostních opatření zavedených jak indickým úřadem DGCA, tak leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Indii, včetně leteckého dopravce Air India.
               
      
                  (27)
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat, zda indičtí letečtí dopravci účinně dodržují příslušné bezpečnostní normy stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
      
                  (28)
               
                  Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
      
         Letečtí dopravci z Indonésie
      
      
                  (29)
               
                  Pokračují konzultace s Generálním ředitelstvím civilního letectví Indonésie (dále jen „indonéský úřad DGCA“) s cílem sledovat pokrok indonéského úřadu DGCA, pokud jde o zajištění, aby systém dohledu nad provozní bezpečností letectví v Indonésii splňoval mezinárodní bezpečnostní normy. V této souvislosti indonéský úřad DGCA poskytl Komisi dopisem ze dne 15. listopadu 2016 dodatečné informace.
               
      
                  (30)
               
                  Uvedený dopis rovněž obsahoval informace o rozhodnutí Federálního leteckého úřadu Spojených států („FAA“) ze dne 15. srpna 2016 o zvýšení statusu Indonésie na kategorii 1 v důsledku zjištění v rámci posouzení bezpečnosti mezinárodní letecké dopravy. Indonéský úřad DGCA očekává v roce 2017 validační misi koordinovanou ICAO za účelem ověření pokroku. Z posouzení informací poskytnutých indonéským úřadem DGCA, které provedla Komise, vyplývá, že účinné provádění mezinárodních bezpečnostních norem je stále na nízké úrovni a že indonéský úřad DGCA musí dále pracovat na provádění nápravných opatření.
               
      
                  (31)
               
                  V dopise indonéský úřad DGCA rovněž informoval Komisi o tom, že poté, co naposledy poskytl Komisi aktuální informace, získali osvědčení čtyři noví letečtí dopravci: leteckému dopravci Tri M.G. Intra Asia Airlines bylo dne 11. listopadu 2015 vydáno osvědčení č.135-037; leteckému dopravci AMA bylo dne 29. prosince 2015 vydáno osvědčení AOC č. 135-054; leteckému dopravci Indo Star Aviation bylo dne 29. června 2016 vydáno osvědčení AOC č. 135-057 a leteckému dopravci Spirit Aviation Sentosa bylo dne 7. března 2016 vydáno osvědčení AOC č. 135-058. Indonéský úřad DGCA však neprokázal, že dohled nad provozní bezpečností těchto leteckých dopravců je zajištěn v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.
               
      
                  (32)
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že by měl být změněn seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, a letečtí dopravci Tri M.G Intra Asia Airlines, AMA, Indo Star Aviation a Spirit Aviation Sentosaby měli být zařazeni do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006.
               
      
                  (33)
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Indonésii, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
      
         Letečtí dopravci z Íránu
      
      
                  (34)
               
                  Agentura EASA v období od 8. října 2014 do 16. prosince 2015 celkem pětkrát písemně kontaktovala Organizaci pro civilní letectví Íránské islámské republiky (dále jen „organizace CAO-IRI“) kvůli bezpečnostním problémům souvisejícím s výsledky prohlídek na odbavovací ploše provedených u leteckého dopravce Iran Aseman Airlines v rámci programu SAFA. Údaje v rámci programu SAFA dokládají vysoký počet opakujících se zjištění, která mají vliv na úroveň bezpečnosti leteckého dopravce Iran Aseman Airlines.
               
      
                  (35)
               
                  Dne 15. října 2014 letecký dopravce Iran Aseman Airlines předložil agentuře EASA žádost o oprávnění TCO. Agentura EASA posoudila uvedenou žádost dopravce v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č. 452/2014
               
      
                  (36)
               
                  Agentura EASA při posuzování bezpečnosti dopravce Iran Aseman Airlines pro potřeby oprávnění TCO poukázala na zásadní problémy týkající se neschopnosti dopravce Iran Aseman Airlines prokázat soulad s platnými požadavky. Agentura EASA proto dospěla k závěru, že další posouzení by nevedlo k vydání oprávnění TCO dopravci Iran Aseman Airlines a že dopravce nesplňuje příslušné požadavky nařízení Komise (EU) č. 452/2014. Dne 3. srpna 2016 proto agentura EASA z bezpečnostních důvodů žádost o oprávnění TCO zamítla.
               
      
                  (37)
               
                  Dne 8. listopadu 2016 si Komise vyžádala informace od organizace CAO-IRI o opatřeních přijatých v návaznosti na zamítnutí žádosti dopravce Iran Aseman Airlines o osvědčení TCO. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní problémy nebyly vyřešeny, byla organizaci CAO-IRI a dopravci Iran Aseman Airlines poskytnuta příležitost přednést dne 22. listopadu 2016 Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost své stanovisko v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
      
                  (38)
               
                  Při této příležitosti organizace CAO-IRI poskytla Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost informace o rozvoji své organizace, provádění nových předpisů, činnostech v oblasti dohledu nad provozní bezpečností a donucovacích opatřeních přijatých v souvislosti se zjištěními předloženými vůči íránským leteckým dopravcům obecně, a zejména vůči leteckému dopravci Iran Aseman Airlines. Poskytla rovněž informace o činnostech na podporu bezpečnosti, které provedla.
               
      
                  (39)
               
                  Letecký dopravce Iran Aseman Airlines poskytl Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost informace o nápravných opatřeních, která byla přijata od posouzení bezpečnosti pro potřeby oprávnění TCO, včetně informací o nápravných opatřeních v oblasti odborné přípravy a kvalifikace letové posádky, omezení doby letu a služby, kontroly letové způsobilosti a údržby, systému řízení bezpečnosti a kvality, odborné přípravy zaměstnanců a řešení zjištění v rámci programu SAFA. Poskytnuté informace však nepřinesly dostatečně podrobné důkazy o zlepšení v těchto oblastech, a zejména v souvislosti s řízením letové způsobilosti leteckého dopravce Iran Aseman Airlines a fungováním systémů řízení bezpečnosti a kvality.
               
      
                  (40)
               
                  Z informací, které jsou v současné době k dispozici, na základě zjištění inspekcí v rámci programu SAFA a posouzení bezpečnosti pro potřeby oprávnění TCO, společně s informacemi předloženými leteckým dopravcem Iran Aseman Airlines, vyplývá, že existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Iran Aseman Airlines a že letecký dopravce Iran Aseman Airlines není schopen uvedené bezpečnostní nedostatky řešit, o čemž svědčí mimo jiné nevhodný a nedostatečný plán nápravných opatření, který je předložen v reakci na zjištění učiněná během posouzení bezpečnosti pro potřeby oprávnění TCO.
               
      
                  (41)
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 bylo proto rozhodnuto, že seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozovat leteckou dopravu v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby zahrnoval leteckého dopravce Iran Aseman Airlines.
               
      
                  (42)
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Íránu, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
      
                  (43)
               
                  Pokud by z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
      
         Letečtí dopravci z Kazachstánu
      
      
                  (44)
               
                  Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Kazachstánu, s výjimkou jednoho, a to Air Astana, podléhají od července 2009 úplnému zákazu provozování letecké dopravy, a to zejména kvůli neschopnosti orgánu odpovědného za dohled nad provozní bezpečností u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Kazachstánu, tj. Výboru pro civilní letectví Kazachstánu („CAC“), zavést a prosazovat platné mezinárodní bezpečnostní normy. Letecký dopravce Air Astana byl v prosinci 2015 vyřazen z přílohy B nařízení (ES) č. 474/2006 a je v současné době oprávněn provozovat leteckou dopravu do Unie.
               
      
                  (45)
               
                  Validační mise koordinovaná ICAO v Kazachstánu se uskutečnila v dubnu 2016. V uvedené misi mohla organizace ICAO zjistit, že účinné provádění mezinárodních bezpečnostních norem se zlepšilo na 74 %. Dne 20. dubna 2016 organizace ICAO odstranila dosud existující významné problémy v oblasti vydávání osvědčení leteckým dopravcům.
               
      
                  (46)
               
                  Ve dnech 19. až 23. září 2016 se v Kazachstánu uskutečnila návštěva Unie na místě za účelem posouzení. Této návštěvy se zúčastnili odborníci z Komise, agentury EASA a členských států. Během uvedené návštěvy výbor CAC prokázal, že v posledních letech dosáhl značného pokroku. Výbor CAC se zaměřil na provádění norem ICAO a doporučených postupů. Výbor CAC zastává k bezpečnosti letectví tradiční přístup založený na dodržování souladu a v nedávné době začal zavádět moderní techniky řízení bezpečnosti letecké dopravy, včetně státního programu bezpečnosti. Rovněž vynaložil úsilí v oblasti náboru a výcviku dodatečných inspektorů pro dohled nad leteckým průmyslem v Kazachstánu. Výkonný tým výboru CAC má rozsáhlé zkušenosti a jeho zaměstnanci mají všeobecně dobré znalosti. Systém dohledu nad provozní bezpečností výboru CAC vychází z kontroly souladu s předpisy platnými v Kazachstánu, i když používá poněkud rigidní přístup založený na kontrolním seznamu.
               
      
                  (47)
               
                  Z důkazů vyplývá, že celkové provádění úkolů přidělených výboru CAC je v souladu s normami ICAO, že výbor CAC má zavedený plán auditu a dohledu na provádění dohledu nad provozní bezpečností, pokud jde o letecké dopravce, kteří získali osvědčení v Kazachstánu, že tento plán auditu a dohledu a výbor CAC provádí a že vykonává prohlídky na odbavovací ploše.
               
      
                  (48)
               
                  Na základě příslušného vzorku leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Kazachstánu, byli během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace navštíveni dva letečtí dopravci. Součástí vzorku byli dva největší letečtí dopravci, kteří v době návštěvy byli stále zařazeni do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006. Účelem návštěvy bylo ověřit, nakolik dodržují mezinárodní bezpečnostní normy. Při návštěvě měla být na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 posouzena rovněž ochota a schopnost těchto leteckých dopravců odstranit bezpečnostní nedostatky. Hlavním závěrem z návštěv u těchto leteckých dopravců bylo to, že u nich nebyla zjištěna neochota a ani nedostatečná schopnost odstranit bezpečnostní nedostatky.
               
      
                  (49)
               
                  Dne 23. listopadu 2016 výbor CAC předložil Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost opatření, která byla v Kazachstánu přijata ke zlepšení bezpečnosti letectví. Hlavními opatřeními je změna právních předpisů v oblasti civilního letectví a podpůrných předpisů, zlepšení týkající se struktury a personálního obsazení výboru CAC, zvýšení počtu inspektorů, modernizace systému pro správu kvalifikace a odborného vzdělávání inspektorů, včetně dodatečné počáteční opakující se profesní přípravy inspektorů na pracovišti. Dále výbor CAC objasnil, že vytvořil dodatečné postupy a kontrolní seznamy, vypracoval program dohledu nad provozní bezpečností, prováděl činnosti v oblasti dohledu nad provozní bezpečností a zavedl mechanismus na řešení bezpečnostních problémů. Zlepšení systému dohledu nad provozní bezpečností byla doložena donucovacími opatřeními přijatými výborem CAC v roce 2015 a 2016.
               
      
                  (50)
               
                  Výbor CAC poskytl ve své prezentaci souhrn svého plánu nápravných opatření s ohledem na připomínky vznesené během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace. Předložená nápravná opatření zahrnovala aktualizaci některých postupů a kontrolních seznamů za účelem zlepšení činností v oblasti dohledu nad provozní bezpečností, zavedení elektronické databáze na podporu postupu v oblasti dohledu, zavedení systému dobrovolného hlášení incidentů, vypracování nového programu odborného vzdělávání pro rok 2017 a dodatečných činností v oblasti odborného vzdělávání s cílem získat více kvalifikovaných inspektorů pro prohlídky na odbavovací ploše zaměřené na nebezpečné zboží.
               
      
                  (51)
               
                  Dne 23. listopadu 2016 letecký dopravce Aircompany SCAT prezentoval Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost formou relevantního vzorku svůj vývoj, včetně historie, sítě, flotily a perspektiv a plánů pro budoucnost uvedeného leteckého dopravce. Letecký dopravce Aircompany SCAT rovněž poskytl informace o organizaci údržby a výcviku. Poskytl konkrétní údaje o svém systému řízení bezpečnosti a o inspekcích a auditech, jimž byl podroben. Letecký dopravce Aircompany SCAT prokázal, že je registrován v rámci provozního bezpečnostního auditu (IOSA) Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) a že organizace provádějící údržbu získala od organizace EASA osvědčení o oprávnění organizace k údržbě.
               
      
                  (52)
               
                  Na základě veškerých dostupných informací, včetně výsledků návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace a informací poskytnutých během slyšení dne 23. listopadu 2016, se má za to, že výbor CAC postupně dosáhl trvalého zlepšení. Uznává se rovněž, že výbor CAC prokázal ochotu průběžně spolupracovat s Komisí a že výbor CAC je transparentní v tom, že uznává, že musí pokračovat v dalším rozvoji svých povinností v oblasti bezpečnostního dohledu a dozoru a řešení bezpečnostních problémů. Usuzuje se, že výbor CAC je schopen plnit své povinnosti v oblasti dohledu nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Kazachstánu. Během slyšení se výbor CAC zavázal, že se bude plně účastnit pokračujícího dialogu o bezpečnosti s Komisí, též formou dalších jednání, pokud to Komise bude považovat za nutné.
               
      
                  (53)
               
                  Pokud jde o leteckého dopravce Aircompany SCAT, který získal osvědčení v Kazachstánu a byl na základě relevantního vzorku pozván ke slyšení, považují se informace, které poskytl dne 23. listopadu 2016, za dostatečné. Zejména poskytl konkrétní údaje o systému řízení bezpečnosti, který vytvořil.
               
      
                  (54)
               
                  Na základě výsledků návštěvy Unie na místě v Kazachstánu, jejíž součástí byly návštěvy výboru CAC a dvou leteckých dopravců, prezentace výboru CAC a leteckého dopravce Aircompany SCAT neexistují dostatečné důkazy o dodržování platných mezinárodních bezpečnostních norem a doporučených postupů na straně výboru CAC a leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Kazachstánu.
               
      
                  (55)
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že by měl být změněn seznam Unie uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, a všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Republice Kazachstán, by měli být vyřazeni z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006.
               
      
                  (56)
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat, zda všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Kazachstánu, dodržují příslušné bezpečnostní normy, a to stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
      
                  (57)
               
                  Pokud by z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
      
         Letečtí dopravci z Kyrgyzské republiky
      
      
                  (58)
               
                  V období od 25. ledna do 5. února 2016 se uskutečnil v rámci všeobecného programu ICAO pro audit dohledu nad provozní bezpečností audit kyrgyzského systému civilního letectví. Na základě výsledků auditu organizace ICAO zjistila významné bezpečnostní problémy v oblasti vydávání licencí personálu a jeho odborné přípravy týkající se vydávání průkazů způsobilosti pilota a kvalifikace v Kyrgyzské republice. Dne 30. června 2016 organizace ICAO oznámila, že Kyrgyzská republika provedla nápravná opatření a že významné bezpečnostní problémy týkající se vydávání licencí personálu byly odstraněny. Nicméně stále přetrvávají významné bezpečnostní problémy týkající se procesu vydávání osvědčení leteckého provozovatele, které organizace ICAO zjistila dne 16. července 2015.
               
      
                  (59)
               
                  Dne 8. července 2016 se uskutečnily konzultace mezi Komisí a zástupci Úřadu pro civilní letectví Kyrgyzské republiky. Během těchto konzultací uvedení zástupci uvedli, že Kyrgyzská republika si přeje spolupracovat s Komisí a poskytovat aktuální technické informace o pokroku ve vztahu k mezinárodním závazkům v oblasti bezpečnosti letectví.
               
      
                  (60)
               
                  Na základě omezených informací poskytnutých Úřadem pro civilní letectví Kyrgyzské republiky se zdá, že ačkoli je závazek ke spolupráci s Komisí vyjádřený Kyrgyzskou republikou záslužný, je v současné době pokrok v oblasti zlepšení provádění mezinárodních bezpečnostních norem ve vztahu k povinnostem Úřadu pro civilní letectví Kyrgyzské republiky v oblasti vydávání osvědčení a dohledu stále nedostatečný.
               
      
                  (61)
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro změnu seznamu Unie uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Kyrgyzské republiky.
               
      
         Letečtí dopravci z Libye
      
      
                  (62)
               
                  Dne 27. července se uskutečnily technické konzultace mezi Komisí a Úřadem pro civilní letectví Libye (dále jen „LYCAA“), které se týkaly zejména stávajícího zákazu provozování letecké dopravy uloženého všem leteckým dopravcům z Libye podle nařízení (ES) č. 2111/2005.
               
      
                  (63)
               
                  Během těchto konzultací úřad LYCAA předložil podrobné informace týkající se jeho plánů rozvoje, pokud jde o jeho povinnosti vůči libyjským leteckým dopravcům v oblasti vydávání osvědčení a dohledu. Úřad LYCAA uvedl, že se v rámci omezení náročného provozního prostředí zavázal k plnění mezinárodních závazků v oblasti bezpečnosti letectví.
               
      
                  (64)
               
                  Komise vítá úsilí vynakládané vedením úřadu LYCAA a skutečnost, že úřad LYCAA se zavázal ke spolupráci s Komisí s cílem poskytovat aktuální informace o stavu plnění jeho povinností v oblasti vydávání osvědčení a dohledu.
               
      
                  (65)
               
                  Komise však podotýká, že náročné provozní prostředí v Libyi a jeho důsledky pro úřad LYCAA, pokud jde o jeho schopnost plnit své povinnosti v oblasti dohledu nad provozní bezpečností, představují nadále klíčový problém, neboť brání tomu, aby mohla být zmírněna rizika v oblasti bezpečnosti letectví, která vedla k rozhodnutí, aby všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Libyi, byli zařazeni na seznam EU pro leteckou bezpečnost. Na základě všech dostupných informací se má za to, že Libye v současné době nemůže plnit své mezinárodní závazky týkající se bezpečnosti letectví.
               
      
                  (66)
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro změnu seznamu Unie uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Libye.
               
      
         Letečtí dopravci z Mosambiku
      
      
                  (67)
               
                  Komise a agentura EASA v uplynulém období nadále poskytovaly příslušným orgánům Mosambiku technickou pomoc. Dne 10. listopadu 2016 orgán pro civilní letectví v Mosambiku, the Instituto de Aviação Civil de Moçambique (dále jen „IACM“) informoval Komisi, že v nedávné době provedl značný počet opatření s cílem zlepšit své předpisy, infrastrukturu a organizaci, jakož i své schopnosti dohledu v oblasti leteckých norem a letišť. Úřad IACM dále potvrdil, že byli přijati pracovníci a že ve všech technických oblastech byla provedena aktualizační školení.
               
      
                  (68)
               
                  Schopnost úřadu IACM dohlížet na činnosti v civilním letectví v Mosambiku však není v současné době zatím plně v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Důkazy, které by odůvodňovaly rozhodnutí o změně zákazu provozování letecké dopravy uloženého všem leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Mosambiku, tedy nejsou dostatečné.
               
      
                  (69)
               
                  I když zlepšení nejsou dostatečná na to, aby opravňovala ke změně současného zákazu, situace je dostatečně slibná, aby opravňovala k vykonání další návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace v nadcházejících měsících.
               
      
                  (70)
               
                  Podle seznamu poskytnutého úřadem IACM dne 16. listopadu 2016 bylo dvěma novým leteckým dopravcům vydáno osvědčení v Mosambiku, a to dopravci Archipelago Charters Lda (AOC MOZ-25) provozujícímu komerční leteckou dopravu prováděnou vrtulníky a Solenta Aviation Mozambique SA (AOC MOZ-23) provozujícímu komerční leteckou dopravu prováděnou letadly. Úřad IACM rovněž informoval Komisi, že osvědčení leteckého provozovatele leteckého dopravce SAM – Solenta Aviation Mozambique SA (AOC MOZ-10), který se zabývá leteckou dopravou prováděnou letadly bylo zrušeno.
               
      
                  (71)
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, by měl být změněn tak, aby v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 zahrnoval letecké dopravce Archipelago Charters Lda a Solenta Aviation Mozambique SA a aby letecký dopravce SAM – Solenta Aviation Mozambique SA byl z této přílohy vyřazen.
               
      
         Letečtí dopravci z Ruské federace
      
      
                  (72)
               
                  Komise, agentura EASA a příslušné orgány členských států v uplynulém období nadále pozorně sledovaly úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Ruské federaci a kteří provozují leteckou dopravu v Unii, včetně stanovování priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u některých ruských leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
      
                  (73)
               
                  Komise se společně s agenturou EASA sešla dne 28. října 2016 se zástupci ruské Federální agentury pro leteckou dopravu (FATA). Účelem tohoto jednání bylo přezkoumat úroveň bezpečnosti ruských leteckých dopravců na základě zpráv o prohlídkách na odbavovací ploše provedených v rámci programu SAFA v období od 18. října 2015 do 17. října 2016 a určit případy, jimž je třeba věnovat zvláštní pozornost.
               
      
                  (74)
               
                  Během tohoto jednání Komise podrobněji přezkoumala výsledky dosažené v rámci programu SAFA u šesti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Ruské federaci. Agentura FATA informovala Komisi, že přijala donucovací opatření vůči jednomu z uvedených leteckých dopravců a uložila uvedenému dopravci zákaz provozovat lety do Unie.
               
      
                  (75)
               
                  Na základě dostupných informací byl učiněn závěr, že není nutné, aby se ruské letecké úřady nebo letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Ruské federaci, dostavili na zasedání Komise a Výboru pro leteckou bezpečnost.
               
      
                  (76)
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro zařazení leteckých dopravců z Ruské federace na seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.
               
      
                  (77)
               
                  Členské státy budou i nadále ověřovat účinné dodržování mezinárodních bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců z Ruské federace stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
      
                  (78)
               
                  Pokud by prohlídky poukázaly na bezprostřední bezpečnostní riziko v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem, může být Komise nucena přijmout vůči leteckým dopravcům z Ruské federace opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.
               
      
         Letečtí dopravci z Thajska
      
      
                  (79)
               
                  Dne 13. září 2016 se uskutečnilo technické zasedání mezi Komisí, agenturou EASA a Úřadem pro civilní letectví Thajska (dále jen „CAAT“). V průběhu tohoto zasedání úřad CAAT poskytl Komisi aktuální informace o provádění plánu nápravných opatření, který byl vypracován úřadem CAAT za účelem odstranění zjištění a významných bezpečnostních problémů, které úřad ICAO zjistil po svém auditu v lednu 2015. Úřad CAAT zejména poskytl informace o zlepšeních dosažených od května 2016, pokud jde o režim financování, rozvoj organizace, včetně počtu dostupných inspektorů, nově jmenovaných vedoucích pracovníků, zavedení systému pro správu informací, zlepšování primárních právních předpisů v oblasti letecké dopravy, aktualizace provozních řádů a interních pokynů, školení inspektorů a nového začátku činností souvisejících s dohledem nad provozní bezpečností v Thajsku.
               
      
                  (80)
               
                  Úřad CAAT v současné době pracuje na obnovování osvědčení leteckých provozovatelů, kteří získali osvědčení v Thajsku, a využívá přitom strukturovaný přístup sestávající z pěti fází. Tento projekt byl zahájen dne 12. září 2016 a v případě 25 leteckých dopravců, kteří působí na mezinárodní úrovni, by podle plánu měl být dokončen v září 2017. Podle úřadu CAAT je pro provádění projektu k dispozici dostatečné množství inspektorů a dostatečná podpora od poskytovatelů technické pomoci. V této souvislosti je nutno podotknout, že úřad CAAT stále nepřijímá od nových leteckých dopravců žádosti o vydání osvědčení leteckého provozovatele a v případě stávajících leteckých dopravců je omezeno rozšiřování jejich činností. To přispívá ke zvládání zátěže v souvislosti s projektem vydávání osvědčení a zajišťuje, že nevznikají žádná nová bezpečnostní rizika.
               
      
                  (81)
               
                  Na základě informací poskytnutých během zasedání se ukázalo, že ačkoli to úřad CAAT označil za prioritu, každodenní dohled a dozor nad činnostmi v oblasti letectví zaostávají. Inspekční činnosti jsou prováděny zejména v souvislosti s letovou způsobilosti, a ne v souvislosti s letovým provozem. Podle úřadu CAAT se bude každodenní dohled a dozor nad činnostmi v oblasti letectví postupně zlepšovat, jakmile budou přijati a vyškoleni noví inspektoři a jakmile bude plně zaveden automatický systém sledování.
               
      
                  (82)
               
                  Dne 14. listopadu 2016 úřad CAAT poskytl doplňující informace o pokroku při provádění nápravných opatření a podrobné údaje o nedávných činnostech v oblasti dohledu a dozoru. Z těchto informací vyplývá, že úřad CAAT provádí provozní inspekce, že na zjištění je upozorňováno a že dotčení letečtí dopravci mají zaveden postup umožňující reagovat na tato zjištění a zavádět nápravná opatření, jež jsou následně schvalována úřadem CAAT.
               
      
                  (83)
               
                  Vláda Thajska a úřad CAAT dávají najevo jednoznačné odhodlání zlepšit systém dohledu nad bezpečností v Thajsku a úřad CAAT prokázal, že za posledních šest měsíců bylo dosaženo významného pokroku. Dostupné bezpečnostní informace o leteckých dopravcích, kteří získali osvědčení v Thajsku, navíc nepodporují rozhodnutí o uložení zákazu nebo omezení provozování letecké dopravy. V zájmu pozorného sledování situace budou konzultace s thajskými orgány nadále pokračovat v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006.
               
      
                  (84)
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro změnu seznamu uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Thajska.
               
      
                  (85)
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Thajsku, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
      
                  (86)
               
                  Pokud by z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
      
                  (87)
               
                  Nařízení (ES) č. 474/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (88)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:
      
                  (1)
               
                  Příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;
               
      
                  (2)
               
                  Příloha B se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 8. prosince 2016.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Violeta BULC
            
               členka Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.
      
         (2)  Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14).
      
         (3)  Nařízení Rady (EHS) č. 3922/1991 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4).
      
         (4)  Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 8).
      
         (5)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).
      
         (6)  Nařízení Komise (EU) č. 452/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu provozovatelů ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 133, 6.5.2014, s. 12).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            
               „PŘÍLOHA A
               
                  SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ AŽ NA VÝJIMKY PODLÉHAJÍ ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU V UNII
                   (1)
               
               
                           Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)
                        
                           Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo číslo provozní licence
                        
                           Označení letecké společnosti podle ICAO
                        
                           Stát provozovatele
                        
                           (1)
                        
                           (2)
                        
                           (3)
                        
                           (4)
                        
                           
                              BLUE WING AIRLINES
                           
                        
                           SRBWA-01/2002
                        
                           BWI
                        
                           Surinam
                        
                           
                              IRAN ASEMAN AIRLINES
                           
                        
                           FS-102
                        
                           IRC
                        
                           Íránská islámská republika
                        
                           
                              IRAQI AIRWAYS
                           
                        
                           001
                        
                           IAW
                        
                           Irák
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Afghánistánu odpovědných za regulační dohled, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Islámská republika Afghánistán
                           
                        
                           
                              AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES
                           
                        
                           AOC 008
                        
                           AJA
                        
                           Islámská republika Afghánistán
                        
                           
                              ARIANA AFGHAN AIRLINES
                           
                        
                           AOC 009
                        
                           AFG
                        
                           Islámská republika Afghánistán
                        
                           
                              EAST HORIZON AIRLINES
                           
                        
                           AOC 1013
                        
                           EHN
                        
                           Islámská republika Afghánistán
                        
                           
                              KAM AIR
                           
                        
                           AOC 001
                        
                           KMF
                        
                           Islámská republika Afghánistán
                        
                           
                              SAFI AIRWAYS
                           
                        
                           AOC 181
                        
                           SFW
                        
                           Islámská republika Afghánistán
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Angoly odpovědných za regulační dohled, s výjimkou dopravce TAAG Angola Airlines uvedeného v příloze B, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Angolská republika
                           
                        
                           
                              AEROJET
                           
                        
                           AO 008-01/11
                        
                           TEJ
                        
                           Angolská republika
                        
                           
                              AIR GICANGO
                           
                        
                           009
                        
                           Není známo
                        
                           Angolská republika
                        
                           
                              AIR JET
                           
                        
                           AO 006-01/11-MBC
                        
                           MBC
                        
                           Angolská republika
                        
                           
                              AIR NAVE
                           
                        
                           017
                        
                           Není známo
                        
                           Angolská republika
                        
                           
                              AIR26
                           
                        
                           AO 003-01/11-DCD
                        
                           DCD
                        
                           Angolská republika
                        
                           
                              ANGOLA AIR SERVICES
                           
                        
                           006
                        
                           Není známo
                        
                           Angolská republika
                        
                           
                              DIEXIM
                           
                        
                           007
                        
                           Není známo
                        
                           Angolská republika
                        
                           
                              FLY540
                           
                        
                           AO 004-01 FLYA
                        
                           Není známo
                        
                           Angolská republika
                        
                           
                              GIRA GLOBO
                           
                        
                           008
                        
                           GGL
                        
                           Angolská republika
                        
                           
                              HELIANG
                           
                        
                           010
                        
                           Není známo
                        
                           Angolská republika
                        
                           
                              HELIMALONGO
                           
                        
                           AO 005-01/11
                        
                           Není známo
                        
                           Angolská republika
                        
                           
                              MAVEWA
                           
                        
                           016
                        
                           Není známo
                        
                           Angolská republika
                        
                           
                              SONAIR
                           
                        
                           AO 002-01/10-SOR
                        
                           SOR
                        
                           Angolská republika
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Beninu odpovědných za regulační dohled, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Beninská republika
                           
                        
                           
                              AIR TAXI BENIN
                           
                        
                           BEN 004 ATB-5
                        
                           Není známo
                        
                           Beninská republika
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Konžské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Konžská republika
                           
                        
                           
                              AERO SERVICE
                           
                        
                           RAC06-002
                        
                           RSR
                        
                           Konžská republika
                        
                           
                              CANADIAN AIRWAYS CONGO
                           
                        
                           RAC06-012
                        
                           Není známo
                        
                           Konžská republika
                        
                           
                              EMERAUDE
                           
                        
                           RAC06-008
                        
                           Není známo
                        
                           Konžská republika
                        
                           
                              EQUAFLIGHT SERVICES
                           
                        
                           RAC 06-003
                        
                           EKA
                        
                           Konžská republika
                        
                           
                              EQUAJET
                           
                        
                           RAC06-007
                        
                           EKJ
                        
                           Konžská republika
                        
                           
                              EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.
                           
                        
                           RAC 06-014
                        
                           Není známo
                        
                           Konžská republika
                        
                           
                              MISTRAL AVIATION
                           
                        
                           RAC06-011
                        
                           Není známo
                        
                           Konžská republika
                        
                           
                              TRANS AIR CONGO
                           
                        
                           RAC 06-001
                        
                           TSG
                        
                           Konžská republika
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Demokratické republiky Kongo odpovědných za regulační dohled, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Demokratická republika Kongo
                           
                        
                           
                              AIR FAST CONGO
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/0112/2011
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              AIR KASAI
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/0053/2012
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              AIR KATANGA
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/0056/2012
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              AIR TROPIQUES
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/00625/2011
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              BLUE AIRLINES
                           
                        
                           106/CAB/MIN/TVC/2012
                        
                           BUL
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              BLUE SKY
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/0028/2012
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              BUSY BEE CONGO
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/0064/2010
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/0050/2012
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              CONGO AIRWAYS
                           
                        
                           019/CAB/MIN/TVC/2015
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              DAKOTA SPRL
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/071/2011
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              DOREN AIR CONGO
                           
                        
                           102/CAB/MIN/TVC/2012
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              GOMAIR
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/011/2010
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              KIN AVIA
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/0059/2010
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              KORONGO AIRLINES
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/001/2011
                        
                           KGO
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              MALU AVIATION
                           
                        
                           098/CAB/MIN/TVC/2012
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              MANGO AIRLINES
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/009/2011
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              SERVE AIR
                           
                        
                           004/CAB/MIN/TVC/2015
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              SERVICES AIR
                           
                        
                           103/CAB/MIN/TVC/2012
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              SWALA AVIATION
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/0084/2010
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              TRANSAIR CARGO SERVICES
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/073/2011
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              WILL AIRLIFT
                           
                        
                           409/CAB/MIN/TVC/0247/2011
                        
                           Není známo
                        
                           Demokratická republika Kongo
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Džibutska odpovědných za regulační dohled, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Džibutsko
                           
                        
                           
                              DAALLO AIRLINES
                           
                        
                           Není známo
                        
                           DAO
                        
                           Džibutsko
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guineje odpovědných za regulační dohled, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Rovníková Guinea
                           
                        
                           
                              CEIBA INTERCONTINENTAL
                           
                        
                           2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS
                        
                           CEL
                        
                           Rovníková Guinea
                        
                           
                              CRONOS AIRLINES
                           
                        
                           2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS
                        
                           Není známo
                        
                           Rovníková Guinea
                        
                           
                              PUNTO AZUL
                           
                        
                           2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS
                        
                           Není známo
                        
                           Rovníková Guinea
                        
                           
                              TANGO AIRWAYS
                           
                        
                           Není známo
                        
                           Není známo
                        
                           Rovníková Guinea
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Eritreje odpovědných za regulační dohled, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Eritrea
                           
                        
                           
                              ERITREAN AIRLINES
                           
                        
                           AOC No 004
                        
                           ERT
                        
                           Eritrea
                        
                           
                              NASAIR ERITREA
                           
                        
                           AOC No 005
                        
                           NAS
                        
                           Eritrea
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Gabonské republiky odpovědných za regulační dohled, s výjimkou dopravců Afrijet a SN2AG uvedených v příloze B, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Gabonská republika
                           
                        
                           
                              AFRIC AVIATION
                           
                        
                           010/MTAC/ANAC-G/DSA
                        
                           EKG
                        
                           Gabonská republika
                        
                           
                              ALLEGIANCE AIR TOURIST
                           
                        
                           007/MTAC/ANAC-G/DSA
                        
                           LGE
                        
                           Gabonská republika
                        
                           
                              NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)
                           
                        
                           008/MTAC/ANAC-G/DSA
                        
                           NRG
                        
                           Gabonská republika
                        
                           
                              SKY GABON
                           
                        
                           009/MTAC/ANAC-G/DSA
                        
                           SKG
                        
                           Gabonská republika
                        
                           
                              SOLENTA AVIATION GABON
                           
                        
                           006/MTAC/ANAC-G/DSA
                        
                           SVG
                        
                           Gabonská republika
                        
                           
                              TROPICAL AIR-GABON
                           
                        
                           011/MTAC/ANAC-G/DSA
                        
                           Není známo
                        
                           Gabonská republika
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Indonésie odpovědných za regulační dohled, s výjimkou leteckých dopravců Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air and Batik Air, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Indonéská republika
                           
                        
                           
                              AIR BORN INDONESIA
                           
                        
                           135-055
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              AIR PACIFIC UTAMA
                           
                        
                           135-020
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              ALDA TRANS PAPUA
                           
                        
                           135-056
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              ALFA TRANS DIRGANTARA
                           
                        
                           135-012
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              AMA
                           
                        
                           135-054
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              ANGKASA SUPER SERVICE
                           
                        
                           135-050
                        
                           LBZ
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              ASI PUDJIASTUTI
                           
                        
                           135-028
                        
                           SQS
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              AVIASTAR MANDIRI
                           
                        
                           135-029
                        
                           VIT
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              DABI AIR NUSANTARA
                           
                        
                           135-030
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              DERAYA AIR TAXI
                           
                        
                           135-013
                        
                           DRY
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              DERAZONA AIR SERVICE
                           
                        
                           135-010
                        
                           DRZ
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              EASTINDO
                           
                        
                           135-038
                        
                           ESD
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              ELANG LINTAS INDONESIA
                           
                        
                           135-052
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              ELANG NUSANTARA AIR
                           
                        
                           135-053
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              ENGGANG AIR SERVICE
                           
                        
                           135-045
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              ERSA EASTERN AVIATION
                           
                        
                           135-047
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              GATARI AIR SERVICE
                           
                        
                           135-018
                        
                           GHS
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              HEVILIFT AVIATION
                           
                        
                           135-042
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              INDONESIA AIR ASIA EXTRA
                           
                        
                           121-054
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              INDONESIA AIR TRANSPORT
                           
                        
                           121-034
                        
                           IDA
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              INDO STAR AVIATION
                           
                        
                           135-057
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              INTAN ANGKASA AIR SERVICE
                           
                        
                           135-019
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              JAYAWIJAYA DIRGANTARA
                           
                        
                           121-044
                        
                           JWD
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              JOHNLIN AIR TRANSPORT
                           
                        
                           135-043
                        
                           JLB
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              KAL STAR AVIATION
                           
                        
                           121-037
                        
                           KLS
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              KARTIKA AIRLINES
                           
                        
                           121-003
                        
                           KAE
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              KOMALA INDONESIA
                           
                        
                           135-051
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              KURA-KURA AVIATION
                           
                        
                           135-016
                        
                           KUR
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              MARTA BUANA ABADI
                           
                        
                           135-049
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              MATTHEW AIR NUSANTARA
                           
                        
                           135-048
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              MIMIKA AIR
                           
                        
                           135-007
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              MY INDO AIRLINES
                           
                        
                           121-042
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              NAM AIR
                           
                        
                           121-058
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              NATIONAL UTILITY HELICOPTER
                           
                        
                           135-011
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              NUSANTARA AIR CHARTER
                           
                        
                           121-022
                        
                           SJK
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              PEGASUS AIR SERVICES
                           
                        
                           135-036
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              PELITA AIR SERVICE
                           
                        
                           121-008
                        
                           PAS
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA
                           
                        
                           135-026
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              PURA WISATA BARUNA
                           
                        
                           135-025
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              RIAU AIRLINES
                           
                        
                           121-016
                        
                           RIU
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              SAYAP GARUDA INDAH
                           
                        
                           135-004
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              SMAC
                           
                        
                           135-015
                        
                           SMC
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              SPIRIT AVIATION SENTOSA
                           
                        
                           135-058
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              SRIWIJAYA AIR
                           
                        
                           121-035
                        
                           SJY
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              SURYA AIR
                           
                        
                           135-046
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              TRANSNUSA AVIATION MANDIRI
                           
                        
                           121-048
                        
                           TNU
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              TRANSWISATA PRIMA AVIATION
                           
                        
                           135-021
                        
                           TWT
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE
                           
                        
                           121-038
                        
                           XAR
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              TRAVIRA UTAMA
                           
                        
                           135-009
                        
                           TVV
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES
                           
                        
                           121-018
                        
                           TMG
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES
                           
                        
                           135-037
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              TRIGANA AIR SERVICE
                           
                        
                           121-006
                        
                           TGN
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              UNINDO
                           
                        
                           135-040
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              WESTSTAR AVIATION INDONESIA
                           
                        
                           135-059
                        
                           Není známo
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              WING ABADI AIRLINES
                           
                        
                           121-012
                        
                           WON
                        
                           Indonéská republika
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kyrgyzské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Kyrgyzská republika
                           
                        
                           
                              AIR BISHKEK (dříve EASTOK AVIA)
                           
                        
                           15
                        
                           EAA
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                           
                              AIR MANAS
                           
                        
                           17
                        
                           MBB
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                           
                              AVIA TRAFFIC COMPANY
                           
                        
                           23
                        
                           AVJ
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                           
                              CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)
                           
                        
                           13
                        
                           CBK
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                           
                              HELI SKY
                           
                        
                           47
                        
                           HAC
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                           
                              AIR KYRGYZSTAN
                           
                        
                           03
                        
                           LYN
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                           
                              MANAS AIRWAYS
                           
                        
                           42
                        
                           BAM
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                           
                              S GROUP INTERNATIONAL (dříve S GROUP AVIATION)
                           
                        
                           45
                        
                           IND
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                           
                              SKY BISHKEK
                           
                        
                           43
                        
                           BIS
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                           
                              SKY KG AIRLINES
                           
                        
                           41
                        
                           KGK
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                           
                              SKY WAY AIR
                           
                        
                           39
                        
                           SAB
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                           
                              TEZ JET
                           
                        
                           46
                        
                           TEZ
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                           
                              VALOR AIR
                           
                        
                           07
                        
                           VAC
                        
                           Kyrgyzská republika
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Libérie
                           
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libye odpovědných za regulační dohled, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Libye
                           
                        
                           
                              AFRIQIYAH AIRWAYS
                           
                        
                           007/01
                        
                           AAW
                        
                           Libye
                        
                           
                              AIR LIBYA
                           
                        
                           004/01
                        
                           TLR
                        
                           Libye
                        
                           
                              BURAQ AIR
                           
                        
                           002/01
                        
                           BRQ
                        
                           Libye
                        
                           
                              GHADAMES AIR TRANSPORT
                           
                        
                           012/05
                        
                           GHT
                        
                           Libye
                        
                           
                              GLOBAL AVIATION AND SERVICES
                           
                        
                           008/05
                        
                           GAK
                        
                           Libye
                        
                           
                              LIBYAN AIRLINES
                           
                        
                           001/01
                        
                           LAA
                        
                           Libye
                        
                           
                              PETRO AIR
                           
                        
                           025/08
                        
                           PEO
                        
                           Libye
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Mosambické republiky odpovědných za regulační dohled, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Mosambická republika
                           
                        
                           
                              ARCHIPELAGO CHARTERS LDA
                           
                        
                           MOZ-25
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              AMBASSADOR LDA
                           
                        
                           MOZ-21
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA
                           
                        
                           MOZ-07
                        
                           TTA
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              CHC HELICÓPTEROS LDA
                           
                        
                           MOZ-22
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              COA – COASTAL AVIATION
                           
                        
                           MOZ-15
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              CPY – CROPSPRAYERS
                           
                        
                           MOZ-06
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              CRA – CR AVIATION LDA
                           
                        
                           MOZ-14
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA
                           
                        
                           MOZ-04
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              EVERETT AVIATION LDA
                           
                        
                           MOZ-18
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA
                           
                        
                           MOZ-11
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA
                           
                        
                           MOZ-19
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              INTER AIRWAYS LDA
                           
                        
                           MOZ-24
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.
                           
                        
                           MOZ-01
                        
                           LAM
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              MAKOND, LDA
                           
                        
                           MOZ-20
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX
                           
                        
                           MOZ-02
                        
                           MXE
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA
                           
                        
                           MOZ-17
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              SAF – SAFARI AIR LDA
                           
                        
                           MOZ-12
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE SA
                           
                        
                           MOZ-23
                        
                           Není známo
                        
                           Mosambická republika
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Nepálu odpovědných za regulační dohled, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Nepálská federativní demokratická republika
                           
                        
                           
                              AIR DYNASTY HELI. S.
                           
                        
                           035/2001
                        
                           Není známo
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              AIR KASTHAMANDAP
                           
                        
                           051/2009
                        
                           Není známo
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              BUDDHA AIR
                           
                        
                           014/1996
                        
                           BHA
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              FISHTAIL AIR
                           
                        
                           017/2001
                        
                           Není známo
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              GOMA AIR
                           
                        
                           064/2010
                        
                           Není známo
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              HIMALAYA AIRLINES
                           
                        
                           084/2015
                        
                           Není známo
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              MAKALU AIR
                           
                        
                           057 A/2009
                        
                           Není známo
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              MANANG AIR PVT LTD
                           
                        
                           082/2014
                        
                           Není známo
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              MOUNTAIN HELICOPTERS
                           
                        
                           055/2009
                        
                           Není známo
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              MUKTINATH AIRLINES
                           
                        
                           081/2013
                        
                           Není známo
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              NEPAL AIRLINES CORPORATION
                           
                        
                           003/2000
                        
                           RNA
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              SAURYA AIRLINES
                           
                        
                           083/2014
                        
                           Není známo
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              SHREE AIRLINES
                           
                        
                           030/2002
                        
                           SHA
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              SIMRIK AIR
                           
                        
                           034/2000
                        
                           Není známo
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              SIMRIK AIRLINES
                           
                        
                           052/2009
                        
                           RMK
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              SITA AIR
                           
                        
                           033/2000
                        
                           Není známo
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              TARA AIR
                           
                        
                           053/2009
                        
                           Není známo
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              YETI AIRLINES DOMESTIC
                           
                        
                           037/2004
                        
                           NYT
                        
                           Nepálská federativní demokratická republika
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova odpovědných za regulační dohled, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Svatý Tomáš a Princův ostrov
                           
                        
                           
                              AFRICA'S CONNECTION
                           
                        
                           10/AOC/2008
                        
                           ACH
                        
                           Svatý Tomáš a Princův ostrov
                        
                           
                              STP AIRWAYS
                           
                        
                           03/AOC/2006
                        
                           STP
                        
                           Svatý Tomáš a Princův ostrov
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Sierra Leone
                           
                        
                           
                              AIR RUM, LTD
                           
                        
                           Není známo
                        
                           RUM
                        
                           Sierra Leone
                        
                           
                              DESTINY AIR SERVICES, LTD
                           
                        
                           Není známo
                        
                           DTY
                        
                           Sierra Leone
                        
                           
                              HEAVYLIFT CARGO
                           
                        
                           Není známo
                        
                           Není známo
                        
                           Sierra Leone
                        
                           
                              ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD
                           
                        
                           Není známo
                        
                           ORJ
                        
                           Sierra Leone
                        
                           
                              PARAMOUNT AIRLINES, LTD
                           
                        
                           Není známo
                        
                           PRR
                        
                           Sierra Leone
                        
                           
                              SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD
                           
                        
                           Není známo
                        
                           SVT
                        
                           Sierra Leone
                        
                           
                              TEEBAH AIRWAYS
                           
                        
                           Není známo
                        
                           Není známo
                        
                           Sierra Leone
                        
                           
                              Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Súdánu odpovědných za regulační dohled, včetně
                           
                        
                            
                        
                            
                        
                           
                              Súdánská republika
                           
                        
                           
                              ALFA AIRLINES SD
                           
                        
                           54
                        
                           AAJ
                        
                           Súdánská republika
                        
                           
                              BADR AIRLINES
                           
                        
                           35
                        
                           BDR
                        
                           Súdánská republika
                        
                           
                              BLUE BIRD AVIATION
                           
                        
                           11
                        
                           BLB
                        
                           Súdánská republika
                        
                           
                              ELDINDER AVIATION
                           
                        
                           8
                        
                           DND
                        
                           Súdánská republika
                        
                           
                              GREEN FLAG AVIATION
                           
                        
                           17
                        
                           Není známo
                        
                           Súdánská republika
                        
                           
                              HELEJETIC AIR
                           
                        
                           57
                        
                           HJT
                        
                           Súdánská republika
                        
                           
                              KATA AIR TRANSPORT
                           
                        
                           9
                        
                           KTV
                        
                           Súdánská republika
                        
                           
                              KUSH AVIATION CO.
                           
                        
                           60
                        
                           KUH
                        
                           Súdánská republika
                        
                           
                              NOVA AIRWAYS
                           
                        
                           46
                        
                           NOV
                        
                           Súdánská republika
                        
                           
                              SUDAN AIRWAYS CO.
                           
                        
                           1
                        
                           SUD
                        
                           Súdánská republika
                        
                           
                              SUN AIR
                           
                        
                           51
                        
                           SNR
                        
                           Súdánská republika
                        
                           
                              TARCO AIR
                           
                        
                           56
                        
                           TRQ
                        
                           Súdánská republika“
                        
            
         
         
         
            (1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            
               „PŘÍLOHA B
               
                  SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM V UNII
                   (1)
               
               
                           Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)
                        
                           Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC)
                        
                           Označení letecké společnosti podle ICAO
                        
                           Stát provozovatele
                        
                           Typ letadla podléhající omezení
                        
                           Poznávací značka/značky a případně výrobní číslo/čísla letadla odléhajícího omezení
                        
                           Stát zápisu do rejstříku
                        
                           (1)
                        
                           (2)
                        
                           (3)
                        
                           (4)
                        
                           (5)
                        
                           (6)
                        
                           (7)
                        
                           
                              TAAG ANGOLA AIRLINES
                           
                        
                           001
                        
                           DTA
                        
                           Angolská republika
                        
                           Celý letadlový park s výjimkou: letadel typu Boeing B737-700, letadel typu Boeing B777-200, letadel typu Boeing B777-300 a letadel typu B777-300ER.
                        
                           Celý letadlový park s výjimkou: letadel v rámci letadlového parku Boeing B737-700, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku Boeing B777-200, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku Boeing B777-300, jak je uvedeno v AOC a letadel v rámci letadlového parku Boeing B777-300ER, jak je uvedeno v AOC.
                        
                           Angolská republika
                        
                           
                              AIR SERVICE COMORES
                           
                        
                           06-819/TA-15/DGACM
                        
                           KMD
                        
                           Komory
                        
                           Celý letadlový park s výjimkou: LET 410 UVP
                        
                           Celý letadlový park s výjimkou D6-CAM (851336).
                        
                           Komory
                        
                           
                              AFRIJET BUSINESS SERVICE
                               (2)
                           
                        
                           002/MTAC/ANAC-G/DSA
                        
                           ABS
                        
                           Gabonská republika
                        
                           Celý letadlový park s výjimkou: Celý letadlový park s výjimkou 2 letadel typu Falcon 50 a 2 letadel typu Falcon 900.
                        
                           Celý letadlový park s výjimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.
                        
                           Gabonská republika
                        
                           
                              NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)
                           
                        
                           003/MTAC/ANAC-G/DSA
                        
                           NVS
                        
                           Gabonská republika
                        
                           Celý letadlový park s výjimkou: Celý letadlový park s výjimkou 1 letadla typu Challenger CL-601 a 1 letadla typu HS-125-800.
                        
                           Celý letadlový park s výjimkou: TR-AAG a ZS-AFG.
                        
                           Gabonská republika, Jihoafrická republika
                        
                           
                              IRAN AIR
                           
                        
                           FS100
                        
                           IRA
                        
                           Íránská islámská republika
                        
                           Všechna letadla typu Fokker F100 a typu Boeing B747
                        
                           Letadla typu Fokker F100, jak je uvedeno v AOC; letadla typu Boeing B747, jak je uvedeno v AOC
                        
                           Íránská islámská republika
                        
                           
                              AIR KORYO
                           
                        
                           GAC-AOC/KOR-01
                        
                           KOR
                        
                           Korejská lidově demokratická republika
                        
                           Celý letadlový park s výjimkou: 2 letadel typu TU-204.
                        
                           Celý letadlový park s výjimkou P-632 a P-633.
                        
                           Korejská lidově demokratická republika
                        
            
         
         
         
            (1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.
         
            (2)  Dopravce Afrijet má povoleno používat ke své současné úrovni provozu v Unii pouze konkrétní uvedená letadla.“
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.