Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2224 ze dne 5. prosince 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2224/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 336/22
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2224
   ze dne 5. prosince 2016
   o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
            
   
               (3)
            
               Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
            
   
               (4)
            
               Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
   Článek 2
   Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Popis zboží
               
                  Zařazení
                  (kód KN)
               
                  Odůvodnění
               
                  (1)
               
                  (2)
               
                  (3)
               
                  Elektrický přístroj (tzv. „adaptér pro bezdrátové zapojení reproduktorů“) v pouzdře o rozměrech přibližně 52 × 52 × 13 mm a o hmotnosti 26 g.
                  Adaptér pro bezdrátové zapojení reproduktorů sestává z/ze:
                  
                              —
                           
                              zabudované akumulátorové baterie,
                           
                  
                              —
                           
                              digitálního/analogového konvertoru,
                           
                  
                              —
                           
                              vysílače a přijímače na bázi technologie „bluetooth“ (Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)),
                           
                  
                              —
                           
                              portu USB pro nabíjení a
                           
                  
                              —
                           
                              audio portu o velikosti 3,5 mm, který slouží k připojení k systému reproduktorů (nepředkládá se k celnímu řízení).
                           
                  Přístroj umožňuje uživateli poslouchat hudbu z chytrého telefonu nebo z podobného přenosného zařízení na domácím audio systému nebo přes samostatné reproduktory.
                  Zvukový signál se vysílá pomocí bezdrátového připojení přes bluetooth z chytrého telefonu do přístroje. V přístroji se digitální signál konvertuje na analogový a kabely se vysílá do domácího audio systému nebo do samostatných reproduktorů. Přístroj má tlačítko na pauzu/přehrávání, které umožňuje zastavit a pustit hudbu, ale neumožňuje výběr hudby ani ovládání hlasitosti.
               
                  8517 62 00
               
                  Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8517  a 8517 62 00 .
                  Vzhledem k tomu, že přístroj může zvukové signály jen odesílat a přijímat pomocí bezdrátového připojení přes bluetooth (A2DP) a sám zvukový signál nevytváří ani nevydává zvuk, nelze ho považovat za přístroj pro reprodukci zvuku. Zařazení do čísla 8519  je proto vyloučeno.
                  Funkcí přístroje je přijímat bezdrátovým připojením audio data ze zařízení (např. z mobilního telefonu) a tyto data vysílat kabely do reproduktorů. Na funkci příjmu, konverze a vysílání dat se vztahuje znění kódu KN 8517 62 00 .
                  Přístroj je proto třeba zařadit do kódu KN 8517 62 00  jako zařízení pro příjem, konverzi a vysílání hlasu nebo jiných dat.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.