Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2222 ze dne 5. prosince 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2222/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 336/17
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2222
   ze dne 5. prosince 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanoví nomenklaturu zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“), která je uvedena v příloze I uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Do položky 9505 10 kombinované nomenklatury patří vánoční výrobky.
            
   
               (3)
            
               Určité vodítko k výkladu pojmu „vánoční výrobky“ je obsaženo v písm. A) bodech 1) a 2) vysvětlivek k harmonizovanému systému k číslu 9505. Stále však přetrvávají rozdílné názory na to, jaké výrobky do položky 9505 10 spadají.
            
   
               (4)
            
               V zájmu právní jistoty by se tudíž v rámci položky 9505 10 měly jasně rozlišit tradiční výrobky používané pro vánoční svátky, uvedené v písm. A) bodech 1) a 2) vysvětlivek k harmonizovanému systému k číslu 9505, od stylových předmětů obecněji používaných jako dekorace během zimního období.
            
   
               (5)
            
               Pro zajištění jednotného výkladu položky 9505 10 v celé Unii je proto nutné vložit do kapitoly 95 kombinované nomenklatury doplňkovou poznámku.
            
   
               (6)
            
               Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Do kapitoly 95 druhé části kombinované nomenklatury stanovené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 se vkládá nová doplňková poznámka 1, která zní:
   
      
                  „1.
               
                  Do položky 9505 10 patří:
                  
                              a)
                           
                              výrobky, které jsou všeobecně rozpoznatelné jako tradiční výrobky používané o vánočních svátcích a které jsou vyrobeny a navrženy výhradně jako vánoční výrobky.
                              Tyto výrobky zahrnují:
                              
                                          1)
                                       
                                          výrobky související s narozením Páně (tj. výrobky pro tradiční vánoční jesličky), např. betlémové postavy, betlémová zvířata, betlémské hvězdy, tři králové a betlémy;
                                       
                              
                                          2)
                                       
                                          výrobky rozpoznatelné jako výrobky používané o vánočních svátcích v návaznosti na dlouholetou národní tradici, například:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      umělé vánoční stromky,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      vánoční punčochy,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      imitace vánočních polen v krbu,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      vánoční třaskavé bonbóny s překvapením,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      dědové Mrázové, též se sáněmi,
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      vánoční andělé.
                                                   
                                       
                              Do této položky nepatří výrobky pro zimní období, které jsou vhodné pro obecnější použití jako dekorace během tohoto období, jelikož jejich objektivní vlastnosti naznačují, že nejsou využívány výhradně pro vánoční svátky, ale především jako dekorace během zimního období, např. rampouchy, sněhové vločky, hvězdy, sobi, červenky, sněhuláci a jiné atributy zimního období bez ohledu na to, zda jejich barvy nebo vzhled atd. naznačují souvislost s Vánoci.
                           
                  
                              b)
                           
                              dekorativní výrobky pro vánoční stromky.
                              Jedná se o výrobky určené k zavěšení na vánoční stromek (tj. lehké výrobky z obecně netrvanlivého materiálu, určené k ozdobení vánočního stromku). Tyto výrobky musí mít spojitost s Vánoci.“
                           
               
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro daně a celní Unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.