Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2223 ze dne 5. prosince 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2223/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 336/19
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2223
      ze dne 5. prosince 2016
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
      
                  (3)
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
      
                  (4)
               
                  Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
      
                  (5)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 5. prosince 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel
            
            
               Generální ředitelství pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
                     Popis zboží
                  
                     Zařazení
                     (kód KN)
                  
                     Odůvodnění
                  
                     (1)
                  
                     (2)
                  
                     (3)
                  
                     Výrobek (tzv. „digitální mikroskop“) válcového tvaru o délce přibližně 10 cm a průměru zhruba 3 cm. Digitální mikroskop je vybaven čtyřmi diodami vyzařujícími světlo, snímačem typu CMOS (doplňující se kov-oxid-polovodič) a kabelem s USB konektorem. Výrobek funguje pouze ve spojení se zařízením pro automatizované zpracování dat a nemá zabudované funkce záznamu.
                     Výrobek má schopnost 10–200krát zvětšovat předměty pomocí optické čočky a zachycovat statické snímky a videosnímky, které mohou být následně s použitím speciálního softwaru zaznamenány na zařízení pro automatizované zpracování dat.
                     Viz obrázek (*1).
                  
                     8525 80 19
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 5 E) ke kapitole 84 a na znění kódů KN 8525 , 8525 80  a 8525 80 19 .
                     Výrobek může fungovat jako vstupní jednotka pro zařízení pro automatizované zpracování dat, televizní kamera a digitální mikroskop.
                     Zařazení jako vstupní jednotka pro zařízení pro automatizované zpracování dat čísla 8471  je vyloučeno, neboť výrobek plní speciální funkci, která je jiná než zpracování dat.
                     Zařazení jako sdružené optické mikroskopy čísla 9011  je rovněž vyloučeno, neboť tento výrobek nemá vlastnosti výrobku uvedeného čísla (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 9011 , první odstavec a druhý odstavec bod I)).
                     Vzhledem k tomu, že obrázek zvětšeného předmětu lze zobrazit, a je-li to nezbytné, zaznamenat zařízením pro automatizované zpracování dat teprve po zachycení snímačem typu CMOS, má výrobek vlastnosti televizní kamery.
                     Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 8525 80 19  jako televizní kameru.
                  
         
         
         
            (*1)  Obrázek je pouze ilustrativní.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.