Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2215 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2215/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 334/29
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2215
      ze dne 8. prosince 2016,
      kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 písm. d) a e) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, které označil Výbor pro sankce nebo Rada bezpečnosti OSN, na něž se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
               
      
                  (2)
               
                  Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, které nejsou uvedeny v příloze IV, a proto je Rada zařadila na seznam a vztahuje se na ně zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
               
      
                  (3)
               
                  Dne 30. listopadu 2016 rozhodla Rada bezpečnosti OSN o tom, že na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, bude přidáno 11 fyzických osob a 10 subjektů. Příloha IV by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. Příloha V by také měla být změněna, neboť tři subjekty a jedna osoba jsou uvedeny v dotčeném seznamu a musí být po jejich zařazení do přílohy IV vymazány.
               
      
                  (4)
               
                  Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo byt toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Příloha IV se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
               
      
                  2)
               
                  Příloha V se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 8. prosince 2016.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            
               pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.
      
      
         PŘÍLOHA I
         Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     V oddíle „Fyzické osoby uvedené v čl. 6 odst. 1“ se doplňují tyto položky:
                     
                                 „29.
                              
                                 Pak Chun Il. Datum narození: 28.7.1954. Státní příslušnost: KLDR. Číslo pasu: 563410091. Další informace: Pak Chun Il působil jako velvyslanec KLDR v Egyptě; poskytuje podporu společnosti KOMID, která je určeným subjektem (pod názvem: Korea Kumryung Trading Corporation). Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 30.
                              
                                 Kim Song Chol (další používané jméno: Kim Hak Song). Datum narození: 26.3.1968; alternat. datum narození: 15.10.1970. Státní příslušnost: KLDR. Číslo pasu: 381420565, alternat. číslo pasu: 654120219. Další informace: Kim Song Chol je pracovníkem společnosti KOMID, která je určeným subjektem, zastupoval zájmy této společnosti při obchodních jednáních v Súdánu. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 31.
                              
                                 Son Jong Hyok (další používané jméno: Son Min). Datum narození: 20.5.1980. Státní příslušnost: KLDR. Další informace: Son Jong Hyok je pracovníkem společnosti KOMID, která je určeným subjektem, zastupoval zájmy této společnosti při obchodních jednáních v Súdánu. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 32.
                              
                                 Kim Se Gon. Datum narození: 13.11.1969. Státní příslušnost: KLDR. Číslo pasu: PD472310104. Další informace: Kim Se Gon pracuje pro Ministerstvo pro jadernou energetiku, které je určeným subjektem. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 33.
                              
                                 Ri Won Ho. Datum narození: 17.7.1964. Státní příslušnost: KLDR. Číslo pasu: 381310014. Další informace: Ri Won Ho je úředníkem ministerstva státní bezpečnosti KLDR působícím v Sýrii, podporuje společnost KOMID, která je určeným subjektem. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 34.
                              
                                 Jo Yong Chol (další používané jméno: Cho Yong Chol). Datum narození: 30.9.1973. Státní příslušnost: KLDR. Další informace: Jo Yong Chol je úředníkem ministerstva státní bezpečnosti KLDR působícím v Sýrii, podporuje společnost KOMID, která je určeným subjektem. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 35.
                              
                                 Kim Chol Sam. Datum narození: 11.3.1971. Státní příslušnost: KLDR. Další informace: Kim Chol Sam je zástupcem banky Daedong Credit Bank (DCB), která je určeným subjektem, a podílel se na řízení transakcí jménem DCB Finance Limited. Existuje podezření, že Kim Chol Sam jako zahraniční zástupce DCB zprostředkoval transakce v hodnotě statisíců dolarů a pravděpodobně spravoval miliony dolarů na účtech spojených s KLDR s potenciálními vazbami na jaderné/raketové programy. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 36.
                              
                                 Kim Sok Chol. Datum narození: 8.5.1955. Státní příslušnost: KLDR. Číslo pasu: 472310082. Další informace: Kim Sok Chol působil jako velvyslanec KLDR v Myanmaru. Působí jako prostředník společnosti KOMID, která je určeným subjektem. Za svoji pomoc byl společností KOMID odměňován; jménem společnosti KOMID sjednává pracovní schůzky, včetně jednání mezi touto společností a osobami působícími v Myanmaru v oblasti obrany o finančních záležitostech. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 37.
                              
                                 Chang Chang Ha (další používané jméno: Jang Chang Ha). Datum narození: 10.1.1964. Státní příslušnost: KLDR. Další informace: Chang Chang Ha je prezidentem Druhé akademie přírodních věd (SANS), která je určeným subjektem. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 38.
                              
                                 Cho Chun Ryong (další používané jméno: Jo Chun Ryong). Datum narození: 4.4.1960. Státní příslušnost: KLDR. Další informace: Cho Chun Ryong je předsedou Druhého hospodářského výboru (SEC), který je určeným subjektem. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016 (již dříve začleněn na seznam autonomních omezujících opatření EU (*1)).
                              
                     
                                 39.
                              
                                 Son Mun San. Datum narození: 23.1.1951. Státní příslušnost: KLDR. Další informace: Son Mun San je generálním ředitelem kanceláře pro vnější vztahy Generálního úřadu pro atomovou energii (GBAE), který je určeným subjektem. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                        (*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/780 ze dne 19. května 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 131, 20.5.2016, s. 55).“"

                  
         
                     2)
                  
                     V oddíle „Právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1“ se doplňují tyto položky:
                     
                                 „33.
                              
                                 Korea United Development Bank. Sídlo: Pchjongjang, Severní Korea. Další informace: a) SWIFT/BIC: KUDBKPPY, b) Korea United Development Bank působí v odvětví finančních služeb hospodářství KLDR. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 34.
                              
                                 Ilsim International Bank. Sídlo: Pchjongjang, Severní Korea. Další informace: a) SWIFT: ILSIKPPY, b) Ilsim International Bank má vazby na vojenské síly KLDR a má úzké vztahy se společností Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC), která je určeným subjektem. Ilsim International Bank se pokoušela vyhnout sankcím OSN. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 35.
                              
                                 Korea Daesong Bank (další používané názvy: a) Choson Taesong Unhaeng, b) Taesong Bank). Sídlo: Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pchjongjang, KLDR. Další informace: a) SWIFT/BIC: KDBKKPPY, b) banku Daesong Bank vlastní a ovládá Office 39 Korejské strany práce, která je určeným subjektem. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016 (již dříve začleněna na seznam autonomních omezujících opatření EU (*2)).
                              
                     
                                 36.
                              
                                 Singwang Economics and Trading General Corporation. Sídlo: KLDR. Další informace: Singwang Economics and Trading General Corporation je severokorejská firma obchodující s uhlím. KLDR získává pro svůj jaderný program a program balistických střel významný objem finančních prostředků z těžby přírodních zdrojů a jejich prodeje v zahraničí. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 37.
                              
                                 Korea Foreign Technical Trade Center. Sídlo: KLDR. Další informace: Korea Foreign Technical Trade Center je severokorejská firma obchodující s uhlím. KLDR získává významný objem finančních prostředků nezbytných pro financování svého jaderného programu a programu balistických střel z těžby přírodních zdrojů a jejich prodeje v zahraničí. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 38.
                              
                                 Korea Pugang Trading Corporation. Sídlo: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR. Další informace: Společnost Korea Pugang Trading Corporation vlastní zbrojní konsorcium KLDR Korea Ryonbong General Corporation, zaměřené na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z Pchjongjangu. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 39.
                              
                                 Korea International Chemical Joint Venture Company (další používané názvy: a) Choson International Chemicals Joint Operation Company, b) Chosun International Chemicals Joint Operation Company, c) International Chemical Joint Venture Company. Sídlo: a) Hamhung, provincie Jižní Hamgyong, KLDR, b) Man gyongdae-kuyok, Pchjongjang, KLDR, c) Mangyungdae-gu, Pchjongjang, KLDR. Další informace: Společnost Korea International Chemical Joint Venture Company je dceřinou společností zbrojního konsorcia KLDR Korea Ryonbong General Corporation, které je zaměřené na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z Pchjongjangu; podílela se na transakcích souvisejících se šířením. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 40.
                              
                                 DCB Finance Limited. Sídlo: Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy; Dalian, Čína. Další informace: DCB Finance Limited je krycí společností pro banku Daedong Credit Bank (DCB), která je určeným subjektem. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016.
                              
                     
                                 41.
                              
                                 Korea Taesong Trading Company. Sídlo: Pchjongjang, Severní Korea. Další informace: Společnost Korea Taesong Trading Company vystupovala jménem společnosti KOMID při jednáních se Sýrií. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016 (již dříve začleněna na seznam autonomních omezujících opatření EU (*)).
                              
                     
                                 42.
                              
                                 Korea Daesong General Trading Corporation (další používané názvy: a) Daesong Trading, b) Daesong Trading Company, c) Korea Daesong Trading Company, d) Korea Daesong Trading Corporation. Sídlo: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pchjongjang, KLDR. Další informace: Společnost Korea Daesong General Trading Corporation má vazby na Office 39 prostřednictvím vývozu minerálů (zlata), kovů, strojů, zemědělských produktů, ženšenu, šperků a výrobků lehkého průmyslu. Datum zařazení na seznam: 30.11.2016 (již dříve začleněna na seznam autonomních omezujících opatření EU (*)).
                              
                     
                        (*2)  Nařízení Komise (EU) č. 1251/2010, ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 341, 23.12.2010, s. 15).“"

                  
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     V oddíle „Fyzické osoby uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a)“ se zrušuje tato položka:
                     
                                 „18.
                              
                                 Jo Chun Ryong“.
                              
                  
         
                     2)
                  
                     V oddíle „Právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a)“ se zrušuje tato položka:
                     
                                 „9.
                              
                                 Korea Taesong Trading Company“.
                              
                  
         
                     3)
                  
                     Následující položky v oddíle „Právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b)“ se zrušují:
                     
                                 „3.
                              
                                 Korea Daesong Bank“; a
                              
                     
                                 „4.
                              
                                 Korea Daesong General Trading Corporation“.
                              
                  
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.